Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka WHIRLPOOL SP40 802 EU 2

Powrót
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www . whirlpool . eu/ register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcje bezpieczeństwa.
OPIS PRODUKTU
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie
godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do źródła
zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Optymalne
temperatury przechowywania żywności są ustalone fabrycznie.
Po włączeniu urdzenia naly zaczekać 4-6godzin, aż zostanie
osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie
wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny ltr przeciwzapachowy
należy umieścić wwentylatorze, jak pokazano na opakowaniu ltra
(jeżeli w wyposażeniu). Jeśli urządzenie wyda sygnał dźwiękowy,
oznacza to, że włączył się alarm temperaturowy. Aby wyłączyć alarmy
więkowe, należy nacisnąć przycisk.
PANEL STEROWANIA
1. Wyświetlacz temperatury
2. Temperatura zamrażarki
3. Fast freeze (szybkie zamranie) – Wł./
Tryb czuwania
4. Wyłączanie alarmu dźwiękowego
5. Kontrolka alarmu awarii zasilania
6. Fast cool (szybkie chłodzenie) – Vacation
(Tryb wakacyjny)
7. Temperatura chłodziarki
3.4.6. 5.
1. 2.
7.
6TH SENSE FRESH CONTROL I FREEZE CONTROL
Urządzenie jest zdolne do szybkiego automatycznego
osiągania optymalnej wewnętrznej temperatury przechowywania.
Funkcja 6th Sense Fresh Control umożliwia także sterowanie poziomem
wilgotności w urządzeniu. Funkcja 6th Sense Freeze Control utrzymuje
stałą temperaturę w komorze zamrażarki. W celu zapewnienia
poprawnego działania wentylator musi pracować. Tę funkcję można
włączać i wączać (patrz Opis wentylatora).
WENTYLATOR*
Wentylator poprawia rozkład temperatur w urządzeniu, co pozwala
lepiej chronić przechowywaną żywność i wyeliminować nadmierną
wilgotność. Domyślnie wentylator jest włączony. Wentylator można
włącz/wączyć, naciskając i przytrzymując przez trzy sekundy
przyciski Fast Freeze (Szybkie zamrażanie) i Freezer (Zamrażarka)
. Jeśli wentylator zostanie WĄCZONY, lampka wwietlacza
zacznie migać, a sygnał dźwiękowy włączy się jeden raz. Natomiast jeśli
wentylator zostanie WŁĄCZONY, lampka wwietlacza zacznie migać,
a sygnał dźwiękowy włączy się dwa razy. Jeśli temperatura otoczenia
przekracza 27°C lub jeśli na szklanych półkach występują krople wody,
w celu zapewnienia poprawnego przechowywania żywności należy
włączyć wentylator. Wyłączenie wentylatora pozwala ogranicz
zużycie energii.
Uwaga: wentylator zostaje ponownie włączony automatycznie pod awarii
zasilania lub wyłączeniu urządzenia. Nie wolno blokować strumienia
powietrza produktami żywnościowymi.
FILTR ANTYBAKTERYJNY*
Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szuadzie na owoce i
warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora. Procedura wymiany jest
opisana na opakowaniu ltra.
PRZYCISK WŁ. / TRYB CZUWANIA
Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przez trzy
sekundy przycisk. W trybie czuwania na wwietlaczu widoczne
są dwie kreski. Aby włączyć urządzenie, należy krótko nacisnąć ten
przycisk ponownie.
Uwaga: nie powoduje to odłączenia urządzenia od zasilania.
WYŚWIETLACZ TEMPERATURY
Wyświetlacz może prezentować temperaturę komory chłodziarki (między
2°C a 8°C) lub temperaturę komory zamrażarki (między -16°C a -24°C).
TEMPERATURA KOMORY CHŁODZIARKI
Można ustawić inną temperaturę urządzenia, naciskając przycisk .
FAST COOL (SZYBKIE CHŁODZENIE)
Przed umieszczeniem dużej ilości świeżej żywności w komorze
chłodziarki należy nacisnąć przycisk . Gdy funkcja jest włączona,
świeci się ikona. Funkcja wyłącza się automatycznie po upływie
6 godzin. Można ją również wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk
ponownie.
WĄCZANIE ALARMU DŹWIĘKOWEGO
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk .
TEMPERATURA W KOMORZE ZAMRAŻARKI
Można ustawić inną temperaturę urządzenia, naciskając przycisk .
FAST FREEZE (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Na 24 godziny przed umieszczeniem dużej liczby produktów do
zamrożenia w stree zamrażania należy nacisnąć przycisk
. Gdy funkcja jest włączona, świeci się ikona . Funkcja wyłącza się
automatycznie po 48 godzinach. Można ją również wyłączyć ręcznie,
naciskając ponownie przycisk .
VACATION (TRYB WAKACYJNY)
Tej funkcji można użyć w przypadku dłuższej nieobecności. Aby
włączyć funkcję, nacisnąć i przytrzymać przycisk przez trzy
sekundy. Na wyświetlaczu widoczna będzie temperatura komory
chłodziarki (+12°C) oraz będzie świecić ikona . Po włączeniu
funkcji należy wyjąć żywność z komory chłodziarki i zamknąć
drzwi – chłodziarka będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę
uniemożliwiającą powstanie przykrych zapachów. Natomiast w
zamrarce utrzyma się ustawiona temperatura. Aby wączyć tę
funkcję, należy nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez trzy
sekundy
* Dostępne tylko w wybranych modelach
* Dostępne tylko w wybranych modelach
SYSTEM STOP FROST*
SYSTEM STOP FROST ułatwia rozmrażanie komory zamrarki.
Akcesoria do zamrażania służą do zbierania szronu powstałego
wkomorze zamrażarki, jego łatwego usuwania oraz czyszczenia,
co znacznie skraca czas niezbędny do rozmrażania wnętrza komory
zamrażarki.
Aby usunąć szron zakcesoriów do zamrażania, należy postępow
zgodnie zprocedurą czyszczenia przedstawioną poniżej.
PROCEDURA CZYSZCZENIA AKCESORIÓW DO ZAMRAŻANIA
1. Otworzyć drzwi komory zamrażarki iwyjąć górną szuadę.
2. Odczepić akcesoria do zamrażania i zdemontować je, uważając, by
nie upuścić ich na szklaną półkę poniżej.
Uwaga: jeżeli akcesoria są zakleszczone lub trudno je wyjąć, nie
podejmować dalszych prób jego wyjęcia, ale kontynuować całkowite
rozmrażanie komory zamrażarki.
3. Zamknąć drzwi komory zamrażarki.
4. Usunąć szron ztacki, przepłukując ją pod bieżącą (nie gorącą)
wodą.
5. Zaczekać, aż tacka przeschnie iwytrzeć plastikowe części miękką
szmatką.
6. Włożyć tackę zpowrotem, umieszczając tylną część
wzagłębieniach pokazanych na rysunku, anastępnie
przymocować uchwyt w zapięciach powyżej.
7. Włożyć zpowrotem górną szuadę izamknąć drzwi komory
zamrażarki.
Możliwe jest czyszczenie samych akcesoriów do zamrażania bez
konieczności całkowitego rozmrażania komory zamrażarki.
Regularne czyszczenie akcesoriów pomaga zminimalizować
konieczność całkowitego rozmrażania komory zamrażarki.
Uwaga: dane techniczne produktu, wtym pojemność izużycie energii, są
obliczone bez uwzględnienia akcesoriów.
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych,
puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów
mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów
STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania wędlin i deserów, mięsa
oraz ryb
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/
ugotowanych potraw
WYJMOWANIE SZUFLADY I TACY „SLIDING TRAY” (WYJMOWANA PÓŁKA)
21
12
211
BALKON (ELEMENT, KTÓRY MOŻNA UMIESZCZAĆ NA RÓŻNYCH POZIOMACH)
Balkon
BCA
POJEMNIK ŚWIEŻOŚCI 0°*
Ta szuada została specjalnie zaprojektowana w taki sposób, aby
utrzymać niską temperaturę i zachować świeżość żywności przez
dłuższy czas (na przyad: świeży makaron, śmietana, pesto/salsa,
domowe przetwory, krem do ciasta, pudding, ser śmietankowy,
wędliny, desery, mięso i ryby).
Temperatura wewnątrz szuady wynosi od +3°C do -2°C. Aby szuada
spełniała swoją funkcję prawidłowo, tryb wakacyjny (Vacation) musi
być wyłączony.
HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)*
Wybór poziomu wilgotności w szuadzie na warzywa i owoce:
przesunąć przełącznik tak, aby ustawić poziom wilgotności najbardziej
odpowiedni dla przechowywanej żywności.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
400011226408
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można
pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs . whirlpool . eu
Używając kodu QR
Można również skontaktować się z serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej).
Kontaktując się z serwisem, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania
Panel sterowania jest
wyłączony, urządzenie nie
działa.
Urządzenie może pracować w trybie
czuwania.
Być może wystąpił problem z zasilaniem
elektrycznym urządzenia.
Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł. / Trybu czuwania. Sprawdzić:
Czy nie wystąpiła przerwa w dostawie prądu;
Czy wtyczka została poprawnie wciśnięta w gniazdo, a przełącznik
dwubiegunowy sieci (jeśli gniazdo jest w niego wyposażone) jest we
właściwym pożeniu (umożliwia zasilenie urdzenia);
Czy urządzenia ochronne domowej instalacji elektrycznej są sprawne;
Czy kabel zasilania nie został uszkodzony.
Nie działa oświetlenie
wewnętrzne.
Oświetlenie może wymagać wymiany. Modele z oświetleniem LED: skontaktować się z autoryzowanym serwisem
wsparcia technicznego.
Urządzenie może pracować w trybie
czuwania. ączyć urządzenie, naciskając krótko przycisk (patrz Funkcja On/Stand-
by).
Temperatura wewnątrz komór
nie jest dostatecznie niska.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
Sprawdzić:
Czy drzwi prawidłowo się zamykają;
Czy urządzenie nie zostało umieszczone przy źródle ciepła;
Czy ustawiona temperatura jest odpowiednia;
obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie
urządzenia nie jest zasłonięty.
Na dnie komory chłodziarki
zbiera się woda.
Spust wody z odszraniania jest zatkany. Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja
urządzenia").
Krawędź przednia urządzenia
w pobliżu uszczelki drzwiowej
jest gorąca.
Nie jest to usterka. Jest to celowy efekt
mający na celu zapobieżenie powstawaniu
skroplin.
Nie wymaga rozwiązania.
Czerwona ikona
miga i
ychać sygnał dźwiękowy
Alarm otwartych drzwi
Włącza się, gdy drzwi komory chłodziarki
lub zamrażarki pozostają otwarte przez
dłuższy czas.
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, zamknąć drzwi urządzenia.
Miga czerwona ikona
, jest
włączony sygnał dźwiękowy i
wyświetlona jest ikona .
Alarm przerwy w zasilaniu
Zostaje włączony w przypadku dłszej
przerwy w dostawie energii elektrycznej,
która powoduje podwyższenie
temperatury w komorze zamrażarki.
Uwaga: nie można ustawić innej temperatury
produktu, aż do wyłączenia alarmu przerwy
w zasilaniu.
Przed wączeniem sygnału dźwiękowego naly zwrócić uwagę na
temperaturę widoczną na wyświetlaczu. Jest to najwsza temperatura,
jaką osiągnęła komora zamrażarki w trakcie awarii zasilania. Aby wącz
sygnał dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm
dźwiękowy”.
Po naciśnięciu przycisku wwietlacz temperatury ponownie będzie
wskazywać ustawioną temperaturę. Jeśli komora zamrażarki nie
osiągnęła optymalnej temperatury przechowywania żywności, może
zostać włączony alarm temperatury komory zamrażarki (patrz informacje
dotyczące tego alarmu). Przed spożyciem sprawdź stan żywności.
Czerwona ikona
świeci
się (nie miga), włączony jest
sygnał dźwiękowy i miga
wyświetlacz temperatury
zamrażarki.
Alarm temperatury komory zamrażarki
Alarm temperatury komory zamrażarki
wskazuje, że temperatura w komorze nie
jest optymalna. Może to mieć miejsce w
następujących sytuacjach: w przypadku
używania urządzenia po raz pierwszy,
po odmrożeniu i/lub wyczyszczeniu
urządzenia, w przypadku mrożenia dużej
ilości żywności, lub gdy drzwi zamrarki
nie są całkowicie zamknięte.
Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm
więkowy” (wyświetlacz temperatury przestanie migać). Po osiągnięciu
optymalnej temperatury czerwona ikona zostaje automatycznie
wyłączona. Jeśli alarm temperatury komory zamrażarki jest nadal
aktywny, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem wsparcia
technicznego.
Świeci czerwona ikona
, włączony jest sygnał
więkowy i na wyświetlaczu
miga litera „F”.
Alarm nieprawidłowego działania
Alarm wskazuje usterkę podzespołu
urządzenia.
Wezwać autoryzowany serwis wsparcia technicznego. Aby wączyć sygnał
więkowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy.
* Dostępne tylko w wybranych modelach

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756