Znaleziono w kategoriach:
Osuszacz WHIRLPOOL DE20W5252

Instrukcja obsługi Osuszacz WHIRLPOOL DE20W5252

Powrót
Instrukcja obsługi
DE20W5252
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
- 2 -
WAŻNE, ABY PRZECZYTAĆ I OBSERWOW
Pobierz pełną instrukcję obsługi na docs.whirlpool.eu lub zadzwoń pod numer
podany w karcie gwarancyjnej.
Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.
Przechowuj je w pobliżu i zachowaj na przyszłości.
Niniejsza instrukcja oraz samo urządzenie zawierają ważne ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać. Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa, niewłaściwe
ytkowanie urządzenia lub nieprawidłowe ustawienie elementów sterujących.
Urządzenie wykorzystuje łatwopalny czynnik chłodniczy (R290), maksymalna ilość
czynnika chłodniczego, jaką można dodać to 0,058 kg. Urządzenie powinno b
instalowane, obsługiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni większej
niż 4 m2. Pomieszczenie powinno być wyższe niż 2,2 m.
Bardzo małe dzieci (w wieku 0-3 lat) należy trzymać z dala od urządzenia. Małe
dzieci (3-8 lat) powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym
nadzorem. Dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
zycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez odpowiedniego doświadczenia
i wiedzy, mogą używać urządzenia tylko jeśli rozumieją związane z użytkowaniem
zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani
konserwować urządzenia bez nadzoru.
Nie wykorzystuj spuszczanej wody z osuszacza dla ludzi lub zwierząt.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
UWAGA: urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego
urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani oddzielnego systemu zdalnego
sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych
zastosowaniach, takich jak: hotele i biura.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego. Nie używaj
urządzenia na zewnątrz.
Nie używaj urządzenia w miejscach o temperaturze otoczenia poniżej 0 ° C, ponieważ
może to spowodować zamarznięcie wody w rurkach i uszkodzenie urządzenia.
Przed przeniesieniem urządzenia upewnij się, że pojemnik na wodę jest pusty. -
Ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
Zawsze w pierwszej kolejności wyłączaj osuszacz przyciskiem zasilania na panelu
produktu. Nie używaj wyłącznika zasilania ani nie wyciągaj wtyczki, aby go wyłączyć.
Odłącz osuszacz od źródła zasilania, jeśli ma być nieużywany przez dłuższy czas
lub podczas burzy.
Nigdy nie zatykaj wylotu powietrza (ryzyko obrażeń). Nie zasłaniaj otworów
wentylacyjnych.
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
- 3 -
INSTALACJA
Urządzenie muszą obsługiwać i instalować co najmniej dwie osoby - ryzyko obrażeń.
Do rozpakowania i montażu należy używać rękawic ochronnych - ryzyko skaleczenia.
Instalacja, w tym połączenia elektryczne i naprawy muszą być wykonywane
przez wykwalikowanego technika zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi
okablowania. Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, chyba że jest
to wyraźnie określone w instrukcji obsługi. Trzymaj dzieci z dala od miejsca instalacji.
Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, że nie zostało uszkodzone podczas
transportu. W przypadku problemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym
serwisem autoryzowanym. Po zamontowaniu odpady z opakowania (elementy
plastikowe, styropianowe itp.) Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- ryzyko uduszenia. Urządzenie należy odłączyć od wszelkiego zdalnego zasilania przed
przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych - ryzyko porażenia prądem.
Podczas instalacji należy upewnić się, że urządzenie nie uszkodzi przewodu zasilającego
- ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Aktywować urządzenie dopiero po zakończeniu
instalacji.
Zawsze zostawiaj odstęp 20 cm wokół urządzenia i 50 cm nad nim. Niewystarczająca
wentylacja może spowodować przegrzanie lub pożar.
Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń pożarowych, przed uruchomieniem urządzenia
upewnij się, że ltr jest zainstalowany.
Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródła ciepła (ryzyko pożaru).
Unikaj trzymania materiałów łatwopalnych, takich jak alkohol, benzyna lub aerozole,
w pobliżu urządzenia (ryzyko wybuchu lub pożaru).
Używaj urządzenia tylko na równej i stabilnej powierzchni.
Odłącz przewód zasilający przed przenoszeniem urządzenia.
OSTRZEŻENIA ELEKTRYCZNE
Zasilacz musi mieć napięcie ze specjalnym obwodem dla urządzenia. Średnica przewodu
zasilającego musi odpowiadać wymaganiom.
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od zasilania poprzez wyjęcie wtyczki.
Urządzenie należy uziemić zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
Zalecane jest użycie bezpiecznika lub wyłącznika. Całe okablowanie musi być
zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi i być zainstalowane przez
wykwalikowanego elektryka.
Nie używaj przedłużaczy, rozdzielaczy ani adapterów. Po instalacji użytkownik nie może
mieć dostępu do elementów elektrycznych. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś mokry
lub boso. Nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony kabel zasilający lub wtyczkę, jeśli
nie działa ono prawidłowo lub jeśli zostało uszkodzone lub upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na oryginalny,
u przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalikowaną osobę w celu uniknięcia
niebezpieczeństwa porażenia prądem.
Zapewnij bezpieczne uziemienie i przewód uziemiający podłączony do specjalnego
systemu uziemienia budynku, zainstalowanego przez profesjonalistów. Urządzenie musi
być wyposażone w elektryczny wyłącznik i pomocniczy wyłącznik automatyczny
o wystarczającej mocy. Wyłącznik musi mieć również funkcję wyzwalania magnetycznego
i termicznego, aby zapewnić ochronę w przypadku zwarcia i przeciążenia.
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
- 4 -
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed
wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych; nigdy nie używaj urządzeń do
czyszczenia parą - ryzyko porażenia prądem.
UTYLIZACJA OPAKOW
UTYLIZACJA SPRZĘTU DOMOWEGO
Urządzenie to zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do recyklingu lub ponownego użycia. Należy
zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Aby uzyskać więcej informacji
na temat przetwarzania, odzysku i recyklingu domowych urządzeń elektrycznych, skontaktuj się z lokalnymi
władzami, rmą zajmującą się zbiórką odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
Urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE). Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec negatywnym
skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Symbol na produkcie lub w dołączonej dokumentacji oznacza, że
nie należy go traktować jako odpadu domowego ale należy je zabrać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu
recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Materiał opakowania w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony symbolem recyklingu.Dlatego różne części
opakowania należy utylizować w sposób odpowiedzialny i w pełnej zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi
usuwania odpadów.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Gaz chłodniczy w hermetycznie zamkniętym układzie (R290, GWP 3).
Objaśnienie wyświetlanych symboli.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PRZY SERWISOWANIU URZĄDZENIA ZE
SPECYFICZNYM CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM
Pobierz pełną instrukcję instalacji, obsługi, konserwacji i napraw na docs.whirlpool.eu.
uwaga, ryzyko pożaru
OSTRZEŻENIE
Symbol oznacza, że w urządzeniu zastosowano łatwopalny
czynnik chłodniczy. Jeśli czynnik chłodniczy wycieknie i zostanie
wystawiony na działanie zewnętrznego źródła zapłonu, istnieje
ryzyko pożaru.
UWAGA Symbol oznacza, że należy uważnie przeczytać instrukcję
obsługi.
UWAGA Symbol wskazuje, że personel serwisowy powinien obsługiwać
urządzenie zgodnie z instrukcją instalacji.
UWAGA Symbol oznacza, że dostępne są informacje, takie jak instrukcja
obsługi lub instrukcja montażu.
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
- 5 -
Nie należy używać środków przyspieszających rozmrażanie lub czyszczenie innych niż zalecane
przez producenta.
Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, gdzie wielkość
pomieszczenia odpowiada powierzchni pomieszczenia określonej dla prawidłowego działania;
bez stale działających źródeł zapłonu (takich jak: otwarty ogień, działające urządzenie gazowe
lub działający grzejnik elektryczny).
Nie przekłuwać ani nie spalać. Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie wydzielać
zapachu.
Każda osoba, która jest zaangażowana w pracę lub naprawę obwodu chłodniczego, powinna
posiadać aktualny ważny certykat wydany przez akredytowany w branży organ oceniający,
który upoważnia jej kompetencje do bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi,
zgodnie z uznaną w branży specykacją oceny. Serwisowanie należy wykonywać wyłącznie
zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacje i naprawy wymagające pomocy innego
wykwalikowanego personelu powinny być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej
w zakresie stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych. Urządzenie powinno być
zainstalowane, obsługiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni większej niż
4 m2. Rurki należy układać w pomieszczeniu o powierzchni podłogi większej niż 4 m2.
Specyka rurek powinnna być zgodna z krajowymi przepisami. Maksymalna ilość czynnika
chłodniczego to 0,058 kg.
W przypadku ponownego wykorzystania połączeń kielichowych część kielichowa powinna
zostać ponownie wykonana.
1. Transport sprzętu zawierającego łatwopalne czynniki chłodnicze powinien odbywać się zgodnie
z przepisami transportowymi.
2. Oznakowanie sprzętu za pomocą znaków powinno być zgodne z lokalnymi przepisami.
3. Utylizacja sprzętu z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi powinna być zgodna z przepisami
krajowymi.
4. Przechowywanie sprzętu / urządzeń powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Przechowywanie zapakowanego (niesprzedanego) sprzętu
Zabezpieczenie opakowania do przechowywania powinno być tak skonstruowane, aby
mechaniczne uszkodzenie sprzętu wewnątrz opakowania nie powodowało wycieku czynnika
chłodniczego. Maksymalna liczba elementów wyposażenia, które można przechowywać razem,
będzie określona przez lokalne przepisy.
6. Informacje dotyczące obsługi.
6-1 Kontrole obszaru
Przed rozpoczęciem prac nad układem zawierającym łatwopalne czynniki chłodnicze konieczne
jest sprawdzenie bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zapłonu. Przy naprawie
układu chłodniczego przed przystąpieniem do prac przy układzie należy zastosować następujące
środki ostrożności.
6-2 Procedura pracy
Prace należy wykonywać zgodnie z procedurą kontrolowaną, tak aby zminimalizować ryzyko
obecności łatwopalnego gazu lub oparów podczas wykonywania pracy.
6-3 Ogólny obszar roboczy
Cały personel konserwacyjny i inne osoby pracujące w okolicy zostaną poinstruowane
o charakterze wykonywanej pracy. Należy unikać pracy w przestrzeniach zamkniętych.
6-4 Sprawdzenie obecności czynnika chłodniczego
Obszar należy sprawdzić za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego przed
i w trakcie pracy, aby upewnić się, że technik jest świadomy obecności potencjalnie łatwopalnej
atmosfery. Należy upewnić się, że używany sprzęt do wykrywania wycieków jest odpowiedni
do stosowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, to znaczy, że jest : nieiskrzący,
odpowiednio uszczelniony lub iskrobezpieczny.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756