Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka WHIRLPOOL WFO 3T121 P X

Powrót
1
2
3
4
5
11
7
0000 000 00000
Service:
6
13
12
8
9
10
1
PL
CODZIENNE UŻYTKOWANIE
INSTRUKCJA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania pełnego wsparcia, należy
zarejestrować urządzenie na:
www.whirlpool.eu/register
Można pobrać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
oraz Przewodnik użytkowania i konserwacji , odwiedzając
naszą stronę internetową http://docs.whirlpool.eu
i postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się
na końcu niniejszej broszury.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
dotyczące obsługi i bezpieczeństwa.
OPIS PRODUKTU
URZĄDZENIE
PANEL STEROWANIA
1. Przycisk ON/OFF/Reset z lampką kontrolną
2.
Przycisk wyboru programu z lampką kontrolną
3.
Przycisk Multizone z lampką kontrolną
4.
Przycisk Turbo z lampką kontrolną / Blokada przycisków
5.
Lampka kontrolna programu Eco
6. Lampka kontrolna
Blokady Przycisków
7. Wyświetlacz
8. Numer programu i wskaźnik pozostałego czasu
9.
Lampka kontrolna Tabletki (Tab)
10. Lampka kontrolna zamkniętego dopływu wody
11.
Lampka kontrolna braku nabłyszczacza
12. Lampka kontrolna braku soli
13. Przycisk i lampka kontrolna Power Clean®
14. Przycisk i lampka kontrolna Tabletka (Tab)
15. Przycisk i lampka kontrolna Opóźnienie startu
16. Przycisk i lampka kontrolna Start/Pauza/Przycisk Spust wody
4
1
3
2
619
14 15
65 78 1112 1310
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Górny kosz z regulacją wysokości
4. Górne ramię myjące
5. Dolny kosz
6. Space Zone
7.
Kosz na sztućce
8. Dolne ramię myjące
9. Zespół ltra
10. Zbiornik na sól
11. Dozownik detergentu i nabłyszczacza
12. Tabliczka znamionowa
13. Panel sterowania
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL, NABŁYSZCZACZ ORAZ DETERGENT
PORADY DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
Po zakończeniu instalacji, należy usunąć stopery z koszy oraz
elastyczne elementy zabezpieczające z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLĄ
Zastosowanie soli zapobiega osadzaniu się kamienia na naczyniach
oraz elementach zmywarki.
rWażne jest, aby zbiornik nigdy nie był pusty.
rWażne, aby odpowiednio ustawić twardość wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PRODUKTU) i powinien zostać napełniony, gdy lampka kontrolna
BRAKU SOLI w panelu sterowania świeci.
1. Wyjmij dolny kosz i odkręć zakrętkę zbiornika
(ruchem przeciwnym do wskazówek zegara)
2. Umieść lejek (patrz rysunek) i napełnij zbiornik solą
aż do samych krawędzi (około 1 kg); niewielki wyciek
wody nie jest niczym niezwykłym.
3. Wyjmij lejek i wytrzyj pozostałą dookoła otworu
sól.
Upewnij się, że zakrętka jest szczelnie zkręcona, w taki sposób, że
detergent nie będzie miał możliwości przedostania się do zbiornika
w trakcie programu zmywania (może to uszkodzić zmywarkę)
Ilekroć uzupełnienie soli będzie konieczne, rekomendujemy, aby
procedurę tę przeprowadzić przed uruchomieniem cyklu zmywania.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby środek zmiękczający wodę działał w sposób najbardziej wydajny,
istotne jest ustawienie twardości wody odpowiadającej rzeczywistemu
poziomowi twardości wody w domu. Powyższą informację można
uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Ustawienie fabryczne jest dla przeciętnego poziomu (3) twardości wody
rWłącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF.
rWyłącz urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF.
rPrzytrzymaj przycisk Start/Pauza przez 5 sekund, aż usłyszysz
brzęczyk.
rWłącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF.
r
Numer obecnie ustawionego poziomu oraz kontrolka soli będą migać.
rNaciśnij przycisk P, aby wybrać żądany poziom twardości (patrz
TABELA TWARDOŚCI WODY).
r8ZLJD[VS[LJE[FOJF[BQPNPDLJQS[ZDJTLVON/OFF.
Ustawienie jest kompletne!
Jeśli operacja zostanie zakończona należy uruchomić program
bez załadunku.
Należy stosować jedynie sól przeznaczoną specjalnie do zmywarek.
Po uzupełnieniu soli w zmywarce, lampka kontrolna BRAKU SOLI
zgaśnie.
Jeśli zbiornik na sól nie zostanie napełniony, zmiękczacz wody
oraz element grzewczy zmywarki mogą ulec uszkodzeniu.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA NABŁYSZCZACZA.
Nabłyszczacz przyśpiesza suszenie naczyń. Dozownik nabłyszczacza A
powinnien być uzupełniony, gdy kontrolka braku nabłyszczacza na
panelu sterowania zaświeci się.
1. Otwórz dozownik B naciskając i pociągając za wystającą część pokrywy.
2. Ostrożnie wprowadź maksymalną ilość nabłyszczacza (110 ml), do
poziomu znacznika napełnienia unikając rozlania. Jeśli tak się stanie
natychmiast oczyścić wyciek ściereczką.
3. Aby zamknąć dozownik, wciśnij pokrywę w dół, aż do kliknięcia.
NIGDY nie dozuj nabłyszczacza bezpośrednio do zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA NABŁYSZCZACZA
Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z wyników suszenia, ilość używanego
nabłyszczacza można regulować.
r8LJD[[NZXBSLǒ[BQPNPDLJQS[ZDJTLVON/OFF.
r8ZLJD[VS[LJE[FOJF[BQPNPDLJQS[ZDJTLVON/OFF.
r/BDJǯOJKQS[ZDJTL4UBSU1BV[BUS[ZLSPUOJFTZHOBEȂXJǒLPXZCǒE[JF
słyszalny.
r8LJD[[NZXBSLǒ[BQPNPDLJQS[ZDJTLVON/OFF.
r
Numer obecnie ustawionego poziomu oraz kontrolka nabłyszczacza będą migać.
r/BDJǯOJKQS[ZDJTLP, aby wybrać odpowiedni poziom nabłyszczacza.
r8ZLJD[VS[LJE[FOJF[BQPNPDLJQS[ZDJTLVON/OFF.
Ustawienie jest kompletne!
Jeśli poziom nabłyszczacza jest ustawiony na 1 (ECO), nabłyszczacz nie
będzie dostarczany. Kontrolka nabłyszczacza nie będzie się świecić, jeśli
zabraknie nabłyszczacza. W zależności od modelu zmywarki można
korzystać z maksymalnie 4 poziomów.
Ustawienie fabryczne jest na średnim poziomie.
r+FǯMJXJE[JT[OJFCJFTLBXFTNVHJOBOBD[ZOJBDIVTUBXOJTLJQP[JPN
r+FǯMJXZTUǒQVKLJLSPQMFXPEZMVCǯMBEZLBNJFOJBOBOBD[ZOJBDIOBMFȃZ
VTUBXJljXZTPLJQP[JPN
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu
użyj przycisku otwierającego A.
Wsypuj detergent tylko do suchego
dozownika B. Umieścić odpowienią
ilość detergentu do zmywania wstępnego
bezpośrednio wewnątrz zmywarki.
1. Odmierz odpowiednią ilość detergentu
zgodnie z tabelą programów (patrz
TABELA PROGRAMÓW). Komora B zawiera
znaczniki poziomu wskazujące maksymalną
ilość detergentu w proszku, który może być użyty podczas
każdego cyklu.
2. Usuń pozostałości detergentu z krawędzi dozownika
3. Zamknij pokrywę dozownika detergentu przez lekkie naciśnięcie
i przesunięcie klapki do przodu, do momentu aż znajdzie się na swoim
miejscu i usłyszysz kliknięcie.
Dozownik detergentu automatycznie otwiera się w odpowiednim czasie
w zależności od programu. Jeśli używany jest detergent w tabletkach,
zalecamy użycie przycisku Tabletki, ponieważ dostosowuje program tak,
aby osiągnąć najlepsze wyniki mycia i suszenia.
TABELA TWARDOŚCI WODY
Poziom °dH
Niemiecka skala
°fH
Francuska skala
M
A
X
A
B
35
25
A
B
1
2
3
Miękka
Średnia
Przeciętna






4 Twarda  
5 Bardzo twarda  
3
PL
TABELA PROGRAMÓW
Dane programu ECO zostały zmierzone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z Europejską Normą EN 50242.
*) Nie wszystkie opcje mogą być używane jednocześnie.
**) Czas trwania programu wskazany na wyświetlaczu lub w książeczce jest czasem szacunkowym, obliczonym dla standardowych warunków.
Rzeczywisty czas trwania cyklu może zmieniać się w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie wody, temperatura pokojowa,
ilość użytego detergentu, ilości i typu załadunku, równoważenie obciążenia, dodatkowo wybrane opcje i kalibracje. Kalibracja czujnika może zwiększyć
czas trwania programu do 20 min.
Zużycie energii w trybie czuwania: Tryb czuwania zużycie : 5 W - Tryb wyłączenia: 0,5 W
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje dotyczące wyboru cyklu zmywania.
ECO 50°
Normalnie zabrudzone naczynia. Standardowy program, najbardziej
efektywny zarówno pod względem zużycia energii jak i wody.
6-TY ZMYSŁ ®
Dla normalnie zabrudzonych naczyń z przyschniętymi pozostałościami
żywności. Wykrywa poziom zabrudzenia na naczyniach i reguluje
intensywność programu. Gdy czujnik wykrywa poziom zanieczyszczania
pojawia się na wyświetlaczu animacja, a czas trwania cyklu jest
aktualizowany.
INTENSYWNY 65°
Program zalecany do bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie nadaje
się do patelni i garnków (nie należy stosować do delikatnych
przedmiotów)
CODZIENNY 50°
Normalnie zabrudzone naczynia. Cykl codzienny, który zapewnia
optymalną wydajność czyszczenia w krótszym czasie.
CICHY 50°
Tryb odpowiedni do nocnej pracy urządzenia zapewniający
jednocześnie optymalną wydajność
SZYBKI 30’ 50°
Program do użycia przy lekko zabrudzonych naczyniach bez
pozostałości spożywczych. (Idealny dla 2 nakryć).
SZKŁO 45°
Cykl do delikatnych elementów, które są bardziej wrażliwe na działanie
wysokich temperatur, na przykład szklanki i kubki.
ZMYWANIE WSTĘPNE
Naczynia przeznaczone do późniejszego mycia.
Przy użyciu tego programu nie należy stosować detergentu.
ODKAŻANIE 65°
Normalnie lub silnie zabrudzone naczynia, z dodatkowym zmywaniem
przeciwbakteryjnym.
SAMOOCZYSZCZANIE
Program stosowany do przeprowadzenia konserwacji zmywarki.
Następuje czyszczenie wnętrza zmywarki przy użyciu gorącej wody.
Uwagi:
Optymalny poziom wydajności podczas korzystania z programu
codziennego oraz programu "Szybki" można osiągnąć poprzez
przestrzeganie określonych maksymalnych ilości nakryć.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie energii i wody należy
uruchamiać zmywarkę tylko gdy jest pełna.
Program
Suszenie
DODATKOWE OPCJE*)
Tub B
39,0901:3°05ocE.1
2. 5:;.:4 04,1 9,00,41 0,700:3 52:1°0605
05,14105:2°56Intensywny.3
51,12103:1°05Codzienny.4
51,15103:3
°05Cichy.5
05,0903:0°05Szybki 30’.6
01,11104:1°54Szkło.7
10,05,421:0
Zmywanie
wstępne
.8
03,10104:1°56Odkażanie .9
08,0805:0°56Samoczyszczenie.01
Dozownik
detergentu Czas trwania
cyklu zmywania
(h:min)**)
Zużycie
wody
(l/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
Jeśli opcja nie jest kompatybilna z wybranym programem
(patrz TABELA PROGRAMÓW), odpowiednia dioda LED szybko
mignie 3 razy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Opcja ta nie
zostanie włączona.
4
OPCJE I FUNKCJE
Opcje mogą być wybierane bezpośrednio przez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku (patrz PANEL STEROWANIA).
MULTIZONE
Jeśli do zmywania jest niewiele naczyń, w celu
zaoszczędzenia wody, energii elektrycznej oraz
detergentu można skorzystać z opcji połowa załadunku.
Wybierz program, a następnie naciśnij przycisk MULTIZONE:
wskaźnik na przycisku zaświeci się, a symbol wybranego
kosza pojawi s
wyświetlone na wyświetlaczu (tylko dolny kosz)
wyświetlone na wyświetlaczu (tylko górny kosz)
wyświetlone na wyświetlaczu (tylko kosz na sztućce)
wyświetlone na wyświetlaczu (opcja jest wyłączona,
a urządzenie będzie myć naczynia we wszystkich koszach).
Pamiętaj, aby załadować tylko górny lub dolny kosz,
aby odpowiednio zmniejszyć ilości detergentu.
TURBO
Ten wariant może być stosowany w celu zmniejszenia
czasu trwania głównych programów przy zachowaniu
tych samych rezultatów zmywania i suszenia.
1PXZCSBOJVQSPHSBNVOBDJǯOJKQS[ZDJTL563#0MBNQLB
kontrolna zaświeci się. Aby wyłączyć tę opcję,
naciśnij ponownie ten sam przycisk.
BLOKADA PRZYCISKÓW
Długie naciśnięcie (przez 3 sekundy) przycisku
MULTIZONE, aktywuje blokadę przycisków. Funkcja
blokady blokuje panel sterowania z wyjątkiem przycisku
ON/OFF. Aby wyłączyć blokadę klawiatury, naciśnij
przycisk ponownie przez 3 sekundy.
POWER CLEAN
Dzięki dodaniu silnych strumieni wody opcja pozwala na
bardziej intensywne i skuteczniejsze zmywanie naczyń
w koszu dolnym. Opcja zalecana do zmywania garnków
i naczyń do zapiekanek. Naciśnij ten przycisk, aby
uaktywnić Power Clean (kontrolka zaświeci się).
TABLETKI (Tab)
To ustawienie pozwala zoptymalizować wydajność
programu w zależności od rodzaju stosowanego
detergentu. Naciśnij przycisk
Power Clean®
przez 3 sekundy
(odpowiedni symbol zaświeci się), jeśli używasz detergentu
w postaci tabletek (nabłyszczacz, sól i detergent w 1 dawce).
Jeśli korzystasz z proszku do zmywania, opcja
ta powinna być wyłączona.
OPÓŹNIENIE STARTU
Start programu może zostać opóźniony o czas
od 0:30 do 24 godzin.
1. Wybierz program i żądane opcje dodatkowe.
Naciśnij przycisk Opóźnienie startu (kilkakrotnie), aby
opóźnić rozpoczęcie programu. Opóźnienie
regulowane jest w zakresie od 0:30 do 24 godzin.
Przy każdym naciśnięciu przycisku, opóźnienie startu
zwiększa się o kolejne 0:30 jeśli wybór nie przekracza
4 godzin, o 1:00 jeśli wybór nie przekracza 12 godzin,
o 4 godziny, jeśli wybór przekracza 12 godzin. Jeśli
osiągnięto poziom 24 godzin, a przycisk zostanie
ponownie wciśnięty, opóźniony start będzie wyłączony.
2. Naciśnij przycisk START/PAUZA: zegar zacznie odliczać
czas pozostały do startu;
3. Po upływie zadanega czasu, wskaźnik wyłączy się,
a program rozpocznie się automatycznie. Jeśli w czasie
odliczania przycisk START/PAUZA zostanie naciśnięty
ponownie opcja opóźnienia zostanie anulowana,
a wybrany program zostanie uruchomiony automatycznie.
Funkcji opóźnienia nie można ustawić po rozpoczęciu
programu zmywania.
ZAMKNIĘTY ZAWÓR WODY – Alarm
Kontrolka miga gdy nastąpi przerwa w dostawie wody
lub gdy zawór wody jest zamknięty.
SPUST WODY
Podczas zatrzymania i anulowania aktywnego cyklu
może być użyta funkcja Spust Wody. Długie naciśnięcie
przycisku START/PAUZA aktywuje powyższą funkcję,
obecny program zostanie przerwany, a woda znajdująca
się w zmywarce odprowadzona na zewnątrz.
5
PL
CODZIENNE UŻYCIE
1. SPRAWDŹ PODŁĄCZENIE WODY
Sprawdź, czy zmywarka jest podłączona do sieci wodociągowej,
i czy zawór wody jest otwarty.
2. WŁĄCZ ZMYWARKĘ
Wciśnij przycisk ON/OFF
3. ZAŁADUJ KOSZE
(patrz ŁADOWANIE KOSZY).
4. NAPEŁNIJ DOZOWNIK DETERGENTEM
(patrz TABELA PROGRAMÓW).
5. WYBIERZ PROGRAM I DOSTOSUJ CYKL
Wybierz program najbardziej zgodny z rodzajem naczyń oraz
poziomem ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW). Poprzez
naciśnięcie przycisku P wybierz żądane opcje dodatkowe (patrz
OPCJE I FUNKCJE)
6. ROZPOCZNIJ CYKL ZMYWANIA
Rozpocznij cykl zmywania poprzez naciśnięcie przycisku
START/PAUZA. Po uruchomieniu programu usłyszysz sygnał
dźwiękowy.
7. ZAKOŃCZ CYKL ZMYWANIA
Koniec cyklu zmywania zostanie zasygnalizowany dźwiękowo,
a na wyświetlaczu pojawi się END. Otwórz drzwi i wyłącz
urządzenie naciskając przycisk ON/OFF.
0ED[FLBKLJMLBNJOVUQS[FEXZKǒDJFNOBD[ZǤBCZVOJLOLJlj
poparzenia.
Rozładunek zmywarki rozpocznij od dolnego kosza.
W celu zminimalizowania zużycia energii, urządzenie wyłączy
się automatycznie po dłuższym czasie braku aktywności.
Należy odpowiednio zmniejszyć ilość dozowanego detergentu
jeśli naczynia są tylko lekko zabrudzone lub jeśli zostały
wcześniej spłukane wodą.
ZMIANA URUCHOMIONEGO PROGRAMU
Jeśli wybrany został niewłaściwy program, możliwa jest jego zmiana,
pod warunkiem, że jest w fazie początkowej. Aby go zmienić naciśnij
i przytrzymaj przycisk ON/OFF, urządzenie wyłączy się. Włącz ponownie
urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF i wybierz nowy cykl prania
oraz wszelkie żądane opcje dodatkowe. Rozpocznij cykl naciskając
przycisk START/PAUZA.
DOKŁADANIE DODATKOWYCH NACZYŃ PODCZAS
CYKLU
Bez wyłączania urządzenia, otwórz drzwiczki i umieść naczynia
wewnątrz zmywarki. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk START/PAUZA;
cykl rozpocznie się od punktu, w którym został przerwany.
PRZYPADKOWE PRZERWANIE CYKLU
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas cyklu zmywania, lub jeśli nastąpi
przerwa w dostawie zasilania, cykl zostanie zatrzymany. Aby po
przywróceniu zasilania elektrycznego lub zamknięciu drzwiczek
ponownie rozpocząć cykl od momentu w którym został przerwany,
należy nacisnąć przycisk START/PAUZA.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji można poprosić, lub pobrać
z internetu Poradnik Użytkowania i Konserwacji, postępując zgodnie ze
wskazówkami zamieszczonymi na ostatniej stronie.
PORADY I WSKAZÓWKI
PORADY
Przed załadowaniem koszy, usuń wszystkie resztki jedzenia z naczyń
i opróżnij szklanki. Nie trzeba opłukiwać naczyń pod bieżącą wodą.
Ułóż naczynia tak, aby stały stabilnie i nie mogły się przewrócić.
Układaj naczynia otworam skierowanymi do dołu, a wklęsłe naczynia
umieść ukośnie, dzięki czemu woda będzie mogła swobodnie między
nimi przepływać i dotrze do każdej powierzchni.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie mogą blokować
swobodne obracanie się spryskiwaczy.
Wszystkie małe przedmioty umieszczaj w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia do gotowania powinny być umieszczone
w dolnym koszu, ponieważ w tym sektorze zraszacze ramion myjących
są silniejsze i umożliwiają większą wydajność zmywania.
Po załadowaniu urządzenia należy upewnić się, że ramiona myjące
obracają się swobodnie.
HIGIENA
Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów oraz osadów, które mogą
gromadzić się w zmywarce należy przynajmniej raz w miesiącu
uruchomić program zmywania w wysokiej temperaturze. Aby
oczyścić urządzenie użyj jednej łyżeczki detergentu i uruchom
powyższy program bez załadunku.
NACZYNIA NIEODPOWIEDNIE DO ZMYWANIA
W ZMYWARCE
r%SFXOJBOFOBD[ZOJBJT[UVljDF
r%FMJLBUOF[EPCJPOFT[LPSǒLPE[JFPBSUZTUZD[OFPSB[[BCZULPXF
naczynia. Zdobienia tych naczyń nie są wystarczająco odporne.
r&MFNFOUZ[UXPS[ZXBT[UVD[OFHPLUÓSFOJFTLJPEQPSOFOBXZTPLJF
temperatury.
r/BD[ZOJBNJFE[JBOFPSB[XZLPOBOF[CMBDIZ
r/BD[ZOJB[BCSVE[POFQPQJPFNXPTLJFNTNBSFNMVCUVT[FN
Kolory zdobień na szklanych naczyniach oraz elementy z aluminium
czy srebra mogą ulec zmianie lub zblaknąć podczas procesu zmywania.
Niektóre rodzaje szkła (np. kryształy) mogą stać się matowe po pewnej
liczbie cykli mycia.
USZKODZENIE SZTUĆCÓW I NACZYŃ
r6ȃZXBKKFEZOJFT[LBPSB[QPSDFMBOZSFLPNFOEPXBOZDI
przez producenta do zmywania w zmywarce.
r6ȃZXBKEFMJLBUOFHPEFUFSHFOUVQS[F[OBD[POFHPEPOBD[ZǤ
r8ZKNJKT[LMBOLJPSB[T[UVljDF[F[NZXBSLJHEZUZMLPDZLM[NZXBOJB
się zakończy.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756