Znaleziono w kategoriach:
Głośnik mobilny XMUSIC BTS800G Szary Bluetooth AUX powerbank

Instrukcja obsługi Głośnik mobilny XMUSIC BTS800G Szary Bluetooth AUX powerbank

Powrót
UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA
1.
Nie otwieraj obudowy urządzenia.
W środku nie ma części nadających
się do wymiany przez użytkownika.
Pozostaw serwis wykwalifikowanym
specjalistom.
2.
Wyłącz urządzenie, jeśli z niego
nie korzystasz. Wyłącz urządzenie
i odłącz je od zasilania, jeżeli nie
będziesz z niego korzystać przez
dłuższy czas.
3.
Nie umieszczaj urządzenia w bez-
pośrednim sąsiedztwie urządzeń
grzewczych. Nie wystawiaj urządzenia
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
4. Mimo, że urządzenie jest wodoodpor-
ne, nie należy zanurzać urządzenia
w wodzie.
5.
Do czyszczenia zewnętrznych powi-
erzchni urządzenia używaj miękkiej,
czystej szmatki. Nigdy nie używaj de-
tergentów lub środków chemicznych.
6.
Instrukcja jest tylko przewodnikiem
dla użytkownika, a nie kryterium
konfiguracyjnym.
7.
Używaj tylko akcesoriów określonych
przez producenta.
8.
Na wyposażeniu znajduje się przewód
USB-microUSB do ładowania urzą-
dzenia oraz przewód AUX.
WPROWADZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli,
dokonując zakupu urządzenia marki XMUSIC.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości
urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ
OBSŁUGI IJEJ PRZESTRZEGAĆ!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego
lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody
powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
OPIS URZĄDZENIA
przyciśnięcie: zwiększenie głośności. W trybie
FM: wyszukiwanie stacji.
6.
ON/OFF długie przyciśnięcie: włączenie lub wyłą-
czenie urządzenia. Krótkie przyciśnięcie: wybór
źródła odtwarzania, przełączenie na kartę micro-
-SD/tryb AUX/radio FM/Bluetooth.
7. Wskaźnik naładowania akumulatora.
8. Wskaźnik ładowania funkcji Power Bank.
-ników, aby przejść do trybu TWS, następnie przyciśnij
przycisk parowania
na drugim urządzeniu.
Po sparowaniu dwóch głośników, pierwszy naciśnięty
głośnik jest, głośnikiem głównym, którego wskaźnik
przycisku podświetli się na niebiesko. W drugim
głośniku dioda podświetli się na pomarańczowy kolor.
Użyj telefonu aby sparować głośnik główny BTS800x i
odtwarzać muzykę bezprzewodowo na obu głośnikach.
Rozłączenie Głośników
Aby rozłączyć funkcję TWS, naciśnij krótko przycisk
Aby roączyć funkcję TWS, naciśnij krótko przycisk
aby wyczyścić pamięć parowania TWS przytrzymaj
długo powyższy przycisk.
UWAGA!
1.
Aby użyć funkcji TWS, potrzebne są dwa głośniki
BTS800x.
2.
Przed uruchomieniem funkcji TWS obydwa
głośniki nie mogą być połączone z innymi urzą-
dzeniami przez Bluetooth.
UWAGA!
Głośnik może łączyć się przez Bluetooth tylko z jednym
urządzeniem. Jeśli w pobliżu urządzenia znajduje się inne
urządzenie Bluetooth, mogą nastąpić zakłócenia w odbiorze.
-niw, aby przeć do trybu TWS, następnie przyciśnij
1.
WS (tryb funkcji bezprzewodowego stereo, wyma-
gane dwie sztuki głośników BTS800x).
2. Włącznik BLUETOOTH/odbieranie lub rozłączanie
rozmowy.
3.
Krótkie przyciśnięcie: poprzedni utwór. Długie
przyciśnięcie: zmniejszenie głośności. W trybie
FM: wyszukiwanie stacji.
4. Odtwarzanie/Pauza.
5.
Krótkie przyciśnięcie: następny utwór. Długie
9. Wejście ładowania urządzenia.
10. Wyjście USB do ładowani urządzeń zewnętrznych.
11. Slot kart microSD.
12. Wejście AUX.
FUNKCJA TWS (PAROWANIE DWÓCH GŁOŚNIKÓW)
Funkcja TWS działa tylko w trybie BLUETOOTH.
Aby połączyć dwa głośniki BTS800x w parę, upewnij
się, że głośniki są włączone oraz w trybie Bluetooth.
Naciśnij przycisk parowania
na jednym z głoś-
1 2 3 4 5
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
GŁOŚNIK BLUETOOTH
BTS800x*
x* - oznaczenie koloru głośnika
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas
używania wysokiego poziomu głośności.
DANE TECHNICZNE
Model BTS800x*
Bluetooth 4.2
Napięcie ładowania 5.0V 2.0A
Impedancja 6 Ω
Głośnik 2 x 57mm, 2 x 10W
Radio FM 87.5MHz - 108MHz
Odtwarzane formaty MP3, WAV, WMA, FLAC
Czas ładowania do 3,5 godziny
Czas pracy do 8 godz. przy 50% głośności
Bateria 2500mAh, 7.4V
Rodzaj karty pamięci i pojemnć
Maksymalnie 32GB microSD
Wejście AUX Mini Jack 3,5mm
Wodoodporność Tak, na zachlapania
UWAGI OGÓLNE
1.
PRODUKTU NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZE-
ZNACZENIEM.
2. URZĄDZENIE ZGODNE Z WYMOGAMI UE.
ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że głośnik jest
EKOLOGICZNA IPRZYJAZNA DLA
ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą
Parlamentu Europejskiego iRady 2012/19/UE zdnia
4 lipca 2012r. wsprawie zużytego sprzętu elektrycznego
ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego
kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym
symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu
przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktować
się zwładzami miejskimi.
MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektry-
cznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi iśrodowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających zobecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania
iprzetwarzania takiego sprzętu.
czyszczenia, odblokowania, usunięcia
zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy
jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech
napraw nadal występują wnim wady.
8.
Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt
serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka
sprzedaży detalicznej, wktórej produkt został
zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń
mechanicznych. Niespełnienie tych warunków
może spowodować nieuznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10.
Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11.
Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany
urządzenia w ramach gwarancji jest przed-
stawienie dowodu zakupu.
UWAGA!
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z
urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
WARUNKI GWARANCJI
1.
ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione
urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2.
Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia
doserwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprow-
adzenia części zamiennych odproducenta, termin
naprawy może zostać wydłużony do30 dni.
4.
Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24
miesiące oddaty wydania towaru.
5.
Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie
wwarunkach indywidualnego gospodarstwa
domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych naskutek używania
urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych
lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub
osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zużywalnych takich
jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła,
półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów,
zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji
zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:
http://www.artdom.net.pl/deklaracja/BTS800/.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie
różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem
do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź
6 7 8 9

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756