Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa AEG MSB2547D-M

Powrót
USER
MANUAL
PL Instrukcja obsługi
Kuchenka mikrofalowa
MSB2547D
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................2
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................6
3. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................7
4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM..........................................................................9
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA............................................................................9
6. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW......................................................................14
7. DODATKOWE FUNKCJE...................................................................................15
8. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................15
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................... 16
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................17
11. INSTALACJA.................................................................................................... 18
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
www.aeg.com2
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje ryzyko uduszenia lub odniesienia
obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Dzieci poniżej 3 lat nie wolno pozostawiać bez opieki
w pobliżu urządzenia.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę
uruchomienia, zaleca się, aby ją włączyć.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
Urządzenie i jego przewód zasilający nie mogą
znajdować się w zasięgu dzieci poniżej ósmego roku
życia.
POLSKI 3
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
Podczas pracy urządzenia jego wnętrze silnie się
nagrzewa. Nie dotykać elementów grzejnych w
urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów lub naczyń należy zawsze używać rękawic
kuchennych.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Jeśli drzwi lub uszczelki drzwiowe są uszkodzone, nie
wolno korzystać z urządzenia, dopóki nie zostanie ono
naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
Wyłącznie wykwalifikowana osoba może
przeprowadzać czynności serwisowe lub naprawcze
wiążące się z koniecznością zdjęcia osłony chroniącej
przed promieniowaniem mikrofalowym.
Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
Nie należy podgrzewać cieczy ani innej żywności w
zamkniętych pojemnikach. Mogą one ulec rozerwaniu.
Należy stosować wyłącznie akcesoria i naczynia
przeznaczone do kuchenek mikrofalowych.
www.aeg.com4
Podgrzewając żywność w pojemnikach z papieru lub
tworzywa, należy doglądać urządzenia, ponieważ
występuje zagrożenie zapłonem.
Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania
żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży
oraz ogrzewanie poduszek termicznych, pantofli,
gąbek, wilgotnych tkanin lub podobnych materiałów
może spowodować obrażenia ciała, zapłon lub pożar.
W razie pojawienia się dymu należy wyłączyć
urządzenie, wyjąć wtyczkę i trzymać zamknięte drzwi,
aby zdusić płomienie.
Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej
może doprowadzić do ich opóźnionego wrzenia. Przy
obchodzeniu się z pojemnikiem należy zachować
ostrożność.
Zawartość butelek dla niemowląt oraz słoiczków z
pokarmem dla dzieci należy wymieszać lub
wstrząsnąć, aby zapewnić równomierną temperaturę
pokarmu przed spożyciem oraz aby nie dopuścić do
oparzenia.
Nie wolno gotować jaj w skorupach ani podgrzewać
całych ugotowanych jaj w urządzeniu, ponieważ mogą
one wybuchnąć, nawet po zakończeniu działania
mikrofal.
Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać
wszelkie pozostałości żywności.
Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może
prowadzić do uszkodzenia powierzchni obudowy
urządzenia i w konsekwencji do ograniczenia jego
żywotności oraz do zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji.
Gdy urządzenie pracuje, dostępne powierzchnie mogą
mieć wysoką temperaturę.
Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w
szafkach, jeśli nie była testowana w takim miejscu.
Tył urządzenia powinien znajdować się przy ścianie.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie należy używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
POLSKI 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756