Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Suszarka AEG T8DEC48SP

Powrót
USER
MANUAL
PL Instrukcja obsługi
Suszarka
T8DEC48SP
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................6
3. OPIS PRODUKTU................................................................................................ 8
4. PANEL STEROWANIA......................................................................................... 9
5. PROGRAM..........................................................................................................10
6. OPCJE................................................................................................................ 13
7. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................14
8. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................16
9. WSKAZÓWKI I PORADY....................................................................................19
10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 20
11. ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW........................................................................ 23
12. DANE TECHNICZNE........................................................................................26
13. AKCESORIA..................................................................................................... 27
14. KRÓTKI PRZEWODNIK...................................................................................28
15. KARTA PRODUKTU ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1369/2017........ 30
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
www.aeg.com2
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania urządzenia
należy dokładnie zapoznać się z dołączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała ani
szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją produktu. Należy zachować instrukcję
obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w
celu wykorzystania w przyszłości.
– Przeczytać dołączoną instrukcję.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem
obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
POLSKI 3
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny zbliżać się do
urządzenia, gdy otworzone są jego drzwi.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Jeśli suszarka jest umieszczana na pralce, należy
użyć zestawu łączącego. Zestaw łączący, który można
nabyć w autoryzowanych punktach sprzedaży, pasuje
wyłącznie do urządzeń wymienionych w dołączonej do
niego instrukcji. Należy ją uważnie przeczytać przed
zainstalowaniem zestawu (patrz ulotka dotycząca
instalacji).
Urządzenie można zainstalować jako wolnostojące lub
pod blatem kuchennym, zachowując odpowiednią
przestrzeń (patrz ulotka dotycząca instalacji).
Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub
przesuwanymi drzwiami ani za drzwiami, których
zawiasy są umieszczone po przeciwnej stronie, co
uniemożliwiłoby całkowite otworzenie drzwi
urządzenia.
Wykładzina podłogowa, dywan lub mata podłogowa
nie mogą zasłaniać otworów wentylacyjnych w
podstawie.
UWAGA: Urządzenia nie wolno zasilać przez
zewnętrzny wyłącznik, np. programator czasowy, ani
ze źródła zasilania często wyłączanego przez zakład
energetyczny.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego dopiero
po zakończeniu instalacji. Dopilnować, aby po
zakończeniu instalacji był łatwy dostęp do gniazda
elektrycznego.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
www.aeg.com4
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru
ładunku, który wynosi 8,0 kg (patrz „Tabela
programów”).
Nie używać urządzenia do rzeczy zanieczyszczonych
przemysłowymi środkami chemicznymi.
Usuwać włókna z tkanin i inne zanieczyszczenia
nagromadzone wokół urządzenia.
Nie używać urządzenia bez filtra. Przed każdym
użyciem urządzenia oczyścić filtr.
W suszarce nie wolno suszyć niewypranych rzeczy.
Rzeczy zabrudzone substancjami, jak olej, aceton,
alkohol, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk
czy środki do usuwania wosku, należy przed
wysuszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z
większą ilością detergentu.
W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów, jak
gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki
prysznicowe, tkaniny nieprzemakalne, ubrania
powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z
pianki lateksowej.
Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty
wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich
producentów.
Wyjąć wszystkie przedmioty mogące wywołać zapłon,
takie jak zapalniczki lub zapałki.
OSTRZEŻENIE: Nie zatrzymywać suszarki przed
zakończeniem cyklu suszenia, jeśli nie można
natychmiast wyjąć z niej wszystkich rzeczy i rozłożyć
ich w celu rozproszenia ciepła.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
POLSKI 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756