Znaleziono w kategoriach:
Ekspres AMICA Neris CD 3011

Instrukcja obsługi Ekspres AMICA Neris CD 3011

Powrót
CD 3011 Neris
INSTRUKCJA OBSŁUGI
EKSPRES DO KAWY
2
SZANOWNY KLIENCIE,
Ekspres do kawy Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po prze
czy ta niu niniejszej instrukcji, obsługa ekspresu nie będzie problemem.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.
Uwaga!
Ekspres do kawy przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia ła nie
urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
- za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
3
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA....................4
OBSŁUGA .............................................................................................................7
WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI EKSPRESU...........10
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .......................................................................10
NIEKTÓRE USTERKI I SPOSÓB ICH USUNIĘCIA..............................................11
UWAGI ODNOŚNIE EKSPRESU I PROCESU PARZENIA KAWY.....................12
DANE TECHNICZNE I SPECYFIKACJA URZĄDZENIA....................................12
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA....................................................13
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko powstania po-
żaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała:
l Urządzenie w czasie pracy nagrzewa się. Po wy
łączeniu niektóre elementy mogą pozostać gorące
przez jakiś czas. Aby uniknąć poparzeń nie dotykaj
chromowanej części kolby oraz innych metalowych
powierzchni. Nigdy nie przemieszczaj urządzenia
podczas jego pracy.
l Nigdy nie używaj ekspresu do kawy jeśli zbiornik na
wodę nie jest napełniony. Upewnij się przed oraz po
użyciu, że dysza spieniacza jest zamknięta.
l Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw,
które mogą powstać podczas używania urządzeń
elektrycznych; dlatego trzymaj ekspres do kawy
poza zasięgiem dzieci.
l Korpus urządzenia nie może być zanurzany w wo
dzie lub innych cieczach. Zanurzenie w wodzie może
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
l W przypadku zalania wodą zewnętrznych elemen
tów ekspresu do kawy, przed ponownym włączeniem
urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
l Nie używaj urządzenia jeżeli wykazuje ono jakiekol
wiek oznaki uszkodzenia przewodu przyłączenio
wego lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na
podłogę.
l Po użyciu zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka, w
przypadku jakiegokolwiek niewłaściwego działania
oraz przed czyszczeniem.
l Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka ściennego nigdy
nie ciągnij za przewód tylko za wtyczkę jednocześnie
trzymając drugą ręką gniazdko sieciowe.
l Ekspres do kawy jest urządzeniem wykonanym w I
klasie ochrony przeciwporażeniowej i dlatego gniaz
do zasilające, do którego zostanie podłączony, musi
być bezwzględnie wyposażone w bolec ochronny.
l Nie próbuj usuwać żadnych części obudowy.
l Aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego nie
umieszczaj go ponad ostrymi krawędziami, ani w po
bliżu gorących powierzchni.
l Nie wystawiaj urządzenia na deszcz lub wilgoć, nie
używaj urządzenia na zewnątrz. Nie obsługuj urzą
dzenia mokrymi rękoma.
5
l Używaj tylko czystej, zimnej wody i napełniaj zbiornik
na wodę powoli. Silny strumień wody powoduje pry
skanie wody na boki.
l Jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka ulegną uszko
dzeniu, to powinny one być wymienione przez spe
cjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia za
grożenia.
lUżywanie akcesoriów które nie zostały dostarczone
wraz z produktem, może doprowadzić do uszkodze
nia urządzenia.
l Ekspres służy do parzenia kawy, nie używaj urzą
dzenia do innych celów.
l Nigdy nie napełniaj zbiornika na wodę w większym
stopniu niż do oznaczonego maksymalnego pozio
mu wody.
l Przed czyszczeniem urządzenia odłącz go od zasila
nia i poczekaj aż ostygnie.
l Nigdy nie wkładaj wtyczki zasilającej do gniazdka
mając mokre ręce, może to spowodować porażenie.
l Nie zaleca się stosowania różnego rodzaju przedłu
żaczy do połączenia urządzenia ze źródłem zasila
nia.
l Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw,
które mogą powstać podczas używania urządzeń
elektrycznych; dlatego trzymaj to urządzenie poza za
sięgiem dzieci.
l To urządzenie może być używane przez dzieci w wie
ku 8 lat i starsze, przez osoby o ograniczonej zdolno
ści zycznej, czuciowej lub psychicznej oraz osoby o
braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, gdy
one nadzorowane lub zostały poinstruowane
na temat korzystania z urządzenia w sposób bezpiecz
ny i znają zagrożenia związana z użytkowaniem urzą
dzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna
być wykonywania przez dzieci chyba że ukończyły 8
lat i są nadzorowane przez odpowiednią osobę.
l Ekspres jest urządzeniem wykonanym w I klasie
ochrony przeciwporażeniowej i dlatego gniazdo za
silające, do którego zostanie podłączony musi być
bezwzględnie wyposażone w bolec ochronny.
l Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania
(Rys.1 poz. 1)  czerwona dioda się zaświeci.
l Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasi lania
(Rys.1 poz. 1) czerwona dioda zgaśnie. Aby cał
kowicie odłączyć zasilanie od urządzenia, wyciągnij
wtyczkę urządzenia z gniazdka.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756