Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik AMICA EB7551B Fusion Elektryczny Czarny A

Instrukcja obsługi Piekarnik AMICA EB7551B Fusion Elektryczny Czarny A

Powrót
PIEKARNIKA ELEKTRYCZNEGO
DO ZABUDOWY
Piekarnik uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IO-CBI-0137 / 8064823
(01.2017 / v2)
C
O
10153.4ETsKDpHbQX
10153.3ETsDpHbQX
10153.3ETsDpHbQX
10153.4ETsKDpHbScQX
10153.3ETsKDpHbS
2
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe -
za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
Uwaga!
Piekarnik obsługiwać tylko po zapoznaniu się z niniejszeją instrukcją.
Piekarnik przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia-
ła nie urządzenia.
SZANOWNY KLIENCIE,
Piekarnik Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. Po
prze czy ta niu instrukcji, obsługa piekarnika nie będzie problemem.
Piekarnik, który opuścił fabrykę był dokładnie sprawdzony przed zapakowaniem pod wzglę-
dem bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko-
wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypad-
ków.
3
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.........................................................................................2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania........................................4
Jak oszczędzać energię...........................................................................................6
Wycofanie z eksploatacji.........................................................................................7
Opis wyrobu.........................................................................................................8
Charakterystyka wyrobu......................................................................................9
Instalacja..............................................................................................................11
Montaż piekarnika.................................................................................................11
Przyłączenie piekarnika do instalacji elektrycznej.................................................12
Obsługa...............................................................................................................13
Przed pierwszym włączeniem piekarnika..............................................................13
Działanie programatora i sterowanie piekarnikiem.................................................14
Pieczenie w piekarniku-porady praktyczne......................................................22
Czyszczenie i konserwacja piekarnika..............................................................25
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych..........................................................30
Dane techniczne..................................................................................................31
Gwarancja, obsługa posprzedażna.....................................................................32
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych
powinno być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku
życia powinny trzymać się z daleka, chyba że są pod stałą
opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku od
8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami zycznymi, czuciowymi
albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli
odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytko-
wania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby
nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności obsługowe
nie powinny być robione przez dzieci bez nadzoru.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się
zachowanie ostrożności, aby unikać dotykania gorących
elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas użytkowania.
Zaleca się trzymanie małych dzieci z dala od urządzenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz czą cych lub
ostrych metalowych przed mio tów do czyszczenia szkła
drzwi, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może dopro-
wadzić do popękania szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą dem elek-
trycznym, przed wymianą lamp ki na le ży upewnić się, czy
sprzęt jest wy łą czo ny.
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Do czyszczenia piekarnika nie wolno używać sprzętu do
czyszczenia parą.
Niebezpieczeństwo poparzenia! Podczas otwierania drzwi
piekarnika może wydostawać się gorąca para. W trakcie lub
po zakończeniu gotowania należy ostrożnie otwierać drzwi
piekarnika. Przy otwieraniu nie nachylać się nad drzwiami.
Należy pamiętać, że para w zależności od temperatury może
być niewidoczna.
l Należy, zwrócić uwagę, aże by drob ny sprzęt go spo dar stwa do mo we go wraz z
przewodami nie dotykał bez po śred nio do roz grza ne go piekarnika, gdyż izolacja
tego sprzę tu nie jest odporna na działanie wysokich tem pe ra tur.
l Nie należy po zo sta wiać piekarnika bez nadzoru podczas pieczenia. Oleje
i tłuszcze mogą ulec zapaleniu wskutek przegrzania.
l Nie należy stawiać na otwartych drzwiach piekarnika naczyń o ma sie prze kra cza cej
15 kg.
l Zabrania się użytkowania piekarnika niesprawnego technicznie. Wszel kie uster ki
mogą być usuwane wy łącz nie przez osobę po sia da sto sow ne upraw nie
nia.
l W każdej sytuacji spo wo do wa nej usterką techniczną, należy bez względ nie odłą
czyć za si la nie elek trycz ne piekarnika.
l Urządzenie może być stosowane wyłącznie do celów, do jakich zostało zapro-
jektowane. Wszelkie inne zastosowania ( np. ogrzewanie pomieszczeń) należy
uznać za niewłaściwe i niebezpieczne.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756