Znaleziono w kategoriach:
Płyta ceramiczna AMICA PH7311FT

Instrukcja obsługi Płyta ceramiczna AMICA PH7311FT

Powrót
PŁYTY CERAMICZNEJ
ZE STEROWANIEM SENSOROWYM
Płytę uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IOAA-642
(08.2016 / v1)
PBF5VQ205FTE
2
SZANOWNY KLIENCIE,
Płyta Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po prze czy ta niu instrukcji, obsługa płyty nie będzie problemem.
Płyta, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod wzglę dem
bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko
wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Uwaga!
Urządzenie obsługiwać tylko po przeczytaniu / zrozumieniu niniejszej instrukcji.
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urządzenie do gotowania.Każde
inne jego zastosowanie (np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego
przeznaczeniem i może być niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na
dzia ła nie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe 
za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy mie nio nych poniżej
dyrektyw europejskich:
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2014/30/UE,
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
i dlatego wyrób został oznakowany oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
3
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje.......................................................................................2
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa................................................................4
Jak oszczędzać energię........................................................................................7
Opis wyrobu..............................................................................................................8
Instalacja..................................................................................................................9
Obsługa..................................................................................................................13
Czyszczenie i kon ser wa cja...................................................................................21
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych............................................................23
Dane tech nicz ne....................................................................................................24
Gwarancja, obsługa posprzedażna.....................................................................25
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia ele-
mentów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać
się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w
wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami -
zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem
doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nad-
zorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzę-
tu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci,
aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności
obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez
nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i do-
prowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
5
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga. Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta,
wyłączyć prąd, aby uniknąć porażenia prądem elek-
trycznym.
Urządzeniem nie należy sterować zewnętrznym
zegarem lub niezależnym układem zdalnego stero-
wania.
Do czyszczenia płyty nie wolno używać sprzętu do
czyszczenia parą.
Przed pierw szym użyciem ce ra micz nej płyty grzejnej na le ży prze czy tać in struk cję użyt
ko wa nia. W ten spo sób za pew nia my sobie bez pie czeń stwo oraz unikamy uszko dze nia
pły ty.
Je że li płyta ce ra micz na użyt ko wa na jest w bez po śred niej bliskości radia, te le wi zo ra lub
innego urzą dze nia emi tu ce go, na le ży spraw dzić, czy za pew nio na jest pra wi dło wość
działania panelu ste ru ce go płyty ce ra micz nej.
Płytę winien podłączyć upraw nio ny in sta la tor – elektryk.
Nie wolno instalować płyty w pobliżu urzą dzeń chłodniczych.
Meble w których zabudowywana jest pły ta muszą być odporne na temperatury ok 100o C.
Do ty czy to okle in,kra dzi,po wierzch ni wykonanych z tworzyw sztucz nych, klejów oraz
lakierów.
Pły należy użytkować tylko po jej za bu do wa niu. W ten sposób za bez pie cza my się przed
do tknię ciem czę ści po zo sta cych pod na pię ciem.
Na pra wy urządzeń elektrycznych mogą prze pro wa dzać tyl ko spe cja li ści. Nie fa cho we na
pra wy po wo du ją po waż ne nie bez pie czeń stwo dla użyt kow ni ka.
Urzą dze nie zostaje tylko wów czas odłą czo ne od sieci elek trycz nej, gdy zo sta nie wy łą czo ny
bez piecz nik lub wtycz ka zostanie wy cią gnię ta z gniazd ka.
Wtyczka przewodu przyłączeniowego powinna być dostępna po zainstalowaniu kuchenki.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Pola grzejne po włączeniu szybko się na grze wa ją. Dlatego też na le ży je włą czać do pie ro
po usta wie niu na czy nia do go to wa nia. W ten spo sób uni ka my zbęd ne go zu ży cia ener gii
elek trycz nej.
Wbu do wa ny w układ elek tro nicz ny wskaź nik szcząt ko we go na grza nia wska zu je czy płyta
jest włą czo na względ nie czy jest jesz cze go ca.
W przypadku zaniku napięcia w sie ci ska so wa ne zostają wszyst kie na sta wy i wska za nia.
Po po now nym po ja wie niu się na pię cia w sie ci wskazana jest ostroż ność, gdyż płyty na
grza ne przed za ni kiem na pię cia, nie są już nad zo ro wa ne przez wskaź nik.
Je że li gniazdo wtykowe jest w po bli żu pola grzejnego, należy zwa żać, aby kabel nie do
ty kał na grza nych miejsc.
Przy stosowaniu olejów i tłusz czów nie po zo sta wiać płyty bez nad zo ru, gdyż ist nie je za
gro że nie po ża ro we.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756