Znaleziono w kategoriach:
Płyta elektryczna AMICA PE0720

Instrukcja obsługi Płyta elektryczna AMICA PE0720

Powrót
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3
KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ ZE STEROWANIEM
Kuchenkę uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
IOAA-028
(08.2016 / v1)
P*4ES11S
2
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe -
za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel. 801 801 800
SZANOWNY KLIENCIE,
Płyta Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Po prze czy ta niu instrukcji, obsługa płyty nie będzie problemem.
Płyta, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod wzglę dem
bezpieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko-
wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypad-
ków.
Uwaga!
Urządzenie obsługiwać tylko po przeczytaniu / zrozumieniu niniejszej instrukcji.
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urządzenie do gotowania.Każde
inne jego zastosowanie ( np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego
przeznaczeniem i może być niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na
dzia ła nie urządzenia.
Oświadczenie producenta
Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wy mie nio nych poniżej
dyrektyw europejskich:
dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE,
dyrektywy kompatybilności elek tro ma gne tycz nej 2014/30/UE,
dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/EC,
i dlatego wyrób został oznakowany oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności
udostępniana organom nadzorującym rynek.
3
SPIS TREŚCI
Podstawowe informacje............................................................................................2
Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa......................................................................4
Jak oszczędzać energię.............................................................................................6
Rozpakowanie...........................................................................................................7
Usuwanie zużytych urządzeń.....................................................................................7
Opis wyrobu...............................................................................................................8
Dane tech nicz ne.........................................................................................................8
Instalacja....................................................................................................................9
Podłączenie kuchenki do sieci elektrycznej.............................................................11
Obsługa....................................................................................................................12
Załączenie urządzenia do pracy................................................................................12
Od po wied nie naczynia do gotowania............................................................................................................12
Czyszczenie i konserwacja......................................................................................15
Płytki grzej ne............................................................................................................15
Płyta ro bo cza............................................................................................................15
Gwarancja, obsługa posprzedażna.........................................................................16
4
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia ele-
mentów grzejnych powinno być objęte szczególną
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać
się z daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w
wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami -
zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem
doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nad-
zorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzę-
tu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci,
aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności
obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez
nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i do-
prowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką
lub niepalnym kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź
rzeczy na powierzchni do gotowania.
5
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzeniem nie należy sterować zewnętrznym
zegarem lub niezależnym układem zdalnego stero-
wania.
Do czyszczenia płyty nie wolno używać sprzętu do
czyszczenia parą
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy uważać, żeby elektryczny przewód przyłączeniowy zmechanizowanego
sprzętu nie dotykał gorących części kuchenki.
Wtyczka przewodu przyłączeniowego powinna być dostępna po zainstalowaniu
kuchenki.
Zabrania się instalować kuchenkę w pobliżu urządzeń chłodniczych.
Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas smażenia. Oleje i tłuszcze
mogą się zapalić z powodu przegrzania.
Jeżeli nastąpi uszkodzenie kuchenki to można ponownie używać po usunięciu
wady przez fachowca.
Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw kuchenki przez osoby nie przeszkolone
zawodowo.
W każdej sytuacji spowodowanej usterką techniczną należy bezwzględnie odłączyć
zasilanie elektryczne kuchenki (stosując powyższą zasadę) i zgłosić usterkę do
naprawy.
Użytkowanie urządzenia do gotowania i pieczenia powoduje wydzielanie się ciepła
i wilgoci w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane. Należy upewnić się, czy
pomieszczenie kuchenne jest dobrze przewietrzane; należy utrzymywać otwarte
naturalne otwory wentylacyjne lub zainstalować środki wentylacji mechanicznej
(okap z mechanicznym wyciągiem).
Długotrwałe intensywne używanie urządzenia może wymagać dodatkowego
przewietrzania, na przykład otwarcia okna lub bardziej skutecznej wentylacji,
np.zwiększenia wydajności wentylacji mechanicznej, jeśli jest stosowana.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756