Znaleziono w kategoriach:
Płyta gazowa AMICA PG9511SPR

Instrukcja obsługi Płyta gazowa AMICA PG9511SPR

Powrót
PG6510SPR / PHCG4.0ZpZtCN
PG6511SPR / PHCG4.1ZpZtCN
PG9511SPR / PHCG5.1ZpZtCN
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
INSTRUCTION MANUAL EN
2
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
PL
SZANOWNI PAŃSTWO!
Urządzenie marki Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności.
Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało dokładnie sprawdzone pod względem
bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przyłączenia kuchenki do butli z gazem płynnym lub do
istniejącej instalacji może wykonać wyłącznie upraw-
niony instalator z zachowaniem wszystkich przepisów
bezpieczeństwa.
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA 3
USUWANIE / ZŁOMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU 7
ŚRODOWISKO 7
OPIS WYROBU 8
INSTALACJA 10
OBSŁUGA 14
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 15
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA 16
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 16
INFORMACJE O PRODUKCIE
Informacje o produkcie podano zgodnie z rozpordzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupełniającym
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych
Domowe płyty grzejne gazowe
Identykator modelu
PG6510SPR PG6511SPR PG9511SPR
PHCG4.0ZpZtCN PHCG4.1ZpZtCN PHCG5.1ZpZtCN
1106139 1106140 1106141
Typ płyty grzejnej (elektryczna /
gazowa / gazowo elektryczna) O / V / O O / V / O O / V / O
Liczba palników gazowych 4 4 5
Efektywność energetyczna dla
każdego palnika gazowego (EE
gas burner)
FL 54,5 54,5 54,5
FR 54,5 54,5 54,5
RL 54,5 54,5 54,5
RR 54,5 54,5 54,5
C- - 54,5
Efektywność energetyczna płyty
grzejnej gazowej (EE gas hob) 54,5 54,5 54,5
W celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe i obliczenia
z następucych norm:
PN EN 60350 ‑1. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 1: Elektryczne kuch ‑nie, piekarniki,
piekarniki parowe i opiekacze. Metody badań cech funkcjonalnych.
PN EN 60350 ‑2. Elektryczny sprzęt do gotowania do ytku domowego część 2: Płyty kuchenne. Metody badań
cech funkcjonalnych.
PN EN 15181. Metoda pomiaru zużycia energii piekarników gazowych.
PN EN 30 ‑2 1. Domowe urdzenia gazowe do gotowania i pieczenia ‑ Część 2 ‑1: Racjonalne wykorzystanie energii
‑ Postanowienia ogólne.
3
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku do-
mowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian niewpływających na działanie urządzenia.
Uwaga.Urządzenie i jego dostępne części stają się go-
rące podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską. Dzieci
poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z daleka, chyba
że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku
od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami zycznymi, czu-
ciowymi albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia
i wiedzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z
instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać
uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie
i czynności obsługowe nie powinny być robione przez
dzieci bez nadzoru.
Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju na
płycie kuchennej może być niebezpieczne i doprowadzić
do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządze-
nie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym
kocem.
Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy
na powierzchni do gotowania.
Urządzeniem nie należy sterować zewnętrznym zegarem
lub niezależnym układem zdalnego sterowania.
Do czyszczenia płyty nie wolno używać sprzętu do
czyszczenia parą.
Przed pierwszym użyciem płyty grzejnej należy prze-
czytać instruk cję użyt ko wa nia. W ten spo sób za pew nia‑
my sobie bez pie czeń stwo oraz unikamy uszko dze nia
pły ty.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
PL
4
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Szczególnie gorące palniki nawierzchniowe, ruszta,
ustawione naczynia z gorącymi płynami mogą być przy-
czyną poparzenia dziecka.
Należy uważać, żeby elektryczny przewód przyłącze-
niowy zmechanizowanego sprzętu nie dotykał gorą-
cych części kuchenki.
Wtyczka przewodu przyłączeniowego powinna być do-
stępna po zainstalowaniu kuchenki.
Zabrania się instalować kuchenkę w pobliżu urządzeń
chłodniczych.
Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru podczas
smażenia. Oleje i tłuszcze mogą się zapalić z powodu
przegrzania.
Uważać na moment zagotowania, by nie dopuścić do
zalania palników.
Jeżeli nastąpi uszkodzenie kuchenki to można po-
nownie używać po usunięciu wady przez fachowca.
Nie otwierać kurka na przyłączu gazu lub zaworu na
butli bez uprzedniego sprawdzenia czy wszystkie kurki
są zamknięte.
Nie dopuszczać do zalewania palników oraz ich zanie-
czyszczania. Zabrudzone oczyścić i wysuszyć natych-
miast po wystudzeniu.
Nie wolno stawiać naczyń bezpośrednio na palnikach.
Nie ustawiać naczyń na ruszcie nad jednym palnikiem
o masie większej niż 5 kg, natomiast na całym ruszcie
max. 25 kg. Nie dopuszcza się stawiania jednego na-
czynia na dwóch palnikach jednocześnie.
Nie uderzać w pokrętła i palniki.
Zabrania się dokonywania przeróbek i napraw kuchenki
przez osoby nie przeszkolone zawodowo.
Zabrania się otwierania kurków kuchenki nie mając w
ręce zapalonej zapałki lub urządzenia do zapalania
gazu.
Zabrania się gasić płomień palnika przez dmuchanie.
5
WSKAZÓWKI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA
PL
Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek ku-
chenki na inny rodzaj gazu, przenoszenia kuchenki w
inne miejsce oraz dokonywania zmian w instalacji za-
silającej. Czynności te może wykonywać uprawniony
instalator.
Nie dopuszczać do kuchenki małych dzieci oraz osób
niezapoznanych z instrukcją użytkowania.
W RAZIE PODEJRZENIA ULATNIANIA SIĘ GAZU
NIE WOLNO zapalać zapałek, palić papierosów, włą-
czać i wyłączać odbiorników elektrycznych (dzwonek
lub włącznik oświetlenia) oraz używać innych urządzeń
elektrycznych i mechanicznych powodujących powsta-
wanie iskry elektrycznej lub udarowej. W takim przypad-
ku należy natychmiast zamknąć zawór na butli z gazem
lub kurek odcinający instalację gazową i przewietrzyć
pomieszczenie, a następnie wezwać osobę uprawnio-
ną do usunięcia przyczyny.
W każdej sytuacji spowodowanej usterką techniczną
należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne
kuchenki (stosując powyższą zasadę) i zgłosić usterkę
do naprawy.
Nie wolno przyłączyć do instalacji gazowej żadnych
przewodów antenowych, np. radioodbiorników.
W przypadku zapalenia się gazu uchodzącego z nie-
szczelnej instalacji należy natychmiast zamknąć do-
pływ gazu przy pomocy zaworu odcinającego.
W przypadku zapalenia się gazu uchodzącego z nie-
szczelnego zaworu butli gazowej należy: na butlę za-
rzucić mokry koc, w celu ostudzenia butli zakręcić za-
wór na butli. Po ostudzeniu należy butlę wynieść na
otwartą przestrzeń. Zabrania się powtórnej eksploatacji
uszkodzonej butli.
W przypadku kilkudniowej przerwy w użytkowaniu kuch-
ni należy zamknąć zawór główny na instalacji gazowej,
natomiast przy korzystaniu z butli gazowej po każdora-
zowym użytkowaniu.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756