Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta indukcyjna AMICA PID6544PHTSF 2.0

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
PŁYTA INDUKCYJNA
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU
INSTRUKCJI! IO-HOB-1284 v4 / 8509527
(07.2020)
PB*4VI532FTB4SACUUt
- 2 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się prostsze
niż kiedykolwiek. Urządzenie to połączenie
wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efek-
tywności. Po przeczytaniu instrukcji, obsługa nie
będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie spraw-
dzona przed zapakowaniem pod względem bez-
pieczeństwa i funkcjonalności na stanowiskach
kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Prze-
strzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni
Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak,
aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
- 3 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 8
ROZPAKOWANIE 9
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄ DZEŃ 10
TWOJE URZĄDZENIE 11
PANEL STEROWANIA 11
DEKORY 12
PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĄDZENIU 13
ZASADA DZIAŁANIA PŁYTY INDUKCYJNEJ 13
CHARAKTERYSTYKA NACZYŃ 13
WYMIARY NACZYŃ 15
PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM PŁYTY 15
MENU UŻYTKOWNIKA 16
OBSŁUGA 18
WŁĄCZENIE PŁYTY GRZEJNEJ 18
WŁĄCZENIE POLA GRZEJNGO 18
WYŁĄCZANIE PÓL GRZEJNYCH 19
WYŁĄCZANIE CAŁEJ PŁYTY GRZEJNEJ 19
FUNKCJA BOOSTER “P” 19
STEROWANIE FUNKCJĄ BOOSTER 20
FUNKCJA BLOKADY 20
BLOKOWANIE PŁYTY GRZEJNEJ 20
ODBLOKOWANIE PŁYTY NA STAŁE 20
WSKAŹNIK NAGRZANIA SZCZĄT KO WE GO 21
WSKAŹNIK CIEPŁA RESZTKOWEGO „H” 21
OGRANICZENIE CZASU PRACY 21
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO DOGRZEWANIA 22
FUNKCJA ZEGARA 22
WŁĄCZENIE ZEGARA 22
ZEGAR JAKO MINUTNIK 23
FUNKCJA PODGRZEWANIA 23
FUNKCJA STOP’N GO II 24
FUNKCJA BRIDGE 24
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 25
CZYSZCZENIE PO KAŻDYM UŻYCIU 25
USUWANIE ZABRUDZEŃ 25
POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 27
DANE TECHNICZNE 29
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 30
GWARANCJA 30
INSTALACJA 31
PRZYGOTOWANIE BLATU MEBLA DO ZABUDOWY PŁYTY 31
INSTALOWANIE PŁYTY W OTWORZE MONTAŻOWYM 33
MONTAŻ USZCZELKI PIANKOWEJ 34
SCHEMAT MOŻLIWYCH POŁĄCZEŃ 35
- 4 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urzą-
dzenie do gotowania. Każde inne jego zastosowanie (np.
do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego prze-
znaczeniem i może być niebezpieczne.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian
nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące podczas
użycia. Możliwość dotknięcia elementów grzejnych powin-
no być objęte szczególną troską. Dzieci poniżej 8 roku ży-
cia powinny trzymać się z daleka, chyba że pod stałą
opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w wieku
od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami zycznymi, czucio-
wymi albo umysłowymi albo brakiem doświadczenia i wie-
dzy, jeśli odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowia-
dające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na
dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności
obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez nad-
zoru.
Gotowanie tłuszczu lub oleju bez nadzoru na płycie kuchen-
nej może być niebezpieczne i doprowadzić do pożaru.
NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz urządze-
nie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką lub niepalnym
kocem.
Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź rzeczy na po-
wierzchni do gotowania.
Uwaga. Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, wyłączyć
prąd, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- 5 -
Przedmiotów metalowych, takich jak noże, widelce, łyżki
i pokrywki oraz folii aluminiowej nie zaleca się kłaść na po-
wierzchni płyty kuchennej, gdyż mogą się one stać gorące.
Po użyciu wyłącz element grzejny płyty wyłącznikiem i nie
polegaj na wskazaniach detektora naczyń.
Urządzeniem nie należy sterować zewnętrznym zegarem
lub niezależnym układem zdalnego sterowania. Do czysz-
czenia płyty nie wolno używać sprzętu do czyszczenia parą.
Uwaga. Nie używać nieodpowiednich osłon płyty uniemoż-
liwiających dzieciom dostęp do płyty grzejnej. Stosowanie
nieodpowiednich osłon może powodować wypadki.
Przed pierw szym użyciem płyty indukcyjnej na le ży prze
czy tać in struk cję użyt ko wa nia. W ten spo sób za pew nia my
sobie bez pie czeń stwo oraz unikamy uszko dze nia pły ty.
Je że li płyta indukcyjna użyt ko wa na jest w bez po śred niej
bliskości radia, te le wi zo ra lub innego urzą dze nia emi tu ją
ce go, na le ży spraw dzić, czy za pew nio na jest pra wi dło wość
działania panelu ste ru ce go płytą.
Płytę winien podłączyć upraw nio ny in sta la tor – elektryk.
Nie wolno instalować płyty w pobliżu urzą dzeń chłodni-
czych.
Meble w których zabudowywana jest pły ta, muszą być od-
porne na temperatury ok 100OC. Do tyczy to okle in,kra wę
dzi,po wierzch ni wykonanych z tworzyw sztucz nych, klejów
oraz lakierów.
Pły należy użytkować tylko po jej za bu do wa niu. W ten
sposób za bez pie cza my się przed do tknię ciem czę ści po zo
sta cych pod na pię ciem.
Na pra wy urządzeń elektrycznych mogą prze pro wa dzać
tyl ko spe cja li ści. Nie fa cho we na pra wy po wo du po waż ne
nie bez pie czeń stwo dla użyt kow ni ka.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756