Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka AMICA ZIM608TBE IN

Instrukcja obsługi Zmywarka AMICA ZIM608TBE IN

Powrót
ZMYWARKI DO NACZYŃ
Zmywarkę należy uruchamiać dopiero po przeczytaniu instrukcji!
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
ZIM608TBE IN
(MI 638 CEBLD)
(EGSPV 594 930)
2
Przed podłączeniem wtyczki zmywarki do naczyń do gniazda zasilania
i rozpoczęciem eksploatacji należy koniecznie uważnie przeczytać całą
instrukcję obsługi i instalacji. Zawarte w niej wskazówki pomogą uniknąć
ryzyka obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia. Dokumentację zmywarki
należy przechować w bezpiecznym miejscu w celu poprawnego użytko-
wania i ewentualnych konsultacji.
Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana dla różnych urządzeń
i pewne opisane w niej funkcje mogą nie dotyczyć posiadanego przez
Państwa urządzenia.
SZANOWNY KLIENCIE!
GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA
Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące symboli występujących w niniejszej instrukcji:
Zakaz wykonywania pewnych czynności
przez użytkownika.
Zagrożenia wynikające z niewłaściwe-
go postępowania z urządzeniem oraz
czynnościach, które może wykonać jedynie
wykwalikowana osoba, na przykład z
serwisu producenta.
Zmywarka przeznaczona jest wyłącznie do
użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian niewpływających na
działanie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co
przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe -
zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie
uzyskasz wszechstronną pomoc.
Ważne informacje dotyczące bezpie-
czeństwa użytkownika urządzenia oraz
prawidłowej jego eksploatacji.
Wskazówki związane z użytkowaniem
sprzętu.
i
Informacje dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.
i
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 3
INSTALACJA URZĄDZENIA 7
POZNAJ SWOJE URDZENIE 9
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY 11
ZADUNEK ZMYWARKI NACZYNIAMI 16
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA I WYBÓR PROGRAMU 19
TABELA PROGRAMÓW 21
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 22
KODY BŁĘW I DZIAŁANIA W PRZYPADKU AWARII 23
PORADY PRAKTYCZNE I PRZYDATNE INFORMACJE 24
MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ 25
KARTA PRODUKTU 32
3
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
Przed instalacją
Sprawdź urządzenie pod
kątem uszkodzeń trans-
portowych. Nigdy nie
instaluj ani nie używaj
uszkodzonego urządze-
nia. W razie wątpliwości
skontaktuj się ze sprze-
dawcą.
Przed pierwszym uży-
ciem
Patrz Uwagi dotyczące
instalacji (poniżej).
Zleć instalację syste-
mu uziemienia wykwa-
likowanemu elektry-
kowi.
Producent nie odpo-
wiada za jakiekolwiek
szkody powstałe w
wyniku użytkowania
nieuziemionego urzą-
dzenia.
Przed uruchomieniem
urządzenia sprawdź,
czy dane podane na
tabliczce znamionowej
zgodne z danymi lo-
kalnej sieci zasilającej.
Na czas instalacji
odłącz zmywarkę do
naczyń od zasilania.
Zawsze używaj orygi-
nalnej wtyczki dostar-
czonej z urządzeniem.
Nie podłączaj urządze-
nia do sieci zasilającej
za pomocą przedłuża-
cza. Przedłużacze nie
zapewniają dostatecz-
nego bezpieczeństwa
(np. mogą się prze-
grzewać).
Po zainstalowaniu
urządzenia, wtyczka
powinna być łatwo do-
stępna.
Niniejszy sprzęt może
być użytkowany przez
dzieci w wieku co naj-
mniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwo-
ściach zycznych,
umysłowych i osoby o
braku doświadczenia
i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zosta-
nie nadzór lub instruktaż
odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związa-
ne z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie
powinny bawić się sprzę-
tem. Dzieci bez nadzoru
nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwa-
cji sprzętu.
Dzieci poniżej 3 roku ży-
cia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod
stałą opieką.
4
Bezpieczeństwo dzieci
Nie pozwalaj dzieciom
bawić się tym urządze-
niem.
Detergenty do zmywa-
rek do naczyń mogą
mieć działanie żrące
dla oczu, ust i gardła.
Przeczytaj uwagi do-
tyczące bezpieczeń-
stwa, umieszczane
przez producentów
detergentów.
Nigdy nie zostawiaj
dzieci bez nadzoru,
kiedy urządzenie jest
otwarte. Mogą w nim
być pozostałości de-
tergentów.
Woda w zmywarce
nie nadaje się do pi-
cia. Niebezpieczeń-
stwo obrażeń ze strony
środków żrących.
Podczas otwierania
drzwi w trakcie trwa-
nia programu należy
zachować ostrożność
ze względu na wysoką
temperaturę wody
Zawsze umieszczaj
długie i ostre/spiczaste
przedmioty (np. widel-
ce, noże) w koszyku na
sztućce, skierowane
czubkiem w dół lub pła-
sko na górnym koszu,
aby uniknąć ewentual-
nych obrażeń.
Codzienna obsługa
Używaj urządzenie
tylko w gospodarstwie
domowym do następu-
jącej czynności: zmy-
wanie naczyń.
Nie stosuj rozpuszczal-
ników chemicznych
w urządzeniu; istnie-
je zagrożenie wybu-
chem.
Nie siadaj ani nie stawaj
na otwartych drzwiach,
ani nie kładź na nich
żadnych przedmiotów.
Urządzenie może się
przewrócić.
Nie otwieraj drzwi, kie-
dy urządzenie pracuje.
Możesz wypuścić go-
rącą wodę lub parę.
Nie zostawiaj otwar-
tych drzwi, ponieważ
mogą stwarzać zagro-
żenie.
W razie problemów
Zlecaj naprawy i mody-
kacje urządzenia tyl-
ko wykwalikowanym
pracownikom serwisu.
W razie problemów lub
napraw, odłącz urzą-
dzenie od sieci zasila-
jącej:
odłącz urządzenie, wy-
ciągając wtyczkę,
wyłącz bezpiecznik.
Nie ciągnij za kabel,
tylko za wtyczkę. Za-
mknij dopływ wody.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
5
Zalecenia
Dla oszczędności
energii i wody przed
włożeniem naczyń do
zmywarki spłukać po-
zostałości potraw. Uru-
chamiać zmywarkę w
pełni załadowaną.
Nie wkładać do urzą-
dzenia naczyń z reszt-
kami żywności.
Z programu mycia
wstępnego korzystać
tylko w razie potrzeby.
Miski, szklanki i kubki
wkładać do urządzenia
spodem do góry.
Nie wkładać do urzą-
dzenia naczyń nie
przeznaczonych do
mycia w zmywarce
oraz nie przepełniać
zmywarki.
i
Naczynia nienadające
się do mycia w zmy-
warce
Popielniczki, resztki
świec, pasty do czysz-
czenia, farby, substan-
cje chemiczne, stopy
żelaza;
Widelce, łyżki i noże
z trzonkiem drewnia-
nym, z rogu, kości sło-
niowej lub masy per-
łowej; elementy klejo-
ne, przedmioty zanie-
czyszczone środkiem
ściernym, kwasem lub
zasadą
Plastikowe naczynia
nie odporne na dzia-
łanie wysokiej tempe-
ratury, pojemniki mie-
dziane lub z cyny;
Przedmioty aluminio-
we i srebrne (mogą
ulegać przebarwieniu,
zmatowieniu)
Niektóre delikatne ro-
dzaje szkła, porcelana
z ozdobnymi nadruka-
mi, ponieważ blakną
nawet po pierwszym
myciu; niektóre naczy-
nia kryształowe, ponie-
waż z czasem tracą
przejrzystość, klejone
sztućce nieodporne
na działanie wysokiej
temperatury, kieliszki
z kryształu ołowiowe-
go, deski do krojenia,
przedmioty wykonane
z włókna syntetyczne-
go;
Przedmioty nasiąkliwe
jak gąbki lub ścierki ku-
chenne nie nadają się
do mycia w zmywarce.
W przyszłości, przed za-
kupem zwracać uwagę
czy naczynia odpo-
wiednie do mycia w zmy-
warce.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756