Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartfon APPLE iPhone 11 Pro 64GB 5.8" Złoty MWC52PM/A

Powrót
Przed rozpoczęciem korzystania ziPhone'a zapoznaj się zPodręcznikiem
użytkownika iPhone'a dostępnym pod adresem support.apple.com/pl-pl/
guide/iphone. Możesz także skorzystać zApple Books ipobrać podręcznik
(jeśli jest dostępny). Dokumentację należy zachować; może być przydatna
wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz rozdział „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Wybierz na iPhonie: Ustawienia> Ogólne> Informacje prawne icertyfikaty>
Narażenie naRF. Możesz także odwiedzić stronę www.apple.com/legal/
rfexposure.
Bateria
Nie próbuj wymieniać ani wyjmować baterii iPhone'a samodzielnie—
może to grozić jej uszkodzeniem iwynikającym ztego przegrzaniem,
pożarem lub obrażeniami. Bateria litowo-jonowa zainstalowana wiPhonie
powinna być serwisowana izostać poddana recyklingowi przez Apple
lub Autoryzowany Serwis Apple. Zużytej baterii nie można wyrzucać
razem zodpadami gospodarstwa domowego, musi ona zostać poddana
recyklingowi lub odpowiednio zutylizowana. Ze zużytą baterią należy
postępować zgodnie zlokalnymi przepisami iregulacjami dotyczącymi
ochrony środowiska. Aby dowiedzieć się więcej obateriach litowo-jonowych
Apple oraz ich serwisowaniu irecyklingu, odwiedź stronę www.apple.com/
pl/batteries/service-and-recycling.
Zgodność zaparatami słuchowymi (HAC)
Odwiedź stronę www.apple.com/support/hac lub zapoznaj się zrozdziałem
„Aparaty słuchowe” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas słuchania przy
wysokim poziomie głośności. Więcej informacji odźwięku isłuchu dostępnych
jest wInternecie pod adresem www.apple.com/pl/sound oraz wrozdziale
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika
iPhone'a.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
iPhone zawiera magnesy, które mogą zakłócać pracę urządzeń medycznych.
Zobacz rozdział „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Roczna ograniczona gwarancja Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych iwykonawczych dołączonego
produktu przez rok od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zwykłego
zużycia, przypadkowych uszkodzeń ani uszkodzeń wynikających
zniewłaściwego użycia. Aby skorzystać znaprawy serwisowej, zadzwoń
do Apple albo odwiedź sklep detaliczny Apple lub Autoryzowany Serwis
Apple. Dostępne opcje serwisowe zależą od kraju, wktórym uzyskujesz
naprawę serwisową. Serwis może być ograniczony do kraju zakupu
urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz przesyłki międzynarodowe
mogą być objęte opłatą, wzależności od lokalizacji. Zgodnie zpełnymi
warunkami iszczegółowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania
naprawy serwisowej, dostępnymi na stronach www.apple.com/pl/legal/
warranty oraz support.apple.com/pl-pl, prawidłowe zlecenia serwisowe
objęte gwarancją są realizowane przez Apple poprzez naprawienie lub
wymianę iPhone'a na nowego albo zwrot ceny zakupu. Decyzja ta należy
wyłącznie do Apple. Korzyści wynikające zgwarancji stanowią dodatek do
uprawnień gwarantowanych przez lokalne prawa konsumenta. Podczas
składania zlecenia serwisowego objętego gwarancją konieczne może być
przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.
Dla konsumentów wAustralii: Nasze produkty są objęte gwarancją, która
nie może zostać wyłączona na zasadach przewidzianych przez australijskie
prawo konsumenckie (Australian Consumer Law). Wprzypadku poważnej
awarii użytkownikowi przysługuje wymiana urządzenia na nowe lub zwrot
ceny zakupu, aw przypadku innych, przewidywalnych wgranicach rozsądku
strat lub uszkodzeń— rekompensata. Użytkownikowi przysługuje także
naprawa lub wymiana tego produktu, jeśli jego jakość jest nieodpowiednia,
aawaria nie jest poważna. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South,
NSW 1235. Tel: 133-622.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są dostępne na tym
urządzeniu. Przejdź do Ustawień istuknij wOgólne> Informacje prawne
icertyfikaty. Dodatkowe informacje prawne znajdują się wrozdziale
„Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zgodność zprzepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz
ISED Kanada.
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad FCC oraz
wymagania ISED Kanada standardów RSS dla produktów bezkoncesyjnych.
Wczasie pracy urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1)nie
może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być odporne na
działanie wszelkich zakłóceń pochodzących od innych urządzeń, wtym
powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe
jest zgodne zdyrektywą 2014/53/EU.
Kopia Deklaracji zgodności zdyrektywami Unii Europejskiej
włącznie zzakresami częstotliwości urządzeń oraz maksymalnymi
dopuszczalnymi częstotliwościami radiowymi jest dostępna pod adresem
www.apple.com/euro/compliance. Przedstawicielem firmy Apple wUE jest
Apple DistributionInternational, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia.
Ograniczenie użycia
Praca tego urządzenia przy częstotliwości od 5150MHz do 5350MHz
jest dopuszczalna tylko wewnątrz pomieszczeń. To ograniczenie ma
zastosowanie wkrajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR,
HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.
Częstotliwość Maksymalna moc
GSM 900 Power Class 4
GSM 1800 Power Class 1
3G (All Bands) Power Class 3
LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40) Power Class 3
2.4GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN) < 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW
13.56MHz < 42dBµA/m @ 10m
6.0 - 8.5GHz (UWB) < 0dBm/50MHz
Utylizacja odpadów (Unia Europejska)
Powyższy symbol oznacza, że zgodnie zlokalnymi przepisami iregulacjami
produktu ani jego baterii nie wolno wyrzucać razem zinnymi odpadami
gospodarstwa domowego. Zużyty produkt powinien zostać przekazany
do specjalnego punktu zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze
lokalne. Specjalna zbiórka irecykling tego produktu i/lub baterii pomaga
oszczędzać zasoby naturalne izapewnia przeprowadzanie recyklingu
zzachowaniem ochrony ludzkiego zdrowia iśrodowiska.
Informacje olaserach klasy 1
To urządzenie jest sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1zgodnie
zdyrektywami IEC60825-1:2007 iIEC60825-1:2014. Urządzenie spełnia
warunki specyfikacji 21CFR 1040.10 i1040.11, zwyłączeniem odstępstw
zgodnych zdokumentem Laser Notice 50 zdnia 24czerwca2007.
Urządzenie zawiera jeden lub więcej laserów, które mogą ulec uszkodzeniu
podczas naprawy lub demontażu. Takie uszkodzenie może narazić
użytkownika na szkodliwe, niewidoczne dla oka promieniowanie
podczerwone. Urządzenie musi być serwisowane przez Apple lub
autoryzowany serwis Apple.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
© 2019 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple iiPhone
są znakami towarowymi spółki Apple Inc., zarejestrowanymi wStanach
Zjednoczonych iinnych krajach. AppleBooks to znak towarowy spółki
Apple Inc. AppleStore to znak usługi spółki Apple Inc. zarejestrowany
wUSA iinnych krajach. Printed in XXXX. PL034-03278-A

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756