Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Smartfon APPLE iPhone 11 Pro Max 64GB 6.5" Srebrny MWHF2PM/A

Instrukcja obsługi Smartfon APPLE iPhone 11 Pro Max 64GB 6.5" Srebrny MWHF2PM/A

Powrót
Przed rozpoczęciem korzystania ziPhone'a zapoznaj się zPodręcznikiem
użytkownika iPhone'a dostępnym pod adresem support.apple.com/pl-pl/guide/
iphone. Możesz także skorzystać zApple Books ipobrać podręcznik (jeśli jest
dostępny). Dokumentację należy zachować; może być przydatna wprzyszłości.
Bezpieczeństwo iobsługa
Zobacz rozdział „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie” wPodręczniku użytkownika
iPhone'a.
Narażenie na promieniowanie radiowe
Wybierz na iPhonie: Ustawienia> Ogólne> Informacje prawne icertyfikaty>
Narażenie naRF. Możesz także odwiedzić stronę www.apple.com/legal/rfexposure.
Bateria
Nie próbuj wymieniać ani wyjmować baterii iPhone'a samodzielnie— może to grozić
jej uszkodzeniem iwynikającym ztego przegrzaniem, pożarem lub obrażeniami.
Bateria litowo-jonowa zainstalowana wiPhonie powinna być serwisowana izostać
poddana recyklingowi przez Apple lub Autoryzowany Serwis Apple. Zużytej baterii
nie można wyrzucać razem zodpadami gospodarstwa domowego, musi ona zostać
poddana recyklingowi lub odpowiednio zutylizowana. Ze zużytą baterią należy
postępować zgodnie zlokalnymi przepisami iregulacjami dotyczącymi ochrony
środowiska. Aby dowiedzieć się więcej obateriach litowo-jonowych Apple oraz
ich serwisowaniu irecyklingu, odwiedź stronę www.apple.com/pl/batteries/
service-and-recycling.
Zgodność zaparatami słuchowymi (HAC)
Odwiedź stronę www.apple.com/support/hac lub zapoznaj się zrozdziałem
„Aparaty słuchowe” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Unikanie uszkodzeń słuchu
Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia słuchu, ogranicz czas słuchania przy wysokim
poziomie głośności. Więcej informacji odźwięku isłuchu dostępnych jest
wInternecie pod adresem www.apple.com/pl/sound oraz wrozdziale „Ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zakłócenia pracy urządzeń medycznych
iPhone zawiera magnesy, które mogą zakłócać pracę urządzeń medycznych.
Zobacz rozdział „Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa” wPodręczniku
użytkownika iPhone'a.
Roczna ograniczona gwarancja Apple
Apple gwarantuje brak wad materiałowych iwykonawczych dołączonego
produktu przez rok od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia,
przypadkowych uszkodzeń ani uszkodzeń wynikających zniewłaściwego użycia.
Aby skorzystać znaprawy serwisowej, zadzwoń do Apple albo odwiedź sklep
detaliczny Apple lub Autoryzowany Serwis Apple. Dostępne opcje serwisowe
zależą od kraju, wktórym uzyskujesz naprawę serwisową. Serwis może być
ograniczony do kraju zakupu urządzenia. Połączenia telefoniczne oraz przesyłki
międzynarodowe mogą być objęte opłatą, wzależności od lokalizacji. Zgodnie
zpełnymi warunkami iszczegółowymi informacjami dotyczącymi uzyskiwania
naprawy serwisowej, dostępnymi na stronach www.apple.com/pl/legal/warranty
oraz support.apple.com/pl-pl, prawidłowe zlecenia serwisowe objęte gwarancją są
realizowane przez Apple poprzez naprawienie lub wymianę iPhone'a na nowego
albo zwrot ceny zakupu. Decyzja ta należy wyłącznie do Apple. Korzyści wynikające
zgwarancji stanowią dodatek do uprawnień gwarantowanych przez lokalne prawa
konsumenta. Podczas składania zlecenia serwisowego objętego gwarancją konieczne
może być przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.
Dla konsumentów wAustralii: Nasze produkty są objęte gwarancją, która nie może
zostać wyłączona na zasadach przewidzianych przez australijskie prawo konsumenckie
(Australian Consumer Law). Wprzypadku poważnej awarii użytkownikowi przysługuje
wymiana urządzenia na nowe lub zwrot ceny zakupu, aw przypadku innych,
przewidywalnych wgranicach rozsądku strat lub uszkodzeń— rekompensata.
Użytkownikowi przysługuje także naprawa lub wymiana tego produktu, jeśli jego
jakość jest nieodpowiednia, aawaria nie jest poważna. Apple Pty Ltd, PO Box A2629,
Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.
Certyfikaty
Wymagane przez prawo informacje ocertyfikatach są dostępne na tym urządzeniu.
Przejdź do Ustawień istuknij wOgólne> Informacje prawne icertyfikaty. Dodatkowe
informacje prawne znajdują się w rozdziale „Bezpieczeństwo, obsługa iwsparcie”
wPodręczniku użytkownika iPhone'a.
Zgodność zprzepisami Federalnej Komisji Łączności (FCC) oraz ISED Kanada.
To urządzenie spełnia warunki określone wczęści 15 zasad FCC oraz wymagania
ISED Kanada standardów RSS dla produktów bezkoncesyjnych. Wczasie pracy
urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1)nie może powodować
szkodliwych zakłóceń oraz (2)musi być odporne na działanie wszelkich zakłóceń
pochodzących od innych urządzeń, wtym powodujących niezamierzone działanie.
Zgodność znormami Unii Europejskiej
Firma Apple Inc. niniejszym oświadcza, że to urządzenie bezprzewodowe jest
zgodne zdyrektywą 2014/53/EU.
Kopia deklaracji zgodności zprzepisami Unii Europejskiej (zawierająca informacje
dotyczące pasm częstotliwości używanych przez urządzenie oraz maksymalnej siły
sygnału radiowego) dostępna jest pod adresem www.apple.com/euro/compliance.
Przedstawicielem firmy Apple wUE jest Apple DistributionInternational,
Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irlandia.
Ograniczenie użycia
Praca tego urządzenia przy częstotliwości od 5150MHz do 5350MHz jest
dopuszczalna tylko wewnątrz pomieszczeń. To ograniczenie ma zastosowanie
wkrajach: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.
Częstotliwość Maksymalna moc
GSM 900 Power Class 4
GSM 1800 Power Class 1
3G (All Bands) Power Class 3
LTE (1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40) Power Class 3
2.4GHz (WLAN/Bluetooth) < 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN) < 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN) < 25mW
13.56MHz < 42dBµA/m @ 10m
6.0 - 8.5GHz (UWB) < 0dBm/50MHz
Utylizacja odpadów (Unia Europejska)
Powyższy symbol oznacza, że zgodnie zlokalnymi przepisami iregulacjami produktu
ani jego baterii nie wolno wyrzucać razem zinnymi odpadami gospodarstwa
domowego. Zużyty produkt powinien zostać przekazany do specjalnego punktu
zbiórki wyznaczonego przez odpowiednie władze lokalne. Specjalna zbiórka
irecykling tego produktu i/lub baterii pomaga oszczędzać zasoby naturalne
izapewnia przeprowadzanie recyklingu zzachowaniem ochrony ludzkiego
zdrowia iśrodowiska.
Informacje olaserach klasy 1
To urządzenie jest sklasyfikowane jako produkt laserowy klasy 1zgodnie
zdyrektywami IEC60825-1:2007 iIEC60825-1:2014. Urządzenie spełnia warunki
specyfikacji 21CFR 1040.10 i1040.11, zwyłączeniem odstępstw zgodnych
zdokumentem Laser Notice 50 zdnia 24czerwca2007. Urządzenie zawiera jeden
lub więcej laserów, które mogą ulec uszkodzeniu podczas naprawy lub demontażu.
Takie uszkodzenie może narazić użytkownika na szkodliwe, niewidoczne dla oka
promieniowanie podczerwone. Urządzenie musi być serwisowane przez Apple lub
autoryzowany serwis Apple.
PRODUKT LASEROWY KLASY 1
© 2019 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple iiPhone są
znakami towarowymi spółki Apple Inc., zarejestrowanymi wStanach Zjednoczonych
iinnych krajach. AppleBooks to znak towarowy spółki Apple Inc. AppleStore
to znak usługi spółki Apple Inc. zarejestrowany wUSA iinnych krajach.
Printed in XXXX. PL034-03280-A

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756