Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka BEKO BDIN38531D HygieneShield

Powrót
Zmywarka
Instrukcja Obsugi
PL
18 7638 1400-AB_BEKO_E9_PL/ 02-02-21.(11:19)
EDIN...
EDDN...
DIN...
BDIN...
DEN...
DFN...
W niniejszej instrukcji obsługi oraz na opakowaniu wykorzystano następujące symbole:
Niebezpieczeństwo, które może skutkować śmiercią lub obrażeniami ciała.
UWAGA
Niebezpieczeństwo, które może skutkować uszkodzeniem produktu lub
otoczenia.
Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.
Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Szanowni Kliencie,
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy zapoznać się z
niniejszą instrukcją obsługi.
Dziękujemy za zakup produktu Beko. Mamy nadzieję, że to wysokiej jakości urządzenie
wyposażone w nowoczesne rozwiązania spełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed
rozpoczęciem korzystania z niego należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi i
dodatkową dokumentacją.
Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji w instrukcji obsługi. Dzięki
temu ochronicie Państwo siebie i produkt przed potencjalnymi zagrożeniami.
Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane
innej osobie, powinna ona także otrzymać tę instrukcję obsługi.
Ten produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii w warunkach przyjaznych dla środowiska.
Spis Treści
1 INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA 4
Przeznaczenie ................................................... 4
Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających
szczególnego traktowania i zwierząt ................. 4
Bezpieczeństwo elektryczne ............................. 5
Bezpieczeństwo związane z transportem.......... 5
Bezpieczeństwo związane z montażem ............ 6
Bezpieczeństwo związane z obsługą ................ 7
Bezpieczeństwo związane z konserwacją i
czyszczeniem .................................................... 8
Oświetlenie wnętrza .......................................... 8
2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
OCHRONY ŚRODOWISKA 9
Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja
produktu po zakończeniu eksploatacji ............... 9
Informacje o opakowaniu................................... 9
Dane techniczne .............................................. 10
3 YOUR DISHWASHER 11
Overview...........................................................11
4 MONT 12
Odpowiednie miejsce montażu........................ 12
Podłączenie dopływu ....................................... 13
Aquasafe+ ...................................................... 13
Podłączenie odpływu ....................................... 14
Regulacja nóżek .............................................. 14
Podłączenie zasilania ...................................... 14
5 PRZYGOTOWANIE 15
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ... 15
System zmiękczania wody .............................. 15
Regulacja systemu zmiękczania wody ............ 15
Dodawanie soli ................................................ 16
Detergent ......................................................... 16
Detergenty w tabletkach .................................. 18
Nabłyszczacz................................................... 18
Przedmioty, których nie należy myć
w zmywarce ..................................................... 19
Wkładanie naczyń do zmywarki ...................... 19
Koszyk na sztućce .......................................... 21
Koszyk na sztućce .......................................... 21
Składane drabinki w dolnym koszu ................. 22
Składane drabinki w dolnym koszu ................. 22
Stojak na kieliszki w dolnym koszu.................. 23
Wkładka SoftTouch .......................................... 23
Wielofunkcyjny stelaż dolnego kosza z regulacją
wysokości ........................................................ 24
Podpórki do mycia tac ..................................... 25
Uchwyt na butelkę i naczynia w dolnym koszu 26
Stojak na butelki w dolnym koszu.................... 26
Składane półki w górnym koszu ...................... 26
Wielofunkcyjny stojak górnego kosza.............. 27
Wielofunkcyjna półka w górnym koszu ............ 27
Regulacja wysokości górnego kosza............... 28
Regulacja wysokości górnego kosza............... 29
Składane drabinki w górnym koszu ................. 30
Ustawianie wysokości pustego kosza ......... 30
Taca na sztućce ............................................... 31
Taca na sztućce ............................................... 31
6 OBSŁUGA ZMYWARKI 32
Przycisk wyboru/anulowania programu ........... 32
Przyciski funkcji ............................................... 32
Przygotowanie urządzenia .............................. 32
Wybieranie programu ...................................... 32
Funkcje pomocnicze ........................................ 32
Zaprogramowanie uruchomienia zmywarki ..... 36
Uruchamianie programu .................................. 37
Anulowanie programu...................................... 37
Wskaźnik soli ( ) .......................................... 37
Wskaźnik nabłyszczacza ( ) ........................ 37
Regulacja ilości nabłyszczacza ....................... 37
Zakończenie programu .................................... 38
Ostrzeżenie o braku dopływu wody ................. 38
Ostrzeżenie o przepełnieniu ............................ 38
InnerClean ....................................................... 38
7 KONSERWACJA I
CZYSZCZENIE 39
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni
produktu........................................................... 39
Czyszczenie wnętrza zmywarki ....................... 39
Czyszczenie filtrów .......................................... 39
Czyszczenie filtra węża ................................... 40
Czyszczenie ramion myjących ........................ 41
Dolne ramię myjące ......................................... 41
Górne ramię myjące ....................................... 41
8 ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW 42
4/PL
Instrukcje
bezpieczeństwa
Ten rozdział zawiera instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa,
których przestrzeganie
ograniczy ryzyko odniesienia
obrażeń ciała lub powstania
szkód materialnych.
Nasza firma nie ponosi
odpowiedzialności za
szkody spowodowanie
nieprzestrzeganiem niniejszych
instrukcji.
Montaż i naprawy muszą
być zawsze wykonywane przez
producenta, autoryzowany serwis
lub wykwalifikowaną osobę
określoną przez importera.
Używać tylko oryginalnych
części i akcesoriów.
Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części produktu,
o ile nie zostało to wyraźnie
określone w instrukcji obsługi.
Nie dokonywać żadnych
modyfikacji technicznych produktu.
Przeznaczenie
Niniejszy produkt został
zaprojektowany do użytku w
domu i w pomieszczeniach
wewnętrznych. Na przykład:
kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
gospodarstwa
agroturystyczne;
obszary użytkowane przez
klientów w hotelach, motelach i w
innych typach zakwaterowania;
hotele typu Bed & breakfast,
pensjonaty.
Produktu należy używać
wyłącznie do naczyń domowych.
Niniejszy produkt nie nadaje
się do użytku komercyjnego lub
zbiorowego.
Okres użytkowania produktu
wynosi 10 lat. W tym czasie
dostępne będą oryginalne
części zamienne umożliwiające
prawidłowe działanie zmywarki.
Bezpieczeństwo dzieci, osób
wymagających szczególnego
traktowania i zwierząt
Niniejszy produkt może
być użytkowany przez
dzieci w wieku powyżej 8
lat i osoby o ograniczonych
możliwościach fizycznych,
sensorycznych i umysłowych
bądź nieposiadające wiedzy i
doświadczenia, które znajdują
się pod nadzorem lub zostały
przeszkolone w zakresie
bezpiecznego użytkowania
produktu oraz związanego z tym
ryzyka.
Dzieci w wieku poniżej 3
lat należy trzymać z dala od
produktu, o ile nie znajdują się
pod stałym nadzorem.
Urządzenia elektryczne są
niebezpieczne dla dzieci i
zwierząt. Dzieci i zwierzęta nie
mogą bawić się urządzeniem,
wspinać się na nie lub wchodzić
do wnętrza urządzenia.
1-