Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka BOSCH SRV4XMX28E

Instrukcja obsługi Zmywarka BOSCH SRV4XMX28E

Powrót
Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
bosch-home.com/
welcome
Zmywarka
SRV4XMX28E
[pl] Instrukcja obsługi
pl
2
Spis treści
Bezpieczeństwo ..............................4
Wskazówki ogólne ...........................4
Użytkowanie zgodne zprzezna-
czeniem ............................................4
Ograniczenie grupy użytkowni-
ków...................................................4
Bezpieczna instalacja.......................5
Bezpieczne użytkowanie ..................7
Uszkodzone urządzenie ...................8
Zagrożenia dla dzieci .......................9
Wykluczanie szkód material-
nych ...............................................11
Bezpieczna instalacja.....................11
Bezpieczne użytkowanie ................11
Ochrona środowiska i oszczęd-
ność ...............................................12
Usuwanie opakowania ...................12
Oszczędzanie energii .....................12
Czujnik jakości wody......................12
Ustawianie i podłączanie..............12
Zakres dostawy..............................13
Ustawianie i podłączanie urzą-
dzenia.............................................13
Przyłącze kanalizacji.......................13
Przyłącze wody pitnej.....................14
Przyłącze elektryczne .....................14
Poznawanie urządzenia ................15
Urdzenie......................................15
Elementy obsługowe ......................16
Programy .......................................19
Wskazówki dla instytutów ba-
dawczych........................................20
Favourite ....................................20
Funkcje dodatkowe.......................21
Wyposażenie .................................21
Górny kosz na naczynia.................22
Dolny kosz na naczynia..................23
Szuflada nasztućce .......................23
Półki................................................23
Składane kolce...............................24
Wysokości kosza na naczynia .......24
Przed pierwszym użyciem............25
Pierwsze uruchomienie urządze-
nia...................................................25
Zmiękczacz wody..........................25
Przegląd ustawień twardości wo-
dy....................................................25
Ustawianie zmiękczacza ................26
Sól specjalna..................................26
Wyłączanie zmiękczacza wody ......27
Regeneracja zmiękczacza wody....27
Dozownik nabłyszczacza..............28
Nayszczacz..................................28
Ustawianie ilości nabłyszczacza ....28
Wyłączanie dozownika nabłysz-
czacza ............................................29
Środek czyszczący........................29
Odpowiednie środki czyszczące....29
Nieodpowiednie środki czysz-
czące ..............................................30
Wskazówki dotyczące środków
czyszczących..................................30
Napełnianie środkiem czyszczą-
cym.................................................31
Naczynia ........................................32
Uszkodzenia szkła i naczyń ...........32
Wkładanie naczyń ..........................33
Wyjmowanie naczyń.......................34
Podstawowy sposób obsługi .......34
Włączanie urządzenia.....................34
Ustawianie programu .....................34
Ustawianie funkcji dodatkowej.......34
Ustawianie czasu włączenia...........34
Włączanie programu ......................35
Przerywanie programu ...................35
pl
3
Anulowanie programu ....................35
Wyłączanie urządzenia...................35
Ustawienia podstawowe...............36
Przegląd ustawień podstawo-
wych ...............................................36
Zmiana ustawień podstawowych ...37
Czyszczenie ipielęgnacja.............38
Czyszczenie komory zmywania......38
Środki czyszczące..........................38
Przydatne wskazówki dotyczące
pielęgnacji urządzenia....................38
Czyszczenie zmywarki ...............38
System filtrujący .............................40
Czyszczenie ramion spryskują-
cych................................................41
Usuwanie usterek..........................42
Kod błędu / informacja o błę-
dzie / sygnał...................................42
Jakość zmywania ...........................44
Wskazówki na wyświetlaczu...........51
Zakłócenia działania.......................52
Uszkodzenie mechaniczne.............54
Odosy..........................................54
Wyczyścić pompę odpływową .......55
Transport, przechowywanie i
utylizacja........................................55
Demontaż urządzenia.....................55
Zabezpieczanie urządzenia
przed mrozem ................................56
Transport urządzenia......................56
Utylizacja zużytego urządzenia.......56
Serwis ............................................57
Numer produktu (E-Nr.), numer
fabryczny (FD) i numer porząd-
kowy (Z-Nr.)....................................57
Gwarancja AQUA-STOP .................57
Dane techniczne............................58
Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym..........................58
pl Bezpieczeństwo
4
Bezpieczeństwo
Przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa.
Wskazówki ogólne
¡Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
¡Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źró-
dło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.
¡Jeżeli w trakcie transportu urządzenie zostało uszkodzone, nie
wolno go podłączać.
Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniem
Urządzenia należy używać wyłącznie:
¡do zmywania naczyń domowych.
¡w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych pomiesz-
czeniach domowych.
¡do wysokości 4000 metrów nad poziomem morza.
Ograniczenie grupy użytkowników
To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8
oraz przez osoby oograniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaga-
nego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdu-
ją się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o
sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynika-
jące stąd zagrożenia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno wykonywać bez nadzoru żadnych przewidzia-
nych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urządzenia.
Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasię-
giem dzieci poniżej 8 roku życia.
Bezpieczeństwo pl
5
Bezpieczna instalacja
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko odniesienia obrażeń!
Nieprzepisowa instalacja urządzenia może spowodować zra-
nienia.
Przy ustawianiu urządzenia i podłączaniu go do sieci elek-
trycznej należy się ściśle stosować do wskazówek poda-
nych w instrukcji obsługi i instrukcji montażu.
OSTRZEŻENIE‒Ryzyko porażenia prądem!
¡Nieprawidłowo wykonane instalacje stanowią poważne zagro-
żenie.
Urządzenie należy podłączyć iużytkować zgodnie zinforma-
cjami podanymi natabliczce znamionowej.
Zawsze używać dołączonego przewodu przyłączeniowego
nowego urządzenia.
Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prą-
du przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo
z elementem uziemiającym.
Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi być wykonany zgodnie zprzepisami.
Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządze-
nie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lającego musi być łatwo dostępna, a jeśli łatwy dostęp nie
jest możliwy, w obrębie stałej instalacji elektrycznej należy
zainstalować odłącznik zgodny z przepisami instalacyjnymi,
odłączający wszystkie bieguny urządzenia od sieci elek-
trycznej.
Przy ustawianiu urządzenia należy uważać, by nie doszło do
zaciśnięcia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
¡Przecięcie węża dopływowego lub zanurzenie zaworu Aqu-
aStop w wodzie jest niebezpieczne.
Nigdy nie zanurzać obudowy ztworzywa sztucznego wwo-
dzie. Wwykonanej z tworzywa sztucznego obudowie węża
dopływowego znajduje się elektryczny zawór.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756