Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap CONCEPT OPI5060bc

Powrót
1
OPI5060bc
CZ
Odsavač par Integrovaný
Odsávač pár Integrovaný
Okap kuchenny zintegrowany
Diapazons kapuci integrēts
Range hood integrated
OPI5060bc
ENLVPLSKCZ
2OPI5060bc
CZ
3
OPI5060bc
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní
osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Napětí 220–240 V ~ 50 Hz
Celkový příkon 78 W
Příkon motoru 70 W
Provedení Integrovaný
Montáž Do skříňky
Výška 360 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 350 mm
Průměr výstupního pružného potrubí 150 mm
Počet stupňů výkonu odsávaného vzduchu 3
Kapacita odsávaného vzduchu 581,8 m3/h
Počet tukových filt 1
Potřebný počet uhlíkových filtrů pro recirkulaci 2
Režim Odvětrávání/recirkulace
Osvětlení 8 W
Hmotnost 10,4 kg
Hlučnost odvětrávání/recirkulace ≤56 dB
robce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení bez předchozího
upozornění.
OBSAH
Technické parametry
Důležitá upozornění
Popis výrobku
Popis ovládacího panelu
Návod k obsluze
Čištění a údržba
Instalace spotřebiče
Demontáž
Řešení potíží
Servis
Ochrana životního prostředí
4OPI5060bc
CZ
5
OPI5060bc
CZ
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Při dodání odsavače par
Ihned po dodání zkontrolujte obal a spotřebič, zda nedošlo během přepravy k
poškození.
POZOR! Některé rohy a hrany spotřebiče, které budou po instalaci skry,
mohou být ostré! Dbejte opatrnosti, abyste zabránili poranění!
Pokud je spotřebič poškozen, nezprovozňujte ho. Co nejdříve se obraťte na
dodavatele.
ed prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingové
materiály.
Obalový materiál uchovejte mimo dosah dětí, nebo řádně zlikvidujte.
Při instalaci
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Spotřebič užívejte jen v domácnosti a pouze k odsávání par vzniklých při vaře
pokrmů nebo k recirkulaci apohlcování pachů vznikajících při vaření pokrmů.
Tento spotřebič může být používán v domácnostech a podobných prostorech,
jako jsou:
- Kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích.
- Spotřebiče používané v zemědělství.
- Spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jiných oblastech.
- Spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosah.
Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let výše a osobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly
seznámeny s pokyny k použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí jeho
rizikům.
V případě poruchy vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky
elektrického napětí.
Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za
přívodní kabel, ale uchopte zástrčku a tahem ji vypojte.
Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody ani do jiné kapaliny.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756