Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Magnifica S Smart ECAM 250.31.SB

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Magnifica S Smart ECAM 250.31.SB

Powrót
178
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE ................................... 179
1.1 Litery w nawiasach ...................................179
1.2 Problemy i naprawy ..................................179
2. OPIS ...................................................... 179
2.1 Opis urządzenia ........................................179
2.2 Opis panelu sterowania ............................. 179
2.3 Opis akcesoriów ........................................179
2.4 Opis kontrolek ...........................................179
3. CZYNNOŚCI WSTĘPNE ............................. 180
3.1 Kontrola urządzenia ..................................180
3.2 Montaż urządzenia ....................................180
3.3 Podłączenie urządzenia .............................180
3.4 Pierwsze włączenie urządzenia .................180
4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA ....................... 180
5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ..................... 181
6. USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY .............. 181
7. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE ................. 181
8. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA ............... 181
9. USTAWIENIE TEMPERATURY ................... 181
10. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY ............................. 181
10.1 Montaż ltra .............................................182
10.2 Wyjęcie i wymiana ltra zmiękczającego ..182
11. PŁUKANIE ............................................. 182
12. PRZYGOTOWANIE KAWY PRZY UŻYCIU KAWY
W ZIARNACH .......................................... 182
12.1 Wybór smaku kawy ...................................182
12.2 Regulacja młynka do kawy........................183
12.3 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze ............................................183
12.4 Wytwarzanie kawy ...................................183
13. PRZYGOTOWANIE KAWY Z KAWY MIELONEJ ...
............................................................. 184
13.1 Wybór ilości kawy w liżance ....................184
14. PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO ..... 184
14.1 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po
użyciu ........................................................185
15. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY .............. 185
16. CZYSZCZENIE......................................... 185
16.1 Czyszczenie ekspresu .................................185
16.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu
................................................................185
16.3 Czyszczenie pojemnika na fusy..................185
16.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na
skropliny ...................................................186
16.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ..... 186
16.6 Czyszczenie zbiornika na wodę .................186
16.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy .....186
16.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej ..........186
16.9 Czyszczenie automatu zaparzającego ........186
17. ODKAMIENIANIE .................................... 187
18. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ..... 188
18.1 Pomiar twardości wody .............................188
18.2 Ustawienie twardości wody ......................188
19. DANE TECHNICZNE ................................. 188
20. ZNACZENIE KONTROLEK ......................... 189
21. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW .............. 191
179
Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie prze-
czytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa.
1. WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
kawy cappuccino.
Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa
lub uszkodzenia urządzenia.
1.1 Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie
urządzenia (str. 2-3).
1.2 Problemy i naprawy
W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, sto-
sując się do wskazówek z rozdziałów „20. Znaczenie kontrolek”
i „21. Rozwiązywanie problemów”.
Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub
w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy
się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer
podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod
numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności napra-
wy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego rmy
De’Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej
do urządzenia.
2. OPIS
2.1 Opis urządzenia
(str. 3 - A )
A1. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A3. Pojemnik na ziarna
A4. Lejek do wsypywania kawy mielonej
A5. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A6. Główny wyłącznik
A7. Zbiornik na wodę
A8. Drzwiczki automatu zaparzającego
A9. Automat zaparzający
A10. Kabel zasilający
A11. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A12. Zbiornik na skropliny
A13. Pojemnik na fusy
A14. Tacka na skropliny
A15. Kratka tacki (*tylko w niektórych modelach)
A16. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A17. Podstawka na liżanki
A18. Dysza do spieniania mleka (zdejmowana)
A19. Dysza gorącej wody i pary (zdejmowana)
A20. Pierścień wyboru dyszy do spieniania mleka (*tylko w nie-
których modelach)
A21. Pokrętło wytwarzania pary/gorącej wody
A22. Tacka na liżanki
2.2 Opis panelu sterowania
(str. 2 - B )
B1. Kontrolki
B2. : przycisk parzenia „Espresso (1 liżanka) z kontrolką
B3. : przycisk parzenia „Espresso” (2 liżanki) z kontrolką
B4. : przycisk funkcji pary z kontrolką
B5. : przycisk płukania
B6. Pokrętło wyboru smaku/funkcja kawy mielonej
B7. : przycisk On/Standby
B8. : przycisk parzenia „Coee z kontrolką
B9. * Różny w zależności od modelu:
: przycisk parzenia „Long z kontrolką
: przycisk parzenia „Doppio+” z kontrolką
2.3 Opis akcesoriów
(str. 2 - C )
C1. Pasek kontrolny
C2. Miarka do kawy mielonej
C3. Odkamieniacz
C4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
2.4 Opis kontrolek
Wskazuje, że na panelu sterowania został wy-
świetlony alarm (patrz rozdział „21. Rozwiązy-
wanie problemów”).
Stała kontrolka: wskazuje, że brakuje pojemnika
na fusy: należy go włożyć;
Migająca kontrolka: wskazuje, że pojemnik na
fusy jest pełny: należy go opróżnić.
Stała kontrolka: wskazuje, że brakuje zbiornika
na wodę;
Migająca kontrolka: wskazuje w zbiorniku znaj-
duje się niewystarczająca ilość wody.
Migająca kontrolka: wskazuje konieczność prze-
prowadzenia odkamieniania (vedi rozdział „17.
Odkamienianie”).
Stała kontrolka: wskazuje, że trwa odkamienia-
nie.
Znaczenie wszystkich wskaźników świetlnych wskazano w roz-
dziale „20. Znaczenie kontrolek”.
180
3. CZYNNOŚCI WSTĘPNE
3.1 Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan
jest nienaruszony oraz posiada ono wszystkie akcesoria (C).
Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia.
Zwrócić się do Serwisu Technicznego rmy De’Longhi.
3.2 Montaż urządzenia
Uwaga!
Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następu-
jących zasad dotyczących bezpieczeństwa:
Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu
urządzenia na blacie sprawdzić, czy między nim a ścianami
bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm
oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umy-
walek. Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnę-
trza urządzenia, może je uszkodzić.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w
nim woda zamarznie. Nie instalować urządzenia w otocze-
niu, w którym temperatura może spaść poniżej tempera-
tury zamarzania.
Kabel zasilający (A10) ułożyć w taki sposób, by nie został
uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kontaktu z
gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
3.3 Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie
urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego
zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażo-
nego w odpowiednie uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtycz-
ką urządzenia, wykwalikowany personel powinien wymienić
wtyczkę na właściwą.
3.4 Pierwsze włączenie urządzenia
Zwróć uwagę:
Ekspres został sprawdzony przez producenta przy uży-
ciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w
młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy
ekspres do kawy jest nowy.
Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgod-
nie z procedurą opisaną w rozdziale „18. Programowanie
twardości wody”.
Postępować według podanych instrukcji:
1. Podłączyć do sieci elektrycznej i upewnić się, że wyłącznik
główny (A6), znajdujący się z tyłu urządzenia jest na poz.
I (rys. 1).
2. Na panelu sterowania (B) miga kontrolka : wyjąć
zbiornik na wodę (A7) (rys. 2), napełnić go zimną wodą
do poziomu MAX (rys. 3A) i ponownie włożyć na miejsce
(rys. 3B).
3. Na panelu sterowania miga przycisk (B4) (rys. 4).
4. Pod dyszą do spieniania mleka (A18) umieścić pojemnik o
minimalnej pojemności 100 ml (rys. 5 ).
5. Ustawić pokrętło wytwarzania pary/gorącej wody (A21) na
pozycji „I” (rys. 6): przyciski napoju będą migać, a z dyszy
do spieniania mleka wydobędzie się woda.
6. Po automatycznym przerwaniu wytwarzania wody usta-
wić pokrętło pary na pozycji O”.
Urządzenie wyłączy się.
W celu zastosowania, wcisnąć przycisk (B7) (rys. 7).
Zwróć Uwagę:
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw celem uzy-
skania zadowalającego efektu.
Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjono-
wania urządzenia, zaleca się zainstalowanie ltra zmięk-
czającego (C4) według wskazówek przedstawionych w
rozdziale„10. Filtr zmiękczający”. Jeżeli Wasz model nie po-
siada ltra, można go dostać w Autoryzowanym Centrum
Serwisowym rmy De’Longhi.
4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę:
Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że głów-
ny wyłącznik (A6), umieszczony z tyłu znajduje się na poz.
I (rys. 1).
Upewnić się, że pokrętło wytwarzania pary/gorącej wody
(A21) znajduje się na pozycji „0”.
Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie wyko-
nuje cykl nagrzewania i płukania, którego nie można prze-
rwać. Będzie gotowe do użycia wyłącznie po zakończeniu
takiego cyklu.
Ryzyko oparzenia!
Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy (A11) wypły-
wa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na
dole tacki na skropliny (A14). Należy uważać, by nie poparzyć
się rozpryskującą się wodą.
Aby włączyć urządzenie wcisnąć przycisk (B7) (rys.
7): na panelu sterowania (B) migają przyciski „kawy (B2),
(B3), (B8), (B9) wskazując, że urządzenie nagrzewa się.
Podczas nagrzewania urządzenie wprowadza wykonuje płuka-
nie; w ten sposób, poza nagrzaniem bojlera, powoduje prze-
181
pływ gorącej wody w wewnętrznych obwodach, dzięki czemu
również one są nagrzewane.
Temperatura urządzenia jest właściwa, jeżeli przyciski kawy po-
zostają włączone na panelu sterowania.
5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę,
urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.
Ryzyko oparzenia!
W czasie płukania z otworów dozownika do kawy (A11) wypły-
wa niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie popa-
rzyć się rozpryskującą się wodą.
W celu wyłączenia urządzenia, nacisnąć na przycisk
(B7) (rys. 7);
jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadzi płukanie i
wyłączy się (stand-by).
Zwróć uwagę!
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu,
należy je odłączyć od sieci elektrycznej:
najpierw wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk ;
wcisnąć główny wyłącznik (A6) na pozycję „0”.
Uwaga!
Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest
włączone.
6. USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w
rozdziale „18. Programowanie twardości wody”
7. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Można zaprogramować czas, aby urządzenie wyłączyło się po
15 lub 30 minutach albo po 1, 2 lub 3 godzinach nieużywania.
Aby zaprogramować automatyczne wyłączanie, postępować w
następujący sposób:
1. Gdy urządzenie jest wyłączone (standby), ale główny
wyłącznik (A6) znajduje się na pozycji I (rys. 1), wcisnąć i
przytrzymać przycisk / (B9), dopóki na panelu
sterowania nie włączą się kontrolki (B1);
2. Wybrać żądany czas, wciskając przycisk (B2) :
15 min.
30 min.
1 godz.
2 godz.
3 godz.
3. Wcisnąć przycisk / , (B9) aby potwierdzić. Kon-
trolki wyłączą się.
Czas automatycznego wyłączania został zaprogramowany.
8. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA
Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja
trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna,
gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywami
europejskimi.
1. Gdy urządzenie jest wyłączone (standby), ale główny wy-
łącznik (A6) jest wciśnięty (rys. 1), wcisnąć przycisk
(B4) i przytrzymać go, dopóki na panelu sterowania nie
włączy się kontrolka ;
2. Aby dezaktywować funkcję, wcisnąć przycisk (B2):
kontrolka zacznie migać;
3. Aby uaktywnić funkcję, wcisnąć przycisk (B2): kontro-
lka włączy się na stałe;
4. Wcisnąć przycisk / (B9), aby potwierdzić. Kon-
trolka wyłączy się.
Tryb oszczędności energii został zaprogramowany.
Zwróć uwagę!
W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku
sekund na wytworzenie pierwszej kawy, ponieważ na-
grzanie zajmuje więcej czasu.
9. USTAWIENIE TEMPERATURY
Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody niezbędnej do przygo-
towania kawy, należy postępować w następujący sposób:
1. Gdy urządzenie jest wyłączone (standby), ale główny
wyłącznik (A6) znajduje się na pozycji I (rys. 1), wcisnąć i
przytrzymać przycisk (B2), dopóki na panelu sterowa-
nia nie włączą się kontrolki;
2. Wciskać przycisk do momentu wybrania żądanej
temperatury:
NISKA WYSOKA
3. Wcisnąć przycisk / (B9) , aby potwierdzić
wybór; kontrolki wyłączą się.
10. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY
Niektóre modele posiadają ltr zmiękczający (C4): jeśli wasz
model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym
serwisie rmy De’Longhi.
W celu poprawnego użycia ltra należy się zastosować do poda-
nych poniżej instrukcji.
182
10.1 Montaż ltra
1. Włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do
użycia;
2. Wyjąć ltr (C4) z opakowania. Datownik tarczy może b
różny, w zależności od ltra znajdującego się w wyposa-
żeniu (rys. 8);
3. Obracać tarczę z datą, dopóki nie zostaną pokazane kolejne
2 miesiące użycia.
Zwróć uwagę
czas użytkowania ltra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie
jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres
z zainstalowanym ltrem nie jest używany, czas przydatności
ltra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.
4. Aby aktywować ltr, należy wlewać wodę z kranu do
otworu ltra, jak pokazano na rys. 9, do momentu gdy
woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów
przez co najmniej 1 minutę;
5. Wyjąć zbiornik (A7) z urządzenia i napełnić go wodą;
6. Włożyć ltr do zbiornika na wodę i całkowicie zanurzyć na
kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając,
aby umożliwić wydobycie się pęcherzyków powietrza (rys.
10).
7. Włożyć ltr na miejsce i docisnąć do końca (rys. 11);
8. Zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 12), a następnie ponow-
nie włożyć go do urządzenia;
9. Pod dysza do spieniania mleka/dyszą gorącej wody (A18)
ustawić pojemnik (o min. pojemności 500 ml).
10. Wytworzyć gorącą wodę przekręcając pokrętło wytwarza-
nia pary/gorącej wody (A21) na pozycję I.
11. Wytworzyć co najmniej 500 ml wody, następnie ustawić
pokrętło wytwarzania pary/gorącej wody na pozycji O.
Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania
ekspresu.
Zwróć uwagę:
Może się okazać, że tylko jedno wytworzenie gorącej wody nie
wystarczy do zamontowania ltra i podczas montażu włączają
się kontrolki: .
W takim przypadku, powtórzyć montaż od punktu 8.
Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania
ekspresu.
10.2 Wyjęcie i wymiana ltra zmiękczającego
Po upływie dwóch miesięcy (patrz tarcza daty) lub, gdy urządze-
nie nie było używane przez 3 tygodnie konieczna jest wymiana
ltra:
1. Wyjąć zbiornik (A7) i zużyty ltr (C4);
2. Jeżeli chce się wymienić ltr, wyjąć nowy z opakowania i
postępować jak wskazano w poprzednim paragrae.
W tym momencie nowy ltr jest aktywny.
11. UKANIE
Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozow-
nika kawy (A11) w celu wymycia i podgrzania wewnętrznego
obwodu urządzenia.
Ustawić pojemnik o pojemności 100 ml pod dyszą gorącej wody.
Uwaga! Ryzyko oparzenia.
Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia
bez nadzoru.
1) W celu jej aktywacji należy nacisnąć na przycisk
(B5);
2) Po kilku sekundach z dozownika kawy wypłynie gorąca
woda, która wymyje i podgrzeje wewnętrzny obwód
urządzenia.
3) Aby ręcznie przerwać funkcję ponownie wcisnąć przycisk
.
Zwróć uwagę!
Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni,
przed ponownym użyciem, po jego włączeniu zalecane
jest przeprowadzenie 2-3 płukań;
Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy
(A13) znajduje się woda.
12. PRZYGOTOWANIE KAWY PRZY UŻYCIU KAWY
W ZIARNACH
12.1 Wybór smaku kawy
Użyć pokrętła wyboru smaku kawy (B6), aby ustawić żądany
smak: im bardziej przekręci się w kierunku ruchu wskazówek
zegara tym większa ilość ziaren kawy zostanie zmielona i w
związku z tym smak kawy będzie mocniejszy.
Gdy pokrętło jest ustawione na MIN smak kawy jest bardzo
łagodny; z pokrętłem na pozycji MAX kawa jest bardzo mocna.
Zwróć Uwagę:
Podczas pierwszego użycia należy wykonać kilka prób i
przygotować kilka kaw, aby określić prawidłową pozycję
pokrętła.
Uważać, aby nadmiernie nie przekręcić pokrętła w kie-
runku MAX, ponieważ istnieje ryzyko zbyt powolnego

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756