Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Magnifica Evo ECAM290.81.TB Tytanowy

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Magnifica Evo ECAM290.81.TB Tytanowy

Powrót
139
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE .................................... 1
2. PIERWSZE UŻYCIE ............................ 1
3. WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE ...................... 1
4. PRZYGOTOWYWANIE KAWY ..................... 2
4.1 Przygotowanie kawy
przy użyciu
kawy w
ziarnach ......................2
4.2 Przygotowanie kawy z kawy mielonej
............................................. 2
4.3 Zmiana aromatu kawy ............................2
4.4 Płukanie .......................................2
4.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze ..........................................2
4.6 Regulacja młynka do kawy......................2
4.7 Personalizacja ilości
w
liżance ................ 3
5. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH
....................................................... 3
5.1 przygotowanie pojemnika na mleko ....... 3
5.2 Wybrać aromat kawy lub użyć kawy mielonej
4
5.3 Po zakończeniu przygotowywania ..........4
5.4 Personalizacja ilości w liżance ............... 4
6. PERSONALIZACJA ILOŚCI GORĄCEJ WODY . 4
7. POMIAR TWARDOŚCI WODY ..................... 4
8. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY .............................. 5
8.1 Wymiana ltra ..............................5
8.2 Wyjmowanie ltra ..................................5
9. ZALECENIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI
ENERGETYCZNEJ ..................................... 5
10. MENU USTAWIEŃ .................................... 5
10.1 Resetowanie do ustawień fabrycznych ....7
11. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA ............. 8
12. CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA MLEKO ....... 9
13. CZYSZCZENIE AUTOMATU ZAPARZAJĄCEGO 10
14. ODKAMIENIANIE ..............................11
15. ZNACZENIE KONTROLEK .........................11
16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ............14
15. ZNACZENIE KONTROLEK .........................11
16. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ............14
1. WPROWADZENIE
Główne czynności urządzenia zostały przedstawione, krok po
kroku w Quick Guide.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa
lub uszkodzenia urządzenia.
LED i kontrolki znajdujące się na panelu ekspresu pomogą Wam
w jego prawidłowym użytkowaniu:
Wyłączona --
Włączona Funkcja dostępna
Migająca Funkcja w toku
Szybko migająca
Urządzenie wy-
maga interwencji
użytkownika
Takie symbole zostały również zastosowane quick guide dołą-
czonej do produktu.
2. PIERWSZE UŻYCIE
Instrukcje na temat pierwszego uruchomienia urządzenia
wskazano w QUICK GUIDE.
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw cappuc-
cino celem uzyskania zadowalającego efektu w liżance.
Podczas pierwszego użycia obwód wody jest pusty i dla-
tego urządzenie może emitować hałas: zmniejszy się on w
miarę napełniania obwodu.
Ekspres został sprawdzony przez producenta przy uży-
ciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w
młynku znajdują się jej ślady i świadczy to o naszej dbało-
ści o dostarczanie jak najwyżej jakości produktów.
Zaleca się natychmiastowe zainstalowanie dołączonego
ltra wody. Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik)
lub, gdy urządzenie nie było używane przez 3 tygodnie
konieczna jest wymiana ltra nawet, jeżeli urządzenie nie
wyświetla takiego komunikatu.
Jak najszybciej spersonalizować poziom twardości wody
(rozdział „7. Pomiar twardości wody”).
3. WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE
Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie wy-
konuje cykl nagrzewania i płukania, którego nie można
przerwać. Będzie gotowe do użycia wyłącznie po zakoń-
czeniu takiego cyklu.
140
Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano
kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.
Ryzyko oparzenia!
W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa
niewielka ilość gorącej wody. Należy uważać, by nie poparzyć
się rozpryskującą się wodą.
W celu włączenia lub wyłączenia urządzenia, wcisnąć
przycisk .
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu,
należy je odłączyć od sieci elektrycznej.
4. PRZYGOTOWYWANIE KAWY
4.1 Przygotowanie kawy
przy użyciu
kawy w
ziarnach
Nie używać zielonych, karmelizowanych lub kandyzowa-
nych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka
i sprawić, że nie będzie się nadawał do użytku.
Jeśli tryb „Oszczędności energetycznej” jest aktywny, wy-
twarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund.
4.2 Przygotowanie kawy z kawy mielonej
Nie wsypywać kawy mielonej do wyłączonego urządze-
nia, aby jej w nim nie rozsypać i nie zabrudzić ekspresu. W
takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w prze-
ciwnym wypadku, wnętrze urządzenia mogłoby zostać
zabrudzone lub lejek mógłby się zapchać.
Podczas przygotowywania kawy Long: w poło-
wie procesu włączą się kontrolki + , dodać
kolejną płaską miarkę kawy mielonej i ponownie wcisnąć
przycisk Long.
Nie można przygotować kawy Doppio+ używając
kawy mielonej.
4.3 Zmiana aromatu kawy
1. Wcisnąć przycisk żądanego aromatu:
Łagodny
Średni
Mocny
2. Następnie wybrać żądany napój na bazie kawy.
Zwróć uwagę:
Przy kolejnym przygotowaniu, urządzenie zaproponuje
ostatni wybrany aromat.
W przypadku przerwania zasilania elektrycznego, urzą-
dzenie powróci do poziomu średniego, ustawionego
domyślnie.
4.4 Płukanie
Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z do-
zownika kawy w celu wymycia i podgrzania wewnętrznego
obwodu urządzenia.
W celu aktywacji płukania, wystarczy przytrzymać przez około
5 sekund przycisk : wytwarzanie zostanie przerwane
automatyczni (jeżeli chce się przerwać wcześniej, ponownie
wcisnąć ten sam przycisk).
x 5 sec
4.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze
Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:
przeprowadzić płukanie (patrz paragraf „4.4 Płukanie
”);
ogrzać gorącą wodą liżanki, używając funkcji gorącej
wody;
zwiększyć temperaturę kawy (patrz rozdział „10. Menu
ustawień”).
4.6 Regulacja młynka do kawy
Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej począt-
kowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie
wytwarzanie kawy.
W celu dokonania korekty podczas działania młynka, w nastę-
pujący sposób wyregulować pokrętło:
Jeżeli kawa wypływa zbyt
wolno lub w ogólne nie
wypływa.
Efekt tej zmiany widoczny jest
dopiero po przygotowaniu co
najmniej 2 kolejnych kaw.
Przekręcić o jeden prze-
skok w kierunku cyfry 7
141
Dla uzyskania mocniejszej
kawy oraz poprawić wygląd
pianki
Efekt tej zmiany widoczny jest
dopiero po przygotowaniu co
najmniej 2 kolejnych kaw.
Przekręcić o jeden prze-
skok w kierunku cyfry 1
Zwróć uwagę:
Pokrętło regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy
młynka do kawy, na początkowym etapie przygotowywania
napojów na bazie kawy.
4.7 Personalizacja ilości
w
liżance
1. Przytrzymać przez kilka sekund przycisk odpowiadający
napojowi do zaprogramowania: jest się w menu progra-
mowania, gdy kontrolka szybko miga. Rozpoczyna się
wytwarzanie;
2. Po osiągnięciu żądanej ilości w liżance, ponownie wci-
snąć przycisk napoju: wytwarzanie zostanie przerwane, a
ilość zostanie zapisana.
Napój* Do-
myślnie
(ml)
Do zaprogramowania
(ml)
Espresso 40 od 20 do 180
Kawa 180 od 100 do 240
Long 160 od 115 do 250
Doppio+ 120 od 80 do 180
Americano Espresso:
40
Woda:
110
Espresso:
od20 do 180
Woda:
od 50 do 300
Long Black Woda:
120
Espresso:
80
Woda:
od 50 do 300
Espresso:
od 40 do 360
Over ice 100 od 40 do 240
(*) Napoje różnego rodzaju i ilości, w zależności od modelu.
Zwróć uwagę!
Aby anulować trwające programowanie, wcisnąć przycisk odpo
-
wiadający innemu napojowi
5. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH
5.1 przygotowanie pojemnika na mleko
Aby otworzyć pokrywkę pojemnika na mleko:
1. Odczepić pokrywkę przekręcając ją w prawo: linia na
pokrywce musi znaleźć się na symbolu ;
2. Podnieść pokrywkę.
Jakiego mleka użyć?
Aby uzyskać bardziej gęstą i obtą piankę, użyć mleka
odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około
5° C). Aby uniknąć słabo spienionego mleka lub pianki z
dużymi pęcherzykami, po każdym użyciu wyczyścić Lat-
tecrema System.
Ilość pianki może być różna, w zależności od:
rodzaju mleka lub napoju roślinnego;
stosowanej marki;
składników i wartości odżywczych.
Ile mleka należy wlać w celu przygotowania napojów
wybieranych bezpośrednio?
Na pojemniku na mleko znajduje się podziałka, która ułatwi
wlanie idealnej ilości do przygotowywanego przepisu. należy
pamiętać, że:
Ile mleka należy wlać w celu przygotowania My Latte?
Wasze urządzenie jest wy-
posażone w system, który
wykrywa i wykorzystuje
całe mleko wlane do po-
jemnika. W związku z tym,
można przygotować My
Latte używając dokładnej,
żądanej ilości mleka.
142
Aby wlać odpowiednią ilość, sprawdzić podziałkę znajdującą
się na pojemniku na mleko pamiętając, że:
Minimalna ilość
wykrywana przez
urządzenie (45ml)
Każdy znacznik odpo-
wiada 20 ml
Objętość wlanego mleka wzrasta 2-3 krotnie po przygotowa-
niu: upewnić się, że liżanka jest wystarczająco duża, aby po-
mieścić całe mleko i zaparzoną następnie kawę.
Aby zamknąć pokrywę pojemnika na mleko:
1. Założyć pokrywkę (linia na pokrywce musi znajdować się
na symbolu );
2. Przekręcić pokrywkę w kierunku symbolu , aż do
zaczepienia.
5.2 Wybrać aromat kawy lub użyć kawy
mielonej
Po przygotowaniu pojemnika na mleko, przed wybraniem
żądanego napoju mlecznego, można spersonalizować aromat
kawy, jak wskazano w paragrae „4.3 Zmiana aromatu kawy”
lub wybrać kawę mieloną i w konsekwencji wsypać jedną miar-
kę, jak wskazano w quick guide ( ).
5.3 Po zakończeniu przygotowywania
Jeśli chce się przygotować kilka liżanek na-
pojów mlecznych, po przygotowaniu ostat-
niego napoju należy wyczyścić pojemnik na
mleko.
Jeżeli zostanie mleko w pojemniku, po wyczyszczeniu,
natychmiast włożyć pojemnik do lodówki.
Aby zagwarantować zawsze idealny rezultat, dokładnie
wyczyścić Lattecrema System, jak wskazano w rozdziale
„12. Czyszczenie pojemnika na mleko.
5.4 Personalizacja ilości w liżance
1. Przytrzymać przez kilka sekund przycisk odpowiadający
napojowi mlecznemu do zaprogramowania: jest się w
menu programowania, gdy kontrolka szybko miga. Roz-
poczyna się wytwarzanie;
2. Po osiągnięciu żądanej ilości w liżance, ponownie wcisnąć
przycisk napoju: wytwarzanie pierwszego składnika zostanie
przerwane i rozpocznie się wytwarzanie drugiego składnika;
3. Po osiągnięciu żądanej ilości w liżance, ponownie wci-
snąć przycisk napoju: wytwarzanie zostanie przerwane, a
ilość zostanie zapisana.
Zwróć uwagę!
Aby anulować trwające programowanie, wcisnąć przycisk
odpowiadający innemu napojowi
W przypadku napoju My Latte można zaprogramować tylko ilość
kawy, mleko zostanie użyte w całości, jak przewiduje przepis.
6. PERSONALIZACJA ILOŚCI GORĄCEJ WODY
1. Przytrzymać przez kilka sekund wciśnięty przycisk Hot
water: szybko migająca kontrolka oznacza, że jest się w
menu programowania. Rozpoczyna się wytwarzanie;
2. Po osiągnięciu żądanej ilości w liżance, ponownie wci-
snąć przycisk napoju: wytwarzanie zostanie przerwane, a
ilość zostanie zapisana.
Do-
myślnie
(ml)
Do zaprogramowania
(ml)
Hot water 250 od 20 do 420
Zwróć uwagę!
Aby anulować trwające programowanie, wcisnąć przycisk odpo
-
wiadający innemu napojowi
7. POMIAR TWARDOŚCI WODY
Alarm odkamieniania jest wyświetlany po ustalonym wcze-
śniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Ekspres
jest fabrycznie ustawiony naPoziom 4” twardości wody. Ewen-
tualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardo-
ści wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając
w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.
1. Wyjąć pasek kontrolny z opakowania: jeżeli jest dołączony do
posiadanego modelu, znajduje się w quick guide.
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na
około jedną sekundę.
143
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie
około minuty pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadra-
ciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik
odpowiada 1 poziomowi.
Total Hardness Test Poziom
twardości
1
Niska
2
Średnia
3
Średnio-Wysoka
4
Wysoka
Patrz instrukcje w rozdziale „10. Menu ustawień w celu ustawie-
nia urządzenia.
8. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY
Aby na długo zagwarantować wysoką wydajność urządzenia,
zaleca się stosowanie i regularną wymianę ltra zmiękczają-
cego rmy De’Longhi. W celu zakupienia ltra skonsultować
www.delonghi.com.
EAN: 8004399327252
8.1 Wymiana ltra
Zwróć uwagę!
Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urzą-
dzenie nie było używane przez 3 tygodnie konieczna jest wy-
miana ltra nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego
komunikatu.
8.2 Wyjmowanie ltra
Jeżeli chce się używać urządzenie bez ltra, konieczne jest jego
wyjęcie i wskazanie takiego stanu.
1. Wyjąć zbiornik na wodę i zużyty ltr;
2. Patrz instrukcje w rozdziale „10. Menu ustawień” w celu
ustawienia urządzenia.
Zwróć uwagę!
Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urządzenie
nie będzie używane przez 3 tygodnie konieczne jest wyjęcie ltra
nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego komunikatu.
9. ZALECENIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI
ENERGETYCZNEJ
Aby ograniczyć zużycie energii, po przygotowaniu jedne-
go lub kilku napojów, wyjąć pojemnik na mleko.
Ustawić automatyczne wyłączanie na 15 minut (patrz „10.
Menu ustawień”);
Uaktywnić Oszczędność energetyczną (patrz „10. Menu
ustawień”);
Gdy urządzenie tego wymaga, przeprowadzić cykl
odkamieniania.
1 2 3 4 56 7
(*)
Filtr zmiękczający
Temperatura kawy
Oszczędność energetyczna
Dostęp do
menu ustawień
Wybór
ustawień Sygnał dźwiękowy
Automatyczne wyłączanie
Twardość wody
(*) Różne napoje, w zależności od modelu
10. MENU USTAWIEŃ
Po wejściu do menu, aktywne przyciski pozwalają na wybranie danych funkcji:

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756