Znaleziono w kategoriach:
EKSPRES DELONGHI EC201CD.B

Instrukcja obsługi EKSPRES DELONGHI EC201CD.B

Powrót
129
PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
zycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia
chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użyt-
kowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci
bez nadzoru.
Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano
użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów,
biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, motelach i innych strukturach re-
kreacyjnych oraz w pokojach do wynajęcia.
W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącz-
nie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:
Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że
są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są
świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i
konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzoro-
wane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach zycznych, zmysło-
wych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że
będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania
oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demon-
tażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.
Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się go-
rące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).
130
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWA
Niebezpieczeństwo! Nieprzestrzeganie może
spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia,
wskutek porażenia prądem elektrycznym.
Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie
można wykluczyć porażenia prądem.
Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczą-
cych bezpieczeństwa:
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
Upewnić się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo
dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby
będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią
trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go
uszkodzić.
W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę
z gniazdka.
W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać
urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i
zwrócić się do Serwisu Technicznego.
Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych
wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i
poczekać, aż urządzenie wystygnie.
Uwaga: Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest,
przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.
Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, ele-
menty ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.
Ryzyko Oparzenia! Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może
być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania, może powstawać para wodna.
Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą
parę.
Prawidłowe użytkowanie
Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania
napojów.
Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaści-
wego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.
Instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przy-
czyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Zwróć uwagę:
Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekaza-
nia urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniej-
szą instrukcję obsługi.
Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnić się, że jego stan
jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie uży-
wać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić
się do Serwisu Technicznego rmy De’Longhi
OPIS
Opis urządzenia
(str. 3 - A )
A1. Pokrętło przełącznika
A2. Pozycja pary
A3. Poz ycja „STAND BY”
A4. Pozycja wytwarzania kawy/gorącej wody
A5. Kontrolka OK
A6. Kontrolka zasilania
A7. Pokrętło pary
A8. Pokrywa zbiornika na wodę
A9. Wyłącznik ON/OFF
A10. Zbiornik na wodę
A11. Praska do kawy
A12. Sitko bojlera
A13. Kabel zasilający
A14. Tacka ociekowa
A15. Podstawka na liżanki
A16. Dysza do spieniania mleka
A17. Rurka wytwarzania pary lub gorącej wody
Opis akcesoriów
(str.- 3 - B )
B1. Łyżka uchwytu na ltr
B2. Filtr crema na 1 liżankę na kawę mieloną lub saszetki
(*tylko w niektórych modelach)
B3. Filtr crema na 2 liżanki na kawę mieloną
B4. Miarka do kawy
MONTAŻ URZĄDZENIA
Uwaga!
Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następu-
jących zasad dotyczących bezpieczeństwa:
Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza
urządzenia, może je uszkodzić.
131
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub
umywalek.
Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w
nim woda zamarznie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym tempe-
ratura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszko-
dzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorą-
cymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu
urządzenia na blacie sprawdzić, czy między powierzch-
niami urządzenia a ścianami bocznymi i tylną pozostaje
przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm
nad ekspresem do kawy.
Podłączenie urządzenia
Niebezpieczeństwo!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu
podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie
urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego
zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażo-
nego w odpowiednie uziemienie. W razie niezgodności między
gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalikowa-
ny personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ
1. Otworzyć pokrywę zbiornika na wodę (rys. 1) i wyjąć go
pociągając do góry (rys. 2).
2. Napełnić zbiornik zimną, czystą wodą uważając, aby nie
przekroczyć poziomu MAX. (rys. 3). Włożyć zbiornik de-
likatnie przyciskając, aby znajdujący się na dnie zawór
otworzył się.
3. Można również napełnić zbiornik bez wyjmowania go, wy-
starczy wlać do niego wodę za pomocą dzbanka.
Uwaga:
Nigdy nie włączać urządzenia bez zbiornika lub, gdy nie ma w
nim wody.
Zwróć uwagę:
Normalne jest, że we wnęce pod zbiornikiem może znajdow
się woda; od czasu do czasu wytrzeć wnękę czystą gąbką.
PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
1. Włączyć urządzenie wciskając wyłącznik ON/OFF (rys. 4):
włączy się kontrolka zasilania I.
2. Do łyżki uchwytu na ltr włożyć ltr, który chce się użyć (1
lub 2 liżanki) (rys. 5).
3. Zamocować ltr w urządzeniu bez mielonej kawy (rys. 6).
4. Pod sitkiem bojlera umieścić pojemnik o pojemności 0,5
litra oraz pod dyszą do spieniania mleka drugi pojemnik o
pojemności 0,5 litra (rys. 7).
5. Poczekać na włączenie się lampki kontrolki OK (rys. 8) a
następnie przekręcić przełącznik na pozycję (rys. 9)
i poczekać aż z sitka bojlera wypłynie woda - około połowa
pojemności zbiornika.
6. Następnie przekręcić pokrętło pary w kierunku przeciwnym
do kierunku ruchu wskazówek zegara i poczekać, aż z dyszy
do spieniania mleka wypłynie reszta wody znajdującej się
w zbiorniku.
7. Zamknąć pokrętło pary na pozycji -“ i ustawić przełącznik
na poz. (STAND-BY).
8. Opróżnić dwa pojemniki i ponownie umieścić je pod sitkiem
bojlera i dyszą do spieniania mleka. Powtórzyć czynności z
punktów 5-6-7.
Urządzenie jest gotowe do użycia.
Automatyczne wyłączanie
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez ustalony okres czasu
(różny w zależności od modelu) wyłącza się ono automatycznie
(wyłącza się kontrolka zasiania).
Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze
Aby uzyskać odpowiednią temperaturę kawy espresso zaleca się
podgrzanie urządzenia:
1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku ON/OFF (włączy
się kontrolka) (rys. 4) i założyć pusty uchwyt na ltr (rys.
5).
2. Umieścić liżankę pod uchwytem. Użyć liżanki, w
której przygotuje się kawę, w ten sposób zostanie ona
podgrzana.
3. Poczekać na włączenie się kontrolki OK (rys. 8) a następnie
przekręcić pokrętło przełącznik na pozycję (rys. 9); po-
czekać, aż wypłynie woda i wyłączy się kontrolka OK, prze-
rwać wytwarzanie przekręcając przełącznik na poz. .
4. Opróżnić liżankę, poczekać aż ponownie włączy się lamp-
ka kontrolki „OK” i jeszcze raz powtórzyć czynność.
(Normalne jest, że podczas odczepiania ltra wydobywa się
niewielka ilość pary).
JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO PRZY UŻYCIU
MIELONEJ KAWY
1. Po podgrzaniu urządzenia, jak opisano w poprzednim pa-
ragrae włożyć do uchwytu ltr do kawy mielonej. Użyć
małego ltra, jeżeli chce się przygotować jedną kawę lub
dużego, jeżeli chce się przygotować 2 kawy.
132
2. Jeżeli chce się przygotować tylko jedną kawę, wsypać do
ltra jedną płaską miarką mielonej kawy, około 7g. (rys.
10). Jeżeli natomiast chce się przygotować dwie kawy,
wsypać do ltra niepełne dwie miarki kawy mielonej
(około 6+6 g). Napełniać ltr małymi ilościami, aby kawa
mielona nie wysypywała się z niego.
Uwaga: dla prawidłowego funkcjonowania, przed napełnieniem kawą
mieloną, należy się upewnić, że w ltrze nie ma pozostałości z poprzedniego
parzenia.
3. Równomiernie rozmieścić kawę mieloną i delikatnie doci-
snąć praską (rys. 11). Dociśnięcie kawy mielonej jest bar-
dzo ważne dla uzyskania dobrej kawy espresso. Jeżeli zbyt
mocno dociśnie się kawa będzie wypływać powoli i pianka
będzie bardzo ciemna. Natomiast jeżeli dociśnie się zbyt
delikatnie, kawa będzie wypływać szybko a pianka będzie
jasna i będzie jej mało.
4. Usunąć ewentualny nadmiar kawy z krawędzi uchwytu na
ltr i założyć go na urządzeniu: mocno przekręcić rączkę w
prawo (rys. 6), aby uniknąć wyciekania wody.
5. Pod otworami ltra umieścić liżankę lub liżanki (rys.
12). Przed przygotowaniem kawy zaleca się podgrzanie
liżanek poprzez wypłukanie ich niewielką ilością gorącej
wody.
6. Upewnić się, że kontrolka OK (rys. 8) jest włączona (jeże-
li nie, poczekać aż włączy się) i przekręcić przełącznik na
pozycję (rys. 13). Po uzyskaniu żądanej ilości kawy,
aby przerwać wytwarzanie, przekręcić przełącznik na poz.
.
7. W celu wyjęcia uchwytu na ltr, przekręcić rączkę z prawej
w lewą.
Ryzyko oparzenia! Aby uniknąć wytryskiwania nigdy nie wyjmować
uchwytu na ltr podczas wytarzania kawy.
8. Aby usunąć zużytą kawę, należy przytrzymać zablokowany
ltr za pomocą wbudowanej w rączce blokady i wysypać ją
delikatnie uderzając odwróconym uchwytem (rys. 14).
9. W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk ON/
OFF.
JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ ESPRESSO PRZY UŻYCIU
SASZETEK (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)
1. Podgrzać urządzenie jak opisano w paragrae „Porady w
celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze, upewniając
się, że uchwyt na ltr jest założony. W ten sposób uzyska
się bardziej gorącą kawę.
Zwróć uwagę: stosować saszetki zgodne ze standardem ESE: jest on
wskazany na opakowaniu odpowiednim oznaczeniem.
Standard ESE jest systemem zaakceptowanym przez większość
producentów kawy w saszetkach i umożliwia przygotowanie kawy
espresso w prosty i czysty sposób.
2. Do uchwytu na ltr włożyć mały ltr.
3. Włożyć saszetkę umieszczając ją na środku ltra (rys.
15). W celu prawidłowego ułożenia saszetek na ltrze
zawsze stosować się do instrukcji znajdujących się na ich
opakowaniu.
4. Zamocować uchwyt na ltr w urządzeniu, przekręcając go
zawsze do oporu (rys. 6).
5. Wykonać czynności z punktów 5, 6 i 7 poprzedniego
paragrafu.
JAK PRZYGOTOWAĆ KAWĘ CAPPUCCINO
1. Przygotować kawę espresso jak opisano w poprzednich
paragrafach, w odpowiednio dużych liżankach.
2. Przekręcić przełącznik na pozycję (rys. 16) i poczekać,
aż włączy się kontrolka OK.
3. W między czasie napełnić pojemnik 100 gramami mleka na
każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Mleko
musi być zimne, wyjęte z lodówki (nie może być gorące!).
Podczas wyboru wymiarów pojemnika wziąć pod uwagę,
że objętość mleka zwiększy się 2 lub 3 razy (rys. 17).
Zwróć uwagę: zaleca się używanie mleka półtłustego z lodówki.
4. Umieścić pojemnik z mlekiem pod dyszą do spieniania
mleka.
5. Poczekać na włączenie się lampki kontrolki OK. Jej włącze-
nie wskazuje, że bojler osiągną idealną temperaturę do
wytwarzania pary.
6. Uaktywnić wytwarzanie pary przekręcając pokrętło na +
na kilka sekund w celu usunięcia ewentualnej wody znaj-
dującej się w obwodzie. Wyłączyć parę.
7. Zanurzyć na około 5 mm dyszę do spieniania mleka w
pojemniku z mlekiem (rys. 18) i przekręcić pokrętło pary
w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek
zegara, (przekręcając bardziej lub mniej pokrętło można
zwiększyć lub zmniejszyć ilość pary wydobywającej się z
dyszy do spieniania mleka). W tym momencie zwiększa się
objętość mleka i powstaje pianka.
8. Gdy objętość mleka zwiększy się dwukrotnie zanurzyć
głębiej dyszę i kontynuować jego podgrzewanie. Po osią-
gnięciu żądanej temperatury (idealna wartość wynosi
60°C) przerwać wytwarzanie pary przekręcając pokrętło w
kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i
ustawić przełącznik na poz. (rys. 19).
9. Wlać spienione mleko do liżanek z przygotowaną wcze-
śniej kawą espresso. Kawa cappuccino jest gotowa: posło-
dzić do smaku i, według uznania, posypać piankę kakaem.
Zwróć uwagę:
Jeżeli chce się przygotować kilka kaw cappuccino, należy wcześniej zaparzyć
wszystkie kawy a dopiero potem spienić mleko;
133
Jeżeli po spienieniu mleka chce się przygotować kawę, należy ostudzić
bojler, w przeciwnym wypadku wytarzana kawa będzie przypalona. W
tym celu pod sitkiem bojlera umieścić pojemnik, przekręcić przełącznik
na poz. i poczekać na wypłynięcie wody i wyłączenie się kontrolki
OK. Ustawić przełącznik na poz. i przystąpić do przygotowania
kawy.
Zaleca się wytwarzanie pary przez maksy-
malnie 60 sekund oraz nie należy spieniać
mleka więcej niż 3 razy po kolei.
Uwaga! ze względów higienicznych zaleca się
czyszczenie dyszy do spieniania mleka po każdym użyciu.
Postępować w następujący sposób:
1. Przekręcając pokrętło wytworzyć parę przez kilka sekund
(punkty 2, 5 i 6 poprzedniego paragrafu). Dzięki temu
opróżni się dyszę do spieniania z ewentualnych pozostało-
ści po mleku. Wyłączyć urządzenia naciskając na przycisk
ON/OFF.
2. Poczekać kilka minut, aż rurka wytwarzania pary ostygnie.
Odkręcić dyszę do spieniania mleka przekręcając ją w kie-
runku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
(rys. 20) i dokładnie umyć letnią wodą.
3. Sprawdzić, czy trzy otwory dyszy do spieniania mleka,
wskazane na rys. 21 nie są zatkane. Jeżeli konieczne wy-
czyścić je za pomocą igły.
4. Wyczyścić rurkę wytwarzania pary uważając, aby się nie
poparzyć.
5. Zamontować dyszę do spieniania mleka.
WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY
1. Włączyć urządzenie naciskając na przycisk ON/OFF (rys. 4).
Poczekać, aż włączy się kontrolka OK.
2. Pod dyszą do spieniania mleka umieścić pojemnik.
3. Gdy włączy się kontrolka OK przekręcić przełącznik na poz.
jednocześnie przekręcić pokrętło pary w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara: z dyszy
do spieniania mleka wydobędzie się gorąca woda.
4. Aby przerwać wydobywanie się gorącej wody, przekręcić
pokrętło pary w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara i przełącznik na poz.
.
Zaleca się wytwarzanie przez nie dłużej niż
60 sekund.
CZYSZCZENIE
Niebezpieczeństwo! Przed przystąpieniem do
czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć
wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.
Czyszczenie i konserwacja ltrów
Po przygotowaniu około 200 kaw należy wyczyścić ltry w na-
stępujący sposób:
Odkręcić zatyczkę ltra przekręcając ją w kierunku przeciw-
nym do kierunku ruchu wskazówek zegara (rys. 22).
Zsunąć urządzenie spieniające z pojemnika popychając od
strony zatyczki.
Zdjąć uszczelkę.
Wypłukać wszystkie komponenty i dokładnie wyczyścić
metalowy ltr gorącą wodą i wyszorować szczoteczką (rys.
23). Sprawdzić, czy otwory metalowego ltra nie są zatka-
ne; jeżeli tak, wyczyścić je igłą (patrz rys. 23).
Zamontować ltr i uszczelkę na plastikowej tarczy, jak
wskazano na rysunku 24. Uważać, aby włożyć kołek do
plastikowej tarczy, do otworu uszczelki wskazanego strzał-
ką na rys. 24.
Włożyć całość do stalowego pojemnika na ltr (rys. 25)
upewniając się, że wystający kołek znajduje się wewnątrz
podstawy (patrz strzałka na rys. 25).
Na koniec zakręcić zatyczkę w kierunku zgodnym z kierun-
kiem ruchu wskazówek zegara (rys. 26).
Czyszczenie sitka bojlera
Po przygotowaniu około 300 kaw należy wyczyścić sitko bojlera
postępując w następujący sposób:
Upewnić się, że ekspres do kawy nie jest gorący i wtyczka zosta-
ła wyjęta z gniazdka;
Przy pomocy śrubokrętu odkręcić śrubę mocującą sitko do bojle-
ra ekspresu (rys. 27);
Zdjąć sitko bojlera;
Wyczyścić bojler wilgotną szmatką (rys. 28);
Za pomocą szczoteczki dokładnie wyczyścić sitko gorącą
wodą. Sprawdzić, czy otwory nie są zatkane; jeżeli tak,
wyczyścić je igłą (rys. 29).
Zawsze wypłukać sitko szorując je pod kranem.
Zamontować sitko na bojlerze uważając, aby uszczelka
znalazła się na prawidłowym miejscu.
Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy wyżej opisane czyn-
ności nie będą systematycznie wykonywane.
Czyszczenie innych elementów
1. Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników
i czyszczących środków ściernych. Wystarczy wilgotna i
miękka ściereczka.
2. Systematycznie czyścić łyżkę uchwytu na ltr, ltry, tackę
ociekową i zbiornik na wodę.
W celu opróżnienia tacki ociekowej zdjąć kratkę na liżan-
ki, usunąć wodę i wyczyścić miękką szmatką: następnie
zamontować tackę ociekową.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756