Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Prima Donna S ECAM 28.465 MB

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Prima Donna S ECAM 28.465 MB

Powrót
226
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE .................................................227
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji ...........227
Litery w nawiasach ....................................................227
Problemy i naprawy ................................................... 227
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ...................227
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa .........227
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE ...............................227
W RAZIE PRZEKAZANIA URZĄDZENIA INNYM OSOBOM,
NALEŻY IM RÓWNIEŻ DOSTARCZYĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. .........................................228
OPIS ...................................................................228
Opis urządzenia..........................................................228
Opis panelu sterowania ..............................................228
Opis pojemnika na mleko ...........................................228
Opis akcesoriów .........................................................228
D6. Środek odwapniający ...........................................228
CZYNNOŚCI WSTĘPNE ........................................... 228
Kontrola urządzenia ................................................... 228
Montaż urządzenia ....................................................228
Podłączenie urządzenia ..............................................229
Pierwsze włączenie urządzenia ................................. 229
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA .....................................229
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ................................... 230
USTAWIENIA MENU ............................................. 230
Risciacquo .................................................................. 230
Odkamienianie ..........................................................230
Instalacja ltra ........................................................... 230
Wymiana ltra ........................................................... 230
Ustawienie godziny ....................................................230
Automatyczne włączenie ...........................................230
Automatyczne wyłączenie .........................................231
Podgrzewana tacka na liżanki ..................................231
Oszczędność energii ...................................................231
Ustawienie temperatury ............................................ 231
Ustawienie twardości wody .......................................231
Sygnał akustyczny ......................................................231
Ustawianie języka ...................................................... 232
Podświetlenie liżanki ............................................... 232
Ustawienia fabryczne (reset)......................................232
Funkcja statystyki ......................................................232
PRZYGOTOWANIE KAWY ....................................... 232
Wybór smaku kawy....................................................232
Wybór ilości kawy w liżance ....................................232
Ustawianie ilości „moja kawa .................................... 233
Ustawienie młynka do kawy ...................................... 233
Porady, jak uzyskać kawę o wyższej temperaturze ..... 233
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach .... 233
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej ....... 234
PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW Z MLEKIEM................ 234
Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko..........234
Regulacja ilości piany ................................................. 234
Automatyczne przygotowanie napojów na bazie
mleka .........................................................................234
Czyszczenie urządzenia do spieniania mleka za pomocą
CLEAN (CZYSZCZENIE) .................................................235
Programowanie ilości kawy i mleka w liżance dla
przycisków CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO
i MILK. ........................................................................235
Wytwarzanie gorącej wody ........................................235
Zmiana ilości wody wytworzonej automatycznie .......236
Wytwarzanie pary ......................................................236
Porady dotyczące użycia pary do spieniania mleka .... 236
Czyszczenie dyszy po użyciu ....................................... 236
CZYSZCZENIE ....................................................... 236
Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie ...................236
Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na
kondensat .................................................................. 237
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy .....................237
Czyszczenie zbiornika na wodę ..................................237
Czyszczenie otworów dozownika kawy ......................237
Czyszczenie lejka do kawy mielonej ...........................237
Czyszczenie automatu zaparzającego ........................237
Czyszczenie pojemnika na mleko ............................... 238
Czyszczenie dyszy do gorącej wody/pary ...................238
ODWAPNIANIE ....................................................238
PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ..................239
Pomiar twardości wody ..............................................239
Ustawianie twardości wody .......................................239
FILTR ZMIĘKCZAJĄCY ........................................... 239
Montaż ltra ..............................................................239
Wymiana ltra ........................................................... 240
Usunięcie ltra ........................................................... 240
DANE TECHNICZNE ...............................................241
USUWANIE .......................................................... 241
KOMUNIKATY WYŚWIETLANE NA WYŚWIETLACZU .. 242
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ............................243
227
PL
WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
cappuccino. Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego
urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie
niniejszej instrukcji obsługi.
W ten sposób unikniecie zagrożeń w użytkowaniu lub
uszkodzenia urządzenia.
Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji
Ważnym ostrzeżeniom towarzyszą następujące symbole.
Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające
zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń lub
uszkodzeń urządzenia.
Ryzyko oparzenia!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną oparzeń.
Zwróć uwagę:
Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla
użytkownika.
Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie znajdującej się w
Opisie urządzenia (str. 2 i 3).
Problemy i naprawy
W przypadku problemów, należy przede wszystkim rozwiązać
je, śledząc ostrzeżenia zamieszczone w paragrafach “Ko-
munikaty wyświetlane na wyświetlaczu”, na str. 241 i
“Rozwiązywanie problemów”, na str. 242. Jeżeli okaże się to
nieskuteczne, lub w celu uzyskania dodatkowych objaśnień,
należy się zwrócić do biura obsługi klienta, dzwoniąc pod nu-
mer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta. Jeżeli Wasze-
go kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany
na gwarancji. W sprawie ewentualnej naprawy, należy się
zwracać wyłącznie do Serwisu Technicznego De’Longhi.
Adresy zostały podane w karcie gwarancyjnej załączonej do
urządzenia.
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie
można wykluczyć porażenia prądem.
Należy zatem przestrzegać następujących uwag dotyczących
bezpieczeństwa:
• Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
• Niedotykaćwtyczkimokrymirękami.
• Upewnićsię,czyużywanegniazdkozasilającejestzawsze
dostępne, ponieważ tylko w ten sposób można w razie
potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka, należy trzymać
bezpośrednio za wtyczkę. Nigdy nie ciągnąć za kabel,
ponieważ może on zostać uszkodzony.
• Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy wcisnąć
główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia
• Wrazieusterkiurządzenia,niepróbowaćgonaprawiać.
Urządzenie wyłącz, wyjąć wtyczkę z gniazdka
zasilającego i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
• W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego,
zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicz-
nego De’Longhi, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku.
Uwaga!
• Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian)
należy trzymać z dala od dzieci.
• Nie należy zezwalać na korzystanie z urządzenia
osobom (w tym również dzieciom) o ograniczonych
zdolnościach psychicznych, zycznych i ruchowych lub o
niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że są
one uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która
jest za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Niebezpieczeństwo: Ryzyko oparzeń!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego
działania, może powstawać para wodna.
Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się
wodą lub gorącą parą wodną.
PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
Urządzenie przeznaczone jest do zaparzania kawy i podgrze-
wania napojów. Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.
Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające
z niewłaściwego użycia urządzenia. Niniejsze urządzenie pr-
zeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
Nie zostało przewidziane do użytku w:
• pomieszczeniachprzeznaczonychnakuchniędlapersone-
lu sklepów, biur i innych miejsc pracy
• ośrodkachagroturystycznych,
• hotelach,motelachiinnychstrukturachrekreacyjnych
• pokojachdowynajęcia
228
NSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi.
- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może
spowodować obrażenia i uszkodzenie urządzenia. Pro-
ducent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
obsługi.
Zwróć uwagę:
Przechowywać starannie niniejszą instrukcję obsługi.
W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im
również dostarczyć niniejszą instrukcję obsługi.
OPIS
Opis urządzenia
(str. 3 - A)
A1. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A2. Górna pokrywa
A3. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A4. Pojemnik na ziarna kawy
A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A6. Lejek do kawy mielonej
A7. Wyłącznik główny
A8. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A9. Zaparzacz
A10. Drzwiczki automatu zaparzającego
A11. Płytka grzewcza na liżanki
A12. Panel sterowania
A13. Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
A14. Dysza pary i gorącej wody
A15. Zbiorniczek na kondensat
A17. Zbiornik na wodę
A18. Filtr zmiękczający wodę (w niektórych modelach)
A19. Podstawa pod liżanki
A20. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A21. Tacka na skropliny
A22. Pojemnik na fusy
Opis panelu sterowania
(str. 2 - B )
Niektóre przyciski panelu pełnią podwójną funkcję; jest ona
sygnalizowana w nawiasie wewnątrz opisu.
B1. Przycisk : do włączania lub wyłączania urządzenia
B2. Przycisk : do włączania lub wyłączania urzą-
dzenia
B3. Przycisk MENU wejście do menu (Kiedy wchodzi się do
MENU programowania, pełni funkcję przycisku “ESC”:
wciska się w celu wyjścia z wybranej funkcji i powrotu do
głównego menu)
B4. Wyświetlacz: informuje użytkownika o procesach zacho-
dzących podczas eksploatacji ekspresu.
B5. Przycisk : do wytwarzania gorącej wody (Po wej-
ściu do menu programowania, wybieramy w celu potwier-
dzenia wyboru)
B6. Przycisk : do przygotowania 1 liżanki kawy (na wy-
świetlaczu wyświetlą się ustawienia)
B7. Przycisk wyboru smaku kawy : wcisnąć, aby
wybrać.
B8. Przycisk CAFFELATTE: aby zaparzyć caelatte.
B9. Przycisk CAPPUCCINO: aby zaparzyć kawę cappuccino.
(Po wejściu do menu programowania: przycisk nawigacji
„do tyłu”).
B10. Przycisk LATTE MACCHIATO: aby zaparzyć latte mac-
chiato.
B11. Prz ycisk MILK: aby przygotować jedną liżankę mleka.
(Po wejściu do menu programowania: przycisk nawigacji
„do przodu”).
B12: Przycisk : aby wytworzyć parę wodną.
B13. Przycisk : do przygotowania 2 liżanek kawy
(na wyświetlaczu pokażą się ustawienia).
Opis pojemnika na mleko
(str. 2 - D )
C1. Pokrętło regulacji piany i funkcji CLEAN
C2. Dysza wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
C3. Rurka zanurzana w mleku
C4. Pojemnik na mleko
Opis akcesoriów
(str. 2 - D )
D1. Miarka do mielonej kawy
D2. Pędzelek do czyszczenia
A18. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
D3. Dysza do cappuccino/dysza gorącej wody
D4. Kabel zasilający
D5. Pasek do kontroli twardości wody/“Total Hardness Test”
D6. Środek odwapniający
CZYNNOŚCI WSTĘPNE
Kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy jest ono
w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie akcesoria.
Nie używać urządzenia w razie wystąpienia widocznych
uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Technicznego De’Longhi.
Montaż urządzenia
Uwaga!
W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać nastę-
pujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:
• Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu
urządzenia na powierzchni roboczej, sprawdzić, czy mię-
dzy powierzchniami urządzenia a ścianami bocznymi i
229
PL
tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz prze-
strzeń przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
• Woda, która ewentualnie przedostała się do wnętrza
urządzenia, może je uszkodzić. Nie ustawiać ekspresu w
pobliżu kranów z wodą lub umywalek.
• Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli woda w jego
wnętrzu zamarznie. Nie instalować urządzenia w otocze-
niu, w którym temperatura może spaść poniżej tempera-
tury zamarzania.
• Kabelzasilającyułożyćwtakisposób,byniezostałuszko-
dzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z go-
rącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).
Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napię-
ciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującej się na dnie
urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego
zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu 10A i wyposa-
żonego w odpowiednie uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtycz-
ką urządzenia, wykwalikowany personel powinien dokonać
wymiany wtyczki na właściwy model.
Pierwsze włączenie urządzenia
Nota Bene!
• Zwróć uwagę!
• Ekspres został sprawdzony przez producenta z użyciem
kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w
młynku znajdują się niewielkie ślady kawy. Gwarantuje-
my, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
• Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody
zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale “Programowanie
poziomu twardości wody” (str. 239).
1. Włożyć łącznik kabla zasilającego do gniazda znajdujące-
go się z tyłu urządzenia i podłączyć do sieci elektrycznej
(rys. 1), upewnić się, że włącznik/wyłącznik główny znaj-
dujący się z tyłu urządzenia jest wciśnięty (rys. 2).
Należy wybrać żądany język, przechodząc do przodu lub do
tyłu przyciskiem MILK lub CAPPUCCINO poczekać, aż na wy-
świetlaczu języki zaczną się automatycznie zmieniać (co około
3 sekundy):
2. gdy pojawia się polski , przytrzymać wciśnięty przez kilka
sekund przycisk (g. 3) dopóki na wyświetlaczu
nie pojawi się komunikat: „polski ustawiony”.
Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podany-
mi na wyświetlaczu urządzenia:
3. “Napełnij zbiornik!”: wyjąć zbiornik na wodę (rys. 4), na-
pełnić go świeżą wodą do wysokości wskaźnika MAX (rys.
5) i włożyć zbiornik do urządzenia.
4. “Zamocuj dyszę wody”: Sprawdzić, czy dysza do produkcji
gorącej wody została założona na dyfuzor i ustawić pod
nią pojemnik (rys. 6) o minimalnej pojemności 100 ml.
5. Na wyświetlaczu pojawi się napis “Gorąca woda…Naci-
śnij OK”;
6. Nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia (rys. 3):
Urządzenie wytworzy wodę, a następnie automatycznie
wyłączy się.
W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użyt-
kowania.
Zwróć uwagę:
• Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw i 4-5 kaw
cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający rezultat.
• Podczasprzygotowaniapierwszych5-6kawcappuccino,
normalną rzeczą jest hałas gotowanej wody: następnie
hałas zmniejszy się.
• Abykawabyłajeszczelepszaorazdlalepszegofunkcjo-
nowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie ltra
zmiękczającego śledząc wskazówki przedstawione w pa-
ragrae “Instaluj ltr”. Jeżeli Wasz model nie posiada ltra
w wyposażeniu, można go dostać w Autoryzowanych
Centrach Serwisowych De’Longhi.
WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę:
Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny
włącznik/wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia jest wci-
śnięty (rys. 2).
Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automatycznie
cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać.
Dopiero po wykonaniu tego cyklu, urządzenie jest gotowe do
użycia.
Uwaga: Ryzyko oparzenia!
W czasie płukania, z otworów dozownika do kawy wypływa
niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do umieszczonego po-
niższej zbiorniczka na skropliny. Należy uważać, by nie wejść w
kontakt z rozpryskującą się wodą.
W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk (rys.
7): na wyświetlaczu pojawi się komunikat “Podgrzewa-
nie… Proszę czekać”.
Po zakończeniu podgrzewania urządzenie wyświetli kolejny
komunikat: “Płukanie...”; w ten sposób oprócz podgrzewania
230
bojlera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do wewnętrznych
przewodów, aby i one zostały podgrzane.
Urządzenie osiągnęło właściwą temperaturę, gdy na wyświe-
tlaczu pojawia się komunikat określający smak i ilość kawy.
WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Przy każdym wyłączeniu, urządzenie wykonuje automatyczne
płukanie, w przypadku, gdy została przygotowana kawa.
Ryzyko Oparzeń!
W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypływa
niewielka ilość gorącej wody.
Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się
wodą. W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk
(rys. 7). Urządzenie wykonuje płukanie, na wyświetlaczu
pojawi się komunikat “Wyłączanie w toku Proszę czekać” i
następnie się wyłączy (tryb czuwania).
Zwróć uwagę!
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższe okresy czasu,
należy odłączyć je z sieci elektrycznej.
• wyłączyć najpierw urządzenie, wciskając przycisk
(rys. 8).
• zwolnić główny wyłącznik, umieszczony z boku
urządzenia (rys. 2).
Uwaga!
Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest
włączone.
USTAWIENIA MENU
Dostęp do menu programowania uzyskuje się za pomocą przy-
cisku MENU /ESC; hasła wybierane z menu to:
Płukanie
Dzięki tej funkcji można spowodować wypłynięcie gorącej
wody z dyszy, która ogrzewając wewnętrzny obwód urządze-
nia, sprawia że parzona kawa ma wyższą temperaturę
Aby uaktywnić tę funkcję, postępować w następujący sposób:
1. Nacisnąć przycisk MENU/ESC, aby wejść do menu;
2. Naciskać na przycisk MILK lub CAPPUCCINO (rys. 8) do-
póki na wyświetlaczu nie pojawi się napis “Płukanie”;
3. Nacisnąć przycisk : na wyświetlaczu pojawi się
napis “Potwierdzasz?”;
4. Nacisnąć przycisk (rys. 3): z dozownika wypłynie
gorąca woda która ogrzeje wewnętrzny obwód urządze-
nia i spowoduje, że wypływająca kawa będzie bardziej
gorąca.
Zwróć uwagę!
W każdym momencie można zatrzymać wytwarzanie gorącej
wody poprzez naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku.
Odkamienianie
Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się na str. 238.
Instalacja ltra
Instrukcje dotyczące instalacji ltra, znajdują się w paragrae
“Montaż ltra (str. 239).
Wymiana ltra
Po instrukcje dotyczące wymiany ltra, odnieść się do para-
grafu “Wymiana ltra” (str. 230).
Ustawienie godziny
W celu ustawienia godziny na wyświetlaczu, należy:
1. Nacisnąć na przycisk MENU/ESC, celem wejścia do menu;
2. Nacisnąć przycisk MILK lub CAPPUCCINO (rys. 8) dopóki
na wyświetlaczu nie pojawi się napis “Ustaw godzinę”;
3. Nacisnąć na przycisk (rys. 3);
4. Nacisnąć na przycisk MILK lub CAPPUCCINO (rys. 8) aby
zmienić godzinę;
5. Nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia;
6. Nacisnąć na przycisk MILK lub CAPPUCCINO (rys. 8) aby
ustawić minuty;
7. Nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia.
Godzina została ustawiona: nacisnąć na przycisk MENU /ESC
aby wyjść z menu.
Automatyczne włączenie
Aby urządzenie było gotowe do użycia o określonej godzinie
(na przykład rano) i aby móc szybko przygotować kawę, istnie-
je możliwość ustawienia godziny automatycznego włączenia
się ekspresu.
Zwróć uwagę!
W celu uaktywnienia tej funkcji, konieczne jest poprawne usta-
wienie czasu.
Aby uaktywnić automatyczne włączenie, postępować w nastę-
pujący sposób:
1. Nacisnąć na przycisk MENU/ESC, aby wejść do menu;
2. Nacisnąć na przycisk MILK lub CAPPUCCINO (rys. 8)
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis Automat.
włączanie”;
3. Nacisnąć na przycisk : na wyświetlaczu pojawi się
napis „Włączyć?”;
4. Nacisnąć przycisk aby potwierdzić;
5. Nacisnąć przycisk MILK lub CAPPUCCINO aby wybrać
godzinę;
6. Nacisnąć przycisk aby potwierdzić;
7. Nacisnąć na przycisk MILK lub CAPPUCCINO (rys. 8) aby
zmienić ustawienie minut;
8. Nacisnąć przycisk aby potwierdzić;

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756