Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Caffe Venezia ESAM 2200

Powrót
181
PL
SPiS treści
WProWadzenie ........................................ 182
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi ......182
Litery w nawiasach ...................................................182
Problemy i naprawy ..................................................182
BezPieczeńStWo....................................... 182
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa ........182
UżytkoWanie zgodne z Przeznaczeniem 183
inStrUkcje oBSłUgi ................................. 183
oPiS .......................................................... 183
Opis urządzenia ........................................................183
Opis panela sterowania .............................................183
czynności WStęPne .................................. 184
Kontrola urządzenia ..................................................184
Instalowanie urządzenia ...........................................184
Podłączenie urządzenia .............................................184
Włączenie Urządzenia ............................ 185
Wyłączenie Urządzenia .......................... 185
UStaWienie aUtomatycznego Wyłączenia
(StandBy) ................................................. 185
oSzczędność energii ............................... 185
PrzygotoWyWanie kaWy ......................... 186
Wybór smaku kawy...................................................186
Wybór ilości kawy w liżance ...................................186
Ustawienie młynka do kawy .....................................186
Porady w celu uzyskania bardziej gorącej kawy ........186
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach ...186
Przygotowanie kawy przy użyciu kawy mielonej ......187
PrzygotoWanie caPPUccino ................... 187
Czyszczenie automatu do cappuccino po użyciu ........188
PrzygotoWanie gorącej Wody ................ 188
czySzczenie .............................................. 189
Czyszczenie urządzenia .............................................189
Czyszczenie pojemnika na fusy po kawie ..................189
Czyszczenie zbiorniczka na skropliny .........................189
Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ....................189
Czyszczenie zbiornika na wodę .................................190
Czyszczenie otworów dozownika do kawy ................190
Czyszczenie lejka do kawy mielonej ..........................190
Czyszczenie automatu zaparzającego .......................190
odWaPnianie ........................................... 190
ProgramoWanie tWardości Wody ......... 191
Pomiar twardości wody .............................................191
Ustawienie twardości wody ......................................191
dane techniczne ...................................... 192
USUWanie .................................................192
znaczenie LamPek kontroLnych PodczaS
normaLnego FUnkcjonoWania .............. 193
znaczenie LamPek kontroLnych PodczaS
aLarmU..................................................... 194
rozWiązyWanie ProBLemóW ................... 195
182
WProWadzenie
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do
kawy i kawy cappuccino.
Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie ni-
niejszej instrukcji obsługi.
W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszko-
dzenia urządzenia.
Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa wskazywane przez
niniejsze symbole. Należy bezwzględnie ich przestrzegać.
Niebezpieczeństwo!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń
wskutek porażenia prądem elektrycznym stwarzającego
zagrożenie dla życia.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie może być lub jest przyczyną obrażeń
lub uszkodzeń urządzenia.
Ryzyko Oparzenia!
Nieprzestrzeganie może być przyczyną lekkich lub po-
ważnych obrażeń.
Zwróć Uwagę :
Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i
informacje.
Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w
Opisie urządzenia (str. 3).
Problemy i naprawy
W razie problemów, należy najpierw postarać się rozwią-
zać je zgodnie z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa
w rozdziałach Znaczenie lampek kontrolnych na str. 19
i „Rozwiązywanie problemów na str. 195.
Jeżeli okażą się one nieskuteczne lub w celu uzyskania
dodatkowych objaśnień, należy się zwrócić do serwisu
obsługi klienta dzwoniąc pod numer podany w załącz-
niku „Serwis obsługi klienta”.
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić
pod numer podany na gwarancji. W sprawie ewentual-
nej naprawy, należy się zwracać wyłącznie do Serwisu
Technicznego De’Longhi. Adresy podane zostały w karcie
gwarancji załączonej do urządzenia.
BezPieczeńStWo
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo!
Poniewurządzenie działa z użyciem prądu elektrycz-
nego, nie można wykluczwystąpienia porażenia prą-
dem elektrycznym.
Należy zastosować się do niniejszych wskazówek doty-
czących bezpieczeństwa:
•
Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
• Niedotykaćwtyczkimokrymirękami.
• Upewnićsię,czyużywanegniazdkozasilającejest
zawsze dostępne, ponieważ tylko w ten sposób
można w razie potrzeby wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Jeżeli chce się wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy
pociągnąć bezpośrednio za wtyczkę. Nie pociągać
nigdy za kabel, ponieważ może zostać uszkodzony.
• Per scollegare completamente l’apparecchio, pre-
mere l’interruttore generale, posto sul retro dell’ap-
parecchio, in pos. 0 (rys. 6).
•
W razie usterki urządzenia, nie próbować go naprawiać.
Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka za-
silającego i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
•
W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego,
zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Tech-
nicznego De’Longhi, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku.
Uwaga!
Elementy opakowania (plastikowe woreczki, styropian)
należy trzymać z dala od dzieci.
Uwaga!
Nie należy pozwolić na korzystanie z urządzenia przez
osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych możliwo-
ściach psychicznych, zycznych i ruchowych lub o niewy-
starczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba, że one
uważnie nadzorowane i pouczone przez osobę, która jest
za nie odpowiedzialna. Należy pilnować, by dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Niebezpieczeństwo: Ryzyko oparzeń!
Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie
jego działania może powstać para wodna.
Zwracać uwagę, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą
się wodą lub gorącą parą wodną.
183
PL
ytkoWanie zgodne z
Przeznaczeniem
Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane do przygo-
towywania kawy i podgrzewania napojów.
Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe.
Niniejsze urządzenie nie nadaje się do użytku komercyj-
nego.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyni-
kające z niewłaściwego użycia urządzenia.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego. Nie przewidziano użycia w:
• pomieszczeniach przeznaczonych na kuchnię dla
personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy
• gospodarstwachagroturystycznych
• hotelach,motelachiinnychstrukturachrekreacyj-
nych
• pokojachdowynajęcia
inStrUkcje oBSłUgi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi.
- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi może
spowodować obrażenia i uszkodzenie urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
obsługi.
Zwróć Uwagę :
Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać. W
razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im
również dostarczyć niniejsze instrukcje obsługi.
oPiS
opis urządzenia
(str. 3 - A )
A1. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A2. Wyłącznik główny (na tylnej części urządzenia)
A3. Pojemnik na ziarna kawy
A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A6. Schowek na miarkę do kawy
A7. Płytka na liżanki
A8. Lejek do kawy mielonej
A9. Rurka pary
A10. Automat do cappuccino (wyjmowany)
A11. Dysza pary (wyjmowana)
A12. Zbiornik na wodę
A13. Kabel zasilający
A14. Podstawa pod liżanki
A15. Zbiorniczek na skropliny
A16. Drzwiczki automatu zaparzającego
A17. Pojemnik na fusy po kawie
A18. Dozownik do kawy (z regulowaną wysokością)
A19. Ruchoma szuadka
A20. Automat zaparzający
A21. Panel sterowania
opis panela sterowania
(str. 3 - B )
B1. Przycisk : do włączenia lub wyłączenia urzą-
dzenia (stand by).
B2. Kontrolka 1 liżanka i temperatura kawy OK
B3. Przycisk : do przygotowania 1 liżanki kawy
B4. Kontrolka 2 liżanki i temperatura kawy OK
B5. Przycisk : do przygotowania 2 liżanek
kawy
B6. Kontrolka pary i temperatura pary OK
B7. Przycisk : do wybrania funkcji pary
B8. Pokrętło wyboru ilości kawy (mała kawa, normal-
na lub słaba)
B9. Pokrętło wyboru smaku kawy (aby uzyskać kawę
łagodną, normalną lub mocną) lub wyboru przy-
gotowania z użyciem kawy mielonej .
B10. Pokrętło wytwarzania pary/gorącej wody
B11. Kontrolka : brak wody lub brak zbiornika
B12. Przycisk : pojemnik na fusy jest pełny lub jest
nieobecny
B13. Przycisk : alarm ogólny
B14. Przycisk : wybór płukania lub odwapniania
B15. Kontrolka odwapniania
B16. Przycisk ECO ustawienia trybu oszczędności energii
B17. Kontrolka trybu oszczędności energii
184
czynności WStęPne
kontrola urządzenia
Po wyjęciu urządzenia z opakowania, upewnić się czy
jest ono w nienaruszonym stanie i czy posiada wszystkie
akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku wykrycia
ewidentnych uszkodzeń. Zwrócić się do Serwisu Tech-
nicznego De’Longhi.
instalowanie urządzenia
Uwaga!
W czasie instalowania urządzenia należy przestrzegać
następujących uwag dotyczących bezpieczeństwa:
• Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po
ustawieniu urządzenia na powierzchni roboczej
sprawdzić, czy między powierzchniami urządzenia
a ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń
przynajmniej 3 cm oraz przestrzeń przynajmniej
15 cm nad ekspresem do kawy.
• Woda,któraewentualnieprzedostałasiędownę-
trza urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub
umywalek.
• Urządzeniemożeulecuszkodzeniu,jeżeliwodaw
jego wnętrzu zamarznie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym
temperatura może spaść poniżej temperatury za-
marzania.
• Kabelzasilającyułożyćwtakisposób,byniezostał
uszkodzony przez ostre krawędzie lub wskutek kon-
taktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elek-
tryczne).
Podłączenie urządzenia
Uwaga!
Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada
napięciu podanemu na tabliczce z danymi, znajdującej
się na dnie urządzenia.
Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalo-
wanego zgodnie z przepisami, o minimalnym natężeniu
10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.
W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a
wtyczką urządzenia, wykwalikowany personel powi-
nien dokonać wymiany wtyczki na właściwy model.
Pierwsze włączenie urządzenia
Zwróć Uwagę :
• Ekspreszostałsprawdzonyprzezproducentazuży-
ciem kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normal-
ną, że w młynku znajdują się niewielkie ślady kawy.
Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest
nowy.
• Zalecasięjaknajszybszeustawienietwardościwody
zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „Progra-
mowanie twardości wody” (str. 191).
1. Wyjąć zbiornik na wodę, napełnić go świeżą wodą
do wysokości wskaźnika MAX i włożyć z powrotem
zbiornik do urządzenia (rys. 1).
2. Przekręcić automat do cappuccino na zewnątrz i
ustawić pod nim naczynie o minimalnej pojemności
100 ml (rys. 2).
3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i przesu-
nąć do poz. i (rys. 3) Główny wyłącznik, umieszczo-
ny w tylnej części urządzenia.
4. Nacisnąć przycisk (rys. 4); kontrolki ,
, jednocześnie rozpoczną migać.
5. Obrócić pokrętło pary w kierunku przeciwnym do
wskazówek zegara do ogranicznika, poz. I (rys.5): z
urządzenia do cappuccino wypłynie woda (normal-
ne jest, że urządzenie staje się hałaśliwe).
6.
Poczekać, aż wytwarzanie się gorącej wody zostanie
automatycznie przerwanie: Kontrolki ,
, migają wskazując, że konieczne jest zamknię-
cie kurka pary obracając pokrętło pary do poz. O.
7. Obrócić pokrętło pary do poz. O: maszyna wyłączy
się automatycznie.
W celu użycia urządzenia należy je włączyć.
Zwróć Uwagę :
• Przy pierwszym użyciunależyzaparzyć4-5 kawi
4-5 kaw cappuccino, zanim uzyskamy zadowalający
rezultat.
185
PL
Włączenie Urządzenia
Zwróć Uwagę :
Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy
główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia znaj-
duje się w poz. i (rys. 3).
Przy każdym włączeniu, urządzenie wykonuje automa-
tycznie cykl podgrzewania i płukania, którego nie można
przerwać. Urządzenie jest gotowe do użycia wyłącznie
po wykonaniu tego cyklu.
Ryzyko Oparzenia!
Podczas płukania z otworów dozownika do kawy wypły-
wa niewielka ilość gorącej wody, która zostanie zebrana
do poniższego zbiorniczka na skropliny. Należy uważać,
by nie wejść w kontakt z rozpryskującą się wodą.
•
W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk
(rys. 4): Kontrolki i migają dopóki
urządzenie wykonuje nagrzewanie i automatyczne
płukanie: w ten sposób oprócz podgrzewania boj-
lera, urządzenie wprowadza gorącą wodę do we-
wnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.
Urządzenie osiągnie temperaturę, gdy kontrolki i
będą stale zapalone.
Wyłączenie Urządzenia
Podczas każdego wyłączenia, urządzenie wykonuje au-
tomatyczne płukanie, którego nie można przerwać.
Ryzyko Oparzenia!
W czasie płukania z otworów dozownika do kawy wypły-
wa niewielka ilość gorącej wody.
Należy uważać, by nie wejść w kontakt z rozpryskującą
się wodą.
W celu włączenia urządzenia nacisnąć przycisk
(rys. 4). Urządzenie wykona płukanie i wyłączy się.
Zwróć Uwagę :
Jeżeli urządzenie nie jest ywane przez dłuższy okres
czasu, należy nacisnąć główny wyłącznik na pozycję 0
(rys. 6).
Uwaga!
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenie nie należy naciskać
głównego wyłącznika na rys. 6 na poz. O, gdy urządzenie
jest włączone.
UStaWienie aUtomatycznego
Wyłączenia (StandBy)
Maszyna jest wstępnie ustawiona do wykonania auto-
matycznego wyłączenia po 2 godzinach nie używania.
Można zmienić ten okres czasu i ustawić wyłączenie
urządzenia po 15 lub 30 minutach lub po 1, 2 lub 3 go-
dzinach.
1. Na wyłączonym urządzeniu, lecz z głównym wy-
łącznikiem w poz. I (rys. 3), nacisnąć przycisk ECO
i przytrzymać dopóki nie włączą się kontrolki w
dolnej części panela sterowania (patrz ilustracja po
punkcie 2).
2.
Wybrać żądany okres czasu (15 lub 30 minut, lub po
1, 2 lub 3 godzinach) naciskając przycisk ; (patrz
odpowiedniość kontrolka/czas w poniższej tabeli).
15min 30min 1h 2h 3h
3.
Nacisnąć przycisk ECO w celu potwierdzenia wyboru:
Automatyczne wyłączenie zostało zaprogramowane.
Zwróć Uwagę:
Aby całkowicie odłączyć urządzenie, należy ustawić
główny wyłącznik, umieszczony z tyłu urządzenia do
poz. 0 (rys. 6).
oSzczędność energii
Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezak-
tywacja trybu oszczędności energii. Taki tryb pozwala
na mniejsze zużycie energii, zgodnie z obowiązującymi
normatywami europejskimi.
Urządzenie jest ustawione fabrycznie na aktywny (kon-
trolka eco włączona).
Aby dezaktywow funkcję, nacisnąć przyciska eco:
kontrolka wyłączy się.
Aby ponownie uaktywnić funkcję, nacisnąć przyciska
eco: kontrolka włączy się.
Zwróć Uwagę:
W trybie oszczędności energii maszyna może wymagać
kilku sekund zanim zaparzy pierwszą kawę, ponieważ
musi się nagrzać.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756