Znaleziono w kategoriach:
Ekspres DELONGHI Dinamica Plus ECAM 370.85.B

Instrukcja obsługi Ekspres DELONGHI Dinamica Plus ECAM 370.85.B

Powrót
277
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE ..................................... 278
1.1 Litery w nawiasach .............................................. 278
1.2 Problemy i naprawy ............................................. 278
1.3 Pobierz App! .........................................................278
2. OPIS ....................................................... 278
2.1 Opis urządzenia (str. 3 - A) ...................................278
2.2 Opis home page (strony głównej ) (str. 2 - B) ....... 278
2.3 Opis panelu sterowania (str. 2 - C) ........................ 278
2.4 Opis akcesoriów (str. 2 - D) ................................... 278
2.5 Opis pojemnika na mleko (str. 2 - E) ..................... 279
3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA ......... 279
4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA ......................... 279
5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA ....................... 279
6. USTAWIENIA MENU .................................. 280
6.1 Wejście do menu .................................................. 280
6.2 Wyjść z menu .......................................................280
6.3 Płukanie .............................................................. 280
6.4 Odkamienianie .................................................... 280
6.5 Filtr wody ............................................................ 280
6.6 Ustawienia napojów ............................................ 280
6.7 Automatyczne wyłączanie (standby) ................... 280
6.8 Oszczędność energetyczna .................................. 280
6.9 Temperatura kawy ............................................... 280
6.10 Twardość wody ....................................................281
6.11 Ustawianie języka ............................................... 281
6.12 Sygnał dźwiękowy .............................................. 281
6.13 Bluetooth ............................................................ 281
6.14 Ustawienia fabryczne .......................................... 281
6.15 Statystki ...............................................................281
7. PRZYGOTOWANIE KAWY ........................... 281
7.1 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach 281
7.2 Wybór smaku kawy .............................................. 282
7.3 Wybór ilości kawy ................................................ 282
7.4 Przygotowanie kawy z kawy mielonej ................. 282
7.5 Regulacja młynka do kawy .................................. 282
7.6 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze
283
8. DZBANEK KAWY ....................................... 283
9. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH .. 283
9.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko .... 283
9.2 Regulacja ilości pianki .......................................... 283
9.3 Automatyczne przygotowywanie napojów mlecznych
............................................................................. 284
9.4 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu 284
10. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY ................ 284
11. PERSONALIZACJA NAPOJÓW .................... 284
12. CZYSZCZENIE ........................................... 285
12.1 Czyszczenie ekspresu ...........................................285
12.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu ..... 285
12.3 Czyszczenie pojemnika na fusy ............................ 285
12.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny
............................................................................. 286
12.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy ............... 286
12.6 Czyszczenie zbiornika na wodę ............................ 286
12.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy ................ 286
12.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej ..................... 286
12.9 Czyszczenie automatu zaparzającego ..................286
12.10 Czyszczenie pojemnika na mleko ......................... 287
12.11 Czyszczenie rurki gorącej wody ............................ 287
13. ODKAMIENIANIE ..................................... 287
14. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ...... 288
14.1 Pomiar twardości wody ........................................ 288
14.2 Ustawienie twardości wody ................................ 289
15. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY ............................... 289
15.1 Montaż ltra ........................................................ 289
15.2 Wymiana ltra ..................................................... 289
15.3 Usunięcie ltra .....................................................290
16. DANE TECHNICZNE ................................... 290
16.1 Zalecenia dotyczące Oszczędności energetycznej . 290
17. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA
WYŚWIETLACZU ...................................... 291
18. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................ 296
278
1. WPROWADZENIE
Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i
kawy cappuccino.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej
instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa
lub uszkodzenia urządzenia.
1.1 Litery w nawiasach
Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie
urządzenia (str. 2-3).
1.2 Problemy i naprawy
W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, sto-
sując się do wskazówek z rozdziałów „17. Komunikaty pojawia-
jące się na wyświetlaczu" i „18. Rozwiązywanie problemów".
Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub
w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy
się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer
podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.
Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod
numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności napra-
wy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego rmy
De’Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej
do urządzenia.
1.3 Pobierz App!
Dzięki App De’Longhi Coee Link można zdalnie zarządzać nie-
którymi funkcjami.
W App znajdują się również informacje, porady i ciekawostki na
temat świata kawy. Wszystkie informacje na temat posiadanego
ekspresu do kawy w zasięgu ręki.
Ten symbol wskazuje funkcje, którymi można zarządzać
lub skonsultować za pomocą App.
Można również stworzyć do maksymalnie 3 nowych napojów i
zapisać je w pamięci waszego ekspresu.
Zwróć uwagę:
Sprawdzić kompatybilność urządzeń na „compatibledevices.
delonghi.com”.
2. OPIS
2.1 Opis urządzenia (str. 3 - A)
A1. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
A3. Pojemnik na ziarna
A4. Lejek do wsypywania kawy mielonej
A5. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
A6. Tacka na liżanki
A7. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres (stand by)
A8. Rurka gorącej wody
A9. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
A10. Zbiornik na skropliny
A11. Pojemnik na fusy
A12. Podstawka na liżanki
A13. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
A14. Kratka tacki
A15. Tacka na skropliny
A16. Pokrywa zbiornika na wodę
A17. Zbiornik na wodę
A18. Miejsce na ltr zmiękczający wodę
A19. Drzwiczki automatu zaparzającego
A20. Automat zaparzający
A21. Gniazdo łącznika kabla zasilającego
A22. Główny wyłącznik
2.2 Opis home page (strony głównej ) (str. 2 - B)
B1. Symbol aktywnej oszczędności energetycznej
B2. Symbol aktywnego bluetooth
B3. Wybrany smak
B4. Napoje wybierane bezpośrednio
B5. Strzałka przewijania
B6. Wybrana ilość
B7. Alarm żądania odkamieniania
B8. Alarm żądania czyszczenia pojemnika na mleko
B9. Alarm żądania wymiany ltra
2.3 Opis panelu sterowania (str. 2 - C)
C1. : wybór smaku napoju
C2. : Menu wyboru spersonalizowanych napojów.
Podczas pierwszego użycia, jeżeli nie zaprogramowano
według opisu z rozdziału „11. PPersonalizacja napojów ",
przechodzi się bezpośrednio do personalizacji napoju
C3. : menu ustawień urządzenia
C4. : wybór ilości napoju
2.4 Opis akcesoriów (str. 2 - D)
D1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test” (za-
łączony na str. 2 instrukcji w języku angielskim)
D2. Miarka do kawy mielonej
279
D3. Odkamieniacz
D4. Filtr zmiękczający (w niektórych modelach)
D5. Pędzelek do czyszczenia
D6. Dysza gorącej wody
D7. Kabel zasilający
2.5 Opis pojemnika na mleko (str. 2 - E)
E1. Pokrętło regulacji pianki i funkcji CLEAN
E2. Pokrywa pojemnika na mleko
E3. Pojemnik na mleko
E4. Rurka zanurzana w mleku
E5. Rurka wytwarzania spienionego mleka (regulowana)
3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA
Zwróć uwagę!
Podczas pierwszego użycia obwód wody jest pusty i dla-
tego maszyna może emitować hałas: zmniejszy się on w
miarę napełniania obwodu.
Ekspres został sprawdzony przez producenta przy uży-
ciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w
młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy
ekspres do kawy jest nowy.
Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgod-
nie z procedurą opisaną w rozdziale „14. M Programowa-
nie twardości wody".
1. Włożyć łącznik kabla zasilającego (D7) do gniazda (A21)
znajdującego się z tyłu urządzenia, podłączyć urządzenie
do sieci elektrycznej (rys. 1) i upewnić się, że wyłącznik
główny (A22), umieszczony z tyłu urządzenia, jest wciśnię-
ty (rys. 2);
2. Wybrać język wyświetlacza wciskając dopó-
ki na wyświetlaczu nie pojawi się żądany język: następnie
wcisnąć odpowiadającą mu agę.
Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi
na wyświetlaczu urządzenia:
3. Wyjąć zbiornik na wodę (A17) (rys. 3), napełnić do pozio-
mu MAX (wybitego na zbiorniku) świeżą wodą (rys. 4);
włożyć zbiornik na miejsce (rys. 5);
4. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody (D6) została założona
na rurkę (A8) (rys. 6) i ustawić pod nią pojemnik (rys. 7) o
minimalnej pojemności 100 ml;
5. Wcisnąć , aby potwierdzić: z dyszy (rys. 8)
urządzenia wpłynie gorąca woda, następnie wyłączy się
ono automatycznie.
W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego
użytkowania.
Zwróć uwagę!
Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw cappucci-
no celem uzyskania zadowalającego efektu.
Podczas przygotowania pierwszych 4-5 kaw cappuccino,
normalną rzeczą jest hałas gotującej się wody: z czasem
hałas się zmniejszy.
Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie urządzenia, zale-
ca się zainstalowanie ltra zmiękczającego (D7) według
wskazówek przedstawionych w rozdziale „15.
Filtr zmiękczający". Jeżeli Wasz model nie posiada ltra,
można go dostać w Autoryzowanym Centrum Serwiso-
wym rmy De’Longhi.
4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Zwróć Uwagę!
Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że głów-
ny wyłącznik (A22) jest wciśnięty (rys. 2).
Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie wyko-
nuje cykl nagrzewania i płukania, którego nie można prze-
rwać. Będzie gotowe do użycia wyłącznie po zakończeniu
takiego cyklu.
1. W celu włączenia urządzenia, nacisnąć na przycisk
(A15) (rys. 8);
2. Po zakończeniu nagrzewania, rozpoczyna się etap płukania
gorącą wodą na wylocie z dyszy kawy;w ten sposób, poza
nagrzaniem bojlera, nagrzewają się wewnętrzne przewo-
dy dzięki przepływającej przez nie wodzie.
Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy pojawi się strona główna
(homepage).
5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę,
urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.
1. W celu wyłączenia urządzenia, nacisnąć na przycisk
(A15) (rys. 8).
2. Jeżeli
przewidziano, urządzenie przeprowadzi płukanie i
wyłączy się (stand-by).
Zwróć uwagę!
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu,
należy je odłączyć od sieci elektrycznej:
1. Najpierw wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk
(rys. 8);
2. Zwolnić główny wyłącznik (A22), umieszczony z tyłu urzą-
dzenia (rys. 2).
Uwaga!
Nigdy nie wciskać głównego wyłącznika, gdy urządzenie jest
włączone.
280
6. USTAWIENIA MENU
6.1 Wejście do menu
1. Wcisnąć przycisk „ (C3), aby wejść do menu;
2. Przeglądać pozycje menu wciskając , dopóki
nie wyświetli się żądana;
3. Wcisnąć w menu pozycję, którą chce się wybrać.
6.2 Wyjść z menu
Po dokonaniu żądanej regulacji, wcisnąć , dopóki
nie wróci się do strony głównej.
6.3 Płukanie
Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozow-
nika kawy (A9) i dyszy gorącej wody (D6), jeżeli założona, w celu
wymycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia.
1. Ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml pod
dyszą gorącej wody (rys. 8).
2. Po wybraniu pozycji „PŁUKANIE", po kilku sekundach, naj-
pierw z dozownika kawy, a następnie z dyszy gorącej wody
(jeżeli założona), wypłynie gorąca woda, która przepłuka i
nagrzeje wewnętrzny obwód maszyny (rys. 7).
3. Aby przerwać funkcję, należy wcisnąć przycisk
lub poczekać na automatyczne
wyłączenie.
Zwróć uwagę!
Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłużej niż 3-4 dni,
przed ponownym użyciem, po jego włączeniu zalecane
jest przeprowadzenie 2-3 płukań;
Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy
(A11) znajduje się woda.
6.4 Odkamienianie
Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się w rozdziale
„13. O Odkamienianie".
6.5 Filtr wody
Instrukcje dotyczące instalacji ltra (D7), znajdują się w rozdzia-
le „15.
Filtr zmiękczający".
6.6 Ustawienia napojów
W tej sekcji można uzyskać informacje na temat spersonalizo-
wanych ustawień i ewentualnie przywrócić ustawienia fabrycz-
ne każdego napoju.
1. Po wejściu do menu ustawień, wcisnąć „USTAWIENIA
NAPOJÓW": na wyświetlaczu pojawi się panel ustawień
pierwszego napoju;
2. Ustawienia są wyświetlane na pionowych paskach: usta-
wienia fabryczne są wskazywane symbolem , nato-
miast ustawiona aktualnie wartość jest wskazana wypeł-
nieniem pionowego paska;
3. Aby wrócić do menu ustawień, wcisnąć Aby
wyświetlać i zmieniać napoje, wcisnąć ;
4. Aby przywrócić ustawienia fabryczne napoju wyświetlane-
go na wyświetlaczu, wcisnąć ;
5. „POTWIERDZIĆ RESET?": aby potwierdzić, wcisnąć
(aby anulować );
6. "USTAWIENIA FABRYCZNE""USTAWIONE": wcisnąć
.
Napój został zaprogramowany na ustawieniach fabrycznych.
Wykonać tę samą procedurę dla innych napojów lub powrócić
na stronę główną dwukrotnie wciskając .
6.7 Automatyczne wyłączanie (standby)
Można ustawić godzinę automatycznego wyłączania, aby urzą-
dzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minutach, lub po 1, 2, 3 go-
dzinach nieużywania.
Aby zaprogramować automatyczne wyłączanie, postępować w
następujący sposób:
1. Wcisnąć „AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE";
2. Wybrać żądany okres czasu wciskając strzałkę wyboru
(zwiększenie) lub (zmniejszenie) wartości;
3. Aby potwierdzić, wcisnąć .
Automatyczne wyłączanie zostało zaprogramowane.
6.8 Oszczędność energetyczna
Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja
trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna,
gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywami
europejskimi.
Aby wyłączyć lub włączyć tryb „oszczędność energetyczna, na-
leży postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć „OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA, aby dezaktywo-
wać ( ) lub uaktywnić ( ) funkcję;
Na górnym pasku strony głównej, pojawia się symbol (B1), który
wskazuje, że funkcja została uaktywniona.
Zwróć uwagę:
Gdy funkcja oszczędności energetycznej jest aktywna, parzenie
może wymagać kilku sekund oczekiwania.
6.9 Temperatura kawy
Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody do przygotowania
kawy, należy postępować w następujący sposób:
1. Wcisnąć „TEMPERATURA KAWY'"
: na wyświetlaczu poja-
wią się możliwe do wyboru wartości (aktywna wartość jest
podkreślona);
2. Wcisnąć wartość, którą chce się ustawić (NISKA, ŚREDNIA,
WYSOKA).
Zwróć uwagę:
Zmiana temperatury jest bardziej skuteczna w dużych napojach.
281
6.10 Twardość wody
Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w
rozdziale „14. W Programowanie twardości wody".
6.11 Ustawianie języka
Aby zmienić język na wyświetlaczu, należy:
1. Wcisnąć USTAW JĘZYK”;
2. Wcisnąć agę odnoszącą się do języka, który chce się
wybrać (wcisnąć , aby wyświetlić wszystkie
dostępne języki).
6.12 Sygnał dźwiękowy
Przy pomocy tej funkcji można uaktywnić lub dezaktywować
sygnał dźwiękowy, który ekspres wydaje po wciśnięciu ikon i
przy każdym założeniu/zdjęciu akcesoriów. Aby dezaktywować
lub ponownie aktywować sygnał dźwiękowy, należy:
1. Wcisnąć „SYGNAŁ DŹWIĘKOWY", aby dezaktywować ( )
lub uaktywnić ( ) funkcję;
6.13 Bluetooth
Za pomocą tej funkcji można uaktywnić lub dezaktywować PIN
bezpieczeństwa umożliwiający połączenie urządzenia mobilne-
go z ekspresem.
1. Wcisnąć „BLUETOOTH"
: na wyświetlaczu pojawi się numer
identykacyjny maszyny (19 cyfr) i 4 cyfrowy numer (PIN);
2. Wcisnąć ( ), aby uaktywnić ( ) lub dezaktywować
żądanie pinu, podczas podłączania za pomocą App;
Ustawiony na ekspresie PIN to „0000”: zaleca się ustawienie
własnego PIN bezpośrednio w APP.
Zwróć uwagę!
Numer seryjny urządzenia, widoczny w funkcji „Bluetooth”, po-
zwoli Państwu zidentykować ekspres w momencie tworzenia
połączenia z APP.
6.14 Ustawienia fabryczne
Za pomocą tej funkcji przywraca się wszystkie ustawienia menu
i zaprogramowanie ilości dla wszystkich proli, powracając
do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje
niezmienny).
Aby przywrócić ustawienia fabryczne, postępować w następu-
jący sposób:
1. Wcisnąć „USTAWIENIA FABRYCZNE": na wyświetlaczu poja-
wi się „PRZYWRÓCIĆ” „USTAWIENIA FABRYCZNE": wcisnąć
, aby potwierdzić (lub wcisnąć ,
aby anulować czynność);
2. „USTAWIENIA FABRYCZNE USTAWIONE”: wcisnąć
, aby potwierdzić.
6.15 Statystki
W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne urządzenia. Aby
je wyświetlić, należy:
1. Wcisnąć „STATYSTYKI" i sprawdzić wszystkie dane staty-
styczne przeglądając pozycje za pomocą .
7. PRZYGOTOWANIE KAWY
7.1 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w
ziarnach
Uwaga!
Nie używać zielonych, karmelizowanych lub kandyzowanych
ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić,
że nie będzie się nadawał do użytku.
1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika
(A4) (rys. 10);
2. Ustawić liżankę pod otworami dozownika kawy (A9);
3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej liżanki
(rys. 11): w ten sposób uzyska się lepszą piankę;
4. Wybrać żądany rodzaj kawy:
ESPRESSO
LONG
COFFEE
DOPPIO+
2X ESPRESSO
5. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu po-
jawia się ilość oraz pasek postępu, który wypełnia się w
miarę przygotowywania kawy.
Zwróć uwagę:
Można jednocześnie przygotować 2 liżanki kawy ESPRES-
SO wciskając „2X podczas przygotowywania 1
Espresso (symbol jest wyświetlany przez kilka sekund na
początku przygotowywania).
Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym
momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie
.
Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego
użycia.
Zwróć uwagę!
Podczas użycia, na wyświetlaczu mogą się pojawić komu-
nikaty (NAPEŁNIJ ZBIORNIK, OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA
FUSY itp.) których znaczenie opisano w rozdziale „17.
Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu".
Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, skonsultować pa-
ragraf „7.6 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej
temperaturze".

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756