Znaleziono w kategoriach:
Zegarek sportowy GARMIN Forerunner 255 Music Biały

Instrukcja obsługi Zegarek sportowy GARMIN Forerunner 255 Music Biały

Powrót
FORERUNNER® SERII 255
Podręcznik użytkownika
© 2022 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest
zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności
powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące
użytkowania niniejszego produktu.
Garmin®, logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner®, TracBack®, VIRB® oraz Virtual Partner® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Body Battery, Connect IQ, Firstbeat Analytics, Garmin Connect, Garmin Express, Garmin Index, Garmin Move
IQ, Garmin Pay, Health Snapshot, HRM-Dual, HRM-Run, seria HRM-Pro, HRM-Swim, HRM-Tri, Rally, SatIQ, tempe, Varia oraz Vector są znakami towarowymi
firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple®, iPhone®, iTunes® oraz Mac® są znakami towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w
innych krajach. Znak i logo BLUETOOTH® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. The Cooper Institute®,
podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały przeprowadzone
przez firmę Firstbeat. iOS® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc., używanym przez firmę Apple Inc. na podstawie udzielonej licencji. Shimano® jest
znakiem towarowym firmy Shimano, Inc. WiFi® jest znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® Oraz Windows NT® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zwift jest znakiem towarowym firmy Zwift, Inc. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią własność
poszczególnych jednostek.
Ten produkt ma certyfikat ANT+®. Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
M/N: A04308, AA4308, AB4308, AC4308
Spis treści
Wstęp...............................................1
Konfigurowanie zegarka......................... 1
Przegląd................................................... 1
Stan sygnału GPS iikony stanu..............2
Korzystanie zzegarka............................. 2
Aktywności iaplikacje...................... 3
Rozpoczynanie aktywności.................... 3
Porady dotyczące rejestrowania
aktywności........................................... 3
Zatrzymywanie aktywności................ 4
Ocenianie aktywności......................... 4
Aktywności na powietrzu........................4
Bieganie............................................... 5
Bieg lekkoatletyczny............................6
Wskazówki dotyczące rejestrowania
biegu lekkoatletycznego................. 6
Rejestrowanie aktywności
ultrabiegu............................................. 6
Trening do triatlonu............................. 7
Tworzenie aktywności Multisport...... 7
Korzystanie ze-roweru........................7
Wyświetlanie zjazdów na nartach...... 7
Pływanie...................................................8
Pływanie na otwartym akwenie.......... 8
Pływanie wbasenie............................. 8
Porady dotyczące aktywności
pływackich........................................... 9
Pływanie — terminologia.....................9
Styl pływania........................................ 9
Automatyczny odpoczynek iręczny
odpoczynek........................................10
Trening zdziennikiem ćwiczeń........ 10
Aktywności wpomieszczeniu.............. 10
Bieganie zfunkcją Wirtualny bieg.... 10
Kalibrowanie dystansu na bieżni......11
Health Snapshot™............................. 11
Rejestrowanie aktywności treningu
siłowego.............................................11
Porady dotyczące rejestrowania
aktywności treningu siłowego...... 12
Rejestracja aktywności HIIT............. 12
Stopery HIIT................................... 12
Korzystanie ztrenażera
rowerowego....................................... 13
Dostosowywanie aktywności
iaplikacji................................................ 13
Dodawanie lub usuwanie ulubionej
aktywności......................................... 13
Zmiana kolejności aktywności na
liście aplikacji.................................... 13
Tworzenie własnych aktywności......14
Wygląd........................................... 14
Ustawienia tarczy zegarka....................14
Dostosowywanie tarczy zegarka......14
Podglądy................................................ 15
Wyświetlanie pętli podglądów.......... 17
Konfiguracja pętli podglądów...........18
Tworzenie folderów podglądów... 18
Body Battery...................................... 18
Wyświetlanie podglądów Body
Battery............................................ 19
Porady dotyczące uzyskiwania
lepszych danych Body Battery...... 19
Wyświetlanie podglądu tętna........... 20
Wyświetlanie podglądu pogody....... 20
Stan zdrowia kobiet...........................20
Śledzenie cyklu
menstruacyjnego........................... 20
Śledzenie ciąży.............................. 20
Korzystanie zpodglądu poziomu
stresu................................................. 21
Pomiary efektywności.......................21
Informacje oszacowanym pułapie
tlenowym........................................22
Wyświetlanie przewidywanych
czasów dla wyścigów................... 24
Status zmienności tętna............... 25
Przygotowanie wydolnościowe.... 26
Próg mleczanowy.......................... 26
Synchronizacja aktywności
ipomiarów efektywności.............. 27
Wyłączanie powiadomień
owynikach..................................... 27
Stan wytrenowania............................ 28
Poziomy stanu wytrenowania.......29
Duże obciążenie............................ 30
Czas odpoczynku.......................... 31
Wstrzymywanie iwznawianie stanu
wytrenowania.................................32
Sterowanie............................................. 33
Spis treści i
Wyświetlanie menu elementów
sterujących........................................ 35
Dostosowywanie menu elementów
sterujących........................................ 35
GarminPay........................................ 36
Konfigurowanie portfela
GarminPay.....................................36
Płacenie za zakupy za pomocą
zegarka...........................................36
Dodawanie karty płatniczej do
portfela GarminPay...................... 37
Zmiana kodu dostępu
GarminPay.....................................37
Poranny raport.......................................37
Dostosowywanie raportu
porannego..........................................37
Trening...........................................38
Trenowanie do wyścigu........................ 38
Kalendarz wyścigów iwyścig
główny................................................ 38
Ujednolicony stan wytrenowania......... 39
Ustawienia funkcji dbania ozdrowie
idobre samopoczucie.......................... 39
Cel automatyczny..............................39
Korzystanie zalertów ruchu............. 40
Włączanie alertu ruchu..................40
Monitorowanie snu........................... 40
Korzystanie zautomatycznego
śledzenia snu................................. 40
Dostosowywanie trybu uśpienia...40
Korzystanie ztrybu Nie
przeszkadzać................................. 40
Minut intensywnej aktywności......... 41
Zliczanie minut intensywnej
aktywności..................................... 41
Garmin Move IQ.................................41
Treningi.................................................. 41
Realizowanie treningu zGarmin
Connect.............................................. 41
Tworzenie własnych treningów
waplikacji Garmin Connect.............. 42
Wysyłanie własnego treningu do
zegarka...........................................42
Rozpoczynanie treningu................... 42
Po polecanym treningu
codziennym....................................... 43
Włączanie iwyłączanie polecanego
treningu codziennego....................43
Realizowanie treningu pływania
wbasenie........................................... 43
Rejestrowanie testu krytycznej
prędkości pływania........................44
Edycja wyników krytycznej
prędkości pływania........................44
Wynik wykonania treningu................ 44
Informacje okalendarzu
treningów........................................... 44
Korzystanie zplanów treningów
zserwisu Garmin Connect............ 44
Adaptacyjne plany treningowe..... 45
Trening interwałowy..............................45
Dostosowywanie treningu
interwałowego................................... 46
Rozpoczynanie treningu
interwałowego................................... 46
Zatrzymywanie treningu
interwałowego................................... 46
Trening PacePro....................................46
Pobieranie planu PacePro zGarmin
Connect.............................................. 47
Tworzenie planu PacePro
wzegarku...........................................47
Trening PacePro................................ 47
Korzystanie zfunkcji Virtual
Partner®................................................ 48
Ustawianie celu treningowego............. 49
Anulowanie celu treningowego........ 49
Wyścig zpoprzednią aktywnością....... 49
Korzystanie zmetronomu.................... 50
Włączanie samooceny..........................50
Tryb dodatkowego wyświetlacza.........50
Historia.......................................... 50
Korzystanie zhistorii.............................51
Historia funkcji Multisport.................... 51
Osobiste rekordy................................... 51
Wyświetlanie osobistych
rekordów............................................ 52
Przywracanie osobistego rekordu....52
Usuwanie osobistych rekordów....... 52
Wyświetlanie podsumowania
danych................................................... 52
Wyświetlanie czasu wkażdej ze stref
tętna....................................................... 52
ii Spis treści
Usuwanie historii...................................52
Zarządzanie danymi..............................53
Usuwanie plików............................... 53
Funkcje związane ztętnem.............53
Czujnik tętna na nadgarstek................. 53
Ustawienia nadgarstkowego pomiaru
tętna................................................... 53
Wskazówki dotyczące nieregularnego
odczytu danych tętna........................ 54
Wyłączanie nadgarstkowego czujnika
tętna................................................... 54
Pomiar tętna podczas pływania...........54
Ustawianie alertów nietypowego
tętna....................................................... 54
Przesłanie danych tętna....................... 55
Pulsoksymetr.........................................55
Uzyskiwanie odczytów
pulsoksymetru................................... 56
Włączanie monitorowania SpO2
podczas snu...................................... 56
Włączanie trybu całodniowego........ 56
Wskazówki dotyczące
nieprawidłowego odczytu
pulsoksymetru................................... 57
Nawigacja...................................... 57
Kursy...................................................... 57
Podążanie kursem wurządzeniu..... 57
Tworzenie kursów waplikacji Garmin
Connect.............................................. 57
Wysyłanie kursu do urządzenia.... 58
Wyświetlanie szczegółów kursu...... 58
Zapisywanie pozycji.............................. 58
Wyświetlanie iedytowanie zapisanych
pozycji................................................ 58
Podróżowanie do celu.......................... 59
Nawigacja do punktu startowego
podczas aktywności............................. 59
Przerywanie podróży wyznaczoną
trasą....................................................... 59
Mapa...................................................... 59
Dodawanie punktu do aktywności... 60
Przesuwanie ipowiększanie mapy.. 60
Ustawienia mapy............................... 60
Kompas..................................................60
Wysokościomierz ibarometr............... 60
Czujniki iakcesoria........................ 60
Czujniki bezprzewodowe...................... 61
Parowanie czujników
bezprzewodowych................................ 62
Tempo idystans biegu wurządzeniu
HRM-Pro................................................ 62
Wskazówki dotyczące rejestrowania
tempa idystansu biegu.....................62
Moc biegowa......................................... 63
Ustawienia mocy biegowej............... 63
Dynamika biegu.....................................63
Trening zinformacjami odynamice
biegu...................................................64
Kolorowe wskaźniki idane dynamiki
biegu...................................................65
Dane dotyczące bilansu czasu
kontaktu zpodłożem.....................66
Dane odchylenia pionowego
iodchylenia do długości............... 66
Porady dotyczące postępowania
wprzypadku braku danych
dynamicznych biegania.................... 67
Piersiowy pomiar tętna podczas
pływania.................................................67
Korzystanie zopcjonalnego rowerowego
czujnika prędkości lub rytmu
pedałowania.......................................... 67
Trening zmiernikami mocy.................. 67
Świadomość sytuacyjna....................... 67
Korzystanie zelementów sterujących
kamery Varia...................................... 68
tempe..................................................... 68
VIRBPilot................................................ 68
Sterowanie kamerą sportową
VIRB....................................................68
Sterowanie kamerą sportową VIRB
podczas aktywności..........................69
Profil użytkownika.......................... 69
Ustawianie profilu użytkownika........... 69
Ustawienia płci.................................. 69
Wyświetlanie wieku
sprawnościowego............................. 70
Informacje ostrefach tętna.................. 70
Cele fitness........................................ 70
Ustawianie stref tętna....................... 71
Zezwolenie zegarkowi na określenie
stref tętna.......................................... 71
Spis treści iii