Znaleziono w kategoriach:
Czajnik GÖTZE & JENSEN KT300X Inox 2200W pojemność 1.7L filtr antywapienny

Instrukcja obsługi Czajnik GÖTZE & JENSEN KT300X Inox 2200W pojemność 1.7L filtr antywapienny

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
CZAJNIK
KT300X
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
RyZyKO PORAŻENIA PRądEm
1.
Urządzenia należy używać wyłącznie wprzypadku, kiedy urządzenie
oraz przewód sieciowy iinne akcesoria są wpełni sprawne inie nos
śladów uszkodzeń.
2. Urządzenie należy podłączać iużytkować wyłącznie wsposób opisany
wniniejszej instrukcji oraz zgodny zdanymi uwzględnionymi natabliczce
znamionowej.
3. Użytkowanie urządzenia przez osoby oobniżonym poziomie rozwoju
fizycznego, sensorycznego lub umysłowego lub nieposiadające
wystarczającej wiedzy idoświadczenia jest dopuszczalne jedynie pod
nadzorem zestrony osób odpowiedzialnych zaich bezpieczeństwo.
4.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
5.
Urządzenie, przewód zasilający oraz akcesoria nie mogą znajdować się
wzasięgu dzieci poniżej ósmego roku życia.
6. Urządzenie można podłączać jedynie dogniazda zuziemieniem.
7.
Pokażdym użyciu lub wprzypadku usterki, urządzenie należy odłącz
odsieci.
8.
Ze względów bezpieczeństwa do wszelkich napraw urządzenia
uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez
producenta lub osoba oodpowiednich kwalifikacjach.
9. Nie należy zostawiać urządzenia podłączonego doźródła zasilania bez
nadzoru.
10.
Urządzenie należy używać wyłącznie zzałączoną dozestawu podstawą.
11.
Przewodu sieciowego, podstawy oraz urządzenia nie należy dotykać
4
gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego
kontaktu zgorącymi elementami urządzenia.
12. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego podstawy naniestabilnych
lub gorących powierzchniach ani wich pobliżu.
13.
Urządzenia nie należy zanurzać wwodzie lub innych cieczach ani używać
wpobliżu umywalek, wanien iinnych zbiorników napełnionych wodą.
RyZyKO POPARZENIA
1. Urządzenie podczas pracy nagrzewa się, dlatego należy jepodnosić,
korzystając wyłącznie zprzeznaczonego dotego celu uchwytu.
2. Należy stosować się dooznaczeń poziomu wody MIN iMAX. Nie należy
napełniać urządzenia powyżej oznaczonego poziomu maksymalnego. Nie
należy używać urządzenia poniżej oznaczonego poziomu minimalnego.
3. Nie należy używać urządzenia zotwartą pokrywą.
4. Urządzenia należy używać wyłącznie dogotowania wody.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI IJEJ PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem.
5
1
3
4
2
7
6
5
dANE TEChNICZNE
Model KT300X
Zasilanie [V], Hz 220-240~ , 50/60
Moc [W] 1850-2200
Waga netto [kg] 0,9
Pojemność [l] 1,7
CZęŚCI I PRZyCISKI STERUJąCE
1. Pokrywa.
2. Dziobek.
3. Obudowa.
4. Podstawa.
5. Włącznik.
6. Uchwyt.
7. Przycisk otwierania pokrywy.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756