Znaleziono w kategoriach:
Suszarka GORENJE DE82/G

Instrukcja obsługi Suszarka GORENJE DE82/G

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI SUSZARKI
www.gorenje.com
W treści instrukcji stosowane są przedstawione poniżej symbole, które posiadają podane obok nich
znaczenia:
Informacja, porada, wskazówka lub zalecenie
Ostrzeżenie – ogólne niebezpieczeństwo
Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo gorącej powierzchni
Ostrzeżenie – niebezpieczeństwo pożaru
Ważne jest, by dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.
Życie jest obecnie skomplikowane. Sprawmy, by przynajmniej
prało się łatwiej! Nowa suszarka WaveActive wykorzystuje
innowacyjną technologię i najnowsze osiągnięcia w dziedzinie
prania, ułatwiając wykonywanie codziennych obowiązków
domowych. Technologia WaveActive oferuje najdelikatniejszą
pielęgnację dla każdego rodzaju ubrań, minimalizując przy
tym zagniecenia, natomiast dzięki technologii IonTech pranie
jest jeszcze miększe i mniej pogniecione, bez nieprzyjemnych
zapachów i bakterii. Oprócz tego dzięki bardzo efektywnemu
zużyciu energii suszarka nie wywiera niekorzystnego wpływu na
środowisko.
Niniejsza suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku
domowego. Nie używać jej do suszenia żadnych tkanin
oznaczonych jako nieprzydatne do suszenia maszynowego.
3
SPIS TREŚCI
680454
ETAPY
PROCESU
SUSZENIA
WPROWADZE-
NIE
WYKRYWANIE
I USUWANIE
USTEREK
PRZYGOTOWA-
NE SUSZARKI
DO PIERWSZE-
GO UŻYCIA
RÓŻNE
INFORMACJE
4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
12 OPIS SUSZARKI
13 Informacje techniczne
14 Panel sterowania
16 MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
16 Wybór pomieszczenia
19 Ustawianie nóżek suszarki
20 Spuszczanie skroplin
21 Podłączenie do sieci elektrycznej
22 Przenoszenie i transport po montażu
23 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA
24 PROCES SUSZENIA, KROK PO KROKU (1 - 6)
24 Krok 1: Postępować zgodnie z etykietami na ubraniach
25 Krok 2: Przygotowywanie procesu suszenia
29 Krok 3: Wybór programu suszenia
32 Krok 4: Wybór dodatkowych funkcji
37 Krok 5: Uruchamianie programu suszenia
37 Krok 6: Zakończenie programu suszenia
38 PRZERWY I ZMIANA PROGRAMU
40 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
41 Czyszczenie filtra siatkowego w drzwiczkach
42 Czyszczenie filtra pompy ciepła
43 Czyszczenie wymiennika ciepła
44 Opróżnianie zbiornika skroplin
45 Czyszczenie suszarki
46 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK
46 Co robić ...?
47 Tabela usterek
50 Serwisowanie
51 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SUSZENIA I EKONOMICZNEJ
EKSPLOATACJI SUSZARKI
52 UTYLIZACJA
53 TABELA TYPOWEGO ZUŻYCIA
CZYSZCZENIE I
KONSERWACJA
SUSZARKI
4
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
680454
Przed przystąpieniem do korzystania z suszarki dokładnie
zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.
Bez zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i jej
zrozumienia proszę suszarki nie używać.
Niniejsza instrukcja obsługi suszarki jest dostarczana
z różnymi typami lub modelami suszarek, dlatego też
może ona zawierać opisy lub ustawienia, których w danej
suszarce brak.
Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub korzystanie
z suszarki w sposób nieprawidłowy może skutkować
uszkodzeniem prania lub suszarki lub obrażeniami ciała u
użytkownika. Trzymać instrukcję obsługi pod ręką, w pobliżu
suszarki.
Instrukcja obsługi jest dostępna na naszej stronie internetowej
pod adresem www.gorenje.com.
Suszarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku
domowego. W przypadku używania suszarki do celów
profesjonalnych, zarobkowych lub wykraczających poza
normalną eksploatację w gospodarstwie domowym lub
korzystania z suszarki przez osobę nie będącą konsumentem
okres gwarancji odpowiada najkrótszemu okresowi gwarancji
przewidzianemu obowiązującymi przepisami.
5
680454
Postępować zgodnie z instrukcją prawidłowego montażu
suszarki Gorenje i instrukcją jej podłączenia do instalacji
elektrycznej (patrz rozdział »MONTAŻ I PODŁĄCZENIE«).
Wszelkie czynności naprawczo-konserwacyjne związane z
bezpieczeństwem i parametrami eksploatacyjnymi powinni
wykonywać przeszkoleni fachowcy. Nieprofesjonalna naprawa
może być przyczyną wypadku lub poważnej awarii.
Dla uniknięcia niebezpieczeństwa, wymiany uszkodzonego
kabla zasilającego może dokonywać wyłącznie producent,
serwisant lub upoważniona do tego osoba.
Po zainstalowaniu odczekać co najmniej 2 godziny przed
podłączeniem suszarki do sieci elektrycznej.
Do zamontowania suszarki na pralce potrzebne są co najmniej
dwie osoby.
Suszarki nie wolno podłączać do instalacji elektrycznej przy
pomocy przedłużacza.
Nie podłączać suszarki do gniazdka elektrycznego
przeznaczonego do golarki elektrycznej lub suszarki do
włosów.
Nie podłączać suszarki do sieci elektrycznej przy pomocy
zewnętrznego urządzenia przełączającego takiego jak
programator czasowy, ani do sieci elektrycznej, która jest
regularnie włączana i wyłączana przez zakład energetyczny.
W przypadku usterki używać wyłącznie części zamiennych
zatwierdzonych przez autoryzowanych producentów.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756