Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Suszarka GRAM TLS 7953-80

Powrót
SUSZARKA
TLS 7953-80
IO-WMS-2852
(06.2022/1)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
URUCHOM URZĄDZENIE
PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INSTRUKCJĄ
2
EKOLOGIA W PRAKTYCE
PODSTAWOWE INFORMACJE
BEZPIECZEŃSTWO I OZNACZENIA NA ETYKIETACH ODZIEŻY
INSTALACJA URZĄDZENIA
CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS EKSPLOATACJI
DANE TECHNICZNE
3
7
8
19
26
31
36
40
SPIS TREŚCI
3
Od wielu lat rma Gram konsekwentnie realizuje politykę proekologiczną.
Troska o środowisko jest dla nas równie ważna, co zastosowanie nowoczesnych technologii.
Właśnie dlatego stawiamy na urządzenia energooszczędne posiadające najwyższe klasy
efektywności energetycznej – A+, A++ i A+++.
Rozwój technologii sprawił, że również nasze fabryki stały się bardziej przyjazne środowisku
– przy produkcji wykorzystywane jest coraz mniej wody, energii elektrycznej oraz powstaje
mniejsza ilość ścieków i odpadów.
Dużą uwagę zwracamy także na stosowane w produkcji materiały. Staramy się wybierać tylko te,
które nie zawierają szkodliwych substancji i umożliwiają recykling
oraz utylizację sprzętu po jego zużyciu.
EKOLOGIA W PRAKTYCE
ROZPAKOWANIE
Urządzenie na czas trans por tu zostało
za bez pie czo ne przed uszko dze niem.
Po roz pa ko wa niu urzą dze nia pro si
my Pstwa o usu nię cie ele men tów
opa ko wa nia w spo sób nieza gra ża cy
śro do wi sku.
Wszystkie materiały za sto so wa ne do
opa ko wa nia nie szko dli we dla środowiska na tu ral
ne go, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano
je od po wied nim symbolem.
Uwaga! Materiały opa ko wa nio we(wo recz ki po li ety
le no we, kawałki sty ro pia nu itp.) na le ży w trakcie
rozpakowywania trzy mać z dala od dzieci.
4
USUWANIE ZUŻYTYCH
URZĄ DZEŃ
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE
oraz polską Ustawą o zużytym sprzę
cie elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie infor
muje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania, nie może być umieszczany łącznie z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowa
dzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lo
kalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,
tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elek
trycznym i elektronicznym przyczynia się do unik
nięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecno
ści składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756