Znaleziono w kategoriach:
Robot sprzątający IROBOT Roomba 698

Instrukcja obsługi Robot sprzątający IROBOT Roomba 698

Powrót
Seria 600
Instrukcja obsługi
Robot odkurzający
PL
Roomba® Seria 600 — Przewodnik użytkownika i
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO URAZÓW LUB USZKODZENIA ROBOTA PODCZAS
JEGO MONTAŻU,YTKOWANIA IKONSERWACJI, NALEŻY PRZECZYTAĆ OPISANE PONIŻEJ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY
OOGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH LUB UMYOWYCH LUB NIEPOSIADACE
ODPOWIEDNIEGO DOŚWIADCZENIA LUB WIEDZY, JEŚLI SĄ NADZOROWANE PRZEZ OSOBY
ODPOWIEDZIALNE ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO LUB ZOSTY PRZEZ TAKIE OSOBY PRZESZKOLONE
IROZUMIEJĄ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA. URZĄDZENIE NIE SŁY
DO ZABAWY. DZIECI NIE MOGĄ PRZEPROWADZAĆ CZYSZCZENIA ANI KONSERWACJI BEZ NADZORU.
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO ODSŁANIAĆ
PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH ROBOTA, JEGO AKUMULATORA ANI ZINTEGROWANEJ
ŁADOWARKI (NOSZĄCEJ NAZWĘ STACJI DOKUJĄCEJ HOME BASE). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ
SIĘ ŻADNE CZĘŚCI NADACE SIĘ DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. OBSŁUGA TECHNICZNA
POWINNA BYĆ WYKONYWANA PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL TECHNICZNY. NIE WOLNO
OBSŁUGIWAĆ ROBOTA ANI STACJI DOKUJĄCEJ HOME BASE MOKRYMI RĘKAMI.
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
PL
Roomba® Seria 600 — Przewodnik użytkownika i
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO URAZÓW LUB USZKODZENIA ROBOTA PODCZAS
JEGO MONTAŻU, UŻYTKOWANIA IKONSERWACJI, NALEŻY PRZECZYT OPISANE PONIŻEJ
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.
NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY
OOGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH LUB NIEPOSIADAJĄCE
ODPOWIEDNIEGO DOŚWIADCZENIA LUB WIEDZY, JEŚLI SĄ NADZOROWANE PRZEZ OSOBY
ODPOWIEDZIALNE ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO LUB ZOSTY PRZEZ TAKIE OSOBY PRZESZKOLONE
IROZUMIEJĄ ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA. URZĄDZENIE NIE SŁUŻY
DO ZABAWY. DZIECI NIE MOGĄ PRZEPROWADZAĆ CZYSZCZENIA ANI KONSERWACJI BEZ NADZORU.
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO ODSŁANIAĆ
PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH ROBOTA, JEGO AKUMULATORA ANI ZINTEGROWANEJ
ŁADOWARKI (NOSZĄCEJ NAZWĘ STACJI DOKUJĄCEJ HOME BASE). WEWNĄTRZ NIE ZNAJDUJĄ
SIĘ ŻADNE CZĘŚCI NADAJĄCE SIĘ DO NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. OBSŁUGA TECHNICZNA
POWINNA BYĆ WYKONYWANA PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL TECHNICZNY. NIE WOLNO
OBSŁUGIWAĆ ROBOTA ANI STACJI DOKUJĄCEJ HOME BASE MOKRYMI RĘKAMI.
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
PL
ii Więcej informacji można znaleźć na stronie www.irobot.coml/Roomba600
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia: Nie używać stacji dokującej Home Base
zuszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, należy
jewymienić.
Przed długotrwałym przechowywaniem lub transportem należy zawsze naładować akumulator
iwyjąć go zrobota i akcesoriów.
Jeśli mieszkasz w regionie, w którym często występują burze, zaleca się stosowanie dodatkowego
zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Stacja dokująca Home Base robota może być zabezpieczona
przez zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wypadek silnych burz z wyładowaniami elektrycznymi.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia: Przed czyszczeniem ikonserwacją robota należy
zawsze odłączyć go od stacji dokującej Home Base.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy akumulator nie nosi śladów uszkodzeń lub wycieku.
Niewolno ładować uszkodzonych ani nieszczelnych akumulatorów.
OSTRZEŻENIE Oddziaływanie czynników chemicznych: Jeśli akumulator przecieka, nie wolno
dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do takiego kontaktu, opłukać miejsce
zetknięcia dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Akumulator umieścić wzamkniętej
plastikowej torebce ibezpiecznie zutylizować zgodnie zmiejscowymi przepisami oochronie
środowiska lub zwrócić do lokalnego autoryzowanego centrum serwisowego rmy iRobot w celu
zutylizowania.
Przed utylizacją należy wyjąć akumulator z robota.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru: Nie wolno zgniatać ani rozkręcać
akumulatora. Nie wolno podgrzewać akumulatora ani umieszczać go wpobliżu źródeł ciepła,
aninarażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wolno wrzucać akumulatora
doognia ani zwierać jego biegunów. Nie narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
Nie wolno zanurzać akumulatora wcieczach.
Informacje na temat obowiązujących na danym terenie przepisów o recyklingu i utylizacji
akumulatorów można uzyskać w lokalnej instytucji odpowiadającej za gospodarkę odpadami.
Widoczny obok symbol, umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że urządzenia
ani akumulatora nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi
i należy przekazać je do wyznaczonego punktu odbioru. Informacje na temat sposobów
odbioru odpadów należy uzyskać od miejscowych instytucji. W przypadku składowania
urządzeń elektrycznych na wysypiskach śmieci substancje niebezpieczne mogą przeniknąć
dowód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, powodując problemy zdrowotne.
Więcej informacji na temat programów odbioru, ponownego wykorzystania i utylizacji sprzętu
elektronicznego można uzyskać w lokalnej lub regionalnej instytucji odpowiedzialnej za
gospodarkę odpadami.
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (cd.)
Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń znajdujących się na robocie i jego częściach.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem, używać wyłącznie w zamkniętych
suchych pomieszczeniach.
Robot nie jest zabawką. Nie wolno siadać ani stawać na robocie. Podczas pracy robota małe dzieci
izwierzęta powinny pozostawać pod nadzorem.
Robot powinien być przechowywany iużytkowany tylko wtemperaturze pokojowej.
Nie używać urządzenia do sprzątania ostrych przedmiotów, szkła, przedmiotów, które się palą
lubzktórych wydobywa się dym.
Nie należy używać robota do usuwania rozlanych wybielaczy, farb, żadnych innych substancji
chemicznych ani innych płynów.
Nie wolno rozpylać ani wylewać cieczy na robota.
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprzątnąć zpodłogi odzież, luźne kartki papieru, sznurki
do żaluzji lub zasłon, kable elektryczne iwszelkie delikatne przedmioty. Jeśli urządzenie zahaczy
oprzewód leżący na podłodze, może przypadkowo ściągnąć na podłogę przedmioty znajdujące
się na stole lub półce.
Jeśli do pomieszczenia, które ma zostać posprzątane, przylega balkon, należy zablokować dostęp
do niego za pomocą zycznej przeszkody wcelu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
Nie należy umieszczać niczego na robocie.
Należy pamiętać, że robot porusza się sam. Należy zachowywać ostrożność w miejscu pracy
robota, aby uniknąć nadepnięcia na niego.
Nie należy uruchamiać robota wpomieszczeniach zodsłoniętymi gniazdkami elektrycznymi
wpodłodze.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia: Do robota dołączono przewód zasilający
właściwy dla danego regionu. Nie należy używać żadnego innego przewodu zasilającego.
Jeślizajdzie potrzeba wymiany przewodu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta,
abyotrzymać przewód zasilający przeznaczony dla danego kraju.
Robot jest przeznaczony wyłącznie do użytku na suchych powierzchniach.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porażenia i pożaru: Ten produkt jest przystosowany do
podłączania wyłącznie do standardowych gniazdek. Nie wolno używać produktu zprzetwornicą
napięcia. Korzystanie zprzetwornic napięcia spowoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji.
Nie używać baterii jednorazowych. Używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych z produktem.
W celu wymiany zakupić identyczny akumulator iRobot lub skontaktować się z Działem obsługi
klienta rmy iRobot, aby dowiedzieć się, jakie inne akumulatory są dozwolone.
PRZESTROGA: Ładować wyłącznie następujące akumulatory iRobot: maksymalne napięcie
14,8V, maksymalna pojemność 3000mAh (akumulatory Ni-MH) lub 3300mAh (akumulatory
Li-ion). Ładowanie akumulatorów innego typu może wywołać wybuch, który może spowodować
obrażenia. W celu wymiany akumulatora na odpowiedni należy zawsze kontaktować się z Działem
Obsługi Klienta.
Roomba® Seria 600 — Przewodnik użytkownika 1
PL
Spis treści
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ............................................................................i
Informacje o robocie Roomba® ......................................................................................................2
Używanie robota Roomba® ............................................................................................................3
Akcesoria ............................................................................................................................................4
Regularna konserwacja robota ......................................................................................................5
Rozwiązywanie problemów ...........................................................................................................8
Dział Obsługi Klienta iRobot ..........................................................................................................9
PL
ii Więcej informacji można znaleźć na stronie www.irobot.coml/Roomba600
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porenia: Nie używać stacji dokującej Home Base
zuszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, należy
jewymienić.
Przed długotrwałym przechowywaniem lub transportem należy zawsze naładować akumulator
iwyjąć go zrobota i akcesorw.
Jeśli mieszkasz w regionie, w którym często występują burze, zaleca się stosowanie dodatkowego
zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Stacja dokująca Home Base robota może być zabezpieczona
przez zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wypadek silnych burz z wyładowaniami elektrycznymi.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porenia: Przed czyszczeniem ikonserwacją robota należy
zawsze odłączyć go od stacji dokującej Home Base.
Przed kdym użyciem należy sprawdzić, czy akumulator nie nosi śladów uszkodzeń lub wycieku.
Niewolno ładować uszkodzonych ani nieszczelnych akumulatorów.
OSTRZEŻENIE Oddziaływanie czynników chemicznych: Jeśli akumulator przecieka, nie wolno
dopuścić do kontaktu cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do takiego kontaktu, opłukać miejsce
zetknięcia dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Akumulator umieścić wzamkniętej
plastikowej torebce ibezpiecznie zutylizować zgodnie zmiejscowymi przepisami oochronie
środowiska lub zwrócić do lokalnego autoryzowanego centrum serwisowego rmy iRobot w celu
zutylizowania.
Przed utylizacją należy wyjąć akumulator z robota.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru: Nie wolno zgniatać ani rozkręcać
akumulatora. Nie wolno podgrzewać akumulatora ani umieszczać go wpobliżu źródeł ciepła,
aninarażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wolno wrzucać akumulatora
doognia ani zwierać jego biegunów. Nie narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
Nie wolno zanurzać akumulatora wcieczach.
Informacje na temat obowiązujących na danym terenie przepisów o recyklingu i utylizacji
akumulatorów można uzyskać w lokalnej instytucji odpowiadającej za gospodarkę odpadami.
Widoczny obok symbol, umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że urządzenia
ani akumulatora nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi
i należy przekazać je do wyznaczonego punktu odbioru. Informacje na temat sposobów
odbioru odpadów należy uzyskać od miejscowych instytucji. W przypadku składowania
urządzeń elektrycznych na wysypiskach śmieci substancje niebezpieczne mogą przeniknąć
dowód gruntowych i dostać się do łańcucha pokarmowego, powodując problemy zdrowotne.
Więcej informacji na temat programów odbioru, ponownego wykorzystania i utylizacji sprzętu
elektronicznego można uzyskać w lokalnej lub regionalnej instytucji odpowiedzialnej za
gospodarkę odpadami.
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa (cd.)
Należy przestrzegać wszystkich ostrzeń znajdujących się na robocie i jego częściach.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porenia prądem, używać wyłącznie w zamkniętych
suchych pomieszczeniach.
Robot nie jest zabawką. Nie wolno siadać ani stawać na robocie. Podczas pracy robota małe dzieci
izwierzęta powinny pozostawać pod nadzorem.
Robot powinien być przechowywany iużytkowany tylko wtemperaturze pokojowej.
Nie używać urządzenia do sprtania ostrych przedmiotów, szkła, przedmiotów, które się palą
lubzktórych wydobywa się dym.
Nie należy używać robota do usuwania rozlanych wybielaczy, farb, żadnych innych substancji
chemicznych ani innych płynów.
Nie wolno rozpylać ani wylewać cieczy na robota.
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprtnąć zpodłogi odzież, luźne kartki papieru, sznurki
do żaluzji lub zasłon, kable elektryczne iwszelkie delikatne przedmioty. Jeśli urządzenie zahaczy
oprzewód leżący na podłodze, może przypadkowo ściągnąć na podłogę przedmioty znajdujące
się na stole lub półce.
Jeśli do pomieszczenia, które ma zostać posprtane, przylega balkon, należy zablokować dostęp
do niego za pomocą zycznej przeszkody wcelu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
Nie należy umieszczać niczego na robocie.
Należy pamiętać, że robot porusza się sam. Należy zachowywać ostrożność w miejscu pracy
robota, aby uniknąć nadepnięcia na niego.
Nie należy uruchamiać robota wpomieszczeniach zodsłoniętymi gniazdkami elektrycznymi
wpodłodze.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porenia: Do robota dołączono przewód zasilający
właściwy dla danego regionu. Nie należy używać żadnego innego przewodu zasilającego.
Jeślizajdzie potrzeba wymiany przewodu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta,
abyotrzymać przewód zasilający przeznaczony dla danego kraju.
Robot jest przeznaczony wyłącznie do użytku na suchych powierzchniach.
OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo porenia i pożaru: Ten produkt jest przystosowany do
podłączania wyłącznie do standardowych gniazdek. Nie wolno używać produktu zprzetwornicą
napięcia. Korzystanie zprzetwornic napięcia spowoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji.
Nie używać baterii jednorazowych. Używać wyłącznie akumulatorów dostarczonych z produktem.
W celu wymiany zakupić identyczny akumulator iRobot lub skontaktować się z Działem obsługi
klienta rmy iRobot, aby dowiedzieć się, jakie inne akumulatory są dozwolone.
PRZESTROGA: Ładować wyłącznie następujące akumulatory iRobot: maksymalne napięcie
14,8V, maksymalna pojemność 3000mAh (akumulatory Ni-MH) lub 3300mAh (akumulatory
Li-ion). Ładowanie akumulatorów innego typu może wywołać wybuch, który może spowodow
obrenia. W celu wymiany akumulatora na odpowiedni należy zawsze kontaktować się z Działem
Obsługi Klienta.
Roomba® Seria 600 — Przewodnik użytkownika 1
PL
Spis treści
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ............................................................................i
Informacje o robocie Roomba® ......................................................................................................2
Używanie robota Roomba® ............................................................................................................3
Akcesoria ............................................................................................................................................4
Regularna konserwacja robota ......................................................................................................5
Rozwiązywanie problemów ...........................................................................................................8
Dział Obsługi Klienta iRobot ..........................................................................................................9

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756