Znaleziono w kategoriach:
Robot sprzątający IROBOT Roomba J7+ (J755840)

Instrukcja obsługi Robot sprzątający IROBOT Roomba J7+ (J755840)

Powrót
Robot odkurzający
j7+
Przewodnik użytkownika
Roomba® j7+ Owner’s Guide 15
PL
Jest to symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Służy do ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia.
Aby uniknąć możliwych obrażeń lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa towarzyszących temu symbolowi.
OSTRZEŻENIE: Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego zawsze przestrzegaj podstawowych
środków ostrożności, w tym:
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń lub uszkodzenia robota podczas jego
konfigurowania, użytkowania i konserwacji, należy zapoznać się ze środkami ostrożności i je stosować.
Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8lat i osoby o ograniczeniach
ruchowych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia
lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego
użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE
Ryzyko porażenia
prądem elektrycznym
Urządzenie klasy II Przeczytaj
instrukcję obsługi
Ryzyko pożaru Tylko do użytku w
pomieszczeniach Przechowywać w
miejscu niedostępnym
dla dzieci
Symbol ogólny
recyklingu
Znamionowa moc
wejściowa, prąd stały
Znamionowa moc
wyjściowa, prąd stały
Oddzielny zasilacz
Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera informacje na temat modeli zgodnych z normami: RVE-Y1, ADG-N2
Przestroga Znamionowa moc
wejściowa, prąd zmienny
Urządzenie klasy III
PL
Jeśli w pomieszczeniu, które ma zostać posprzątane, znajdują się takie
urządzenia, jak kuchenka, wentylator, termowentylator lub nawilżacz
powietrza, przed rozpoczęciem pracy należy je usunąć. Dotknięcie lub
popchnięcie tych urządzeń przez robota grozi obrażeniami, wypadkiem
lub uszkodzeniem sprzętu.
Robota można używać wyłącznie na suchych powierzchniach. Nie
należy używać urządzenia do sprzątania rozlanych płynów. Robota
i stację dokującą należy chronić przed zamoknięciem.
PRZESTROGA
Nie należy uruchamiać robota wpomieszczeniach zodsłoniętymi
gniazdkami elektrycznymi wpodłodze.
Nie wolno używać urządzenia do sprzątania ostrych przedmiotów, szkła
ani żadnych przedmiotów, które się palą lub tlą.
Należy pamiętać, że robot porusza się samodzielnie. W obszarze pracy
robota należy zachować ostrożność, aby na niego nie nadepnąć lub się
o niego nie potknąć.
Jeśli urządzenie zahaczy oprzewód leżący na podłodze, może przypadkowo
pociągnąć na podłogę przedmioty znajdujące się na stole lub półce.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uprzątnąć podłogi z takich
przedmiotów, jak ubrania, luźne kartki papieru, sznurki do żaluzji lub zasłon,
przewody elektryczne iwszelkie delikatne obiekty. Należy zgasić świece.
Należy wyłączyć termowentylatory.
Należy przeprowadzać wymagane czynności konserwacyjne zgodnie
z przewodnikiem użytkownika, aby zapewnić bezpieczną pracę robota
i stacji dokującej z funkcją usuwania brudu.
UWAGA
Nie należy umieszczać niczego na robocie ani na stacji dokującej z
funkcją usuwania brudu.
Nieutrzymywanie styków ładowania w czystości może uniemożliwić
naładowanie akumulatora robota.
Przed użyciem robota na wykładzinach lub dywanach należy upewnić się,
że można je czyścić odkurzaczami z wałkami lub szczotkami. Używanie
robota na nieodpowiednich wykładzinach lub dywanach może skutkować
ich uszkodzeniem. W razie pytań dotyczących zgodności należy
skontaktować się z producentem wykładziny lub dywanu.
INFORMACJE OGÓLNE
OSTRZEŻENIE
Robot jest dostarczany z przewodem zasilającym zatwierdzonym dla danego
regionu i jest przeznaczony do podłączenia wyłącznie do standardowego
gniazdka zasilania w gospodarstwie domowym. Nie należy używać żadnego
innego przewodu zasilającego ani listwy zasilającej. Jeśli zajdzie potrzeba
wymiany przewodu, należy skontaktować się zDziałem obsługi klienta, aby
otrzymać przewód zasilający odpowiedni dla danego kraju.
Nie należy otwierać robota ani stacji dokującej z funkcją usuwania brudu
w sposób inny niż opisany w przewodniku użytkownika. Wewnątrz nie
ma żadnych części, które użytkownik mógłby samodzielnie serwisować.
Serwis należy zlecić wykwalikowanemu personelowi technicznemu.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Urządzenia należy używać
wyłącznie wsuchych pomieszczeniach.
Nie wolno obsługiwać robota ani stacji dokującej z funkcją usuwania
brudu mokrymi rękami.
Nie należy używać nieautoryzowanych ładowarek. Użycie nieautoryzowanej
ładowarki może spowodować wytwarzanie ciepła lub dymu przez akumulator
bądź jego zapłon lub wybuch.
Robot nie jest zabawką. Podczas pracy robota małe dzieci izwierzęta
powinny pozostawać pod nadzorem.
Nie wolno siadać ani stawać na robocie ani na stacji dokującej z funkcją
usuwania brudu.
Robot powinien być przechowywany iużytkowany tylko wtemperaturze
pokojowej.
Jeśli do pomieszczenia, które ma zostać posprzątane, przylega balkon,
należy uniemożliwić robotowi dostęp do niego za pomocą zycznej
bariery wcelu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia.
Czujniki wysokości należy oczyścić z nagromadzonego brudu.
OSTRZEŻENIE: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
PRZESTROGA: Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną
lekkich lub średnich obrażeń ciała.
UWAGA:
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może być przyczyną
uszkodzenia mienia.
PL
Ten symbol na akumulatorze oznacza, że nie wolno
go wyrzucać razem z niesortowanymi zwykłymi
odpadami komunalnymi. Użytkownik końcowy ponosi
odpowiedzialność za zutylizowanie zużytego akumulatora
w swoim urządzeniu w sposób przyjazny dla środowiska, tj.:
(1) zwrócenie go do dystrybutora/sprzedawcy, u którego
zakupiono produkt, lub
(2) pozostawienie go w wyznaczonym punkcie zbiórki
takich odpadów.
Oddzielne zbieranie i recykling zużytych akumulatorów
w momencie ich utylizacji pomoże zachować zasoby
naturalne i zapewnić recykling akumulatorów w sposób
bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzysk
więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym
urzędem ds. recyklingu lub ze sprzedawcą, od którego
pierwotnie zakupiono produkt. Niewłaściwa utylizacja
zużytych akumulatorów może spowodować negatywne
skutki dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego
w związku z substancjami znajdującymi się w bateriach
i akumulatorach.
Informacje dotyczące wpływu substancji problematycznych
w odpadach akumulatorowych można znaleźć pod
adresem: http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/
W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować tylko
akumulator litowo-jonowy iRobot dostarczony wzestawie zrobotem.
Nie należy używać baterii jednorazowych. Należy używać
wyłącznie akumulatorów dostarczonych zproduktem. W
przypadku konieczności wymiany akumulatora należy zakupić
identyczny lub skontaktować się zDziałem obsługi klienta rmy
iRobot, aby dowiedzieć się, jakie inne akumulatory są dozwolone.
Przed długotrwałym przechowywaniem należy zawsze naładow
akumulator iwyjąć go zrobota iakcesoriów.
AKUMULATOR
OSTRZEŻENIE
Nie należy otwierać, zgniatać, ogrzewać powyżej 80°C ani spalać
akumulatora. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
prawidłowego użytkowania, konserwacji i utylizacji zawartymi w
przewodniku użytkownika.
Nie wolno zwierać akumulatora przez zezwalanie na kontakt metalowych
obiektów ze stykami akumulatora lub zanurzenie w płynie. Nie należy
narażać akumulatorów na wstrząsy mechaniczne.
Akumulatory litowo-jonowe i wyposażone w nie produkty podlegają
rygorystycznym przepisom dotyczącym transportu. W razie konieczności
wysyłki tego produktu (z akumulatorem) w celu serwisowania, podróży
lub z innych powodów, należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie
problemów w instrukcji obsługi lub skontaktować się z działem obsługi
klienta, aby uzyskać instrukcje dotyczące wysyłki.
Należy okresowo sprawdzać, czy akumulator nie nosi śladów uszkodzeń
oraz czy nie ma wycieków. Nie wolno ładować akumulatora uszkodzonego
lub z wyciekiem. Nie należy dopuszczać do kontaktu wyciekającej cieczy
ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do takiego kontaktu, należy przepłuk
narażone miejsce dużą ilością wody iskonsultować się zlekarzem. Zużyty
akumulator należy umieścić wszczelnie zamkniętym foliowym worku
ibezpiecznie zutylizować zgodnie zmiejscowymi przepisami oochronie
środowiska. Można też przekazać go do lokalnego autoryzowanego cen-
trum serwisowego urządzeń iRobot wcelu zutylizowania.
PRZESTROGA
Używanie akumulatora przez dzieci powinno być nadzorowane.
W przypadku połknięcia ogniwa akumulatora lub baterii należy
niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
UWAGA
Przed utylizacją lub recyklingiem robota należy wyjąć z niego
akumulator.
STACJA Z FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO USUWANIA BRUDU
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli
urządzenie nie działa tak, jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone,
pozostawione na zewnątrz lub zanurzone w wodzie, należy oddać je do
centrum serwisowego.
Przed czyszczeniem lub konserwacją trzeba bezwzględnie odłączyć robota
od stacji dokującej z funkcją usuwania brudu.
Nie wolno stawać na stacji dokującej z funkcją usuwania brudu.
Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie wolno używać
urządzenia, jeśli którykolwiek otwór jest zatkany. Otwory należy czyścić z kurzu,
kłaczków, włosów i wszystkiego, co może ograniczać przepływ powietrza.
W celu zapewnienia prawidłowego działania stacji dokującej z funkcją usuwania
brudu nie należy wkładać do środka żadnych przedmiotów. Trzeba też sprawdzać,
czy w stacji nie ma zanieczyszczeń.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z nieumyślnym wyzwoleniem
wyłącznika termicznego, urządzenia nie należy zasilać przez zewnętrzne
urządzenie włączające i wyłączające dopływ energii, takie jak sterownik
zegarowy, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.
Nie wolno dopuszczać do kontaktu stacji dokującej z funkcją usuwania
brudu z płynami.
Nie należy wlewać żadnych płynów do urządzenia ani zanurzać go w wodzie.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń ani na mokrych
powierzchniach.
Nie należy dopuszczać do używania urządzenia jako zabawki. Należy zwracać
szczególną uwagę, gdy urządzenie używane jest przez dzieci lub w ich pobliżu.
Należy używać urządzenia wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji.
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed czyszczeniem odłącz
urządzenie od zasilania.
Stację dokującą z funkcją usuwania brudu i przewód zasilający należy
trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
UWAGA
Produktu nie wolno używać zjakąkolwiek przetwornicą napięcia.
Użycie przetwornicy napięcia spowoduje natychmiastowe unieważ-
nienie gwarancji.
Jeśli w danym regionie często występują burze, zaleca się stosowanie
dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Podczas silnej
burzy zpiorunami urządzenie przeciwprzepięciowe może ochronić
stację dokującą z funkcją usuwania brudu.
Urządzenia nie należy używać bez pojemnika na brud i/lub ltrów
umieszczonych we właściwych miejscach.
PL

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756