Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lornetka LEVENHUK Broadway 325F Srebrny

Powrót
Levenhuk Broadway ir elegantas un stilīgas operas brilles ar uzlabotu
optiku, kas nodrošina perfektu attēla kvalitāti. Sērijā ietilpst teātra
lornetes ar teleskopisko rokturi un binokļiem ar plānu metāla ķēdi.
Vairākos modeļos ir LED apgaismojums.
Lornetes roktura regulēšana: Atskrūvējiet fiksēšanas skrūvi (1), lai
noregulētu roktura pozīciju, pagariniet rokturi un pievelciet skrūvi. Lai
lorneti vertikāli nofiksētu rokturī, ātri pavelciet rokturi uz leju.
Modeļi ar LED gaismu (325F, 325N): Lai lietotu gaismu, nospiediet un
turiet LED gaismas pogu. Bateriju nomaiņa: Binoklim ir iekļauti
komplektā LR41 baterijas, lai darbinātu LED apgaismojumu. Lai tās
nomainītu, izņemiet skrūvi pie bateriju nodalījuma (2) ar precīzijas
skrūvgriezi, noņemiet vecās baterijas un uzstādiet jaunas, ievērojot to
polaritāti. Aizveriet bateriju nodalījumu un fiksējiet to ar skrūvi.
Komplektā ietilpst: binokļi, tīrīšanas audums, maisiņš, baterijas (325F,
325N), lietotāja rokasgrāmata un garantija.
Garantija: mūža. Sīkākām detaļām, lūdzu apmeklējiet mūsu mājaslapu:
lv.levenhuk.com/noteikumi_un_nosacijumi/#garantija
Sīkāka lietotāja rokasgrāmata ir pieejama lejupielādei vietnē
www.levenhuk.com/download
Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas produktu piedāvājumā un
tehniskajos raksturojumos bez iepriekšējā bridinājuma.
Levenhuk Broadway operas brilles
LV
Uzmanību: Nekad neskatieties ar šo ierīci tieši uz Sauli, jo tas
var izraisīt acu bojājumus vai pat aklumu.
Levenhuk Broadway to elegancka i stylowa lornetka teatralna z
zaawansowaną optyką, która zapewnia perfekcyjną jakość obrazu. Seria
obejmuje lornetki teatralne z teleskopową rączką i lornetki na cienkim,
metalowym łańcuszku. Kilka modeli jest wyposażonych w podświetlenie
LED.
Dostosowanie uchwytu lornetki: Poluzuj śrubę blokującą (1), aby
dostosować położenie uchwytu, ustal pożądaną długość uchwytu i dokręć
śrubę. Aby zamocować lornetkę pionowo na uchwycie, szybko pociągnij
uchwyt w dół.
Modele z podświetleniem LED (325F, 325N): Naciśnij i przytrzymaj
przycisk podświetlenia LED, aby włączyć podświetlenie. Wymiana baterii:
dwie baterie LR41 zasilające podświetlenie LED w zestawie. Aby je
wymienić, odkręć śrubkę mocującą pokrywę komory baterii (2) za
pomocą śrubokręta; wyjmij zużyte baterie, a następnie włóż nowe
zgodnie z polaryzacją. Zamknij pokrywę komory baterii i zamocuj ją,
dokręcając śrubkę.
W skład zestawu wchodzą: lornetka, szmatka do czyszczenia, futerał,
baterie (325F, 325N), podręcznik użytkowania i gwarancja.
Gwarancja: na cale zycie. Więcej informacji na ten temat znajduje się
na stronie: pl.levenhuk.com/gwarancja
Szczegółowy podręcznik użytkowania jest dostępny do ściągnięcia na
stronie www.levenhuk.com/download
Levenhuk zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zakończenia
produkcji dowolnego produktu bez wcześniejszego powiadomienia.
Lornetka teatralna Levenhuk Broadway
PL
Uwaga: Nigdy nie należy kierować lornetki bezpośrednio w stronę
słońca, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie
wzroku lub nawet ślepotę.
Os óculos de ópera Levenhuk Broadway são elegantes e sofisticados e
possuem sistema óptico avançado para produzir uma qualidade de
imagem perfeita. A série inclui Lorgnettes para teatro com cabo
telescópico e binóculos com armação metálica fina. Diversos modelos
vêm com luz de LED.
Ajuste do cabo do Lorgnette: Solte o parafuso de fixação (1) para ajustar a
posição do cabo, estenda o cabo e aperte o parafuso. Para fixar o
Lorgnette verticalmente, puxe o cabo para baixo bruscamente.
Modelos com luz de LED (325F, 325N): Pressione o botão da luz de LED e
segure-o para usar a luz. Substituição da bateria: Os binóculos têm duas
baterias LR41 para alimentar o LED (incluído). Para substituí-las, remova
o parafuso do compartimento da bateria (2) com uma chave de fenda de
precisão, remova as baterias usadas e instale as novas, observando a
polaridade. Feche o compartimento da bateria e fixe-o com o parafuso.
O kit inclui: binóculos, lenço de limpeza, bolsa, baterias (325F, 325N),
manual do usuário e termo de garantia.
Garantia: vitalícia. Para detalhes adicionais, visite nossa página na
internet: eu.levenhuk.com/warranty
O manual completo do usuário está disponível para download em
www.levenhuk.com/download
O fabricante se reserva no direito de fazer alterações na variedade e nas
especificações dos produtos sem notificação prévia.
Óculos de ópera Levenhuk Broadway
PT
Advertência: Nunca olhar diretamente para o sol através deste
dispositivo, uma vez que isto pode causar dano permanente
aos olhos, inclusive cegueira.
Levenhuk Broadway este un binoclu de operă elegant și stilat, cu
elemente optice avansate ce oferă calitatea perfectă a imaginii. Seria
cuprinde lorniete de teatru cu un mâner telescopic și binoculare cu un
lănţișor metalic delicat. Anumite modele au și lumină LED.
Ajustare mâner lornietă: Slăbiţi șurubul de blocare (1) pentru a regla
poziţia mânerului, extindeţi mânerul și strângeţi șurubul. Pentru a fixa
lornieta vertical pe mâner, smuciţi rapid de mâner în jos.
Modele cu lumină LED (325F, 325N): Apăsaţi lung butonul pentru lumina
LED pentru a utiliza lumina. Înlocuire baterie: două baterii LR41 a alimenta
lumina LED sunt incluse. Pentru a le înlocui, desfaceţi șurubul de la
compartimentul bateriilor (2) cu o șurubelniţă de precizie, scoateţi bateriile
vechi și puneţi-le pe cele noi, având grijă la polaritate. Închideţi
compartimentul bateriilor și fixaţi-l cu șurubul.
Setul include: binoclu, lavetă de curăţare, săculeţ, baterii (325F, 325N),
manualul de utilizare și garanţia.
Garanţie: pe viaţă. Pentru alte detalii, vă rugăm vizitaţi site-ul nostru web
eu.levenhuk.com/warranty
Manualul de utilizare detaliat se poate descărca de pe site-ul:
www.levenhuk.com/download
Producătorul își rezervă dreptul de a face schimbări ale gamei produselor
și specificaţiilor fără notificare prealabilă.
Binoclu de operă Levenhuk Broadway
RO
Atenție: Niciodată nu priviți direct către Soare prin acest instrument,
întrucat pot fi cauzate leziuni oculare permanente sau chiar orbire.
Levenhuk Broadway — элегантные и стильные театральные бинокли с
отличной оптикой, дающей изображения высокого качества. В серию
входят лорнеты с выдвижной ручкой и бинокли на тонкой
металлической цепочке. Отдельные модели снабжены подсветкой.
Использование ручки лорнета: ослабьте стопорный винт (1) для
изменения положения ручки, выдвиньте ручку и затяните стопорный
винт. Чтобы лорнет держался на ручке вертикально, дерните ее вниз.
Модели с подсветкой (325F, 325N): нажмите и удерживайте кнопку для
работы подсветки. Замена батареек: в комплект входят 2 батарейки
типа LR41 для питания подсветки. Для замены открутите винт
батарейного отсека (2) часовой отверткой, выньте старые батарейки и
установите новые, соблюдая полярность. Закрутите винт батарейного
отсека.
Комплект поставки: бинокль, салфетка для оптики, чехол, батарейки
(325F, 325N), инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
Гарантия: пожизненная. Подробнее см. на сайте
www.levenhuk.ru/support/
Полное руководство можно скачать на сайте
www.levenhuk.com/download
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в
модельный ряд и технические характеристики или прекращать
производство изделия без предварительного уведомления.
Театральные бинокли
Levenhuk Broadway
RU
Внимание: не смотрите в бинокль на Солнце!
Это может привести к необратимым повреждениям зрения.
Divadlné kukátko
Levenhuk Broadway
Levenhuk Broadway je elegantné a štýlové divadelné kukátko s pokročilou
optikou, ktoré prináša dokonalú kvalitu obrazu. V tejto sérii nájdete
divadelné lorňony s teleskopickou rukoväťou ako aj ďalekohľady s tenkou
kovovou retiazkou. Niektoré modely sú vybavené LED svetlom.
Nastavenie rukoväte lorňonu: Ak chcete nastaviť polohu rukoväte, uvoľnite
poistnú skrutku (1), vytiahnite rukoväť a dotiahnite skrutku. Ak chcete
upraviť vertikálnu polohu lorňonu, rýchlo potiahnite za rukoväť smerom
dolu.
Modely s LED svetlom (325F, 325N): Svetlo aktivujete stlačením a
podržaním vypínača LED svetla. Výmena batérií: Ďalekohľad sú súčasťou
balenia dvoma batériami LR41, ktoré napájajú LED svetlo. Ak ich chcete
vymeniť, uvoľnite skrutky na priestore pre batérie (2) malým
skrutkovačom, vyberte staré batérie a založte nové, dávajte pri tom pozor
na polaritu. Zatvorte priestor pre batérie a dotiahnite skrutku.
Súprava obsahuje: ďalekohľad, čistiacu handričku, puzdro, batérie (325F,
325N), používateľskú príručku a záručný list.
Záruka: doživotná. Ďalšie podrobnosti nájdete na našej webovej lokalite:
sk.levenhuk.com/zaruka
Podrobný návod na používanie je dostupný na stiahnutie na:
www.levenhuk.com/download
Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu a špecifikácií bez
predchádzajúceho upozornenia.
SK
Upozornenie: Cez toto zariadenie sa nikdy nepozerajte priamo na
Slnko, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie zraku a dokonca
aj slepotu.
Levenhuk Broadway je elegantan i stilizovan dvogled za operu sa
unapređenom optikom koja pruža savršen kvalitet slike. Ova serija nudi
pozorišne lornjete sa teleskopskom ručkom i dvogledom, sa tankim
metalnim lancem. Nekoliko modela ima i LED svetlo.
Prilagođavanje ručice lornjeta: Olabavite šaraf za zaključavanje (1) da biste
prilagodili položaj ručice, povucite ručicu i pričvrstite šaraf. Da biste lornjet
pričvrstili vertikalno na ručicu, brzo povucite ručicu prema dole.
Modeli sa LED svetlom (325F, 325N): Za korišćenje svetla, pritisnite i držite
dugme za LED svetlo. Zamena baterije: dve LR41 baterije su uključene u
dio za LED indikatore za napajanje. Da biste ih zamenili, uklonite poklopac
odeljka (2) sa preciznim odvijačem, uklonite stare baterije i postavite nove
vodeći računa o polaritetima. Zatvorite odeljak za baterije i pričvrstite ga
šarafom.
Komplet sadrži: dvogled, maramicu za čišćenje, torbicu, baterije (325F,
325N), uputstvo za korisnika i garanciju.
Garancija: doživotna. Za više podataka, posetite našu web lokaciju:
eu.levenhuk.com/warranty
Detaljan priručnik za korisnike možete preuzeti sa web lokacije:
www.levenhuk.com/download
Proizvođač zadržava pravo da napravi izmene u proizvodnom programu
i specifikacijama bez prethodne najave.
Levenhuk Broadway pozorišni dvogled
SR
Oprez: Nikada nemojte da gledate direktno u Sunce kroz ovaj uređaj
jer tako možete trajno da oštetite vid pa čak i da oslepite.
Levenhuk Broadway 325C / 325F / 325L / 325N
2
1
1
2
1
22
1
2
1
1
2
1
2
1
2
EN
1 – lorgnette handle locking screw
2 – battery compartmenty
BG
1 – заключващ винт на дръжката
на лорнета
2 – отделение за батериите
CZ
1 – aretační šroub rukojeti lorňonu
2 – prostor pro baterie
DE
1 – Lorgnettengriff-Arretierschraube
2 – Batteriefach
HU
1 a lornyon nyelét szorító csavar
2 elemtartó rekesz
FR
1 – vis de serrage pour
la poignée de la lorgnette
2 – compartiment à piles
IT
1 – vite di bloccaggio
dell'impugnatura del binocolo
2 – comparto batterie
LT
1 – teatro žiūronų rankeną
fiksuojantis varžtas
2 – baterijų skyrius
LV
1 – lornetes roktura fiksācijas skrūve
2 – bateriju nodalījums
PL
1 – śruba blokująca rączkę lornetki
2 – komora baterii
PT
1 – parafuso de fixação do cabo
do lorgnette
2 – compartimento da bateria
RO
1 – șurub blocare mâner lornietă
2 – compartiment baterie
RU
1 – стопорный винт вертикального
положения ручки
2 – батарейный отсек
SK
1 – poistná skrutka na rukoväti
lorňonu
2 – priestor pre batérie
SR
1 – šaraf za zaključavanje ručice
lornjeta (pozorišnog dvogleda)
2 – odeljak za bateriju
ES
1 – tornillo de bloqueo del mango
2 – compartimento de las pilas
EE
1 – lornjeti käepideme lukustuskruvi
2 patarei pesa
Levenhuk, Inc. 924-D East 124th Ave. Tampa,
FL 33612 USA
Levenhuk® is a registered trademark of Levenhuk, Inc.
© 2006–2020 Levenhuk, Inc. All rights reserved.
www.levenhuk.com
20200212
Levenhuk Broadway 325N
User Manual
Ръководство
за потребителя
Návod k použití
Bedienungsanleitung
Kasutusjuhend
Guía del usuario
Manuel de l'utilisateur
Használati útmutató
Guida all'utilizzo
HU
FR
ES
DE
СZ
EN Vartotojo instrukcija
Lietošanas pamācība
Instrukcja obsługi
Manual do usuário
Manual de utilizare
Инструкция
по эксплуатации
Návod na používanie
Uputstvo za korisnike
RU
PT
PL
LV
LT
EE
RO
BG
IT
SK
SR
Levenhuk Broadway са елегантни и стилни театрални бинокли с
усъвършенствана оптика, осигуряващи отлично качество на
изображението. Тази серия включва театрални лорнети с телескопична
дръжка и бинокъл с тънка метална верижка. Няколко модела включват
светодиодна светлина.
Регулиране на дръжката на лорнета: разхлабете заключващия винт (1),
за да регулирате позицията на дръжката, удължете дръжката и
затегнете винта. За да фиксирате лорнета във вертикално положение,
дръпнете бързо дръжката надолу.
Модели със светодиодна светлина (325F, 325N): натиснете и задръжте
бутона за светодиодната светлина, за да използвате светлината. Смяна
на батериите: включени са две LR 41 батерии, захранващи LED
светлина. За да ги смените, демонтирайте винта на отделението за
батериите (2) с прецизна отвертка, извадете старите батерии и
поставете новите, като съблюдавате поляритета. Затворете отделението
за батериите и го закрепете с винта.
Комплектът включва: бинокъл, кърпичка за почистване, торбичка,
батерии (325F, 325N), ръководство за потребителя и гаранция.
Гаранция: доживотна. За повече информация посетете нашата
уебстраница: www.levenhuk.bg/pravila-i-usloviya/#garantsiya
Подробното ръководство за потребителя е достъпно за изтегляне на
www.levenhuk.com/downloads
Производителят си запазва правото да прави промени на гамата
продукти и спецификациите им без предварително уведомление.
Театрални бинокли Levenhuk Broadway
BG
Внимание: никога не гледайте директно към слънцето през това
устройство, защото това може да причини перманентно
увреждане на очите и дори слепота.
Levenhuk Broadway je elegantní a stylové divadelní kukátko s pokročilou
optikou nabízející dokonalou kvalitu obrazu. Tato řada zahrnuje divadelní
lorňony s teleskopickou rukojetí a triedry s tenkým kovovým řetízkem.
Několik modelů je vybaveno LED přisvícením.
Nastavení rukojeti lorňonu: Uvolněte aretační šroub (1), upravte polohu
a délku rukojeti a pak šroub zase utáhněte. K vertikální fixaci lorňonu
na rukojeti stačí rychle rukojetí trhnout směrem dolů.
Modely s LED přisvícením (325F, 325N): Chcete-li osvětlení použít,
stiskněte a přidržte tlačítko LED přisvícení. Výměna baterií: dvě baterie
LR41 pro napájení LED diod jsou součástí sady. Chcete-li je vyměnit,
vyšroubujte přesným šroubovákem šroub v přihrádce pro baterie (2),
vyjměte staré baterie a vložte nové. Přitom dbejte na polaritu. Prostor pro
baterie zavřete a zajistěte šroubem.
Sada obsahuje: triedr, čisticí utěrku, pouzdro, baterie (325F, 325N), návod k
použití a záruční list.
Záruka: doživotní. Další informace – navštivte naše webové stránky:
www.levenhuk.cz/zaruka
Kompletní návod k použití je k dispozici ke stažení
www.levenhuk.com/download
Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo provádět bez předchozího
upozornění úpravy jakéhokoliv výrobku, případně zastavit jeho výrobu.
Divadelní kukátko Levenhuk Broadway
CZ
Upozornění: Triedrem se nikdy nedívejte přímo do slunce, neboť
hrozí nebezpečí trvalého poškození zrakuči přímo oslepnutí.
Levenhuk Broadway sind elegante und stilvolle Operngläser mit
modernen Optiken für perfekte Bildqualität. Die Reihe enthält Theater-
Lorgnetten mit Teleskopgriff und Ferngläser mit einer filigranen
metallischen Kette. Einige Modelle sind mit einem LED-Licht
ausgestattet.
Anpassen des Lorgnettengriffs: Die Arretierschraube (1) lösen,
Griffstellung und –länge anpassen, danach die Schraube wieder
festziehen. Um die Lorgnette vertikal auf dem Griff zu befestigen, den Griff
mit einem Ruck nach unten ziehen.
Modelle mit LED-Licht (325F, 325N): Die LED-Lichttaste gedrückt halten,
um die Lichtfunktion zu benutzen. Batteriewechsel: zwei LR41-
Knopfzellen das LED-Licht mit Strom im Lieferumfang enthalten. Zum
Batteriewechsel die Schraube am Batteriefach (2) mit einem
Präzisionsschraubenzieher lösen; die alten Knopfzellen herausnehmen
und neue einlegen. Dabei auf die richtige Polarität achten. Batteriefach
schließen und mit der Schraube verschrauben.
Lieferumfang: Fernglas, Reinigungstuch, Tasche, Batterien (325F, 325N),
Anleitungsheft und Garantiebeleg.
Garantie: lebenslängliche. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte
unserer Website: de.levenhuk.com/garantie
Bitte laden Sie hier die ausführliche Bedienungsanleitung herunter:
www.levenhuk.com/download
Levenhuk behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige
Ankündigung zu modifizieren oder einzustellen.
Levenhuk Broadway Opernglas
DE
Vorsicht: Richten Sie das Instrument unter keinen
Umständen direkt auf die Sonne. Erblindungsgefahr!
Levenhuk Broadway on elegantsed ja stiilsed kaasaegse optikaga
ooperiprillid, mis tagavad suurepärase kvaliteediga kujutise. Seeria
hõlmab teleskoopkäepidemega teatrilornjette ja peene metallketiga
binokleid. Mõnedel mudelitel on LED valgusti.
Lornjeti käepideme reguleerimine: lõdvendage lukustuskruvi (1), et
reguleerida käepideme asendit, pikendage seda ja keerake kruvi kinni.
Lornjeti käepideme vertikaalseks fikseerimiseks tõmmake käepide
kiiresti alla.
LED valgustiga mudelid (325F, 325N): vajutage ja hoidke LED lambi
nuppu, et valgust kasutada. Patarei vahetamine: LR41 patareid, mis
annavad toite LED lambile (on komplektis). Nende vahetamiseks
eemaldage kruvi patarei pesalt (2) kruvikeerajaga, võtke välja vanad
patareid ja paigaldage uued, järgides polaarsust. Sulgege patarei pesa ja
keerake kruvi kinni.
Komplekt sisaldab: binokkel, puhastuslapp, kott, patareid (325F, 325N),
kasutusjuhend ja garantii.
Garantii: eluaegne. Täpsema info saamiseks külastage meie veebilehte:
ee.levenhuk.com/tingimused/#garantii
Täielik kasutusjuhend on allalaaditav lehel www.levenhuk.com/download
Tootja jätab endale õiguse teha ette teatamata muudatusi tooteseerias ja
tehnilistes andmetes.
Levenhuk Broadway ooperiprillid
EE
Ettevaatust: Ära kunagi vaata läbi selle seadme otse päikesesse,
see võib põhjustada püsivat silmade kahjustust ja isegi pimedust.
Los Levenhuk Broadway son unos elegantes gemelos de ópera de bonito
diseño y con componentes ópticos avanzados, que proporcionan
imágenes de perfecta calidad. Esta gama está formada por impertinentes
de teatro con mango telescópico y prismáticos con una fina cadena
metálica. Varios de los modelos cuentan con iluminación LED.
Ajuste del mango de los impertinentes: Afloje el tornillo de bloqueo (1),
estire el mango y apriete el tornillo. Para fijar los impertinentes al mango
en la posición vertical, tire rápidamente del mango hacia abajo.
Modelos con iluminación LED (325F, 325N): Para utilizar la luz, mantenga
presionado el botón de la iluminación LED. Sustitución de las pilas: Los
incluidos en el kit dos pilas LR41 para alimentar el LED. Para sustituirlas,
retire el tornillo del compartimento de las pilas (2) con un destornillador
de precisión, quite las pilas antiguas y coloque unas nuevas respetando la
polaridad. Cierre el compartimento de las pilas y apriete los tornillos.
Este producto incluye: binoculares, pañito de limpieza, funda, pilas (325F,
325N), manual de usuario y garantía.
Garantía: de por vida. Para más detalles visite nuestra página web:
es.levenhuk.com/atencion/#garantia
El guía del usuario completo está disponible para descarga en
www.levenhuk.com/download
Levenhuk se reserva el derecho a modificar o descatalogar cualquier
producto sin previo aviso.
Gemelos de ópera Levenhuk Broadway
ES
Precaución: Nunca mire al sol directamente a través de este
dispositivo ya que puede causarle daños permanentes a la vista
o incluso ceguera.
Les jumelles de théâtre Broadway de Levenhuk allient chic et élégance et
sont dotées d'optiques à la qualité d'image parfaite. Cette gamme
comprend des lorgnettes de théâtre munies d'une poignée télescopique et
des jumelles pourvues d'une fine chaîne métallique. Plusieurs de ces
modèles sont équipés d'un éclairage LED.
Ajuster la poignée de la lorgnette : dévissez la vis de serrage (1) pour
régler la position de la poignée, tirez sur la poignée et serrez la vis. Pour
placer verticalement la lorgnette sur la poignée, repliez d'un geste rapide
la poignée vers le bas.
Modèles à éclairage LED (325F, 325N) : Appuyez et maintenez le bouton
d'éclairage LED pour activer l'éclairage. Remplacement des piles: Deux
piles LR41 pour l'éclairage LED sont incluses. Pour les remplacer,
dévissez la vis du compartiment à piles (2) à l'aide d'un tournevis de
précision, remplacez les anciennes piles par les nouvelles en veillant à
respecter la polarité. Fermez le compartiment à piles puis revissez à
l'aide du tournevis.
Le kit comprend : les jumelles, un chiffon de nettoyage, un étui, des piles
(325F, 325N), le manuel de l'utilisateur et la garantie.
Garantie : à vie. Pour de plus amples informations, veuillez vous visiter
notre site internet eu.levenhuk.com/warranty
Le manuel d'utilisation détaillé est disponible pour téléchargement à
www.levenhuk.com/download
Levenhuk se réserve le droit de modifier ou d'interrompre tout produit
sans préavis.
Jumelles de théâtre Broadway
de Levenhuk
FR
Avertissement : Ne jamais regarder directement le soleil avec ce
dispositif, car cela peut causer des dégâts irréversibles sur la rétine
et entraîner une cécité.
Levenhuk Broadway színházi látcsövek
HU
Vigyázat: Soha ne nézzen közvetlenül a napba az eszközön keresztül,
mert az maradandó szemkárosodást, sőt, akár vakságot okozhat.
I dispositivi Levenhuk Broadway sono binocoli da teatro eleganti e alla
moda, dotati di ottica evoluta per offrire una perfetta qualità delle
immagini. La serie include un binocolo da teatro con impugnatura
telescopica e un binocolo dotato di una sottile catenella in metallo. Molti
modelli sono dotati di luce LED.
Regolazione dell'impugnatura del binocolo: allentare la vite di bloccaggio
(1) per regolare la posizione dell'impugnatura, allungare l'impugnatura,
quindi stringere nuovamente la vite. Per bloccare il binocolo in posizione
verticale sull'impugnatura, abbassare l'impugnatura con movimento
rapido.
Modelli con luce LED (325F, 325N): per utilizzare la luce LED, mantenere
premuto il relativo pulsante. Sostituzione delle batterie: i binocoli sono
inclusi con due batterie LR41 per l'alimentazione della luce LED; per
sostituirle, rimuovere la vite del comparto batterie (2) mediante un
cacciavite di precisione, rimuovere le batterie esaurite e installare nuove
batterie rispettando la corretta polarità; quindi, chiudere il comparto
batterie e fissarlo mediante la vite.
Il kit include: binocolo, panno di pulizia, custodia, batterie (325F, 325N),
manuale di utilizzo e garanzia.
Garanzia: a vita. Per maggiori dettagli, visitare il nostro sito web:
eu.levenhuk.com/warranty
Il manuale utente dettagliato è disponibile per il download at
www.levenhuk.com/download
Levenhuk si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto
o sospenderne la produzione senza alcun preavviso.
Binocoli da teatro Levenhuk Broadway
IT
Attenzione: Non guardare mai direttamente il sole attraverso
questo dispositivo, perché ciò potrebbe causare danni permanenti
agli occhi e perfino cecità.
Levenhuk Broadway – tai elegantiški ir stilingi operos ir teatro žiūronai su
pažangia optika, užtikrinantys puikią vaizdo kokybę. Šioje linijoje yra teatro
žiūronai su teleskopine rankena ir žiūronai su plona metaline grandinėle.
Kai kuriuose modeliuose yra šviesos diodų apšvietimas.
Žiūronų rankenos reguliavimas: atsukite fiksuojantį varžtą (1),
sureguliuokite rankenos padėtį, prailginkite ją ir prisukite varžtą.
Norėdami užfiksuoti žiūronus ant rankenos vertikalioje padėtyje, greitu
judesiu patraukite rankeną žemyn.
Modeliai su šviesos diodų apšvietimu (325F, 325N): norėdami pasinaudoti
šviesos diodų apšvietimu, paspauskite ir palaikykite mygtuką. Baterijų
keitimas: pristatymo komplekte dvi LR41 šviesos diodus maitinančios
baterijos. Norėdami jas pakeisti, tiksliu atsuktuvu išsukite baterijų
skyriaus varžtą (2), išimkite senas baterijas ir teisinga puse įdėkite naujas.
Uždarykite baterijų skyrių ir prisukite varžtą.
Komplekte yra: žiūronai, nosinaitė valyti, maišelis, baterijos (325F, 325N),
vartotojo vadovas ir garantija.
Garantija: neribota. Norėdami gauti daugiau informacijos, užeikite į mūsų
svetainę internete: lt.levenhuk.com/taisykles_ir_salygos/#garantija
Išsamų vartotojo vadovą jūs galite atsisiųsti
www.levenhuk.com/download
Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminių asortimentą ir specifikacijas be
išankstinio įspėjimo.
Levenhuk Broadway operos
ir teatro žiūronai
LT
Įspėjimas: Niekada nenaudokite šio prietaiso norėdami žiūrėti tiesiai
į saulę, kadangi tai gali sukelti nuolatinį akių pažeidimą ar netgi
apakimą!
Levenhuk Broadway are elegant and stylish opera glasses with advanced
optics delivering perfect image quality. The series includes theater
lorgnettes with a telescopic handle and binoculars with a thin metal chain.
Several models feature an LED light.
Lorgnette handle adjustment: Loosen the locking screw (1) to adjust the
handle position, extend the handle and tighten the screw. To fix the
lorgnette on the handle vertically, quickly tug the handle down.
Models with LED light (325F, 325N): Press and hold the LED light button to
use the light. Battery replacement: 2 LR41 batteries to power the the LED
light are included. To replace them, remove the screw at the battery
compartment (2) with a precision screwdriver, remove old batteries and
install new ones with regard to polarity. Close the battery compartment
and fix it with the screw.
The kit includes: binoculars, cleaning cloth, pouch, batteries (325F, 325N),
user manual and warranty.
Warranty: lifetime. For further details, please visit our web site:
www.levenhuk.com/warranty
The detailed user manual is available for download at
www.levenhuk.com/download
The manufacturer reserves the right to make changes to the product
range and specifications without prior notice.
Levenhuk Broadway Opera Glasses
EN
Caution: Never look directly at the Sun through this device, as this
may cause permanent eye damage and even blindness.
A Levenhuk Broadway színházi látcsövek elegánsak és stílusosak, a
professzionális optikai elemek pedig tökéletes képminőséget
biztosítanak. A sorozatban teleszkópos nyelű színházi lornyonok, valamint
vékony fémlánccal ellátott kétszemes távcsövek is találhatók. Számos
modellen LED-világítás is található.
A lornyon nyelének beállítása: A nyél beállításához lazítsa meg a
szorítócsavart (1), állítsa be a megfelelő hosszra a nyelet, majd szorítsa
meg a csavart. A lornyon nyelének vízszintes irányú megigazításához
hirtelen rántsa lefelé a nyelet.
LED-lámpával rendelkező modellek (325F, 325N): A megvilágítás
használatához nyomja meg és tartsa lenyomva a LED-világítás gombját.
Az elem cseréje: A kétszemes távcsőben is tartozik darab, LR41 típusú
elem található, mely elemek a LED-világításért felelnek.
A kicserélésükhöz vegye ki a csavart az elemtartó rekeszből (2) a
csavarnak megfelelő csavarhúzó segítségével; vegye ki a használt
elemeket és helyezze be az újakat a polaritásuknak megfelelően. Zárja be
az elemtartó rekeszt a csavar segítségével.
A készlet tartalma: kétszemes távcső, törlőkendő az optikai részekhez,
kézitáska, elemek (325F, 325N), használati útmutató és garanciajegy.
Szavatosság: élettartamra szóló. További részletekért látogasson el
weboldalunkra: www.levenhuk.hu/ugyfelszolgalat/#garancia
A részletes használati útmutatót az alábbi weboldalról tudja letölteni:
www.levenhuk.com/download
A gyártó fenntartja magának a jogot a termékkínálat és a műszaki
paraméterek előzetes értesítés nélkül történő módosítására.
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756