Znaleziono w kategoriach:
Lodówka LG GSLV50PZXM Side by Side No frost 179cm Srebrna Podajnik wody Kostkarka

Instrukcja obsługi Lodówka LG GSLV50PZXM Side by Side No frost 179cm Srebrna Podajnik wody Kostkarka

Powrót
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
LODÓWKO-
ZAMRAŻARKA
Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać
niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż izapewni jego
prawidłowość ibezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu
instrukcję należy przechowywać wpobliżu urządzenia, aby
móc skorzystać zniej wprzyszłości.
POLSKI
MFL70584303
Rev.07_121021
www.lg.com
Copyright © 2018-2022 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
SPIS TREŚCI
Zamieszczone winstrukcji ilustracje lub
treści mogążnić się w zależności od
modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać
zmianom wprowadzanym przez
producenta.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.................3
OSTRZEŻENIE......................................................................................................3
UWAGA ..............................................................................................................10
TROSKA O ŚRODOWISKO................................................................................12
INSTALACJA
Przed rozpoczęciem instalacji.........................................................................13
Wypoziomowanie urządzenia.........................................................................15
Podłączanie urządzenia do prądu..................................................................15
Przenoszenie urządzenia w celu relokacji.....................................................15
DZIAŁANIE
Przed użyciem...................................................................................................16
Właściwości urządzenia...................................................................................19
Panel sterowania..............................................................................................21
Water Dispenser (Dystrybutor wody) ............................................................22
Kostkarka ..........................................................................................................23
Szuflada lodówki ..............................................................................................24
łka ..................................................................................................................25
Kosz drzwiowy ..................................................................................................26
Szuflada zamrażalnika.....................................................................................26
FUNKCJE SMART
Aplikacja LG ThinQ...........................................................................................27
Smart Diagnosis ...............................................................................................28
KONSERWACJA
Czyszczenie .......................................................................................................30
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed wezwaniem serwisu..............................................................................31
3
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
POLSKI
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE
INSTRUKCJE
Celem poniższych instrukcji bezpieczeństwa jest zapobieganie
nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeniom wynikającym z
nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi
urządzenia. Instrukcje podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz
„UWAGA”, jak opisano poniżej.
Komunikaty bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
• Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia
elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania
produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących
poniższe:
Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi
może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać
sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z
instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.
OSTRZEŻENIE
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
poważne obrażenia lub śmierć.
UWAGA
Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować
lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.
4
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo techniczne
• Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8
lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia
pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz
nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz
związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom
wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest
czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów
konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(łącznie z dziećmi) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
czy umysłowej, lub którym brak doświadczenia i wiedzy, chyba że są
one nadzorowane bądź instruowane w zakresie użytkowania
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci powinny być pod nadzorem w celu zapewnienia, że nie bawią
się urządzeniem.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wyjmować produkty z
urządzeń chłodniczych.
• To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwie
domowym i podobnych zastosowaniach, takich jak:
- obszary kuchni w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- gospodarstwa agroturystyczne i klienci hotelowi, motelowi i innych
rodzajów zakwaterowania;
- zakwaterowania typu B&B;
- catering i podobne zastosowania inne niż detaliczne.
• To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zabudowy.
• To urządzenie zawiera niewielką ilość czynnika chłodniczego R600a
(izobutan), który jest palny. Podczas transportu i montażu urządzenia
Symbol ten wskazuje materiały łatwopalne, które mogą
ulec zapłonowi i spowodować pożar, jeśli nie zostanie
zachowana odpowiednia ostrożność.
5
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
POLSKI
należy uważać, aby żadna część obwodu zamrażania nie została
uszkodzona.
Środek chłodniczy oraz gaz izolacyjny użyte w urządzeniu można
utylizować wyłącznie w sposób zgodny z właściwymi dla takich
produktów procedurami. Przed utylizacją należy skonsultować się z
serwisantem lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
Nie wolno uszkodzić obwodu rozmrażania.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub gniazdko zasilania jest
poluzowane, nie należy korzystać z przewodu i należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum serwisowym.
• Nie należy umieszczać z tyłu urządzenia rozgałęźnika lub źródeł
zasilania, które nie są prawidłowo uziemione.
• Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu włożyć ostrożnie wtyczkę do
gniazda.
Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający.
Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć
ją z gniazda.
• Należy dbać, by otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia i w jego
wnętrzu nie zostały niczym zablokowane.
• W urządzeniu nie należy przechowywać materiałów wybuchowych,
takich jak puszki aerozolowe zawierające palny materiał pędny.
• Nie należy przechylać urządzenia, aby je pociągnąć lub popchnąć
podczas transportu.
• Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód
zasilania nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.
• Nie należy używać żadnych urządzeń mechanicznych ani innych
środków w celu przyspieszania rozmrażania.
• Nie należy stosować suszarki do włosów do wysuszenia wnętrza
urządzenia ani umieszczać wewnątrz świeczki w celu pozbycia się
zapachu.
• Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki.
• Przemieszczając urządzenie, należy uważać, aby nie przyciąć dłoni lub
stopy.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756