Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Projektor LG HU70LS

Powrót
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Projektor DLP
HU70LS
HU70LSB
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z
informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
LICENCJE 3
Informacja dotycząca oprogramowania open source 4
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 5
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA 16
MONT 23
PILOT MAGIC LIGHTING 30
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ 36
DANE TECHNICZNE 41
SYMBOLE 46
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 47
3
POLSKI
LICENCJE
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji o
licencjach zamieszczono na stronie www.lg.com.
Terminy HDMI, HDMI High Denition
Multimedia Interface oraz logo HDMI są
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi HDMI Licensing
Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i innych krajach.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio,
Dolby Atmos i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi rmy Dolby
Laboratories.
Informacje na temat patentów DTS można znaleźć na stronie http://patents.dts.
com. Wyprodukowano na podstawie licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol,
& DTS i symbol razem, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD i DTS
Virtual:X są zarejestrowanymi znakami towarowymi, należącymi do DTS, Inc. na
terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. © DTS, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
UWAGA
Projektor użytkownika może różnić się od przedstawionego na ilustracjach w
niniejszej instrukcji.
Menu ekranowe projektora użytkownika może się nieco różnić od
przedstawionego w tej instrukcji.
4
POLSKI
Informacja dotycząca
oprogramowania open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL
i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://
opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu
otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak
koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres
opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu.
Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
5
POLSKI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zalecamy dokładne zapoznanie się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby
uniknąć potencjalnych wypadków lub niewłaściwego użytkowania produktu.
Przestrzeganie tych prostych zasad bezpieczeństwa pozwala uniknąć
odniesienia obrażeń przez dzieci.
Zasadami tymi należy kierować się także podczas przechowywania
iprzenoszenia posiadanego projektora.
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa są podane w dwóch formach, tj. w formie
OSTRZEŻENIE i PRZESTROGA, jak pokazano poniżej.
OSTRZEŻENIE: Niestosowanie się do instrukcji może spowodow
poważne obrażenia, a nawet śmierć.
PRZESTROGA: Niestosowanie się do instrukcji może spowodow
obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przechowywać ją w łatwo
dostępnym miejscu.
OSTRZEŻENIE/PRZESTROGA
WYSOKIE RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERAĆ.
Trójkąt równoboczny z symbolem błyskawicy zakończonej strzałką
stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o występującym wewnątrz
obudowy urządzenia niebezpiecznym napięciu w elementach
niezaizolowanych, które jest na tyle wysokie, że grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
Trójkąt równoboczny z symbolem wykrzyknika informuje
użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących obsługi i
konserwacji (serwisowania) urządzenia, zawartych w dołączonej
dokumentacji.
OSTRZEŻENIE/PRZESTROGA
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE
NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM LUB WILGOCIĄ.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756