Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Soundbar LG SN4 Czarny

Powrót
www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
INSTRUKCJA UPROSZCZONA
Bezprzewodowy panel
dźwiękowy
Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem
użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę
http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi.
Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.
MODEL
SN4
POLSKI
2105_Rev01
MFL71686161
SN4.DEUSLLM_SIM_POL_MFL71686161.indd 1 2021-06-09   2:59:34
Panel przedni
Przyciski znajdują się po boku urządzenia.
1 (Tryb czuwania) ············Włączanie i wyłączanie
urządzenia.
F (Funkcja) ·····························Wybór funkcji.
p/o (Głośność)················Regulacja głośności.
Panel tylny
DC IN························ Podłącz do zasilacza AC.
OPTICAL IN ···Podłączyć do urządzenia optycznego.
HDMI IN ············Podłączyć do urządzenia z wyjściem
HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC)······· Podłączyć do telewizora.
Port USB ···Służy do podłączenia do urządzenia USB.
Jeśli kabel optyczny nie jest podłączony we
właściwym kierunku, może to spowodować
uszkodzenie gniazda optycznego.
Podłączenie Subwoofera
Ustawić bezprzewodowy subwoofer w pobliżu
panelu dźwiękowego oraz wykonać poniższe kroki.
a Podłącz przewód zasilający sound bar’u i
subwoofera bezprzewodowego do gniazdka.
b ącz sound bar.
Panel dźwiękowy oraz bezprzewodowy
subwoofer zostaną połączone automatycznie.
Zaświeci się żółto-zielona dioda głośnika
niskoczęstościowego.
Ręczne podłączenie subwoofera
Jeżeli subwoofer nie emituje dźwięku, spróbuj
podłączyć ręcznie.
a Wciśnij PAIRING na tylnej stronie
bezprzewodowego głośnika basowego.
Żółto-zielona dioda na przednim
panelu bezprzewodowego głośnika
niskoczęstościowego szybko miga. (Jeśli żółto-
zielona dioda nie miga, wciśnij i zatrzymaj
przycisk PAIRING).
b ącz sound bar.
Parowanie jest zakończone. Zaświeci
się żółto-zielona dioda na przednim
panelu bezprzewodowego głośnika
niskoczęstościowego.
Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić panel
dźwiękowy oraz subwoofer w odległości
ponad 1 metr od innych urządzeń (np. ruter
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp).
!
1 m
SN4.DEUSLLM_SIM_POL_MFL71686161.indd 2 2021-06-09   2:59:35
Podłączenie TV
Połączyć sound bar i telewizor za pomocą połączenia
optycznego ( ) lub HDMI ARC ( ).
Podłączenie optyczne
a Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla
optycznego.
b Ustawić opcję [External Speaker (Optical)] w
menu ustawień telewizora.
TV
Połączenie HDMI (ARC)
a Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla
HDMI.
b Ustawić opcję [External Speaker (HDMI ARC)] w
menu ustawień telewizora.
TV
Połączenie HDMI jest niedostępne jeżeli
telewizor nie obsługuje HDMI ARC.
Jeżeli urządzenie podłączone jest
jednocześnie przy pomocy OPTICAL oraz
ARC, wówczas sygnał ARC ma wyższy
priorytet.
Podłączenie urządzenia dodatkowego
a Podłączenie urządzenia zewnętrznego.
TV
OR
(Tuner,
odtwarzacza itp.)
LUB
b Ustaw źródło sygnału wejściowego poprzez
wciśnięcie kilku razy F.
Zdalne sterowanie
Wymiana baterii
C/V: Pomiń/Poszukiwanie
N: Odtwórz / Zatrzymaj
-Blokada połączenia Bluetooth (BT LOCK):
Wybierz funkcję Bluetooth, powtórnie naciskając
przycisk F. Wciśnij i zatrzymaj na dłuższy czas N,
a po tym ponownie wciśnij w celu ograniczenia
połączenia Bluetooth z BT i LG TV.
SOUND EFFECT: Wybór trybu efektu dźwiękowego.
-Pilot sterowania zdalnego dla telewizora: wciśnij
i zatrzymaj na dłuższy czas SOUND EFFECT, a
po tym ponownie wciśnij, aby skorzystać z pilota
sterowania zdalnego telewizora.
FOLDER W/S: Wyszukiwanie folderu.
J: Wyświetlanie informacji o pliku, nazwa źródła
przepływu wchodzącego lub podłączonego
urządzenia Bluetooth.
-Automatyczne WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE
zasilania: długie naciśnięcie J i ponowne
wciśnięcie.
: Regulacja poziomu dźwięku każdego głośnika.
REPEAT: Odtwarzanie twoich plików powtórnie lub
w kolejności losowej.
SN4.DEUSLLM_SIM_POL_MFL71686161.indd 3 2021-06-09   2:59:37
Dodatkowe Informacje
Specykacje
Pobór mocy
Patrz główna etykieta.
Gotowość sieciowa: 1,0 W
(Jeżeli wszystkie porty sieciowe
są aktywowane).
Zasilacz AC
Model : DA-38A25
Producent : Asian Power
Devices Inc.
Wejście : 100 - 240 V ~
50 - 60 Hz
Wyjście : 25 V 0 1,52 A
Model : MS-Z1520R250-
038A0-P
Producent : MOSO POWER
SUPPLY TECHNOLOGY CO.,
LTD.
Wejście : 100 - 240 V ~
50/60 Hz
Wyjście : 25 V 0 1,52 A
Wymiary
(S x W x G)
Około
890,0 mm X 57,0 mm X
85,0 mm Z nóżką
Zasilanie
interfejsu
(USB)
5 V 0 500 mA
Wzmacniacz
(Całkowita
moc
wyjściowa
RMS)
300 W RMS
Projekt i specykacje mogą ulec zmianom bez
powiadomienia.
Jak rozłączyć połączenie z siecią
bezprzewodową lub urządzenie
bezprzewodowe
Wyłączyć funkcję AUTOMATYCZNE WŁ./WYŁ. i
wyłączyć urządzenie.
Informacja dotycząca oprogramowania
open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający
licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open
source można pobrać ze strony internetowej
http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobr
warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia
gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu
źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę
pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty
nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu
prośby na adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po
ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest
ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
Deklaracja zgodności
Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie
radiowe typu Bezprzewodowy panel dźwiękowy jest
zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest
pod następującym adresem:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz
użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała
użytkownika.
Zakres częstotliwości Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz 10 dBm
5730 do 5850 MHz 13,35 dBm
SN4.DEUSLLM_SIM_POL_MFL71686161.indd 4 2021-06-09   2:59:37

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756