Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Telewizor LG 32LQ63006LA 32" LED Full HD WebOS DVB-T2/HEVC/H.265

Powrót
POLSKI
www.lg.com
Copyright © 2022 LG Electronics Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa modelu i numer seryjny urządzenia są
umieszczone z tyłu i na jednym z jego boków. Warto
zapisać je poniżej na wypadek, gdyby należało oddać
urządzenie do naprawy.
Model
Numer seryjny
Przed rozpoczęciem korzystania z
urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi i zachować ją do
dalszego wykorzystania.
TELEWIZOR LED*
* W telewizorze LED rmy LG zastosowano ekran LCD
z podświetleniem LED.
Zasady bezpieczeństwa i informacje
dodatkowe
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
Przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją
Przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika TV prosimy o zapoznanie się dokładnie z instrukcją obsługi. Po przeczytaniu instrukcji warto ją zachować do
dalszego wykorzystania w przyszłości.
Ze strony internetowej można pobrać podręcznik zawierający instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania, rozwiązywania problemów, specyfikacje, licencje
itp. Zawartość podręcznika można wyświetlić na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
Instrukcja obsługi : Więcej informacji na temat tego telewizora można znaleźć w INSTRUKCJA OBSŁUGI dostępnym w urządzeniu. (Zależne od modelu)
-Aby otworzyć INSTRUKCJA OBSŁUGI / [Wsparcie] [Podręcznik obsługi]
Elementy do nabycia osobno
Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie lub modyfikacji w celu poprawy jakości. W celu nabycia tych akcesoriów należy
skontaktować się z punktem zakupu urządzenia. Wymienione urządzenia współpracują jedynie z niektórymi modelami.
Nazwa i wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji produktu lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.
Pilot zdalnego sterowania Magic
Sprawdź, czy Twój model telewizora obsługuje technologię Bluetooth w specyfikacji modułu sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy można go używać z
Pilotem Magic.
Kabel do podłączania anten i urządzeń zewnętrznych należy zakupić osobno.
Uwaga
W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności od modelu.
Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Ostrzeżenie! Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE
MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Symbol stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o występującym wewnątrz obudowy urządzenia niezaizolowanym „niebezpiecznym napięciu”, które jest
na tyle wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Symbol informuje użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) urządzenia zawartych w dołączonej
dokumentacji.
OSTRZEŻENIE : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE
NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM LUB WILGOCIĄ.
ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POŻARU IJEGO ROZPRZESTRZENIANIU
SIĘ, TRZYMAĆ ŚWIECZKI IINNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIA ZDALA OD
PRODUKTU.
Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w następujących
typach miejsc:
-Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym.
-Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka.
-W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia
wytwarzające ciepło.
-W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie
urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów.
-Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru.
-
Produktu nie wolno umieszczać wmiejscach, wktórych mogą kapać na niego
płyny lub wktórych może zostać zachlapany. Nie wolno też umieszczać na
lub nad nim (na przykład na znajdujących się nad nim półkach) przedmiotów
wypełnionych płynem, takich jak wazony, kubki itp.
-Produktu nie wolno umieszczać wpobliżu substancji lub przedmiotów
łatwopalnych, takich jak benzyna bądź świeczki, ani wystawiać go na
bezpośrednie działanie klimatyzatora.
-Nie wolno instalować produktu wnadmiernie zakurzonych miejscach.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem,
zapłonem/wybuchem, awarią lub zniekształceniem produktu.
Wentylacja
-Telewizor zamontować wdobrze wietrzonym miejscu. Nie wolno
instalować go wosłoniętych miejscach, takich jak regał na książki.
-Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
-Gdy produkt jest podłączony do zasilania nie wolno zasłaniać go ani
przykrywać tkaninami bądź innymi materiałami.
Uważać, aby nie dotykać otworów wentylacyjnych. Wprzypadku
oglądania programów telewizyjnych przez dłuższy czas otwory
wentylacyjne mogą ulec nagrzaniu.
3
Wpobliżu telewizora nie wolno używać urządzeń elektrycznych
wysokiego napięcia (np. elektronicznej pułapki na owady). Może to
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Nie wolno podejmować prób jakiejkolwiek modyfikacji niniejszego
produktu bez otrzymania pisemnego upoważnienia od firmy
LGElectronics. Takie działanie może spowodować pożar lub porażenie
prądem. Wcelu przeprowadzenia serwisowania lub naprawy
skontaktować się zdziałem obsługi klienta. Wprowadzanie modyfikacji
bez upoważnienia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania
zproduktu.
Używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zatwierdzonych przez
firmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem,
porażeniem prądem, awarią lub uszkodzeniem produktu.
Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani przewodu
zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować pożarem
lub porażeniem prądem elektrycznym.
Zachować ostrożność podczas korzystania zzasilacza, aby uniknąć
upuszczenia iuderzeń. Uderzenie może skutkować uszkodzeniem
zasilacza.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie dotykać
telewizora mokrymi rękami. Jeśli bolce wtyczki kabla zasilającego są
mokre lub pokryte kurzem, dokładnie je osuszyć lub wytrzeć zkurzu.
Baterie
-Akcesoria (baterie itp.) przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza
zasięgiem dzieci.
-Nie doprowadzać do zwarcia baterii, nie demontować ich ani nie
doprowadzać do ich przegrzania. Nie pozbywać się baterii poprzez
wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno wystawiać na działanie
wysokiej temperatury.
-Przestroga : Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu grozi
pożarem lub wybuchem.
Przenoszenie
-Wprzypadku przenoszenia produktu wyłączyć go, odłączyć go od
zasilania iodłączyć od niego wszystkie kable. Do przeniesienia
większych telewizorów mogą być potrzebne co najmniej 2osoby.
Nie wolno naciskać na przedni panel telewizora ani poddawać
go dużym obciążeniom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
skutkować uszkodzeniem produktu, wybuchem pożaru lub
odniesieniem obrażeń.
Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie wolno poddawać produktu wstrząsom wwyniku uderzeń, zrzucać na
niego przedmiotów ani upuszczać niczego na ekran.
Nie wolno mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami,
np. gwoździami, paznokciami, ołówkami czy długopisami, ani
zarysowywać go. Powyższe działania mogą skutkować uszkodzeniem
ekranu.
Czyszczenie
-Wcelu przeprowadzenia czyszczenia odłączyć kabel zasilający
idelikatnie przetrzeć miękką/suchą ściereczką. Nie rozpryskiwać
wody iinnych płynów bezpośrednio na telewizorze. Nie wolno
czyścić telewizora za pomocą środków chemicznych, takich jak
środków czyszczących do szyb, odświeżaczy powietrza, środków
owadobójczych, smarów, wosku (do samochodów, do zastosowań
przemysłowych), środków ściernych, rozcieńczalników, benzenu,
alkoholu itp., ponieważ mogą one uszkodzić produkt i/lub jego
panel. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować porażeniem
prądem lub uszkodzeniem produktu.
Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed fizycznymi przeciążeniami
i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem, zagięciem, zaciskaniem,
przytrzaskiwaniem drzwiami i podeptaniem). Należy zwracać szczególną
uwagę na wtyczki, gniazda ścienne oraz miejsce, w którym kabel łączy
się z urządzeniem.
Nie wolno przenosić ani przesuwać telewizora, gdy kabel zasilający jest
podłączony.
Nie wolno korzystać zproduktu, jeśli kabel jest uszkodzony lub
nieprawidłowo podłączony.
Podczas odłączania kabla zasilającego chwycić ipociągnąć za wtyczkę.
Nie wolno pociągać za kabel zasilający wcelu odłączenia go od
telewizora.
Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda prądu
zmiennego, gdyż może to skutkować pożarem lub porażeniem prądem
elektrycznym.
Odłączanie urządzenia od głównego źródła zasilania
-Wtyczka kabla zasilającego pełni funkcję urządzenia odłączającego.
Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej, musi być łatwo dostępna.
Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób
bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający jego
przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez dziecko.
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może
przewrócić się i spowodować poważne obrażenia.
Uziemienie anteny zewnętrznej (może różnić się zależnie od kraju):
-Jeśli zainstalowana jest antena zewnętrzna, należy stosować poniższe
środki ostrożności. Zespołu anteny zewnętrznej nie wolno umieszczać
wpobliżu napowietrznych linii zasilających lub obwodów oświetlenia
elektrycznego bądź zasilania ani wmiejscach, gdzie może wejść
wkontakt zliniami zasilającymi albo obwodami tego typu, gdyż może
to skutkować śmiercią bądź odniesieniem poważnych obrażeń.
Nie wolno dotykać niniejszego urządzenia ani anteny podczas burzy
zpiorunami. Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
Upewnić się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony do telewizora
igniazda ściennego. Wprzeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia
wtyczki igniazda ściennego, awskrajnych przypadkach do wybuchu
pożaru.
Nie umieszczać metalowych ani łatwopalnych przedmiotów wewnątrz
produktu. Jeśli jakiś przedmiot przypadkiem znajdzie się wewnątrz
produktu, odłączyć kabel zasilający iskontaktować się zdziałem obsługi
klienta.
Nie dotykać końcówki kabla, gdy jest on podłączony. Może to
spowodować śmiertelne porażenie prądem.
Wopisanych poniżej sytuacjach należy natychmiast odłączyć
produkt od zasilania iskontaktować się zlokalnym działem
obsługi klienta.
-Produkt jest uszkodzony.
-Przedostanie się wody lub innego płynu do wnętrza produktu
(np. zamoknięcie zasilacza prądu zmiennego, kabla zasilającego lub
telewizora).
-Wydobywanie się dymu lub zapachu ztelewizora.
-Podczas burzy zpiorunami lub wprzypadku nieużytkowania przez
dłuższy czas.
Nawet po wyłączeniu telewizora za pomocą pilota lub przycisku zasilania
źródło zasilania prądem zmiennym pozostaje podłączone, jeśli kable
urządzenia nie zostały odłączone.
4
Instalacja
Podnoszenie i przenoszenie telewizora
Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora należy
przeczytać poniższe informacje, które pomogą uniknąć jego porysowania lub
uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od modelu
i rozmiarów.
Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.
Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłącz
przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby
zapobiec uszkodzeniom.
Telewizor należy chwycić mocno z boku i u dołu obudowy. Nie wolno go
trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
Duży telewizor powinny przenosić przynajmniej 2 osoby.
Podczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami i
nadmiernymi drganiami.
Podczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji pionowej –
nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub w prawo.
Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej
zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
Podczas korzystania z telewizora należy uważać, aby nie uszkodzić
wystających przycisków.
Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to doprowadzić do jego
uszkodzenia.
W trakcie przymocowywania podstawy do telewizora — telewizor
powinien być położony ekranem w dół na miękkiej lub płaskiej
powierzchni, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.
Montaż na płaskiej powierzchni
1 Podnieś telewizor i ustaw go na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej.
• Pozostaw co najmniej 10cm odstęp od ściany w celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji.
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z
substancji takich, jak oleje czy smary. (Może to spowodować uszkodzenie
produktu.)
W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie należy
zabezpieczyć go przed ryzykiem przewrócenia się. W przeciwnym
wypadku produkt może przewrócić się i spowodować obrażenia.
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas eksploatacji
urządzenia, nie należy podłączać do niego żadnych niezatwierdzonych
akcesoriów.
Jakiekolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem
niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
Wkręty powinny być poprawnie włożone i wystarczająco mocno
dokręcone. (Jeśli nie zostaną dokręcone wystarczająco mocno, telewizor
może przechylać się do przodu po zamontowaniu.) Wkrętów nie należy
dokręcać zbyt mocno, aby ich nie uszkodzić. Uszkodzenie wkrętów może
uniemożliwić ich odpowiednie zamocowanie.
Montaż telewizora na ścianie
1 Włóż i dokręć śruby oczkowe lub uchwyty i śruby z tyłu telewizora.
• Jeśli w miejscach, gdzie mają się znaleźć śruby oczkowe, są już
wkręcone inne śruby, wykręć je.
2 Przymocuj uchwyty ścienne do ściany za pomocą śrub. Położenie
uchwytów ściennych powinno odpowiadać pozycji śrub oczkowych
wkręconych z tyłu telewizora.
3 Połącz śruby oczkowe z uchwytami ściennymi za pomocą napiętej,
odpowiednio wytrzymałej linki. Linka powinna biec równolegle do
podłogi.
Do zamontowania telewizora należy użyć stolika lub półki wystarczająco
dużych i mocnych, aby pomieścić urządzenie i wytrzymać jego ciężar.
Śruby, uchwyty oraz linka nie są dołączone do telewizora. W sprawie
zakupu dodatkowych akcesoriów prosimy skontaktować się z lokalnymi
punktami sprzedaży.
5
Montaż na ścianie
Uważnie przymocuj opcjonalny uchwyt ścienny do tyłu telewizora
oraz do mocnej ściany prostopadłej do podłogi. Jeśli chcesz zawiesić
telewizor na słabszych ścianach lub innych elementach, skonsultuj się z
wykwalifikowanym technikiem. Firma LG zaleca przeprowadzenie montażu
urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego instalatora. Zalecamy
korzystanie z uchwytu ściennego firmy LG. Uchwyt ścienny firmy LG pozwala
na łatwe ustawianie pozycji telewizora wraz z podłączonymi przewodami.
W przypadku korzystania z uchwytu ściennego producenta innego niż
firma LG należy wybrać uchwyt zapewniający odpowiednie zamocowanie
urządzenia do ściany z wystarczającą ilością miejsca umożliwiającą
podłączenie urządzeń zewnętrznych. Zaleca się podłączenie wszystkich kabli
przed zamocowaniem uchwytu do ściany.
Przed montażem telewizora na uchwycie ściennym należy zdemontować
podstawę, wykonując instrukcje dotyczące jej montażu w odwrotnej
kolejności.
Więcej informacji na temat śrub iwspornika do mocowania do ściany
można znaleźć w sekcji poświęconej akcesoriom. (Do nabycia osobno.)
W przypadku montażu produktu na ścianie należy przykręcić uchwyt
montażowy zgodny ze standardem VESA (opcjonalny) do tyłu obudowy.
W trakcie instalacji urządzenia za pomocą uchwytu ściennego
(opcjonalnego) należy je dokładnie przymocować, aby nie spadło.
Wprzypadku montażu telewizora na ścianie pamiętać, aby wczasie
instalacji nie zawieszać kabli zasilających isygnałowych ztyłu
telewizora.
Produktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie narażony na
działanie tłuszczów lub mgły olejowej. Ponieważ może to spowodować
uszkodzenie produktu i jego upadek.
Podczas instalacji uchwytu ściennego zaleca się zabezpieczenie otworu
podstawy taśmą, aby zapobiec przedostawaniu się do środka kurzu i
owadów. (Zależne od modelu)
Antena/Kabel
Telewizor należy podłączyć do ściennego gniazdka antenowego za pomocą
przewodu antenowego RF (75Ω).
Aby korzystać z więcej niż dwóch odbiorników telewizyjnych, należy
użyć rozdzielacza sygnału antenowego.
Jeżeli jakość obrazu jest niska, należy zainstalować odpowiedni
wzmacniacz sygnału w celu jej poprawienia.
Jeżeli jakość obrazu jest niska podczas korzystania z anteny, spróbuj
dostosować kierunek ustawienia anteny.
Przewód antenowy i konwerter nie są dostarczane w zestawie.
Antena satelitarna
Telewizor należy podłączyć do anteny satelitarnej, umieszczając przewód RF
anteny satelitarnej (75 Ω) w gnieździe anteny satelitarnej telewizora.
(Zależne od modelu)

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756