Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Lodówka LIEBHERR CBNBSD 576I No frost 201.5cm Stalowo-czarna Kostkarka

Instrukcja obsługi Lodówka LIEBHERR CBNBSD 576I No frost 201.5cm Stalowo-czarna Kostkarka

Powrót
Instrukcja obsługi
Quality, Design and Innovation
home.liebherr.com/fridge-manuals
Zawartość
1 Prezentacja urządzenia......................................... 3
1.1 Zakres dostawy........................................................ 3
1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia.......................... 3
1.3 Zakres zastosowania urządzenia.............................. 3
1.4 Zgodność................................................................. 4
1.5 Baza danych produktów EPREL............................... 4
2 Ogólne zasady bezpieczeństwa........................... 4
3 Uruchomienie......................................................... 5
3.1 Włączanie urządzenia.............................................. 5
3.2 Zakładanie wyposażenia.......................................... 6
4 Zarządzanie żywnością......................................... 6
4.1 Przechowywanie żywności....................................... 6
4.2 Okresy przechowywania........................................... 7
5 Oszczędzanie energii............................................. 8
6 Obsługa................................................................... 8
6.1 Elementy obsługi i wyświetlacza.............................. 8
6.1.1 Wyświetlacz Status................................................. 8
6.1.2 Nawigacja................................................................8
6.1.3 Symbole wskaźnikowe............................................ 9
6.2 Logika działania........................................................ 9
6.2.1 Aktywacja / dezaktywacja funkcji.............................9
6.2.2 Wybór wartości funkcji.............................................9
6.2.3 Aktywacja / dezaktywacja ustawień.........................9
6.2.4 Wybór wartości nastawczej................................... 10
6.2.5 Wywoływanie menu klienta................................... 10
6.3 Funkcje..................................................................... 10
Temperatura.......................................................... 10
SuperCool............................................................. 11
SuperFrost............................................................ 11
PowerCool.............................................................11
PartyMode.............................................................11
HolidayMode.........................................................11
EnergySaver..........................................................12
HydroBreeze*........................................................12
IceMaker / MaxIce*................................................12
6.4 Ustawienia................................................................ 12
Język.....................................................................12
6.4.2 Tworzenie połączenia WLAN.................................12
Blokada wejścia.................................................... 13
Jasność wyświetlacza........................................... 13
Alarm otwartych drzwi........................................... 13
Jednostka temperatury..........................................13
Informacja............................................................. 13
SabbathMode........................................................14
CleaningMode.......................................................14
TubeClean*............................................................14
Kostki lodu*........................................................... 14
BioFresh B-Value*................................................. 14
Przypomnienie...................................................... 15
Wyłączanie urządzenia......................................... 15
6.5 Ostrzeżenia.............................................................. 15
6.5.1 Komunikat............................................................. 15
6.5.2 Tryb DemoMode....................................................15
7 Wyposażenie.......................................................... 16
7.1 Półka w drzwiach...................................................... 16
7.2 Dzielona półka środkowa.......................................... 17
7.3 VarioSafe.................................................................. 17
7.4 InfinitySpring*........................................................... 18
7.5 Różne półki na butelki.............................................. 18
7.6 Szuflady................................................................... 18
7.7 Pokrywa Fruit & Vegetable-Safe............................... 19
7.8 Regulacja wilgotności............................................... 19
7.9 HydroBreeze*........................................................... 20
7.10 EasyTwist-Ice*.......................................................... 20
7.11 VarioSpace............................................................... 21
7.12 Akcesoria................................................................. 21
8 Konserwacja........................................................... 23
8.1 Filtr z węglem aktywowanym FreshAir-..................... 23
8.2 Zbiornik wody*.......................................................... 23
8.3 Filtr wody*................................................................. 24
8.4 Rozmrażanie urządzenia.......................................... 24
8.5 Czyszczenie urządzenia........................................... 24
9 Wsparcie klienta.................................................... 27
9.1 Dane techniczne...................................................... 27
9.2 Odgłosy towarzyszące pracy.................................... 27
9.3 Zakłócenie techniczne.............................................. 28
9.4 Serwis...................................................................... 29
9.5 Tabliczka znamionowa.............................................. 30
10 Wyłączenie urządzenia.......................................... 30
11 Utylizacja urządzenia............................................. 30
Producent ciągle pracuje nad ulepszaniem wszystkich typów
i modeli urządzeń. Dlatego prosimy o zrozumienie, jesteśmy
zmuszeni zastrzec sobie prawo wprowadzenia zmian kształtu,
wyposażenia i rozwiązań technicznych.
W celu zapoznania się ze wszystkimi zaletami nowego urzą-
dzenia zalecamy uważne przeczytanie wskazówek zawartych
w niniejszej instrukcji.
Instrukcja została opracowana dla kilku modeli urządzeń. Mogą
zatem występować pewne różnice pomiędzy opisem i urzą-
dzeniem. Fragmenty dotyczące tylko określonych urządzeń
zaznaczone gwiazdką (*).
Instrukcje robocze wyróżnione symbolem , a wyniki
działań symbolem .
Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje dla:
CBN (st) (bs) (sd) (c) (d) 57..(i) / 77..(i)
Wskazówka
Jeśli w nazwie urządzenia znajduje się litera N, to jest to urzą-
dzenie NoFrost.
2 * zależne od modelu i wyposażenia
1 Prezentacja urządzenia
1.1 Zakres dostawy
Sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń trans-
portowych. W przypadku jakichkolwiek reklamacji, należy
skontaktować się z dealerem lub placówką serwisową
(patrz 9.4 Serwis) .
Zakres dostawy składa się z następujących części:
-Urządzenie wolnostojące
-Wyposażenie (w zależności od modelu)
-Materiał montażowy (w zależności od modelu)
-„Quick Start Guide“
-„Installation Guide“
-Broszura serwisowa
1.2 Przegląd urządzenia i wyposażenia
Fig. 1 Przykładowa prezentacja
Zakres temperatury
(A) Chłodziarka (C) Zamrażalnik
(B) BioFresh (D) Najzimniejsza strefa
Wyposażenie
(1) Elementy obsługowe
w drzwiach (13) Półka w drzwiach
(2) Wentylator z FreshAir-
węglem aktywnym (14) VarioBox
(3) Dzielona półka środ-
kowa (15) Stojak na butelki
(4) VarioSafe (16) Uchwyt butelek
(5) HydroBreeze* (17) Szuflada zamrażalnika
(6) Pokrywa Fruit & Vege-
table-Safe (18) VarioSpace
(7) Różne półki na butelki (19) Otwór odpływowy
(8) Fruit & Vegetable-Safe (20) Tabliczka znamionowa
(9) Meat & Dairy-Safe/
Fisch & Seafood-Safe* (21) Akumulatory chłodnicze
(10) EasyTwist-Ice* (22) Łopatka do kostek lodu*/
pojemnik na kostki lodu*
(11) Półka na jajka (23) IceMaker*
(12) Pojemnik na masło (24) InfinitySpring*
Wskazówka
uPółki, szuflady lub kosze w stanie dostawy rozmie-
szczone tak, by uzyskać optymalną efektywność energe-
tyczną. Zmiany rozmieszczenia w zakresie podanych opcji
szufladowych, np. półki w chłodziarce, nie mają jednak
wpływu na zużycie energii.
1.3 Zakres zastosowania urządzenia
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
chłodzenia produktów spożywczych w środo-
wisku domowym lub podobnym. Zalicza się do
tego np. użytkowanie
-w prywatnych kuchniach, pensjonatach ze
śniadaniem,
-przez gości w dworkach, hotelach, motelach
oraz innych miejscach noclegowych,
-przy cateringach oraz podobnych usługach
w handlu hurtowym.
Urządzenie nie jest przeznaczone do stoso-
wania w formie urządzenia do zabudowy.
Każde inne zastosowanie jest niedopuszczalne.
Przewidziane użytkowanie niezgodne
z przeznaczeniem
Stanowczo zabrania się:
-Przechowywania i chłodzenia leków, plazmy
krwi, preparatów laboratoryjnych oraz innych
materiałów i produktów wymienianych
w dyrektywie dotyczącej produktów medycz-
nych 2007/47/WE
-Stosowania na obszarach zagrożonych wybu-
chem
-Stosowania na ruchomym podłożu w stat-
kach, pociągach lub samolotach
Użytkowanie urządzenia niezgodne z przezna-
czeniem może doprowadzić do uszkodzenia lub
zepsucia przechowywanych towarów.
Klasy klimatyczne
Zależnie od klasy klimatycznej urządzenie jest
przeznaczone do pracy w obrębie wskaza-
nych granic temperatury otoczenia. Klasa klima-
tyczna obowiązująca dla danego urządzenia
podana jest na tabliczce znamionowej.
Wskazówka
uAby zagwarantow prawidłową pracę, prze-
strzegać podanych temperatur otoczenia.
Prezentacja urządzenia
* zależne od modelu i wyposażenia 3
Klasa klima-
tyczna Temperatura otoczenia
SN 10 °C do 32 °C
N 16 °C do 32 °C
ST 16 °C do 38 °C
T 16 °C do 43 °C
1.4 Zgodność
Szczelność obiegu czynnika chłodniczego została poddana
kontroli. Urządzenie spełnia warunki odpowiednich prze-
pisów bezpieczeństwa jak również dyrektyw 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE, 2010/30/UE
i 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod nastę-
pującym adresem: www.Liebherr.com
Komora BioFresh spełnia wymagania odnośnie komory schła-
dzania określone w normie DIN EN 62552:2020.
1.5 Baza danych produktów EPREL
Od 1 marca 2021 informacje odnośnie etykietowania ener-
getycznego oraz wymagań dotyczących ekoprojektu można
znaleźć w europejskiej bazie danych produktów (EPREL).
Baza danych produktów jest dostępna pod adresem https://
eprel.ec.europa.eu/. Po wejściu na stronę wyświetli się pole-
cenie wpisania identyfikatora modelu. Identyfikator modelu jest
podany na tabliczce znamionowej.
2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
Zagrożenia dla użytkownika:
-Urządzenie to może być używane przez
dzieci oraz przez osoby z ograniczonymi zdol-
nościami fizycznymi, sensorycznymi i mental-
nymi lub przez osoby posiadające niedosta-
teczne doświadczenie oraz wiedzę, gdy znaj-
dują się one pod nadzorem lub jeśli zostały
poinformowane o bezpiecznym stosowaniu
urządzenia oraz o możliwych zagrożeniach.
Dzieci nie mogą się bawić urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie może b
przeprowadzane przez dzieci nie będące pod
nadzorem. Dzieci w wieku 3-8 lat mogą umie-
szczać produkty w urządzeniu oraz je z niego
wyjmować. Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie
mogą przebyww pobliżu urządzenia, jeżeli
nie są w sposób nieprzerwany nadzorowane.
-Podczas odłączania urządzenia od sieci,
zawsze chwytać za wtyczkę. Nie ciągnąć
kabla.
-W razie usterek wyciągnąć wtyk z gniazda
sieciowego bądź wyłączyć bezpiecznik.
-Nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie
eksploatować urządzenia z uszkodzonym
przewodem zasilającym.
-Naprawy i ingerencje w urządzenie powierz
wyłącznie placówce serwisowej lub odpo-
wiednio wykwalifikowanemu personelowi.
-Montować, podłączać i utylizow urzą-
dzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi
w instrukcji.
-Niniejszą instrukcję należy starannie przecho-
wyw i przekaz wraz z urządzeniem
ewentualnemu następnemu użytkownikowi.
-Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody spowodowane nieprawidłowym podłą-
czeniem do sieci wodociągowej.*
Zagrożenie pożarowe:
-Zawarty w urządzeniu czynnik chłodniczy
(dane na tabliczce znamionowej) jest przy-
jazny dla środowiska, ale łatwopalny. Wypły-
wający czynnik chłodniczy może ulec zapło-
nowi.
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia prze-
wodów obiegu czynnika chłodniczego.
Wewnątrz urządzenia nie wolno manipu-
lować źródłami zapłonu.
Wewnątrz urządzenia nie wolno używ
żadnych urządzelektrycznych (np. myjek
parowy, grzejników, lodziarek itp).
Jeżeli wydostaje się czynnik chłodniczy:
Usunąć ogień lub źródła zapłonu, znaj-
dujące się w pobliżu miejsca nieszczel-
ności. Dobrze przewietrzyć pomieszczenie.
Powiadomić serwis techniczny.
-W urządzeniu nie wolno przechowyw
żadnych materiałów wybuchowych ani
puszek zawierających aerozole z palnymi
propelentami, takimi jak butan, propan,
pentan itp. Takie puszki z aerozolami można
rozpoznać na podstawie nadrukowanego
opisu zawartości lub symbolu płomienia na
puszce. Ewentualnie ulatniające się gazy
mogłyby zapalić się w zetknięciu z częściami
elektrycznymi.
-Palące się świece, lampy i inne przedmioty
z otwartym płomieniem trzymać z dala od
urządzenia, aby go nie podpalić.
-Butelki z napojami alkoholowymi lub inne
pojemniki z alkoholem należy przechowywać
wyłącznie szczelnie zamknięte. Ewentualnie
wypływający alkohol mógłby zapalić się
w zetknięciu z częściami elektrycznymi.
Niebezpieczeństwo spadnięcia lub wywró-
cenia:
-Cokołu, szuflad, drzwi itd. nie wolno używ
jako podnóżków, nie wolno stosować ich jako
podparcia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci.
Niebezpieczeństwo zatrucia żywnością:
-Nie spożywać żywności z przekroczoną datą
przydatności do spożycia.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
4 * zależne od modelu i wyposażenia
Niebezpieczeństwo odmrożeń, utraty czucia
lub bólu:
-Unikać długotrwałego kontaktu skóry
z zimnymi powierzchniami lub z chłodziarko-
zamrażarką albo przedsięwziąć odpowiednie
środki ostrożności, np. użyć rękawic.
Niebezpieczeństwo zranienia osób
i uszkodzenia urządzenia:
-Gorąca para może spowodow obrażenia.
Do rozmrażania nie wolno używ urządzeń
elektrycznych do ogrzewania, urządzeń do
czyszczenia parą pod ciśnieniem, otwartego
ognia ani sprayów rozmrażających.
-Nie używ ostrych przedmiotów do
usuwania lodu.
Ryzyko zgniecenia:
-Nie sięgać do zawiasu podczas otwierania
i zamykania drzwi. Może dojść do zakle-
szczenia się palców.
Symbole na urządzeniu:
Symbol ten może się znajdować na sprę-
żarce. Odnosi się do oleju umieszczonego
w sprężarce i wskazuje na następujące
niebezpieczeństwo: Może być śmiertelny
w przypadku połknięcia i przedostania się
do dróg oddechowych. Wskazówka ta jest
istotna jedynie w przypadku recyklingu.
Brak niebezpieczeństwa w trakcie normalnej
eksploatacji.
Symbol ten znajduje się na sprężarce i wska-
zuje na zagrożenie związane z substancjami
palnymi. Nie usuwać naklejki.
Taka lub podobna naklejka może znajdow
się z tyłu urządzenia. Dotyczy ona pianko-
wych paneli w drzwiach i / lub w obudowie.
Wskazówka ta jest istotna jedynie w przy-
padku recyklingu. Nie usuwać naklejki.
Należy przestrzegać specjalnych wska-
zówek, podanych w innych rozdziałach:
NIEBEZPIE-
CZEŃ-
STWO
informuje o bezpośrednio niebez-
piecznej sytuacji, która w razie zlek-
ceważenia spowoduje śmierć lub
ciężkie obrażenia ciała.
OSTRZE-
ŻENIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow śmierć lub ciężkie
obrażenia ciała.
OSTRO-
ŻNIE informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodow lekkie lub średnie
obrażenia ciała.
UWAGA informuje o niebezpiecznej sytuacji,
która w razie zlekceważenia może
spowodować szkody rzeczowe.
Wskazówka oznacza ogólne użyteczne wska-
zówki i porady.
3 Uruchomienie
3.1 Włączanie urządzenia
Zagwarantować, aby spełnione zostały następujące warunki:
qUrządzenie jest ustawiane i podłączane zgodnie z instrukcją
montażu.
qWszystkie taśmy klejące, folie klejące i ochronne oraz
zabezpieczenia transportowe w urządzeniu i na nim
zdjęte.
qWszystkie wkładki reklamowe z szuflad zostały usunięte.
uWłączyć urządzenie na wskaźniku.
Fig. 2
uPo włączeniu urządzenia wybrać język.
Fig. 3
uNastępnie wyświetlany jest ekran statusu.
uJeśli tryb DemoMode jest wyświetlany razem z niebieskim
ekranem po włączeniu urządzenia, tryb DemoMode może
zostać dezaktywowany w ciągu następnych 5 minut.
Fig. 4
uNacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Demo-
Mode.
wTryb DemoMode jest nieaktywny.
Wskazówka
Producent zaleca:
uWłożyć jedzenie: odczekok. 6 godzin, zostanie osiąg-
nięta nastawiona temperatura.
uProdukt umieszczać przy temperaturze -18 °C lub niższej.
Uruchomienie
* zależne od modelu i wyposażenia 5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756