Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Mysz MAD DOG GM305 gamingowa RGB LED TILT-CLICK

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
MYSZ
GAMINGOWA
GM305
GŁÓWNE CECHY
• Precyzyjny sensor optyczny
• Kabel z pierścieniem ferrytowym
• Wysokiej jakości ślizgi
INSTALACJA
• Należy podłączyć urządzenie do portu USB
• System automatycznie wykryje urządzenie i zainstaluje sterownik
SPECYFIKACJA
• Rodzaj sensora: Optyczny Sensor AVAGO 5050
- Dostępne poziomy rozdzielczości: 800, 1200, 2400, 3200 DPI
• Ilość przycisków: 8
• Maksymalne przyśpieszenie: 8 G
• Podświetlane logo: pulsujące światło w 4 barwach zależne od wybranego poziomu DPI
• Wyjście USB: Tak
• Długość przewodu: 2 m
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Mysz optyczna dla graczy MAD DOG GM305
• Instrukcja obsługi i warunki gwarancji
WYMAGANIA
• PC lub urządzenia kompatybilne z portem USB
• Windows XP/7/8/10
UWAGI OGÓLNE
• Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem
• Urządzenie zgodne z wymogami UE
EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA
Tourządzenie jest oznaczone, zgodnie zDyrektywą Parlamentu Euro-pejskiego iRady 2012/19/UE zdnia 4 lipca 2012r. wsprawie zużytego
sprzętu elektrycznego ielektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera naodpady:
Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem zodpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić dolokalnego punktu przetwarzania iutylizacji odpadów lubskontaktować się zwładzami miejskimi.
MOżESZ POMÓC ChRONIĆ ŚRODOWISKO!
Właściwe postępowanie zezużytym sprzętem elektrycznym ielektronicznym przyczynia się douniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi iśrodowiska naturalnego konsekwencji, wynikających zobecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania
iprzetwarzania takiego sprzętu.
WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. zo.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne odwad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta nakoszt gwaranta wciągu 14 dni oddaty zgłoszenia uszkodzenia doserwisu autoryzowanego
lub punktu sprzedaży.
3.
Wwyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych odproducenta, termin naprawy może zostać
wydłużony do30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące oddaty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest doużywania wyłącznie wwarunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych naskutek używania urządzenia niezgodnie zinstrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw imodyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
d. części znatury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7.
Klientowi przysługuje wymiana produktu nanowy jeżeli powykonaniu wokresie gwarancji czterech napraw nadal występują wnim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest toniemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, wktórej
produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9.
Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za
wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.
UWAGA! Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.
Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756