Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka MIDEA MDRB521MGE01 No frost 201.8cm Biała

Powrót
Instrukcja obsługi
MDRB470MG
MDRB521MG
SERIES
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać
się z instrukcją obsługi. Zalecamy przechowywanie instrukcji w dogodnym
miejscu tak, aby w każdej chwili można z niej skorzystać
SPIS TREŚCI
1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1.1Środki ostrożności 3-4
1.2Znaczenie symboli dot. bezpieczeństwa
5
1.3Bezpieczeństwo związane z elektrycznością 5
1.4Zalecenia dot. obsługi urządzenia
6
1.5Zalecenia dot. przechowywania
6
1.6Zalecenia dot. energii 7
1.7Zalecenia dot. utylizacji 7
2. Właściwe korzystanie z urządzenia
2.1Instalacja 8
2.2Poziomowanie 9
2.3Zmiana kierunku otwierania drzwi
9-11
2.4Wymiana oświetlenia 12
2.5Uruchamianie urządzenia
12
2.6Wskazówki dotyczące oszczędzania energii 12
3. Funkcjonalność
3.1Kluczowe części 13
3.2Funkcje 14-
15
4. Użytkowanie i konserwacja urządzenia
4.1Czyszczenie urządzenia 16
4.2Czyszczenie szklanych półek 16
4.3Rozmrażanie
17
4.4Odłączanie urządzenia 17
5. Rozwiązywanie problemów
5.1Rozwiązywanie problemów
18
2
1. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
1.1 Środki ostrożności
Uwaga! Zagrożenie pożarem!
Zastosowanie zamierzone: urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach
domowych lub użytku o podobnych charakterze, np. w biurze, jako lodówki w
pensjonatach/pokojach hotelowych czy w innych lokalach mieszkalnych. Urządzenie nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego.
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego
uprawnionego serwisanta lub odpowiednio wykwali<kowanego pracownika serwisu ze względów
bezpieczeństwa.
We wnętrzu urządzenia nie wolno przechowywać materiałów, które mogą wybuchnąć, jak np.
aerozole, pojemniki z palnymi substancjami, itp.
Podczas przeprowadzania napraw oraz po zakończeniu korzystania z urządzenia należy odłączyć
je od prądu.
UWAGA: Należy zwrócić uwagę, by kanały wentylacyjne wewnątrz urządzenia nie były zatkane.
UWAGA: Nie należy korzystać z żadnych urządzeń mechanicznych ani innych, oprócz
zalecanych przez producenta, do przyspieszania procesu rozmrażania.
UWAGA: Nie niszcz obwodu chłodzącego.
UWAGA: Nie korzystaj z żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz urządzenia oprócz
zalecanych przez producenta.
UWAGA: W przypadku chęci utylizacji urządzenia należy skontaktować się z lokalnymi władzami
i dostosować do lokalnych przepisów, ponieważ urządzenie posiada czynnik chłodniczy oraz
palny gaz.
UWAGA: Upewnij się, że przewód elektryczny nie jest przygnieciony przez lodówkę. Nie stawaj
na przewodzie zasilającym.
UWAGA: Nie umieszczaj rozgałęziaczy ani przedłużaczy elektrycznych bezpośrednio za tylną
ścianą urządzenia.
UWAGA: Nie podłączaj urządzenia do nieuziemionych gniazdek ani rozgałęziaczy/listew
zasilających/przedłużaczy.
UWAGA: Ryzyko zamknięcia dziecka. Przed utylizacją urządzenia należy:
- zdjąć drzwi
- pozostawić półki i szu>ady w miejscu niedostępnym dla dzieci
Przed instalacją akcesoriów należy odłączyć urządzenie od prądu.
Czynnik chłodniczy oraz materiał izolacyjny (cyklopentan) wykorzystane w urządzeniu są
materiałami palnymi. W związku z tym w przypadku uszkodzenia lub wgniecenia obudowy
3
urządzenia należy trzymać je z dala od źródeł ognia. Naprawa powinna zostać dokonana przez
uprawnioną do tego <rmę, posiadającymi właściwe kwali<kacje, by uniknąć niebezpieczeństwa
oraz skażenia środowiska.
Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby z obniżoną sprawnością <zyczną, zmysłową
lub umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy (włączając w to dzieci), chyba, że są one
nadzorowane lub gdy je poinstruowano, jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób
przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Aby uniknąć zepsucia/zatrucia żywności należy przestrzegać poniższych zastrzeżeń:
- otwieranie drzwi na długi czas może powodować znaczny wzrost temperatury wnętrza
urządzenia
- należy regularnie czyścić części urządzenia, które mogą mieć styczność z przechowywaną
żywnością oraz należy upewniać się, że przewody wentylacyjne są drożne
- jeżeli urządzenie jest wyposażone w zbiornik na wodę, należy opróżnić go, jeśli nie był używany
przez 48 godzin. W przypadku urządzeń podłączonych bezpośrednio do źródła wody, należy
czyścić przewody doprowadzające wodę po 5 dniach nieużytkowania podajnika wody.
- surowe mięso i ryby należy przechowywać w przeznaczonych do tego częściach urządzenia,
aby uniknąć ich kontaktu z inną przechowywaną żywnością
- segmenty urządzenia oznaczone symbolem 2 gwiazdek (jeżeli urządzenie takowe
posiada) są przeznaczone do przechowywania wstępnie zmrożonej żywności, przechowywania
lub robienia lodów oraz kostek lodu
- segmenty urządzenia oznaczone symbolem 1 , 2 lub 3 gwiazdek (jeżeli
urządzenie takowe posiada) nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności
- w przypadku gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od
prądu, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi aby uniknąć pojawienia się
pleśni we wnętrzu
4
1.2Znaczenie symboli dot. Bezpieczeństwa
Symbol zakazu. Jakiekolwiek zachowanie niezgodne z instrukcją
oznaczoną tym symbolem może spowodować uszkodzenie
urządzenia lub narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Symbol „Ostrzeżenie”. Należy szczegółowo przestrzegać instrukcji
oznaczonych tym symbolem, w innym przypadku może dojść do
uszkodzenia urządzenia lub narażenia użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Symbol „Uwaga”. Instrukcje oznaczone tym
symbolem wymagają szczególnego zwrócenia
uwagi . Niewystarczająca uwaga przy wykonywaniu
danych czynności może przyczynić się do uszkodzenia urządzenia
lub narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo.
Niniejsza instrukcja zawiera wiele zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które użytkownicy
powinni przestrzegać.
1.3Bezpieczeństwo związane z elektrycznością
Odłączając urządzenie od
prądu nie ciągnij za kabel.
Należy chwycić za wtyczkę i
pewnym ruchem wyciągnąć ją
z kontaktu.
Nie należy korzystać z
urządzenia, gdy przewód
zasilający jest uszkodzony,
przerwany lub zużyty.
Do podłączenia urządzenia
należy korzystać z osobnego
gniazdka elektrycznego
posiadającego uziemienie.
Należy upewnić się, że wtyczka
jest odpowiednio umieszczona
w gniazdku (zagrożenie
pożarem!).
W przypadku wycieku gazu lub
czynnika chłodzącego należy
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756