Znaleziono w kategoriach:
Zamrażarka MPM-100-ZS-11

Instrukcja obsługi Zamrażarka MPM-100-ZS-11

Powrót
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ ZINSTRUKCJĄ OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA
model MPM-100-ZS-05H/AA &
MPM-100-ZS-11
INSTRUKCJA OBSŁUGI ..............................................................................3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ....................................................18RU
PL
3
PL
Dziękujemy za wybór naszego urządzenia!
Życzymy Państwu zadowolenia z jego eksploatacji.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z zakupionym urządzeniem, uprzejmie
prosimy o gruntowne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, którą należy zachować. Pozwoli
to Państwu bezpiecznie użytkować nowe urządzenie, wykorzystać maksymalnie jego zalety i docenić
wygody.
Zamrażarka szafkowa przeznaczona jest do ytkowania w gospodarstwie domowym do zamrażania
świeżych produktów i przechowywania zamrożonych produktów w temperaturze -18°C lub niższej.
PO DOKONANIU ZAKUPU
Zamrażarkę można podłączyć do sieci elektrycznej po około 2-ch godzinach po ustawieniu
w przewidzianym miejscu, zapewniającym dostateczne chłodzenie (obieg powietrza z tyłu
urządzenia). W ten sposób unikniecie Państwo nieprawidłowości w działaniu, powstałych
w efekcie wpływu transportu na system chłodzący urządzenia. Zamrażarkę należy dokładnie
umyć, zwłaszcza jej wnętrze.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla użytkownika. Opisuje urządzenie, jego prawidłową
i bezpieczną obsługę. Instrukcja obsługi przeznaczona jest dla rożnych wykonań urządzenia
urządzenia, dlatego też może zawierać opisy funkcji, których Państwa urządzenie nie posiada.
Szanowni Państwo!
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi
należy zachować podczas całego okresu użytkowania urządzenia.
INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
W trosce o własne bezpieczeństwo i poprawną eksploatację urządzenia, należy do-
kładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, wraz ze wskazówkami i ostrzeżeniami, przed
instalacją i pierwszym użyciem. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków
ważne jest, by wszystkie osoby korzystace z urządzenia dokładnie zapoznały się
z jego działaniem i zabezpieczeniami. Zachowaj instrukcję i upewnij s, żeby była
przekazana wraz z urządzeniem, kiedy będzie przemieszczane lub sprzedawane,
aby wszystkie osoby z niego korzystace by zawsze odpowiednio poinstruowane
w zakresie obsługi i bezpieczeństwa.
W celu ochrony życia i własności trzeba stosować się do zaleceń zawartych w niniej-
szej instrukcji, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
wynikające z zaniedbania.
4
PL
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB SZCZEGÓLNEJ TROSKI
Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ogra-
niczonych zdolnciach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, bądź nie
posiadających wiedzy i doświadczenia, tylko pod nadzorem lub po otrzymaniu
instruktażu w zakresie bezpiecznego używania oraz przy zrozumieniu potencjal-
nych zagrożeń.
Trzeba zapewnić nadzór, żeby dzieci nie bawiły się z urządzeniem. Nie wolno im
siadać na elementach wysuwanych izawieszać się na drzwiach.
Należy zwrócić szczególną uwa, aby zurządzenia nie korzystały pozostawione
bez opieki dzieci.
Dzieci wwieku poniżej 3 lat nie mogą przebywać wpobliżu urządzenia, jeli nie
są wsposób nieprzerwany nadzorowane.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci ponej 8 roku
życia i bez nadzoru osoby dorosłej.
Dzieci wwieku 3-8 lat mogą umieszczać produkty wurządzeniu oraz je zniego
wyjmować.
Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem. Istnieje ryzyko uduszenia.
W przypadku usuwania urządzenia, wyjąć wtyczkę z gniazdka, odcć przewód za-
silacy (tak blisko urządzenia, jak to możliwe) i zdjąć drzwi, żeby zapobiec porażeniu
elektrycznemu lub przypadkowemu zamknięciu się w środku bawiących się dzieci.
Jeśli to urządzenie posiadające uszczelki magnetyczne na drzwiach ma zastąpić
starsze urządzenie wyposażone w zamek sprężynowy (zatrzask) na drzwiach lub
pokrywie, trzeba rozmontować ten zamek przed usunięciem starszego urządzenia.
Dzięki temu nie stanie się śmiertelną pułapką dla dzieci.
OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE! Zadbać, by otwory wentylacyjne wokół urządzenia
lub w otaczających meblach (w przypadku wbudowanego modelu)
były otwarte i niezasłonięte.
OSTRZEŻENIE! Nie używać urządzeń mechanicznych ani środków
innych niż zalecane przez producenta, żeby przyspieszyć proces
odszraniania.
OSTRZEŻENIE! Chronić przed uszkodzeniem obwód chłodzenia.
OSTRZEŻENIE! Wewnątrz komory do przechowywania produktów
żywnościowych nie używać sprzętu elektrycznego innego typu niż
zalecane przez wytwórcę.
5
PL
OSTRZEŻENIE! Nie dotykać żarówki, która jest włączona od dłuższego
czasu, ponieważ może być bardzo gorąca.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając urządzenie, sprawdź przewód zasilający
czy nie jest zagnieciony ani uszkodzony.
OSTRZEŻENIE! Nie używaj przenośnych gniazdek zasilających / prze-
dłużaczy/ lub urządzeń zasilających z tyłu urządzenia.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych, takich jak aerozole
z rozpylaczem.
W niniejszej chłodziarce używa się chłodziwa R600a, które jest bardzo łatwopalne.
Zwrócić uwagę, aby podczas transportu i instalacji urządzenia nie uszkodzić żadnego
elementu obwodu chłodzenia
-unikać otwartych płomieni i źródeł zapłonu
-dokładnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie
Wszelkie zmiany specykacji lub urządzenia są niebezpieczne. Wszelkie uszkodzenia
przewodu mogą spowodować spięcie, pożar i/lub porenie elektryczne.
Urządzenie ma służyć do użytku domowego
OSTRZEŻENIE! Wszystkie części elektryczne (wtyczka, przewód zasi-
lania, sprężarka itp.) muszą być wymieniane przez licencjonowanego
technika lub innego wykwalifikowanego pracownika serwisu.
OSTRZEŻENIE! Żarówka dostarczona wraz z urządzeniem jest „ża-
rówką specjalnego zastosowania“ i może być używana tylko z tym
urządzeniem. Nie służy ona do oświetlania domu.
Nie wolno przedłużać przewodu zasilania.
Sprawdzić, czy wtyczka nie jest przygnieciona tyłem urządzenia lub uszkodzona.
Przygnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzewać i powodować pożar.
Nie używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony jest przewód
sieciowy lub wtyczka – w takim wypadku należy zgłosić uszkodzenie w autoryzo-
wanym punkcie serwisowym.
Urządzenie chłodnicze należy koniecznie podłączyć do gniazdka zuziemieniem.
Sprawdzić, czy wtyczka urządzenia jest dostępna.
Nie ciągnąć za kabel zasilania.
Nie wkładać wtyczki, jeśli gniazdko jest luźne. Istnieje ryzyko porażenia elektrycznego
lub pożaru.
Urządzenie jest ciężkie. Trzeba uważać podczas jego przemieszczania.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756