Znaleziono w kategoriach:
Zamrażarka MPM 80-ZS-33S

Instrukcja obsługi Zamrażarka MPM 80-ZS-33S

Powrót
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ ZINSTRUKCJĄ OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZAMRAŻARKA SZUFLADOWA
model MPM-80-ZS-06 i MPM-80-ZS-33S
INSTRUKCJA OBSŁUGI .......................................................................... 3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ .................................................14
VARTOTOJO INSTRUKCIJA .................................................................... 25
RU
LT
PL
3
PL
INFORMACJE OGÓLNE
Ten typ zamrażarki ma szerokie zastosowanie w gospodarstwach domowych do zamrażania
świeżych i przechowywania zamrożonych produktów. Zawiera wysokowydajny kompresor
i ma klasyczną budowę. Posiada zalety związane z niskim zużyciem energii, regulowanym
stopniem zamrażania i łatwym użytkowaniem.
PREZENTACJA PRODUKTU
1. Obudowa
2. Szuflady
3. Kompresor (z tyłu obudowy)
4. Regulowane stopki
5. Pokrętło termostatu
6. Uszczelka drzwiowa
7. Drzwi
Ilustracja stanowi jedynie przykład.
1
2
3
4
6
7
5
PRZED UŻYCIEM
Państwa nowe urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości nowego urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi. Zawiera ona opis urządzenia, a także przydatne wskazówki. Zachować niniejszą instrukcję na przy-
szłość.
1. Po rozpakowaniu urdzenia upewnić się, że nie jest ono uszkodzone i że drzwi zamykają się
poprawnie. Wszelkie uszkodzenia muszą zostać zgłoszone do dostawcy w ciągu 24 godzin
od daty dostawy urządzenia.
2. Odczekać co najmniej dwie godziny przed włączeniem urządzenia, aby upewnić się, że ob-
wód chłodzący jest w pełni wydajny.
3. Instalacja urządzenia i połączeń elektrycznych musi być wykonana przez wykwalifikowane-
go elektryka, zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami dotyczącymi bez-
pieczeństwa.
4
PL
4. Wyczcić wnętrze urządzenia przed rozpoczęciem użytkowania.
OCHRONA ŚRODOWISKA
OPAKOWANIE
Materiał opakowania jest podlega recyklingowi w 100% i posiada symbol recyklingu.
Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Trzymać opako-
wanie (plastikowe torby, elementy polistyrenowe, itp.) z dala od dzieci, ponieważ stanowią
źródło potencjalnego zagrożenia.
UTYLIZACJA/USUWANIE
Urządzenie jest produkowane z zastosowaniem materiałów nadających się do recyklingu.
Urządzenie jest oznaczone zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/EC dotyczącą opadów
elektrycznych i urządzeń elektronicznych (WEEE).
Poprzez zapewnienie odpowiedniej utylizacji urządzenia pomagają Państwo zapobiec możli-
wym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia.
Symbol znajdujący się na urządzeniu lub w dokumentach uzupełniających wskazuje,
że niniejszego urządzenia nie należy traktować jako odpadu domowego i musi zostać zuty-
lizowane w specjalnym punkcie odbioru i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych. Podczas utylizacji urządzenia należy przeciąć przewód zasilający i usunąć drzwi oraz
łki tak, żeby dzieci nie mogły się w nim zatrzasnąć. Utylizować urządzenie zgodnie z lo-
kalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów , odprowadzić do specjalnego punktu
odbioru; nie zostawiać urządzenia bez nadzoru nawet na kilka dni, ponieważ stanowi poten-
cjalne zagrożenie dla dzieci. Skontaktować się z lokalnym kompetentnym biurem, serwisem
odbioru opadów domowych lub sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione, w celu
uzyskania dalszych informacji odnośnie do postępowania, odzysku i utylizacji urządzenia.
INFORMACJA
Urządzenie nie zawiera freonu. układ chłodzący zawiera czynnik R600a (HC), patrz tabliczka
znamionowa wewnątrz urządzenia.
Urządzenia z izobutanem (R600a): izobutan jest gazem ziemnym o małym wpływie na śro-
dowisko.
Wymagana jest ostrożność, ponieważ izobutan jest gazem palnym. Należy zatem upewnić
się, że rury obwodu chłodzącego nie są uszkodzone.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Niniejszy produkt został zaprojektowany do przechowywania żywności i został wyproduko-
wany zgodnie z normą CE nr 1935/2004.
Produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek w zgodnie z:
wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/CE (za-
stępuje 73/23/CEE z późniejszymi zmianami);
wymogami dotyczącymi zabezpieczeń dyrektywy EMC 89/336/CEE, zastąpionej przez dy-
rektywę 93/68/CEE.
Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia może być zagwarantowane wyłącznie wtedy, gdy
jest ono poprawnie podłączone do zatwierdzonego systemu uziemienia.
5
PL
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA
Urządzenie musi być przenoszone i montowane przez co najmniej dwie osoby.
Przenosić urządzenie ostrożnie, aby nie uszkodzić podłogi (np. parkietu).
Podczas montażu upewnić się, że przewód zasilacy nie jest uszkodzony.
Upewnić s, że urządzenie nie jest ustawione w pobliżu źródeł ciepła.
W celu zagwarantowania odpowiedniej wentylacji, zostawić z obu stron i od góry
urządzenia wolną przestrzeń i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi
montażu.
Nie blokować wylotów wentylacyjnych.
Nie uszkodzić rurek układu chłodzenia urządzenia.
Ustawić i wypoziomować urządzenie na podłodze wystarczająco solidnej, żeby
przyjęła jej masę i w miejscu odpowiednim do jej rozmiarów i zastosowania.
Ustawić urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Urządzenie jest
przeznaczone do pracy w środowisku, w którym temperatury otoczenia mieszc
się w zakresie podanym ponej, w zależności od klasy klimatycznej wskazanej
na tabliczce znamionowej. Urządzenie może nie pracować poprawnie, jeżeli przez
dłuższy czas znajduje się w temperaturze wykraczającej poza podany zakres.
SN (rozszerzona – umiarkowana) od + 10°C do +32°C
N (umiarkowana) od + 16°C do +32°C
ST (sub – tropikalna) od + 18°C do +38°C
T (tropikalna) od + 18°C do +43°C
Upewnić s, że napięcie wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia odpo-
wiada napięciu w miejscu podłączenia.
Nie stosować przedłużaczy lub listew przyłączeniowych.
Do podłączenia wody użyć rury dostarczonej z urządzeniem; nie wykorzystywać
rury z wcześniej stosowanego urządzenia.
Modyfikacje lub wymiana przewodu zasilającego mogą być wykonywane wy-
łącznie przez wykwalifikowany personel.
Odłączenie elektryczne musi być możliwe poprzez odłączenie wtyczki urządzenia
lub dwubiegunowy przełącznik zamontowany przy gniazdku.
BEZPIECZEŃSTWO
Nie przechowywać i nie stosować benzyny, palnych płynów lub gazu w pobliżu
tego i innych urządzeń elektrycznych. Opary grożą pożarem lub wybuchem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756