Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Smar NAC 200 g

Instrukcja obsługi Smar NAC 200 g

Powrót
KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006, Załącznikiem II,
późniejszymi zmianami oraz 830/2015 z 28.05.2015r.
SMAR DO PRZEKŁADNI NAC – 200G
EAN5900607534067
Wersja: 1
Data wydania:
24.10.2022
SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: SMAR DO PRZEKŁADNI NAC – 200G
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane
Zastosowanie: Smar litowy.
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
NAC Sp. z o.o., Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
Tel. 22 31493 00
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: serwis@nac.com.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego
+48 801 044 450– od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00
Ogólny telefon alarmowy: 112
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.
2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy: Brak.
Hasło ostrzegawcze: Brak.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak.
Zwroty wskazujące środki ostrożności: Brak.
2.3 Inne zagrożenia
Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
SEKCJA 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.1
Substancje
Nie dotyczy.
3.2
Mieszaniny
Nazwa substancji Zaw. Klasyfikacja wg
Nr CAS Nr WE Nr indeksowy rozporządzenia 1272/2008
/nr rejestracyjny
[% wag.]
(CLP)
Olej bazowy -
niespecyfikowany 64742-54-7 265-157-1 649-467-00-8 55-90
nie sklasyfikowana
01-2119484627-25-xxxx
SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 Opis środków pierwszej pomocy
Strona 1 z 7
KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006, Załącznikiem II,
późniejszymi zmianami oraz 830/2015 z 28.05.2015r.
SMAR DO PRZEKŁADNI NAC – 200G
EAN5900607534067
Uwagi ogólne: Po użyciu umyć dokładnie ręce wodą z mydłem.
Narażenie przez drogi oddechowe: W normalnej temperaturze użytkowej nie istnieje zagrożenie związane z działaniem
par produktu. W przypadku podrażnienia spowodowanego wdychaniem par gorącego produktu narażoną osobę
wyprowadzić na świeże powietrze. W przypadku nieregularnego oddechu wykonać sztuczne oddychanie i zapewnić
pomoc medyczną.
Narażenie przez kontakt ze skórą: Wytrzeć produkt (np. ręcznikiem papierowym) i przemyć dużą ilością wody z
mydłem. Jeżeli wystąpi podrażnienie skóry zasięgnąć porady lekarskiej. Zanieczyszczone ubranie wyprać przed
ponownym użyciem. W przypadku stosowania urządzeń pod ciśnieniem, możliwe jest przedostanie się produktu pod
skórę. W takim przypadku należy bezzwłocznie zapewnić poszkodowanemu pomoc medyczną.
Narażenie przez kontakt z oczami: Przepłukać oczy dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać
silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki. Jeśli dolegliwości nie ustępują skonsultować
się z lekarzem.
Narażenie przez przewód pokarmowy: Przemyć usta wodą. Podać do picia niewielką ilość wody. Natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Kontakt ze skórą: Przy długotrwałym kontakcie może powodować zaczerwienie i podrażnienie skóry.
Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami może powodować zaczerwienienie i przemijający ból.
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Nie prowokować wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Brak specyficznego leczenia. Decyzję
o sposobie postępowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.
SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze:
Rozpylona woda, piany gaśnicze, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piasek.
Nieodpowiednie środki gaśnicze:
Zwarte strumienie wody. Woda może być użyta do chłodzenia i zabezpieczenia narażonych materiałów.
5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Produkt palny. W trakcie pożaru lub pod wpływem działania wysokich temperatur mogą wydzielać się niebezpieczne dla
zdrowia tlenki węgla, tlenki siarki oraz inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozkładu. W ogniu oraz w razie
ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemniki mogą wybuchnąć.
5.3 Informacje dla straży pożarnej
Postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi przy gaszeniu chemikaliów. W przypadku pożaru obejmującego
większe ilości produktu, ewakuować z obszaru zagrożenia wszystkie osoby postronne. W celu zabezpieczenia
pojemników przed działaniem wysokiej temperatury, należy je chłodzić rozproszonym strumieniem wodnym. Nie dopuścić
do dalszego dopływu produktu do strefy ognia.
Strażacy uczestniczący w akcji ratowniczo gaśniczej muszą bezwzględnie być wyposażeni w odzież ochronną, środki
ochrony indywidualnej, w tym aparaty ochrony dróg oddechowych. W pomieszczeniach zamkniętych stosować aparaty
izolujące drogi oddechowe (SCBA).
Nie dopuszczać do przedostania się wody gaśniczej do wód powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.
SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA
6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczyć dostęp osób postronnych do zagrożonego terenu. Zaalarmować personel ratowniczy. W przypadku dużych
wycieków odizolować zagrożony teren. W przypadku uwolnienia w zamkniętym pomieszczeniu zapewnić jego skuteczną
wentylację. Wyeliminować wszelkie źródła zapłonu, ugasić otwarty ogień, nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia
oczu, skóry i ubrania. Używać odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Uwaga: uwolniony produkt powoduje śliskość
powierzchni.
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Uszczelnić miejsce wycieku jeśli można to zrobić bezpiecznie. Zapobiec uwolnieniu do ścieków, cieków wodnych i gleby
przez tworzenie barier z piasku lub ziemi. Uwolniony produkt zebrać mechanicznie lub przysypać materiałem
adsorbującym (piasek, trociny, ziemia), zebrać do pojemników i przekazać do utylizacji.
Strona 2 z 7
KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006, Załącznikiem II,
późniejszymi zmianami oraz 830/2015 z 28.05.2015r.
SMAR DO PRZEKŁADNI NAC – 200G
EAN5900607534067
6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Małe uwolnienie: produkt zebrać mechanicznie dostępnym sprzętem lub adsorbować obojętnym, niepalnym materiałem
(ziemia, piasek, wermikulit, trociny), zebrać do pojemników i przekazać do utylizacji.
Duże uwolnienie: Obwałować miejsce uwolnienia ziemią, jeżeli jest możliwe odpompować rozlany produkt lub zebrać
mechanicznie dostępnym sprzętem. Przenieść zebrany produkt do odpowiednich pojemników i przekazać do utylizacji.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczące postępowania z odpadami podano w punkcie 13.
SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Nie dopuszczać do tworzenia mgły olejowej na stanowisku pracy. Zapewnić skuteczną wentylację. Unikać
zanieczyszczenia oczu, skóry i ubrania. Nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, usunąć inne źródła zapłonu.
Przestrzegać podstawowych zasad higieny; nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy, każdorazowo po zakończeniu
pracy myć ręce. Nie używać zanieczyszczonej odzieży, zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym użyciem.
Do przewożenia produktu w beczkach należy stosować odpowiedni sprzęt oraz obuwie zabezpieczające stopy przed
ewentualnym przygnieceniem w razie upadku beczki. Nie dopuszczać do niekontrolowanego uwalniania produktu.
Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacjami dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać w temperaturze otoczenia, w pomieszczeniu o dostatecznej wentylacji, z dala od źródeł ognia i ciepła.
Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte i właściwie oznakowane. Produkt można przechowywać w opakowaniach
magazynowych ze stali lub polietylenu o wysokiej gęstości, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie stosować
pojemników z polichlorku winylu. Przechowywać z dala od silnych utleniaczy.
7.3 Szczególne zastosowanie końcowe
Zapoznać się ze specyfikacją techniczną produktu.
SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA /ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczące kontroli
Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna – NDS: 5 mg/m3, NDSCh: -
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).
Olej bazowy – niespecyfikowany:
DNEL pracownik (wdychanie, toksyczność przewlekła) 5,4 mg/m³/8h (aerozol)
DNEL konsument (wdychanie, toksyczność przewlekła) 1,2 mg/m³/24h (aerozol)
PNEC woda, osad, gleba, oczyszczalnia ścieków - nie dotyczy (substancja nie stwarza zagrożenia dla środowiska)
PNEC (doustnie, ssaki) 9,33 mg/kg jedzenia
8.2 Kontrola narażenia
Produkt nielotny, nie jest wymagana specjalna wentylacja. Wydajna wentylacja ogólna powinna być wystarczająca
aby kontrolować ekspozycję pracownika na zanieczyszczenia.
Środki ochrony indywidualnej:
Ochrona dróg oddechowych: w normalnych warunkach stosowania nie są wymagane. Konieczna w przypadku
operowania gorącym produktem i przy niewystarczającej wentylacji – maska z filtrem uniwersalnym (EN 143).
Ochrona oczu: konieczna jeśli istnieje ryzyko zanieczyszczenia oczu - stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi
lub okulary typu gogle (EN 166).
Ochrona rąk: używać rękawic ochronnych nieprzepuszczalnych, odpornych na działanie oleju np. z gumy nitrylowej,
PCW, neoprenowych (EN 407).
Ochrona ciała: zalecane ubranie robocze ochronne/fartuch i buty robocze olejoodporne antypoślizgowe.
Środki ochronne i higieny:
Wymyć dokładnie ręce po pracy z produktem, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz korzystaniem z toalety.
Kontrola narażenia środowiska:
Strona 3 z 7
KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006, Załącznikiem II,
późniejszymi zmianami oraz 830/2015 z 28.05.2015r.
SMAR DO PRZEKŁADNI NAC – 200G
EAN5900607534067
Nie dopuszczać do przedostania się produktu do kanalizacji i cieków wodnych. Należy rozważyć zastosowanie środków
ostrożności w celu zabezpieczenia terenu wokół terenów magazynowych.
SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd:
Zapach:
pH:
Temperatura topnienia (kroplenia)
Temperatura wrzenia (zakres):
Temperatura zapłonu:
Górna/ dolna granica wybuchowości:
Prężność par:
Gęstość
Rozpuszczalność:
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:
Temperatura samozapłonu:
Temperatura rozkładu:
Lepkość kinematyczna
Penetracja po ugniataniu
Właściwości wybuchowe:
Właściwości utleniające:
9.2 Inne informacje
Brak.
ciało stałe plastyczne, barwy brązowej
charakterystyczny dla węglowodorów
nie dotyczy
>190ºC
brak danych
>200 (dla oleju mineralnego)
brak danych
brak danych
ok. 0,9 g/cm3
nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny
w rozpuszczalnikach organicznych
log Pow>6
>300 ºC
brak danych
brak danych
355 - 385
nie posiada
nie posiada
SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
10.1 Reaktywność
Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach użytkowania i magazynowania.
10.2 Stabilność chemiczna
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach użytkowania i magazynowania.
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie występują niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, których należy unikać
Otwarty płomień i inne źródła zapłonu.
10.5 Materiały niezgodne
Silne utleniacze.
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania nie następuje niebezpieczny rozkład produktu.
SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra:
Dane dla głównego składnika – oleju bazowego:
LD50 (doustnie, szczur) > 5000 mg/kg
LD50 (skóra, królik) > 5000 mg/kg
LC50 (inhalacyjnie, szczur) > 5 mg/l
Działanie żrące / drażniące na skórę: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są
spełnione.
Strona 4 z 7
KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006, Załącznikiem II,
późniejszymi zmianami oraz 830/2015 z 28.05.2015r.
SMAR DO PRZEKŁADNI NAC – 200G
EAN5900607534067
Działanie uczulające: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie mutagenne: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie rakotwórcze: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie szkodliwe na rozrodczość: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji
nie są spełnione.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji
nie są spełnione.
Zagrożenie spowodowane aspiracją: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia: Długotrwałe i powtarzające się
narażenie skóry na kontakt z produktem może prowadzi do zaczerwienienia i podrażnienia. Kontakt z okiem może
powodować ból, przemijające podrażnienie.
Przepracowane środki smarne mogą zawierać szkodliwe zanieczyszczenia, których stężenie zależy od zastosowania i
czasu użytkowania w urządzeniu. Zanieczyszczenia mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i środowiska.
SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksyczność
Olej bazowy – niespecyfikowany:
EC50: >10000 mg/l - badanie toksyczności ostrej na bezkręgowcach słodkowodnych; Daphnia magna, 48h
NOEL: 100 mg/l - badanie toksyczności przewlekłej na bezkręgowcach; Daphnia magna, 21 dni
EC50: >100 mg/l - badanie toksyczności ostrej dla glonów słodkowodnych; Pseudokirchinella subcapitata, 72h
LC50: >100 mg/l - badanie toksyczności ostrej na rybach słodkowodnych; Pimephales promelas , 96h
NOEL: >1000 mg/l - badanie toksyczności przewlekłej na rybach słodkowodnych; Oncorhynchus mykiss ,
QSAR, 28 dni
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Dane dla oleju bazowego: trudno biodegradowalny (2-31% w 28 dni).
12.3 Zdolność do bioakumulacji
Brak danych.
12.4 Mobilność w glebie
Produkt praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. Słabo adsorbuje do gleby.
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Produkt nierozpuszczalny w wodzie i lżejszy od wody. Gromadzi się na powierzchni wody.
SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji niebezpiecznych.
Odpady produktu dostarczyć do odpowiedniego zakładu unieszkodliwiania odpadów. Nie zrzucać do zbiorników
wodnych i kanalizacji ściekowych. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wody i gleby.
Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu! Korzystać z
usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.
Kod odpadu: 12 01 12 - Zużyte woski i tłuszcze.
SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
14.1 Numer UN: Nie jest przedmiotem przepisów transportowych.
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy.
14.3 Klasy zagrożenia w transporcie: Nie dotyczy
14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy
Strona 5 z 7

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756