Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch NICEBOY X-fit Watch 2 Lite Czarny

Powrót
1
X-FIT WATCH 2 LITE
User Manual / Smart Watch
2
POPIS
1. Displej
2. Ovládacítlačítko
3. Sponanauchycenípásku(spodnístrana)
4. Páseksezapínacíkarabinou
POUŽITÍ
1. HodinkyzapnetestisknutímOvládacíhotlačítka(2)po
dobupřibližně3sekund.Pokudhodinkynereagují,je
nutnéjenabít.
2. DisplejhodinekaktivujetestisknutímOvládacíhotlačítka
(2)nebootočenímzápěstídovodorovnépolohy(tuto
funkcijenutnépovolitvaplikaci).
3. Přejetímnahorupřejdetedonotikací.Kliknutímna
jednotlivénotikacesilzevybranézprávypřečíst.Přejetímna
poslednístranunotikacílzevšechnyzprávyodstranit.Nahlavní
stránkusedostanetepřejetímdopravanebostiskemOvládací-
hotlačítka(2).
4. Přejetímdopravapřejdetedomenuhodinek.Kliknutímna
ikonusedostanetedodanéaplikace.Zpětsedostanetepomocí
přejetímdopravanebostiskemOvládacíhotlačítka(2).Rozložení
menulzepřepnoutvrychlémpřehledu(viz.dalšíkrok).
5. Přejetímdolůsedostanetedorychléhopřehledu.Lzezdepřep-
noutstylmenu(listováníneboúl),zapnoutrežimnerušit,svítilna
neborežimkino,nastaveníjasuneborychlývstupdonastavení.
Nahlavnístránkusedostanetepřejetímdopravanebostiskem
Ovládacíhotlačítka(2).
3
2
4
1
CZ
3
6. Přejetímdolevasedostanetedopřehleduvašídnešníaktivity,měřenísrdečníhotepu,
informacíchospánkuneboinformacíchopočasí
7. Ciferníklzezměnitdlouhýmstisknutímdispleje.Kdispozicijsoučtyřiciferník,mezikterými
můžetelistovatpřejetímdoprava,čidoleva.Ciferníkvyberetestisknutímdispleje.
8. VypnutíchytrýchhodinekprovedetestisknutímOvládacíhotlačítka(2)podobupřibližně3
sekund.Přivypnutíhodinkyzavibrují.
SPÁROVÁNÍ HODINEK SMOBILNÍM TELEFONEM
1. StáhnětesiaplikaciDaFitzGooglePlay(podporovánAndroid5anovější)čiAppStore
(podporovániOS8.2anovější).Aplikacejedostupnápouzepromobilnítelefony.
2. VesvémmobilnímtelefonuzapněteBluetooth.
3. Pokudjsouhodinkyvypnuté,zapnětejedlouhýstisknutímOvládacíhotlačítka(2).
4. Spusťteaplikaci->Zařízení->Přidatzařízení->znabízenýchdostupnýchzařízenívyberte
WATCH2LITE.
OBRAZOVKY HODINEK
4
1. Kroky:informaceopočtuušlýchkroků,kilometrůaspálenýchkaloriích.
2. Spánek:nahodinkáchsimůžeteprohlédnoutdobuvašehohlubokéhoalehkéhospánku,
stejnětakjakodobucelkovéhospánku.Proukázáníměřeníspánkujenutnénejprve
hodinkysynchronizovatsaplikacívtelefonu,následněseměřeníukážeinahodinkách.
3. Srdečnítep:kontinuálníměřenísrdečníhotepuzačnepokliknutínaikonuměření(aktuální
naměřenouhodnotusrdečníhotepuuvidítenadisplejihodinek).Vaplikacilzenavíc
zapnoutpravidelnéměření.
4. Sporty:navýběrmátezněkolikasportu–chůze,běh,cyklistika,švihadlo,badminton,bas-
ketbal,fotbal,plavání.Krátkýmstiskemobrazovkyvyberetesportapo3vteřináchhodinky
spustíměření.AktivitujemožnépozastavitpřejetímdopravačimocíOvládacíhotlačítka(2).
5. Krevnítlak:kontinuálníměřeníkrevníhotlakuzačnepokliknutínaikonuměření(aktuální
naměřenouhodnotukrevníhotlakuuvidítenadisplejihodinek).
6. Okysličeníkrve:kontinuálníměřeníokysličeníkrvezačnepokliknutínaikonuměření(aktu-
álnínaměřenouhodnotuokysličeníkrveuvidítenadisplejihodinek).
7. Počasí:prozobrazeníaktuálníhopočasíjenutnémíthodinkyspárovanésmobilnímtelefo-
nem.
8. Zprávy:nahodinkáchsimůžetepřečístpříchozínotikace.Kliknutímnazprávuzobrazíte
danouzprávupřescelýdisplej.
9. Spoušť:stisknutímikonysevyfotífotograe.Spoušťfungujepouzesfotoaparátemvaplika-
ciDaFit.
10. Ovládáníhudby:pomocíovládáníhudbylzepřepínatskladbyvtelefonu.Pokudmáte
vypnutýpřehrávačhudby,hodinkyautomatickyspustívýchozípřehrávač.Vpřípadě,žejiž
mátezapnutouaplikacihudby,budeovládathudbuvdanéaplikaci.
11. Dechovécvičení
12. Časovač:časovačlzespustitpouzenačtyřipředemnastavenéhodnoty(1,5,10a30minut)
13. Stopky(Timer):stopkyaktivujetestiskemzelenéikony,opětovnýmstiskemzelenéikonyčas
pozastavíte,Proukončeníměřenístisknětečervenouikonu.Vyresetováníměřeníjemožné
pomocíčervenéikony.
14. Baterka:hodinkyrozzářídisplejnamaximálníjas.
5
15. Nastavení
a. Jas:nastaveníjasu.Kliknutímnastředovýpruhpřidávátejas.Vyššíjasrychleji
sptřebovávábaterii.
b. Ciferníky:nastaveníciferníkůhodinek.DalšíciferníkyjsoudostupnévaplikaciDaFit.
c. Vibrace:zapnutí/vypnutívibrací
d. Režimnerušit:přizapnutémrežimunerušitnebudouhodinkyupozorňovat
nanotikace
e. Režimkino:hodinkyvypnoutzvukaztlumíjasnaminimum
f. Reset–stisknutímikonyhodinkyrestartujete.
g. Vypnout:stisknutímikonyvypnetehodinky.
h. QRkód:zobrazíQRkódaplikace
i. nfo:informaceormwaru.
DALŠÍ FUNKCE SMOBILNÍ APLIKACÍ DA FIT
SmobilníaplikacíDAFITmůžetevyužítdalšífunkce:
Ciferníky: vaplikacilzevybratzvícenež60dalšíchciferníků.
Upozornění: lze nastavit notikace, které se zobrazí na hodinkách.
Test srdeční frekvence:vaplikacilzenastavitcelodenníměřenísrdečníhotepu.Měřeníse
následněpromítnevaplikaci.
Zapnutí displeje otočením zápěstí:lzenastavitzapnutí/vypnutídisplejeotočenímzápěstí.
Lzenastavitčasovýúdajod/do,kdymábýtfunkceaktivní.
Budík:vaplikacilzenastavitaž5různýchbudíků.VnastavenýčasVáshodinkyupozornívibra-
cemi.Vypnoutbudíklzedlouhýmstiskemdotykovéhodispleje.
Pitný režim:vaplikacisimůžetenastavitupozorněnínadostatečnýpřísuntekutin.Postisknu-
típřipomínkyjemožnostnastavitintervalazačátek/konecpřipomínky.
Spoušť fotoaparátu:hodinkylzevyužítjakospoušťfotoaparátu.Tatofunkcefungujepouze
připoužitíintegrovanéhofotoaparátuvaplikaciDaFit.
Výzva kaktivitě:vaplikacisimůžetezapnoutpřipomínkukprotaženíaaktivitě(vhodnénapř.
přisedavémzaměstnání).Postisknutípřipomínkyjemožnostnastavitintervalazačátek/konec
připomínky.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756