Znaleziono w kategoriach:
Koc elektryczny SENCOR SUB 190

Instrukcja obsługi Koc elektryczny SENCOR SUB 190

Powrót
PL
PL-1
SUB 190
ELEKTRYCZNY KOC ROZGRZEWAJĄCY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Copyright © 2014, Fast ČR, a.s. Revision 03/2014
Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy zapoznać się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku jeśli
używałeś już wyrobu podobnego typu. Wyrób należy stosować tak, jak jest to opisane w w tej instrukcji ob-
sługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
Przynajmniej przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie łącznie z wewnętrz-
nym materiałem pakowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną. W razie przewożenia urządzenie
należy z powrotem zapakować do oryginalnego fabrycznego pudełka, ponieważ zapewni to maksy-
malną ochronę wyrobu przy transporcie (na przykład przy przeprowadzce albo wysyłaniu urządzenia
do serwisu).
PL-2
PL
ELEKTRYCZNY KOC ROZGRZEWAJĄCY
SUB 190
Copyright © 2014, Fast ČR, a.s. Revision 03/2014
SPIS TREŚCI
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
WYJAŚNIENIE SYMBOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
INSTRUKCJA UŻYCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM . . . . . . . . . . . . . . . 6
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ELEKTRYCZNY KOC ROZGRZEWAJĄCY
SUB 190
PL
PL-3
Copyright © 2014, Fast ČR, a.s. Revision 03/2014
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1) Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału pakowego,
zanim znajdziesz wszystkie elementy produktu.
2) Ten wyrób nie jest przeznaczony dla osób (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych predyspozycjach
zycznych, umysłowych albo mentalnych oraz osób o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu, nad
którymi nie jest sprawowany nadzór albo którym nie udzielono instrukcji korzystania z tego wyro-
bu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
3) W żadnym razie nie próbuj naprawiać urządzenia we własnym zakresie oraz wykonywać w nim
żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszystkie naprawy i re-
gulacje tego urządzenia należy powierzyć specjalistycznej fi rmie/serwisowi. Ingerując w wyrób
w okresie gwarancji narażasz się na ryzyko utraty praw do bezpłatnych napraw.
4) Nigdy nie korzystaj z wyrobu mając mokre ręce albo nogi.
5) Korzystaj z wyrobu i przechowuj go poza zasięgiem substancji palnych i lotnych.
6) Wyrób nie powinien być narażany na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośrednie światło
słoneczne, nadmierną wilgotność i nie należy go umieszczać w zbyt zakurzonym pomieszczeniu.
7) Nie umieszczaj wyrobu w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych odbiorników i urządzeń,
które są źródłem ciepła.
8) Wyrób jest przeznaczony do użytkowania w gospodarstwach domowych. Nie używać do celów
przemysłowych lub na dworze!
9) Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania medycznego w szpitalach.
10) Produktu nie należy używać jako poduszki dla zwierząt domowych. Grozi niebezpieczeństwo roz-
gryzienia i porażenia prądem elektrycznym oraz śmierci zwierzęcia.
11) Wyrobu nie wolno używać do innego celu, niż jest przeznaczony.
12) Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie podane na ety-
kiecie urządzenia jest zgodne z napięciem w Twoim gniazdku.
13) Przewodu zasilającego nie wolno kłaść w pobliżu gorących powierzchni albo kłaść na ostrych
przedmiotach. Nie kładź na kabel sieciowy ciężkich przedmiotów, umieść kabel tak, aby nie moż-
na było po nim deptać ani potknąć się o niego. Zadbaj o to, żeby przewód zasilający nie dotykał
gorącej powierzchni.
14) Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy powierzyć serwisowi albo oso-
bie o odpowiednich kwalifi kacjach, aby nie dopuścić do niebezpiecznych sytuacji. Nie wolno uży-
wać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
15) Przewodu zasilającego nie wolno wyłączać z gniazdka przez pociąganie za przewód.
16) Nie pryskaj na wyrób podczas jego pracy wodą ani inną cieczą. Nie zanurzaj wyrobu podczas jego
pracy w wodzie lub innych płynach.
17) Nigdy nie używać wyrobu w pobliżu wanny, umywalki lub innych naczyń z napuszczoną wodą.
18) Jeżeli nie korzystasz z wyrobu albo nie zamierzasz z niego korzystać, wyłącz go i wyjmij wtyczkę
z gniazdka. Przed rozpoczęciem czyszczenia postępuj w ten sam sposób.
19) Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
20) Przed każdym odłożeniem urządzenie należy dokładnie wychłodzić.
21) Jeżeli wyrób będzie używany w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Umiesz-
czaj urządzenie zawsze z dala od dzieci. Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie
będą się bawić tym wyrobem.
22) Nie używaj wyrobu do ogrzewania pomieszczenia.
23) Nie wkładaj koca rozgrzewającego pod materac.
24) Nie przekłuwaj koca rozgrzewającego igłą ani innymi ostrymi przedmiotami.
25) Nie kładź na kocu rozgrzewającym dużych lub ciężkich przedmiotów, np. walizek itp.
26) Zadbaj o to, aby wyłącznik koca rozgrzewającego nie był przykryty narzutami, poduszkami lub
innymi przedmiotami i był wolno dostępny.
27) Podczas używania koca rozgrzewającego nie składaj go, nie zginaj ani nie zwijaj.
28) Nie używaj koca rozgrzewającego w regulowanym łóżku. Jeśli zamierzasz z niego korzystać w re-
gulowanym łóżku, upewnij się, że koc rozgrzewający nie jest zgięty i że jego kabel sieciowy nie
jest przyciśnięty ani skręcony.
29) Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia
i jego wyposażenia (za zranienia, oparzenia, pożar itp.)
PL-4
PL
ELEKTRYCZNY KOC ROZGRZEWAJĄCY
SUB 190
Copyright © 2014, Fast ČR, a.s. Revision 03/2014
30) Regularnie sprawdzaj urządzenie, czy nie są widoczne oznaki zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli poja-
wią się takie oznaki albo jeżeli urządzenie nie było poprawnie eksploatowane, przed jakąkolwiek
jego kolejną eksploatacją oddaj go dostawcy.
31) OSTRZEŻENIE! Użytkownik nie powinien zasnąć podczas korzystania z urządzenia.
32) Z urządzenia korzystaj włącznie z dostarczoną zdejmowaną jednostką sterującą z oznakowaniem
identycznym z oznakowaniem koca rozgrzewającego.
ELEKTRYCZNY KOC ROZGRZEWAJĄCY
SUB 190
PL
PL-5
Copyright © 2014, Fast ČR, a.s. Revision 03/2014
WYJAŚNIENIE SYMBOLI
Wyrób można prać wyłącznie ręcz-
nie przy max. temperaturze 40 °C.
Wyrobu nie wolno prać w pralce.
Wyrobu nie wolno wybielać.
Wyrobu nie wolno suszyć w suszar-
ce bębnowej.
Wyrobu nie wolno prasować.
Naparzenie jest niedopuszczalne.
Nie wpinaj szpilek. Nie używaj złożonego lub pognie-
cionego produktu.
Przeczytaj tę instrukcję.
INSTRUKCJA UŻYCIA
1) Rozwiń koc rozgrzewający w miejscu, w którym chcesz z niego korzystać i upewnij się, że nie jest
zgięty lub zwinięty i że kabel zasilający z pilotem znajduje się w górnej części w pobliżu głowy.
Sprawdź, czy koc rozgrzewający jest porządnie wyrównany. Za każdym razem, kiedy używasz koca
rozgrzewającego upewnij się, że jest porządnie rozpostarty i wyrównany.
2) Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.
3) Włącz koc rozgrzewający za pomocą przełącznika.
poziom 0 = rozgrzewanie jest włączone
poziom 1 = niski poziom, czerwony wskaźnik na pilocie zdalnego sterowania świeci słabiej
poziom 2 = wysoki poziom, czerwony wskaźnik na pilocie zdalnego sterowania świeci mocniej
Uwaga:
Po włączeniu poziomu 1 koc zostanie rozgrzany do temperatury roboczej w ciągu ok. 30 minut.
W przypadku poziomu 2 rozgrzewanie do temperatury roboczej trwa ok. 60 minut.
Uwaga:
1) Jeśli koc rozgrzewający jest włączony, jego wyłącznik może być w niewielkim stopniu roz-
grzany, ale podczas użycia nie może być zakryty.
2) Temperatury koca rozgrzewającego nie należy sprawdzać rękoma, ponieważ są one mniej
czułe niż powierzchnia ciała. Temperatura sprawdzana ręcznie wydaje się niższa i mogłaby
nieprzyjemnie oddziaływać na pozostałe części ciała.
3) Koc rozgrzewający musi być podczas używania przykryty np. kołdrą, aby nie dochodziło do
dużych ubytków ciepła oraz by koc należycie rozgrzewał.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Uwaga:
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od źródła prądu.
Drobne zanieczyszczenia można usuwać ściereczką lub wilgotną gąbką zwilżoną letnią wodą. Większe
zabrudzenia można usuwać w praniu.
Zasady prania:
1) Pociągnij bezpiecznik do góry i odłącz w ten sposób koc od kabla doprowadzającego.
2) Pierz koc ręcznie w max. temperaturze 40 °C.
3) Po wypraniu wypłucz dokładnie koc w letniej wodzie.
4) Nie wyżynaj koca rozgrzewającego ani nie używaj do jego suszenia suszarki bębnowej.
5) Rozłóż koc na suszarce do bielizny i pozostaw go do wysuszenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756