Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta ceramiczna SMEG SE264TD

Powrót
Płyta ceramiczna
Instrukcja obsługi/Instrukcja instalacji
MODEL: SE264TD
3
Spis treści
1. Wstęp .................................................................................................. 4
1.1 Ostrzenia dotyczące bezpieczeństwa ...................................................... 4
1.2 Instalacja ...................................................................................... 4
1.2.1 Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym .................................... 4
1.2.2 Ryzyko przecięcia ................................................................ 4
1.2.3 Ważne instrukcje bezpieczeństwa ............................................... 4
1.3 Obsługa i konserwacja ........................................................................ 5
1.3.1 Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym .................................... 5
1.3.2 Ryzyko dotyczące zdrowia ....................................................... 5
1.3.3 Ryzyko dotyczące gorącej powierzchni .......................................... 5
1.3.4 Ryzyko przecięcia ................................................................ 6
1.3.5 Ważne instrukcje bezpieczeństwa ............................................... 6
2. Prezentacja produktu ................................................................................. 7
2.1 Widok z góry .................................................................................. 7
2.2 Panel sterowania .............................................................................. 7
2.3 Informacje o produkcie ......................................................................... 7
2.4 Zasada działania ................................................................................. 8
2.5 Przed użyciem nowej płyty ceramicznej ........................................................ 8
2.6 Dane techniczne ................................................................................ 8
3. Działanie produktu .................................................................................... 8
3.1 Dotykowe elementy sterowania ................................................................ 8
3.2 Wybór odpowiedniego naczynia ............................................................... 9
3.3 Obsługa urządzenia ............................................................................. 9
3.3.1 Rozpoczęcie gotowania ............................................................ 9
3.3.2 Zakończenie gotowania ........................................................... 10
3.3.3 Blokowanie elementów sterowania .............................................. 10
3.3.4 Element sterowania minutnikiem ................................................ 11
3.3.5 Zabezpieczenie przed przegrzaniem .............................................. 13
3.3.6 Ostrzenie o resztkowej energii cieplnej ........................................ 13
3.3.7 Domyślne czasy pracy ............................................................. 13
4. Wskazówki dotyczące gotowania .................................................................. 13
4.1 Porady dotyczące gotowania .................................................................. 14
4.1.1 Gotowanie na wolnym ogniu, gotowanie ryżu ................................... 14
4.1.2 Passerowanie steków ............................................................. 14
4.1.3 Szybkie smażenie .................................................................. 14
5. Ustawienia poziomu ciepła ......................................................................... 14
6. Pielęgnacja i czyszczenie ............................................................................ 15
7. Porady i wskazówki ................................................................................. 16
8. Instalacja ............................................................................................. 17
8.1 Wybór sprzętu instalacyjnego ................................................................. 17
8.2 Przed umieszczeniem uchwytów mocujących ................................................ 19
8.3 Ostrzenia ..................................................................................... 19
8.4 Podłączanie płyty kuchennej do zasilania sieciowego ........................................ 20
4
1. Wstęp
1.1 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Państwa bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Prosimy przeczytać niniejszą informację przed
użyciem swojej płyty kuchennej.
1.2 Instalacja
1.2.1 Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac lub konserwacji urządzenia należy odłączyć je od
zasilania elektrycznego.
Należy obowiązkowo wykonać połączenie z odpowiednią instalacją uziemiającą.
Zmiany w domowej instalacji elektrycznej muszą być dokonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanego elektryka.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub
śmierć.
1.2.2 Ryzyko przecięcia
Zachować ostrożność - krawędzie płyty są ostre.
Nieprzestrzeganie ostrzeń może spowodować obrażenia lub skaleczenia.
1.2.3 Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji lub ywania niniejszego urządzenia należy uważnie
przeczytać niniejsze instrukcje.
W żadnym wypadku nie należy umieszczać na niniejszym urządzeniu łatwopalnych materiałów
ani produktów.
Udostępnić niniejsze informacje osobie odpowiedzialnej za instalację urządzenia, ponieważ
może to obniżyć koszty instalacji.
Aby uniknąć zagreń, urządzenie musi zostać zainstalowane zgodnie z niniejszą instrukcją
instalacji.
Niniejsze urządzenie musi zost właściwie zainstalowane i uziemione wyłącznie przez
odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
Niniejsze urządzenie powinno być podłączone do obwodu, który zawiera wyłącznik izolacyjny
zapewniający całkowite odłączenie od źródła zasilania.
Nieprawidłowa instalacja urządzenia może spowodow unieważnienie gwarancji lub
wycofanie odpowiedzialności.
Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające
doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one objęte nadzorem lub jeśli instrukcja zezwala na
użytkowanie przez niniejsze osoby w bezpieczny sposób, a także gdy rozumieją one istniejące
zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane
przez dzieci bez nadzoru.
5
Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zost wymieniony przez producenta, jego
przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia
zagrenia.
Ostrzeżenie: w przypadku yty z powierzchnią z materiału szklano-ceramicznego lub
podobnego, który chroni części znajdujące się pod napięciem, w razie pęknięcia powierzchni
należy wyłączyć urządzenie w celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym.
Przedmioty metalowe, takie jak noże, widelce, łyżki i pokrywy, nie mogą być umieszczane na
powierzchni płyty grzewczej, ponieważ mogą się nagrzać.
Nie używać parowych urządzeń do czyszczenia.
Do czyszczenia płyty kuchennej nie używać urządzeń parowych.
Urządzenie nie może być obsługiwane za pomocą zewnętrznego minutnika lub oddzielnego
systemu zdalnego sterowania.
OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo pożaru: nie kłaść przedmiotów na powierzchniach
grzewczych.
Proces gotowania musi być nadzorowany. Krótkoterminowy proces gotowania musi być stale
nadzorowany.
OSTRZEŻENIE: nienadzorowane przygotowywanie potraw na płycie grzewczej z
wykorzystaniem tłuszczu lub oleju może być niebezpieczne i stwarzać ryzyko pożaru. NIGDY
nie wykonywać prób gaszenia ognia wodą, lecz wyłączyć urządzenie, a następnie przykryć
płomień, np. pokrywką lub kocem gaśniczym.
1.3 Obsługa i konserwacja
1.3.1 Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym
Nie gotować na uszkodzonej lub pękniętej płycie kuchennej. W przypadku potłuczenia lub
pęknięcia powierzchni płyty kuchennej natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania
sieciowego (przełącznik ścienny) i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć płytę kuchenną od gniazdka
ściennego.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub
śmierć.
1.3.2 Ryzyko dotyczące zdrowia
Niniejsze urządzenie jest zgodne z normami bezpieczeństwa elektromagnetycznego.
Niemniej jednak osoby z rozrusznikami serca lub innymi elektrycznymi implantami (takimi jak
pompy insulinowe) muszą skonsultow się z lekarzem lub producentem implantu przed
przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia w celu upewnienia się, że pole
elektromagnetyczne nie będzie wywierało wpływu na ich implanty.
Nieprzestrzeganie tej porady może spowodować śmierć.
1.3.3 Ryzyko dotyczące gorącej powierzchni
Podczas użytkowania dostępne części niniejszego urządzenia będą wystarczająco gorące, aby
spowodować oparzenia.
Nie zezwalać, by części ciała, odzież lub przedmioty inne niż odpowiednie naczynia dotykały
szkła indukcyjnego, dopóki powierzchnia nie ochłodzi się.
Trzymać z dala od dzieci.
6
Uchwyty rondli mogą być gorące. Sprawdzić, czy uchwyty rondla nie przechodzą nad innymi
strefami gotowania, które są włączone. Trzymać uchwyty w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może spowodować poparzenia i oparzenia.
1.3.4 Ryzyko przecięcia
Ostre jak brzytwa ostrze skrobaka jest odsłonięte po zdjęciu osłony bezpieczeństwa. Stosow
ze szczególną ostrożnością i zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla
dzieci.
Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować obrażenia lub skaleczenia.
1.3.5 Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Kipienie powoduje
dymienie i tłuste plamy, które mogą zapalić się.
Nigdy nie używać swojego urządzenia jako powierzchni przeznaczonej do pracy lub do
przechowywania.
Nigdy nie pozostawiać na urządzeniu żadnych przedmiotów ani przyborów kuchennych.
Nie umieszczać ani nie pozostawiać żadnych namagnesowanych przedmiotów (np. kart
kredytowych, kart pamięci) ani urządzeń elektronicznych (np. komputerów, odtwarzaczy MP3)
w pobliżu urządzenia, ponieważ może na nie negatywnie wpływać jego pole
elektromagnetyczne.
Nigdy nie używać urządzenia do ogrzewania lub nagrzewania pomieszczeń.
Po użyciu zawsze wyłączać obszary grzewcze i płytę kuchenną zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej instrukcji (np. za pomocą dotykowych elementów sterowania). Nie należy poleg
na funkcji wykrywania garnka w celu wyłączenia obszarów gotowania po zdjęciu garnka.
Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem oraz na siadanie, stawanie i wspinanie się na
nie.
Nie przechowywać przedmiotów interesujących dzieci w szafkach nad urządzeniem. Dzieci
wspinające się na płytę kuchenną mogą doznać poważnych obrażeń.
Nie pozostawiać dzieci samych lub nienadzorowanych w miejscu wykorzystania urządzenia.
Dzieci lub osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością korzystania z urządzenia
powinny przebywać z odpowiedzialną i kompetentną osobą, która będzie uczyć ich używania
urządzenia. Instruktor powinien mieć pewność, że osoby takie mogą korzystz urządzenia
bez zagrożenia dla siebie oraz otoczenia.
Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej części urządzenia, chyba że jest to zalecane w
instrukcji obsługi. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego technika.
Nie umieszczać ani nie upuszczać ciężkich przedmiotów na płytę kuchenną.
Nie stawać na płycie kuchennej.
Nie używać garnków z poszarpanymi krawędziami ani nie przeciągać garnków po powierzchni
szkła indukcyjnego, ponieważ może to zarysować szkło.
Do czyszczenia płyty kuchennej nie używać skrobaków ani innych ostrych i ściernych środków
czyszczących, ponieważ mogą one porysować szkło indukcyjne.
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich
jak: - zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; -
gospodarstwa rolne; - użytkowanie przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach
mieszkalnych; - użytkowanie w obiektach typu bed and breakfast.
OSTRZEŻENIE: urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania.
Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzewczych.
Dzieci w wieku poniżej 8 lat muszą btrzymane z dala od urządzenia, chyba że znajdują się
pod stałym nadzorem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756