Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa SMEG P261XGH

Powrót
Spis treści
3
PL
1 Ostrzeżenia 4
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 4
1.2 Tabliczka znamionowa 5
1.3 Odpowiedzialność producenta 5
1.4 Przeznaczenie urządzenia 5
1.5 Utylizacja 5
1.6 Instrukcja użytkownika 6
1.7 Jak czytać niniejszy podręcznik 6
2 Opis 7
2.1 Opis ogólny 7
2.2 Oznaczenia 8
3 Użytkowanie 9
3.1 Ostrzeżenia 9
3.2 Pierwsze użycie 9
3.3 Użytkowanie płyty 10
4 Czyszczenie i konserwacja 12
4.1 Ostrzeżenia 12
4.2 Czyszczenie urządzenia 12
5 Instalacja 14
5.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 14
5.2 Wycięcie blatu 14
5.3 Zabudowa 15
5.4 Elementy mocujące 16
5.5 Podłączenie gazu 17
5.6 Przystosowanie do innych rodzajów gazu 19
5.7 Podłączenie elektryczne 24
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ona wskazówki,
dzięki którym możliwe będzie zachowanie jakości estetycznych i funkcjonalnych
zakupionego urządzenia.
Dodatkowe informacje o produkcie dostępne są na stronie: www.smeg.com
Instrukcje są ważne wyłącznie w krajach, w których symbole zostały przedstawione na
okładce niniejszej instrukcji.
Omawiana płyta kuchenna do zabudowy jest klasy 3.
Ostrzeżenia
4
1 Ostrzeżenia
1.1 Ogólne zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa
Szkody powstałe na osobach
• Urządzenie i jego dostępne
elementy są bardzo gorące
podczas użytkowania.
• Podczas użytkowania nie należy
dotykać elementów grzejnych.
• Dzieci poniżej 8 roku życia nie
powinny przebywać w pobliżu
urządzenia bez opieki osoby
dorosłej.
• Urządzenie nie służy do zabawy.
• Urządzenie może być używane
przez dzieci powyżej 8 roku
życia oraz osoby o
ograniczonych zdolnościach
psychofizycznych lub
nieposiadających
odpowiedniego doświadczenia
lub wiedzy pozostające pod
kontrolą osób dorosłych
odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo.
• Podczas użytkowania nie kłaść
na urządzeniu metalowych
przedmiotów takich, jak widelce,
łyżki i pokrywki.
• Po zakończeniu prac wyłączyć
urządzenie.
• Nie należy nigdy próbować
gasić płomienia lub pożaru
wodą: wyłączyć urządzenie i
nakryć płomień pokrywą lub
ognioodporną narzutą.
• Czynności związane z
czyszczeniem i konserwacją nie
powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
• Instalacja i naprawy powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowany personel
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
• Nie wprowadzać zmian w
urządzeniu.
• Nie należy wkładać ostro
zakończonych metalowych
przedmiotów (sztućce lub
przyrządy) do szczelin.
• Nigdy nie należy próbować
naprawiać urządzenia
samodzielnie lub bez pomocy
wykwalifikowanego specjalisty.
• Jeśli przewód zasilania
elektrycznego jest uszkodzony,
należy natychmiast skontaktować
się z serwisem technicznym, który
dokona jego wymiany.
Uszkodzenia urządzenia
• Na części szklane nie stosować
ściernych lub agresywnych
detergentów (np. produktów z
granulkami, odplamiaczy i gąbek
metalowych).
• Używać ewentualnie
przyrządów drewnianych lub
plastikowych.
• Nie siadać na urządzeniu.
• Nie stosować pary do
czyszczenia urządzenia.
• Nie zatykać otworów, szczelin
wentylacyjnych i
odprowadzających ciepło.
Ostrzeżenia
5
PL
• Nie zostawiać urządzenia bez
nadzoru podczas pieczenia
potraw, które mogą wydzielać
tłuszcze lub oleje.
• Nie zostawiać przedmiotów na
powierzchniach pieczenia.
• W żadnym razie nie używać
urządzenia do ogrzewania
pomieszczeń.
1.2 Tabliczka znamionowa
• Tabliczka znamionowa zawiera dane
techniczne, numer rejestracyjny i
oznaczenie. Nigdy nie należy
zdejmować tabliczki znamionowej.
1.3 Odpowiedzialność producenta
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za szkody powstałe na
osobach lub rzeczach w wyniku:
• użycia urządzenia w sposób niezgodny
z przeznaczeniem;
• nieprzestrzegania zaleceń zawartych w
instrukcji użytkowania;
• naruszenia chociaż jednej części
urządzenia;
• używania nieoryginalnych części
zamiennych.
1.4 Przeznaczenie urządzenia
• Urządzenie jest przeznaczone do
pieczenia potraw w warunkach
domowych. Każde inne użycie jest
nieprawidłowe.
• Urządzenie nie zostało zaprojektowane
do działania w zmiennej temperaturze
zewnętrznej lub z systemami zdalnego
sterowania.
1.5 Utylizacja
Urządzenie powinno być
zutylizowane oddzielnie od innych
odpadów (dyrektywy 2002/95/
CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE).
Urządzenie nie zawiera substancji w ilości
niebezpiecznej dla zdrowia i środowiska,
zgodnie z aktualnymi dyrektywami
europejskimi.
Aby dokonać utylizacji urządzenia należy:
• Odłączyć przewód zasilania
elektrycznego i usunąć go razem z
wtyczką.
• Powierzyć urządzenie odpowiednim
centrom selektywnej zbiórki odpadów
elektrycznych i elektronicznych lub
oddać urządzenie sprzedawcy w
momencie zakupu podobnego
urządzenia.
Napięcie elektryczne
Niebezpieczeństwo porażenia
prądem
• Odłączyć główne zasilanie elektryczne.
• Odłączyć przewód zasilający od
instalacji elektrycznej.
Ostrzeżenia
6
Opakowanie urządzenia zostało
wykonane z materiałów, które nie
zanieczyszczają środowiska i nadają się
do recyklingu.
• Materiały z opakowania należy oddać
do odpowiednich punktów selektywnej
zbiórki odpadów.
1.6 Instrukcja użytkownika
Niniejsza instrukcja stanowi integralną
część urządzenia i powinna być
przechowywana w całości i w zasięgu ręki
użytkownika przez cały okres użytkowania
urządzenia.
Przed użyciem urządzenia należy uważnie
przeczytać niniejszą instrukcję
użytkowania.
1.7 Jak czytać niniejszy podręcznik
Niniejszy podręcznik wykorzystuje
następujące symbole ułatwiające czytanie:
1. Sekwencja instrukcji użytkowania.
• Pojedyncza instrukcja użytkowania.
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Niebezpieczeństwo uduszenia
się
• Nie zostawiać bez nadzoru
opakowania i jego elementów.
• Dzieci nie powinny bawić się
plastikowymi torebkami z opakowania.
Ostrzeżenia
Ogólne informacje dotyczące
podręcznika, bezpieczeństwa i
końcowej utylizacji.
Opis
Opis urządzenia i akcesoriów.
Użytkowanie
Informacje o użytkowaniu
urządzenia i akcesoriów, porady
dotyczące pieczenia.
Czyszczenie i konserwacja
Informacje o prawidłowym
czyszczeniu i konserwacji
urządzenia.
Instalacja
Informacje dla wykwalifikowanego
technika: instalacja, uruchomienie i
testy.
Ostrzeżenia dotyczące
bezpieczeństwa
Informacje
Rada
Opis
7
PL
2 Opis
2.1 Opis ogólny
60 cm
70 cm

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756