Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa SMEG SER60SGH3

Powrót
Spis treści
3
1.OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA 4
2.UMIESZCZENIE W BLACIE _________________________________ 6
3.PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE _____________________________ 8
4.PODŁĄCZENIE GAZU _____________________________________ 8
5.PRZYSTOSOWANIE DO INNYCH RODZAJÓW GAZU __________ 11
6.CZYNNOŚCI KOŃCOWE __________________________________ 14
7.UŻYTKOWANIE PŁYTY KUCHENNEJ _______________________ 16
8.CZYSZCZENIE I KONSERWACJA __________________________ 19
INSTRUKCJE SĄ WAŻNE WYŁĄCZNIE W KRAJACH, W KTÓRYCH SYMBOLE ZOSTAŁY
PRZEDSTAWIONE NA OKŁADCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
INSTRUKCJE DLA MONTAŻYSTY: są przeznaczone dla
wykwalifikowanego technika, który przeprowadza kontrolę instalacji
gazowej, dokonuje montażu urządzenia, uruchomienia i próby
technicznej.
INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA: zawierają porady dotyczące
użytkowania, opis elementów sterowniczych oraz prawidłowy sposób
czyszczenia i konserwacji urządzenia.
@
Dodatkowe informacje o produktach dostępne na stronie
www.smeg.com
Prezentacja
4
1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
I UŻYTKOWANIA
NINIEJSZA INSTRUKCJA STANOWI NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚĆ URZĄDZENIA.
NALEŻY JĄ PRZECHOWYWAĆ W CAŁOŚCI I W MIEJSCU ZAWSZE
DOSTĘPNYM DO KONSULTACJI PODCZAS CAŁEGO OKRESU
EKSPLOATACJI PŁYTY KUCHENNEJ. PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYTKOWANIA ZALECA SIĘ UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI I
WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIEJ WSKAZÓWEK. NALEŻY RÓWNIEŻ
ZACHOWAĆ DYSZE ZNAJDUJĄCE SIĘ W WYPOSAŻENIU. MONTAŻU MUSI
DOKONAĆ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. NINIEJSZE URZĄDZENIE ZOSTAŁO
ZAPROJEKTOWANE DO UŻYTKU DOMOWEGO I JEST ZGODNE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI DYREKTYWAMI EWG. URZĄDZENIE ZOSTAŁO
SKONSTRUOWANE DO NASTĘPUJĄCEGO CELU: PRZYRZĄDZANIE I
PODGRZEWANIE POTRAW; KAŻDE INNE UŻYCIE NALEŻY UZNAĆ ZA
NIEWŁAŚCIWE.
PRODUCENT UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W
PRZYPADKU UŻYCIA INNEGO NIŻ WSKAZANE.
NIE POZOSTAWIAĆ OPAKOWANIA BEZ NADZORU. PODZIELIĆŻNE
MATERIAŁY ODPADOWE POCHODZĄCE Z OPAKOWANIA I PRZEKAZAĆ JE
DO NAJBLIŻSZEGO CENTRUM RECYKLINGU.
NALEŻY OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ UZIEMIENIE, ZGODNIE Z NORMAMI
BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
WTYCZKA DO PODŁĄCZENIA DO KABLA ZASILAJĄCEGO MUSI BYĆ TEGO
SAMEGO RODZAJU CO GNIAZDKO I ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI.
PO ZABUDOWIE URZĄDZENIA GNIAZDKO MUSI BYĆ DOSTĘPNE.
NIGDY NIE WYJMOWAĆ WTYCZKI POCIĄGAJĄC ZA KABEL.
NATYCHMIAST PO MONTAŻU PRZEPROWADZIĆ KRÓTKĄ PRÓBĘ
TECHNICZNĄ PŁYTY KUCHENNEJ STOSUJĄC SIĘ DO PRZEDSTAWIONYCH
DALEJ INSTRUKCJI. W PRZYPADKU NIEFUNKCJONOWANIA ODŁĄCZYĆ
URZĄDZENIE OD SIECI ELEKTRYCZNEJ I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z
NAJBLIŻSZYM CENTRUM OBSŁUGI TECHNICZNEJ.
NIGDY NIE PRÓBOWAĆ NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA.
Prezentacja
5
PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA ZAWSZE SPRAWDZIĆ, CZY POKRĘTŁA
ZNAJDUJĄ SIĘ NA POZYCJI "ZERO" (WYŁĄCZONE).
TABLICZKA ZNAMIONOWA, ZAWIERAJĄCA DANE TECHNICZNE, NUMER
SERYJNY I OZNAKOWANIE JEST UMIESZCZONA W WIDOCZNYM MIEJSCU
POD OBUDOWĄ.
NIE WOLNO USUWAĆ TABLICZKI ZNAMIONOWEJ Z OBUDOWY.
PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEST USTAWIONE
NA RODZAJ GAZU, KTÓRYM BĘDZIE ZASILANE. SPRAWDZIĆ ETYKIETĘ
UMIESZCZONĄ POD OBUDOWĄ.
NIE KŁAŚĆ NA RUSZTACH PŁYTY KUCHENNEJ GARNKÓW, KTÓRYCH DNO
NIE JEST IDEALNIE GŁADKIE I PŁASKIE.
NIE STOSOWAĆ NACZYŃ LUB PATELNI GRILLOWYCH WYKRACZAJĄCYCH
POZA ZEWNĘTRZNY OBWÓD PŁYTY.
URZĄDZENIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY
DOROSŁE. NIE POZWOLIĆ, ABY DZIECI ZBLIŻAŁY SIĘ LUB BAWIŁY SIĘ
URZĄDZENIEM.
ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2002/96/WE ODNOŚNIE URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WASTE ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE) NINIEJSZE URZĄDZENIE POSIADA
OZNAKOWANIE.
DYREKTYWA TA OKREŚLA ZASADY ZBIÓRKI I RECYKLINGU ZUŻYTYCH
URZĄDZEŃ OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM TERYTORIUM UNII
EUROPEJSKIEJ.
Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia
na osobach i szkody na rzeczach wynikające z nieprzestrzegania takich
zaleceń lub z naruszenia nawet jednej części urządzenia oraz
zastosowania nieoryginalnych części zamiennych.
Instrukcje dla montażysty
6
2. UMIESZCZENIE W BLACIE
Interwencja wymaga robót budowlanych i/lub stolarskich i dlatego może
ją wykonać wyłącznie kompetentny technik.
Płytę można zamontować na różnych materiałach takich jak mury, metal,
lite drewno i drewno pokryte tworzywem warstwowym odpornych na
wysoką temperaturę (T 90°C).
Podczas montażu urządzenia nie stosować sylikonu lub innych
materiałów izolacyjnych, użyć wyłącznie gumy znajdującej się w
wyposażeniu.
2.1.1 Przymocowanie do konstrukcji nośnej
Wykonać otwór w blacie mebla o wymiarach wskazanych na rysunku,
zachowując minimalną odległość 50 mm od tylnej krawędzi.
Niniejsze urządzenie zmoże być umieszczone przy ściankach
przekraczających wysokość blatu roboczego pod warunkiem, że
zostanie zachowana odległości wskazana na rysunku, aby uniknąć
uszkodzeń wynikających z przegrzania. Upewnić się, że odległość
palników od ewentualnie znajdującej się nad nimi półki wynosi
przynajmniej 750 mm.
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) L (mm) X (mm) Y (mm)
min 110 min 460 min 750 20÷40 min 50 600 555÷560 478÷482
Instrukcje dla montażysty
7
Precyzyjnie nałożyć znajdujące się w wyposażeniu uszczelnienie na
zewnętrznym obwodzie otworu wykonanego w blacie, jak wskazano na
poniższym rysunku, lekko dociskając rękami, aby przylegało na całej
powierzchni. W zależności od montowanego modelu, sprawdzić
wartości przedstawione na rysunkach, biorąc pod uwagę, ze dla
obydwu modeli przednia i tylna część musi się stykać z otworem.
Zamocować płytę kuchenną do mebla za pomocą elementów A
znajdujących się w wyposażeniu. Usunąć nadmiar B uszczelnienia.
Wartości wskazane na rysunku dotyczą otworu po wewnętrznej
stronie uszczelnienia.
W przypadku montażu w neutralnej wnęce z drzwiczkami, pod płytą
kuchenną należy umieścić panel oddzielający. Zachować minimalną
odległość 10 mm między spodem urządzenia a powierzchnią panelu,
który musi być łatwy w wyjęciu i umożliwić dostęp podczas interwencji
serwisowych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756