Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa SMEG SR275XGH2

Powrót
Spis treści
3
1.OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I
UŻYTKOWANIA _____________________________________ 4
2.UMIESZCZENIE W BLACIE ________________________ 6
3.PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ____________________ 8
4.PODŁĄCZENIE GAZU ____________________________ 9
5.PRZYSTOSOWANIE DO INNYCH RODZAJÓW GAZU _ 11
6.CZYNNOŚCI KOŃCOWE ________________________ 18
7.UŻYTKOWANIE PŁYTY KUCHENNEJ ______________ 20
8.CZYSZCZENIE I KONSERWACJA _________________ 22
INSTRUKCJE SĄ WAŻNE WYŁĄCZNIE W KRAJACH, KTÓRYCH SYMBOLE ZOSTAŁY
PRZEDSTAWIONE NA OKŁADCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
INSTRUKCJE DLA MONTAŻYSTY: są przeznaczone dla
wykwalifikowanego technika, który przeprowadza kontrolę instalacji
gazowej, dokonuje montażu urządzenia, uruchomienia i próby
technicznej.
INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA: zawierają porady dotyczące
użytkowania, opis elementów sterowniczych oraz prawidłowy sposób
czyszczenia i konserwacji urządzenia.
Prezentacja
4
1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
I UŻYTKOWANIA
NINIEJSZA INSTRUKCJA STANOWI NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚĆ
URZĄDZENIA. NALEŻY JĄ PRZECHOWYWAĆ W CAŁOŚCI I W MIEJSCU
ZAWSZE DOSTĘPNYM DO KONSULTACJI PODCZAS CAŁEGO OKRESU
EKSPLOATACJI PŁYTY KUCHENNEJ. PRZED ROZPOCZĘCIEM
UŻYTKOWANIA ZALECA SIĘ UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI I
WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIEJ WSKAZÓWEK. NALEŻY RÓWNIEŻ
ZACHOWAĆ DYSZE ZNAJDUJĄCE SIĘ W WYPOSAŻENIU. MONTAŻU
MUSI DOKONAĆ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. NINIEJSZE URZĄDZENIE ZOSTAŁO
ZAPROJEKTOWANE DO UŻYTKU DOMOWEGO I JEST ZGODNE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI DYREKTYWAMI EWG. URZĄDZENIE ZOSTAŁO
SKONSTRUOWANE DO NASTĘPUJĄCEGO CELU: PRZYRZĄDZANIE I
PODGRZEWANIE POTRAW; KAŻDE INNE UŻYCIE NALEŻY UZNAĆ ZA
NIEWŁAŚCIWE.
PRODUCENT UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W
PRZYPADKU UŻYCIA INNEGO NIŻ WSKAZANE.
NIE POZOSTAWIAĆ OPAKOWANIA BEZ NADZORU. PODZIELIĆŻNE
MATERIAŁY ODPADOWE POCHODZĄCE Z OPAKOWANIA I PRZEKAZAĆ
JE DO NAJBLIŻSZEGO CENTRUM RECYKLINGU.
NALEŻY OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ UZIEMIENIE, ZGODNIE Z
NORMAMI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYMI INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH.
WTYCZKA DO PODŁĄCZENIA DO KABLA ZASILAJĄCEGO MUSI BYĆ
TEGO SAMEGO RODZAJU CO GNIAZDKO I ZGODNA Z
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
NIGDY NIE WYJMOWAĆ WTYCZKI POCIĄGAJĄC ZA KABEL.
NATYCHMIAST PO MONTAŻU PRZEPROWADZIĆ KRÓTKĄ PRÓBĘ
TECHNICZNĄ PŁYTY KUCHENNEJ STOSUJĄC SIĘ DO
PRZEDSTAWIONYCH DALEJ INSTRUKCJI. W PRZYPADKU
NIEFUNKCJONOWANIA ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD SIECI
ELEKTRYCZNEJ I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM CENTRUM
OBSŁUGI TECHNICZNEJ.
NIGDY NIE PRÓBOWAĆ NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA.
PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA ZAWSZE SPRAWDZIĆ, CZY
POKRĘTŁA ZNAJDUJĄ SIĘ NA POZYCJI "ZERO" (WYŁĄCZONE).
Prezentacja
5
TABLICZKA ZNAMIONOWA, ZAWIERAJĄCA DANE TECHNICZNE, NUMER
SERYJNY I OZNAKOWANIE JEST UMIESZCZONA W WIDOCZNYM
MIEJSCU POD OBUDOWĄ.
NIE WOLNO USUWAĆ TABLICZKI ZNAMIONOWEJ Z OBUDOWY.
PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEST
USTAWIONE NA RODZAJ GAZU, KTÓRYM BĘDZIE ZASILANE.
SPRAWDZIĆ ETYKIETĘ UMIESZCZONĄ POD OBUDOWĄ.
NIE KŁAŚĆ NA RUSZTACH PŁYTY KUCHENNEJ GARNKÓW, KTÓRYCH
DNO NIE JEST IDEALNIE GŁADKIE I PŁASKIE.
NIE STOSOWAĆ NACZYŃ LUB PATELNI GRILLOWYCH
WYKRACZAJĄCYCH POZA ZEWNĘTRZNY OBWÓD PŁYTY.
URZĄDZENIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY
DOROSŁE. NIE POZWOLIĆ, ABY DZIECI ZBLIŻAŁY SIĘ LUB BAWIŁY SIĘ
URZĄDZENIEM.
ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2002/96/WE ODNOŚNIE
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WASTE
ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE) NINIEJSZE
URZĄDZENIE POSIADA OZNAKOWANIE.
DYREKTYWA TA OKREŚLA ZASADY ZBIÓRKI I RECYKLINGU ZUŻYTYCH
URZĄDZEŃ OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM TERYTORIUM UNII
EUROPEJSKIEJ.
Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za
obrażenia na osobach i szkody na rzeczach wynikające z
nieprzestrzegania takich zaleceń lub z naruszenia nawet jednej
części urządzenia oraz zastosowania nieoryginalnych części
zamiennych.
Instrukcje dla montażysty
6
2. UMIESZCZENIE W BLACIE
Interwencja wymaga robót budowlanych i/lub stolarskich i dlatego może
ją wykonać wyłącznie kompetentny technik.
Płytę można zamontować na różnych materiałach takich jak mury, metal,
lite drewno i drewno pokryte tworzywem warstwowym odpornych na
wysoką temperaturę (T 90°C).
Podczas montażu urządzenia nie stosować sylikonu lub innych
materiałów izolacyjnych, użyć wyłącznie gumy znajdującej się w
wyposażeniu.
2.1.1 Przymocowanie do konstrukcji nośnej
Wykonać otwór w blacie mebla o wymiarach wskazanych na rysunku,
zachowując minimalną odległość 50 mm od tylnej krawędzi.
Niniejsze urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie "typu Y"
pod względem ryzyka pożarowego i może być umieszczone przy
ściankach przekraczających wysokość blatu roboczego pod warunkiem,
że zostanie zachowana odległości 145 mm, jak wskazano na rysunku,
aby uniknąć uszkodzeń wynikających z przegrzania.
Upewnić się, że odległość palników od ewentualnie znajdującej się nad
nimi półki wynosi przynajmniej 750 mm.
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) L (mm)
X
(mm) Y (mm)
min 145 min 460 min 750 20÷40 min 50 685-690 555÷560 478÷482
Instrstrukcje dla montażysty
7
Precyzyjnie nałożyć znajdujące się w wyposażeniu uszczelnienie na
zewnętrznym obwodzie otworu wykonanego w blacie, jak wskazano na
poniższym rysunku, lekko dociskając rękami, aby przylegało na całej
powierzchni. Skonsultować wartości wskazane na rysunku. Należy
pamiętać, że boki A muszą się stykać z otworem. Zamocować płytę
kuchenną do mebla za pomocą elementów B znajdujących się w
wyposażeniu. Usunąć nadmiar C uszczelnienia. Wartości wskazane na
rysunku dotyczą otworu po wewnętrznej stronie uszczelnienia.
W przypadku montażu w neutralnej wnęce z drzwiczkami, pod płytą
kuchenną należy umieścić panel oddzielający. Zachować minimalną
odległość 10 mm między spodem urządzenia a powierzchnią panelu,
który musi być łatwy w wyjęciu i umożliwić dostęp podczas interwencji
serwisowych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756