Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Płyta gazowa SMEG SR764RA

Powrót
3
Spis treści
INSTRUKCJE SĄ WAŻNE WYŁĄCZNIE W KRAJACH, KTÓRYCH SYMBOLE ZOSTAŁY
PRZEDSTAWIONE NA OKŁADCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.
INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA: zawierają porady dotyczące
użytkowania, opis elementów sterowniczych oraz prawidłowy sposób
czyszczenia i konserwacji urządzenia.
INSTRUKCJE DLA MONTAŻYSTY: są przeznaczone dla
wykwalifikowanego technika, który dokonuje montażu urządzenia,
uruchomienia i próby technicznej.
1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA ................................ 4
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................... 6
3. OCHRONA ŚRODOWISKA................................................................ 8
4. UŻYTKOWANIE PŁYTY KUCHENNEJ .............................................. 9
5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA .................................................. 11
6. UMIESZCZENIE W BLACIE ............................................................. 14
7. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ..................................................... 16
8. PODŁĄCZENIE GAZU...................................................................... 17
9. PRZYSTOSOWANIE DO INNYCH RODZAJÓW GAZU .................. 19
Ogólne zalecenia
4
1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
NINIEJSZA INSTRUKCJA STANOWI NIEODŁĄCZNĄ CZĘŚĆ URZĄDZENIA. NALEŻY JĄ
PRZECHOWYWAĆ W CAŁOŚCI I W MIEJSCU ZAWSZE DOSTĘPNYM DO
KONSULTACJI PODCZAS CAŁEGO OKRESU EKSPLOATACJI PŁYTY KUCHENNEJ.
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA ZALECA SIĘ UWAŻNE PRZECZYTANIE
INSTRUKCJI I WSZYSTKICH ZAWARTYCH W NIEJ WSKAZÓWEK. NALEŻY RÓWNIEŻ
ZACHOWAĆ DYSZE ZNAJDUJĄCE SIĘ W WYPOSAŻENIU. MONTAŻU MUSI
DOKONAĆ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI. NINIEJSZE URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE DO UŻYTKU
DOMOWEGO I JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI DYREKTYWAMI EWG.
URZĄDZENIE ZOSTAŁO SKONSTRUOWANE DO NASTĘPUJĄCEGO CELU:
GOTOWANIE I PODGRZEWANIE POTRAW; KAŻDE INNE UŻYCIE NALEŻY UZNAĆ ZA
NIEWŁAŚCIWE.
PRODUCENT UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU
UŻYTKOWANIA INNEGO NIŻ WSKAZANE.
JEŻELI URZĄDZENIE ZOSTANIE ZAMONTOWANE NA ŁODZI LUB W PRZYCZEPIE
TURYSTYCZNEJ, NIE WOLNO GO STOSOWAĆ DO OGRZEWANIA POMIESZCZENIA.
NIGDY NIE STOSOWAĆ URZĄDZENIA DO OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ.
ZGODNIE Z DYREKTYWĄ EUROPEJSKĄ 2002/96/WE ODNOŚNIE URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC
EQUIPMENT - WEEE) NINIEJSZE URZĄDZENIE POSIADA OZNAKOWANIE.
DYREKTYWA TA OKREŚLA ZASADY ZBIÓRKI I RECYKLINGU ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ
OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ.
PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA NALEŻY OBOWIĄZKOWO USUNĄĆ CAŁĄ
FOLIĘ OCHRONNĄ.
PODCZAS KAŻDEJ CZYNNOŚCI ZALECA SIĘ STOSOWANIE RĘKAWIC
OCHRONNYCH.
ABY NIE USZKODZIĆ POWIERZCHNI, NALEŻY UNIKAĆ STOSOWANIA
METALOWYCH GĄBEK LUB OSTRYCH SKROBAKÓW.
UŻYWAĆ ZWYCZAJNYCH PRODUKTÓW, NIEŚCIERNYCH, EWENTUALNIE
UŻYWAJĄC DREWNIANYCH LUB PLASTIKOWYCH NARZĘDZI. SPŁUKAĆ
DOKŁADNIE WODĄ, NASTĘPNIE WYSUSZYĆ MIĘKKĄ SZMATKĄ LUB
ŚCIERECZKĄ Z MIKROFIBRY.
NIE ZOSTAWIAĆ URZĄDZENIA BEZ NADZORU PODCZAS GOTOWANIA POTRAW,
KTÓRE MOGĄ WYDZIELAĆ TŁUSZCZ LUB OLEJ.
TŁUSZCZE I OLEJE MOGĄ SIĘ ZAPALIĆ.
Ogólne zalecenia
5
PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA ZAWSZE SPRAWDZIĆ, CZY POKRĘTŁA
ZNAJDUJĄ SIĘ NA POZYCJI (WYŁĄCZONE).
NIE KŁAŚĆ NA RUSZTACH PŁYTY KUCHENNEJ GARNKÓW, KTÓRYCH DNO NIE
JEST IDEALNIE GŁADKIE I PŁASKIE.
NIE STOSOWAĆ NACZYŃ LUB PATELNI GRILLOWYCH WYKRACZAJĄCYCH POZA
ZEWNĘTRZNY OBWÓD PŁYTY.
Ogólne zalecenia
6
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PO INFORMACJE NA TEMAT ZASAD BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH LUB GAZOWYCH ORAZ FUNKCJI WENTYLACJI
SKONSULTOWAĆ INSTRUKCJE MONTAŻU.
DLA PAŃSTWA DOBRA I BEZPIECZEŃSTWA, USTALONO PRAWNIE, ŻE MONTAŻ I
SERWIS WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MUSI BYĆ WYKONANY
PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI.
NASI AUTORYZOWANI MONTAŻYŚCI GWARANTUJĄ PEŁNE
USATYSFAKCJONOWANIE.
URZĄDZENIA GAZOWE I ELEKTRYCZNE MUSZĄ BYĆ ZAWSZE WYCOFANE Z
UŻYTKU PRZEZ KOMPETENTNE OSOBY.
PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ SPRAWDZIĆ
DANE WSKAZANE NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ, MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z DANYMI
SIECI.
TABLICZKA ZNAMIONOWA, ZAWIERAJĄCA DANE TECHNICZNE, NUMER SERYJNY I
OZNAKOWANIE JEST UMIESZCZONA W WIDOCZNYM MIEJSCU POD OBUDOWĄ.
NIE WOLNO USUWAĆ TABLICZKI ZNAMIONOWEJ Z OBUDOWY.
PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEST USTAWIONE NA
RODZAJ GAZU, KTÓRYM BĘDZIE ZASILANE. SPRAWDZIĆ ETYKIETĘ UMIESZCZONĄ
POD OBUDOWĄ
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU / KONSERWACJI, NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ,
ŻE URZĄDZENIE NIE JEST ZASILANE Z SIECI ELEKTRYCZNEJ.
WTYCZKA DO PODŁĄCZENIA DO KABLA ZASILAJĄCEGO MUSI BYĆ TEGO SAMEGO
RODZAJU CO GNIAZDKO I ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.
PO ZABUDOWIE URZĄDZENIA GNIAZDKO MUSI BYĆ DOSTĘPNE.
NIGDY NIE WYJMOWAĆ WTYCZKI POCIĄGAJĄC ZA KABEL.
JEŻELI KABEL ZASILAJĄCY ZOSTANIE USZKODZONY, NALEŻY NATYCHMIAST
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM, KTÓRY GO WYMIENI.
NALEŻY OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ UZIEMIENIE, ZGODNIE Z NORMAMI
BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
NATYCHMIAST PO MONTAŻU PRZEPROWADZIĆ KRÓTKĄ PRÓBĘ TECHNICZNĄ
URZĄDZENIA STOSUJĄC SIĘ DO PRZEDSTAWIONYCH DALEJ INSTRUKCJI. W
PRZYPADKU NIEFUNKCJONOWANIA ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD SIECI
ELEKTRYCZNEJ I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM CENTRUM OBSŁUGI
TECHNICZNEJ.
NIGDY NIE PRÓBOWAĆ NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA.
PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE JEST SIĘ GORĄCE. UWAŻAĆ, ABY NIE
DOTYKAĆ ELEMENTÓW GRZEJNYCH.
Ogólne zalecenia
7
URZĄDZENIA NIE MOGĄ STOSOWAĆ OSOBY (W TYM DZIECI) O OGRANICZONYCH
ZDOLNOŚCIACH PSYCHOFIZYCZNYCH LUB NIEPOSIADAJĄCE ODPOWIEDNIEGO
DOŚWIADCZENIA I WIEDZY CHYBA, ŻE BĘDĄ NADZOROWANE PRZEZ OSOBY
DOROSŁE ODPOWIEDZIALNE ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO.
NIE POZWOLIĆ, ABY DZIECI ZBLIŻAŁY SIĘ DO URZĄDZENIA PODCZAS JEGO
FUNKCJONOWANIA LUB BAWIŁY SIĘ NIM.
NIE WKŁADAĆ OSTRO ZAKOŃCZONYCH METALOWYCH PRZEDMIOTÓW (SZTUĆCE
LUB INNE NARZĘDZIA) DO SZCZELIN URZĄDZENIA.
NIE STOSOWAĆ PARY DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA.
PARA MOŻE SPOWODOWAĆ POWSTANIE RDZY NA CZĘŚCIACH ELEKTRYCZNYCH,
USZKADZAJĄC JE I DOPROWADZAJĄC DO ZWARĆ.
NIE WPROWADZAĆ ZMIAN W URZĄDZENIU.
PODCZAS FUNKCJONOWANIA NIE UŻYWAĆ W POBLIŻU URZĄDZENIA
PRODUKTÓW W SPRAY'U.
NIE UŻYWAĆ PRODUKTÓW W SPRAY'U, DOPÓKI URZĄDZENIE CAŁKOWICIE NIE
WYSTYGNIE.
Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia na osobach i
szkody na rzeczach wynikające z nieprzestrzegania takich zaleceń lub z powodu
wprowadzenia zmian nawet na jednej części urządzenia oraz zastosowania
nieoryginalnych części zamiennych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756