Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Telewizor TCL 43C735 43" QLED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1

Powrót
PL 1
Polski
Ważne informacje
Bezpieczeństwo
Należy upewnić się, że napięcie zasilania w
gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem
wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora.
Jeżeli wtyczka zasilająca, gniazdo prądu przemiennego
lub gniazdo zasilania służą do odcinania zasilania od
urządzenia, należy zapewnić do nich swobodny dostęp.
W niektórych modelach lampka sygnalizacyjna znajduje
się z boku telewizora. Brak sygnalizacji świetlnej z przodu
nie oznacza, że telewizor jest całkowicie odłączony od
zasilania. W celu całkowitego odłączenia telewizora
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania.
Elementy, z których wykonany jest telewizor są wrażliwe
na ciepło. Maksymalna temperatura otoczenia, w jakiej
może pracować telewizor, nie powinna przekraczać
35°C. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych
z tyłu lub po bokach odbiornika telewizyjnego. Aby
umożliwić poprawną wentylację, wokół urządzenia
należy pozostawić wolną przestrzeń. Urządzenie należy
zamontować z dala od źródeł ciepła (kominka itp.) i
urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne lub
elektryczne.
Wilgotność pomieszczenia, w którym ma zostać
zamontowany odbiornik, nie powinna przekraczać 75%.
Przenoszenie odbiornika z zimnego do ciepłego miejsca
może spowodować skraplanie się pary wodnej na ekranie
(oraz niektórych podzespołach wewnątrz odbiornika
telewizyjnego). Przed włączeniem telewizora należy
poczekać, aż skroplona para wodna odparuje.
Przycisk lub POWER/ w telewizorze lub przycisk
na pilocie są używane do włączenia i ustawienia w tryb
gotowości. Jeśli telewizor nie będzie używany przez
dłuższy czas, należy odłączyć go z sieci przez wyjęcie
wtyczki z gniazdka zasilającego.
W trakcie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi
zaleca się odłączenie odbiornika telewizyjnego z sieci
zasilającej i antenowej, co pozwoli uniknąć uszkodzeń
związanych z wyładowaniami elektrycznymi lub
elektromagnetycznymi. Z tego powodu zaleca się, aby
gniazdo zasilania i antenowe było łatwo dostępne, co w
razie potrzeby, pozwoli na odłączenie urządzenia.
Jeśli podczas użytkowania z urządzenia zacznie się
wydobywać dym lub wyczuwalny będzie zapach
spalenizny, to należy natychmiast odłączyć przewód
zasilający. Pod żadnym pozorem nie wolno samodzielnie
otwierać pokrywy odbiornika telewizyjnego ze względu na
ryzyko porażenia prądem.
OSTRZEŻENIA
Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku w
gospodarstwie domowym i nie powinno być używane
inaczej, poza użytkiem domowym lub komercjalnie.
Jeśli produkt ma uszkodzony zewnętrzny kabel
elastyczny lub sznur, to dla uniknięcia zagrożenia, musi
być on wymieniony przez producenta, serwisanta lub
podobnie wykwalikowaną osobę.
Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy
pozostawić wokół telewizora odstęp większy niż 10 cm.
Wentylacja nie może być utrudniona przykryciem otworów
wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, serwetki,
zasłony itd.
Urządzenie nie może być narażone na kapanie wody lub
jej rozbryzgi a przedmioty napełniane cieczą, takie jak
wazony, nie powinny być na urządzeniu stawiane.
Baterie (baterie akumulatorowe lub zainstalowane
baterie) należy chronić przed wysoką temperaturą, np.:
nasłonecznieniem, ogniem itp.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy zabezpieczyć
niniejsze urządzenie przed deszczem i wilgocią.
Może nastąpić upadek telewizora, który może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Większości urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć
poprzez proste środki ostrożności, np:
ZAWSZE należy stosować szafki lub stojaki lub metody
montażu zalecane przez producenta telewizora.
ZAWSZE używaj mebli, które mogą bezpiecznie
podtrzymywać telewizor.
ZAWSZE należy upewnić się, że telewizor nie wystaje
poza krawędź mebla nośnego.
ZAWSZE edukować dzieci na temat niebezpieczeństw
związanych ze wspinaniem się na meblach, aby dotrzeć
do telewizora lub jego elementów sterujących.
ZAWSZE prowadzą przewody i kable podłączone do
telewizora, aby nie można było ich potknąć, przeciągnąć
ani chwycić.
NIGDY nie należy ustawiać telewizora w niestabilnym
miejscu.
NIGDY nie należy ustawiać telewizora na wysokich
meblach (np. szafach lub regałach) bez mocowania
zarówno mebli, jak i telewizora do odpowiedniego
wspornika.
NIGDY nie należy ustawiać telewizora na tkaninie
lub innych materiałach znajdujących się pomiędzy
telewizorem a meblami pomocniczymi.
NIGDY nie należy umieszczać przedmiotów, takich
jak zabawki i piloty zdalnego sterowania, na górze
telewizora lub na meblach, na których telewizor jest
umieszczony, ponieważ mogłyby one zachęcić dzieci
do wejścia na te meble.
W przypadku zatrzymania i zmiany miejsca montażu
istniejącego telewizora należy zastosować takie same
środki ostrożności jak powyżej.
Sprzęt oznaczony tym znakiem jest
urządzeniem klasy II, czyli urządzeniem
elektrycznym o podwójnej izolacji. Jest tak
zaprojektowany, że nie wymaga podłączenia do
gniazdka z uziemieniem. Sprzęt nieoznaczony
tym znakiem jest urządzeniem elektrycznym
klasy I. Taki produkt należy podłączyć do
gniazdka z uziemieniem.
Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru, nie
wolno do tego produktu zbliżać świec ani innych
źródeł otwartego ognia.
PL 2
Polski
Ten symbol wskazuje, że wewnątrz jest
obecne wysokie napięcie. Jakikolwiek kontakt
z wewnętrzną częścią tego produktu jest
niebezpieczny.
N
Ten symbol wskazuje, że bezpiecznik może
znajdować się w przewodzie neutralnym i
że sieć powinna zostać odłączona w celu
odłączenia przewodów fazowych.
Aparatura, by zapobiec urazom musi być bezpiecznie
przymocowana do podłogi lub ściany zgodnie ze
wskazówkami instalacji.
Aby zredukować ekspozycję na działanie fal radiowych,
należy korzystać z urządzenia z odległości przynajmniej
100 cm.
Jeśli do produktu podłączona jest antena zewnętrzna
lub system kablowy, upewnij się, że antena lub system
kablowy zostały uziemione przez wykwalikowaną osobę
w celu zabezpieczenia przed przepięciami elektrycznymi
oraz gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych.
Ekran TV
Ekran TV używany w tym produkcie jest ze szkła. Może
się rozbić, jeśli zostanie upuszczony, albo uderzony.
Jest to produkt o wyranowanej technologii, dający
obrazy z odtworzeniem drobnych szczegółów. Czasem
może mieć kilka nieaktywnych pikseli objawiających się
jako punkty niebieskie, zielone lub czerwone. Nie ma to
wpływu na działanie produktu.
Czynności konserwacyjne
Do czyszczenia ekranu należy stosować środki myjące
do szyb; resztę odbiornika należy wycierać ściereczką z
dodatkiem łagodnych środków czyszczących.
Ważne: Ekran może ulec uszkodzeniu, jeśli do jego
czyszczenia stosowane są silne detergenty, środki
czyszczące z zawartością alkoholu lub materiały
ścierające.
Zaleca się czyszczenie otworów wentylacyjnych z tyłu i
po bokach urządzenia. Stosowanie rozpuszczalników,
środków czyszczących z zawartością alkoholu lub
materiałów ścierających może spowodować uszkodzenie
odbiornika telewizyjnego. Jeśli do środka urządzenia
dostanie się ciało obce lub płyn, należy natychmiast
odłączyć urządzenie i oddać do przeglądu przez
autoryzowanego technika. Nie wolno samodzielnie
otwierać pokrywy urządzenia, może być to niebezpieczne
dla użytkownika lub uszkodzić urządzenie.
Przepisy dyrektywy w sprawie usług energetycznych
(DUE)
Niniejsze urządzenie jest zgodne ze standardami w
zakresie ESD. Jeżeli po wystąpieniu wyładowania
elektrostatycznego urządzenie nie wznowi pracy w trybie
Ethernet lub trybie odtwarzania z USB, konieczna jest
interwencja użytkownika.
Informacja o funkcji Bluetooth
Technologia Bluetooth® (jeżeli jest dostępna w twoim
Ważne informacje
telewizorze) działa na częstotliwości 2,4GHz, co oznacza,
że bezpośrednia bliskość punktów dostępu Wi-Fi,
routerów lub mikrofalówek może zakłócać strumieniowe
przesyłanie sygnału audio w technologii Bluetooth. W
przypadku wystąpienia zakłóceń w odbiorze sygnału
audio, zrestartuj urządzenie korzystające z technologii
Bluetooth, aby znaleźć częstotliwość z mniejszą ilością
zakłóceń. Jeżeli jednak te problemy będą się powtarzać,
przesuń urządzenie bliżej telewizora lub zwiększ
odległość pomiędzy telewizorem i źródłem zakłóceń.
Identykator deklaracji Bluetooth: D043135
Montaż telewizora na ścianie
Ostrzeżenie: Ta operacja wymaga co najmniej dwóch
osób, w zależności od rozmiaru telewizora.
Aby zapewnić bezpieczny montaż, należy zapoznać się z
następującymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa:
Należy sprawdzić, czy ściana zdoła utrzymać ciężar
odbiornika telewizyjnego oraz uchwytu mocującego.
Należy przestrzegać instrukcji montażu dostarczonych
wraz z uchwytem mocującym. W przypadku
niektórych modeli należy pamiętać, aby przed
przystąpieniem do montażu wkręcić gwintowane
wkłady śrub sześciokątnych (oraz śruby) uchwytu
VESA, dostarczone z odbiornikiem, w otwory uchwytu
ściennego znajdujące się z tyłu odbiornika.
Odbiornik telewizyjny musi być montowany na pionowej
ścianie.
Należy upewnić się, że rodzaj wkrętów odpowiada
materiałowi, z jakiego wykonana jest ściana.
Należy upewnić się, że okablowanie odbiornika
telewizyjnego jest umieszczone w miejscu nie grożącym
zahaczeniem i przewróceniem innych użytkowników.
Pozostałe zalecenia bezpieczeństwa dotyczące tego
odbiornika telewizyjnego mają zastosowanie także tutaj.
Podręcznik użytkownika wielu produktów
Własności opisane w tym podręczniku są wspólne
dla większości typów. Niektóre własności mogą być
niedostępne w posiadanym telewizorze i / lub telewizor
posiadany może mieć własności w tym podręczniku nie
opisane. Ilustracje tego podręcznika mogą się różnić od
rzeczywistego produktu. Proszę porównać z rzeczywistym
produktem.
Aktualizacja urządzenia
Zazwyczaj urządzenia są aktualizowane, co kwartał, lecz
nie zawsze są tak specyczne. Niektóre urządzenia,
zwłaszcza te, które były w sprzedaży ponad trzy lata
temu, będą aktualizowane tylko wtedy, gdy zostanie
stwierdzony i naprawiony istotny problem.
PL 3
Polski
Ważne informacje
Rysunki i ilustracje niniejszego podręcznika użytkownika są tylko poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistego
wyglądu produktu. Konstrukcja i specykacja produktu mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Informacja dla użytkowników o likwidacji starego sprzętu i baterii
[Unia Europejska]
Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie nie powinny, po
zużyciu, być wyrzucane z innymi odpadami domowymi. Powinien być natomiast przekazany do
odpowiednich punktów zbiórki dla recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, również
baterie, dla odpowiedniego przetworzenia, odzysku i recyklingu, zgodnie z krajowymi przepisami i
Dyrektywami 2012/19/EU, 2006/66/EC oraz 2008/12/EC.
Zapewniając prawidłową utylizację produktów pomagasz zachować zasoby naturalne, chronić
środowisko i zdrowie ludzi przed potencjalnymi negatywnymi skutkami, które mogą być
powodowane przez nieprawidłowe traktowanie ich odpadów.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących punktów zbiórki niniejszego
produktu należy skontaktować się z władzami lokalnymi, dostawcą usług utylizacji odpadów lub
sklepem, gdzie nabyto produkt.
Zgodnie z przepisami krajowymi, za nieprawidłowe traktowanie odpadów mogą być nakładane
kary.
[Użytkownicy rmowi]
Jeśli chce się produkt zlikwidować, to proszę skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki
umowy sprzedaży.
[Inne kraje poza Unią Europejską]
Symbole te są obowiązujące tylko w Unii Europejskiej. Jeśli chce się zlikwidować te pozycje,
to proszę to czynić zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem krajowym lub innymi przepisami
twojego kraju dotyczącymi traktowania zużytego sprzętu elektrycznego i baterii.
Uwaga:
Oznakowanie
Pb, poniżej
symbolu
baterii
oznacza, że
zawiera ona
ołów.
Produkty
Baterie
Drogi Kliencie,
Firma TCL oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Cały tekst deklaracji zgodności
jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.tcl.com
Deklarację zgodności UE można pobrać bezpośrednio na stronie www.tcl.eu/eu/doc/XXXXXXXX *
* Zastąp «XXXXXXXX» dokładną nazwą modelu.
PL 4
Polski
Ważne informacje ……………………………………… 1
Rozdział 1 - Połączenia
Podłączyć zasilanie i antenę ………………………… 5
Podłączanie odtwarzacza Blu-ray, konsoli HD, kamery
HD, słuchawek, modułu CI …………………………… 5
Podłączanie do internetu……………………………… 6
Rozdział 2 - Pierwsze kroki
Pilot specjalny ………………………………………… 7
Umieszczanie baterii ………………………………… 7
Dodatkowy pilot zdalnego sterowania ……………… 8
Umieszczanie baterii ………………………………… 8
Włączanie i wyłączanie telewizora ie ……………… 9
Konguracja początkowa …………………………… 9
Rozdział 3 - Podstawowa obsługa telewizora
Przyciski zdalnego sterowania …………………… 10
Dostęp do kanałów ………………………………… 10
Wyświetlanie podłączonych urządzeń …………… 10
Regulacja głośności ………………………………… 10
Dostęp do strony głównej Smart TV ……………… 10
Korzystanie z menu Ustawienia …………………… 10
Rozdział 4 - Lepsze wykorzystanie telewizora
Instalacja kanałów ………………………………… 11
Wspólny interfejs …………………………………… 11
Korzystanie z modułu interfejsu uniwersalnego 11
Dostęp do usług interfejsu uniwersalnego …… 11
Korzystanie z napisów ……………………………… 11
Włączanie / wyłączanie napisów ……………… 11
Włączanie języka napisów cyfrowych kanałów TV 11
Wybór typu napisów w kanałach TV cyfrowej 12
Korzystanie z telegazety …………………………… 12
Wybór języka dekodowania strony ……………… 12
Język cyfrow. teletekstu ………………………… 12
Elektroniczna Kontrola Konsumenta (CEC) ……… 12
Włączanie i wyłączanie CEC …………………… 12
Używanie automatycznego włączania ………… 12
Używanie automatycznego trybu oczekiwania 12
HbbTV ……………………………………………… 12
Dostęp do HbbTV ………………………………… 13
Wyłączenie HbbTV ……………………………… 13
Korzystanie z EPG (elektroniczny przewodnik po
programach) ………………………………………… 13
Funkcja Bluetooth…………………………………… 13
Funkcja szybkiego startu…………………………… 13
Wybudzanie przez sieć …………………………… 14
Resetowanie do domyślnych ustawień fabrycznych 14
Sterowanie Gestami………………………………… 14
Używanie sterownika głosowego do telewizora 15
Rozdział 5 - Inne informacje
Hasło kontroli rodzicielskiej………………………… 16
Rozwiązywanie problemów ……………………… 16
Spis treści