Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Okap VDB Sprint 90

Powrót
Instrukcja obsługi
Okap kuchenny
Typ: SPRINT 60
SPRINT 90
Szanowni Państwo
Staliście się Państwo uŜytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego
typu SPRINT 60, SPRINT 90.
Okap ten został zaprojektowany i wykonany specjalnie z myślą o spełnieniu
Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowić część nowocześnie wyposaŜonej
kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i uŜycie
najnowszej technologii produkcji, zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę.
Przed przystąpieniem do montaŜu okapu prosimy o dokładne zapoznanie się z
treścią niniejszej instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji i obsługi
okapu.
śyczymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej firmy.
SPIS TREŚCI
I Charakterystyka
II WyposaŜenie
III Dane techniczne
IV Warunki eksploatacji
V MontaŜ
1. MontaŜ wieszaka ściennego
2. MontaŜ okapu
3. Podłączenie do sieci elektrycznej i kontrola działania
4. Ustawienie trybu pracy okapu nadkuchennego
4.1. Ustawienie wyciągowego trybu pracy okapu
4.2. Ustawienie trybu pracy okapu jako pochłaniacz zapachów
4.3 Prędkości wentylatora
VI Obsługa i konserwacja
1. Bezpieczeństwo uŜytkowania
2.Obsługa
2.1. Panel sterowania
2.2. Funkcja programu
3. Konserwacja
3.1. Metalowe filtry przeciwtłuszczowe
3.2. Filtr węglowy
3.3. Oświetlenie
3.4. Czyszczenie
2
I Charakterystyka
Okap kuchenny SPRINT 60, SPRINT 90 słuŜy do usuwania oparów kuchennych.
Wymaga on zainstalowania przewodu odprowadzającego powietrze na zewnątrz.
Długość przewodu (najczęściej rura Ø 150 lub 120mm) nie powinna być dłuŜsza niŜ 4-
5 m. Po zainstalowaniu filtra z węglem aktywnym okap moŜe pracować jako
pochłaniacz zapachów. W tym przypadku nie wymaga się instalowania przewodu
odprowadzającego powietrze na zewnątrz, zaleca się natomiast montaŜ kierownicy
wydmuchu powietrza.
Okap nadkuchenny SPRINT 60, SPRINT 90 jest urządzeniem elektrycznym
wykonanym w II klasie ochrony przeciwporaŜeniowej.
Posiada niezaleŜne oświetlenie oraz wentylator wyciągowy z moŜliwością ustawienia
jednej z trzech prędkości obrotowych.
Okap jest przeznaczony do trwałego zamocowania na pionowej ścianie ponad
kuchenką gazową lub elektryczną.
II WyposaŜenie
Okap jest złoŜony z następujących elementów (rys. 1):
1. Korpusu okapu wraz z szybą C, wyposaŜonego w światła i zespół wentylatora,
2. Maskownicy ozdobnej złoŜonej z: komina górnego A i komina dolnego B,
3. Wieszaka ściennego okapu D i wieszaka górnego maskownicy E,
4. Zestawu kołków montaŜowych.
3
III Dane techniczne
Cechy charakterystyczne
Typ okapu
SPRINT 60 SPRINT 90
Napięcie zasilania AC 230V ~50Hz
Silnik wentylatora 1
Oświetlenie Halogeny 2x20W
Ilość filtrów tłuszczowych
3
90
Stopnie prędkości 3
Szerokość [cm] 60
Głębokość [cm] 50
Wysokość [cm] 81,7-98,7 85,5-103
Wylot [ø mm] 150
Wydajność [m
3
/h]
Pobór mocy [W]
Głośność [dBA]
Waga urządzenia [kg] 18 20
Rodzaj pracy Wyciąg lub pochłaniacz
Kolor Stal nierdzewna INOX mat
IV Warunki eksploatacji
1. Okap kuchenny, słuŜy do usuwania oparów kuchennych na zewnątrz, naleŜy
podłącz go do odpowiedniego kanału wentylacyjnego (nie podłącz do kanałów
kominowych, dymowych lub spalinowych, będących w eksploatacji).
2. Urządzenie naleŜy zamontować na wysokości, co najmniej 650 mm od elektrycznej
płyty kuchennej i 700 mm od kuchni gazowej.
3. Pod okapem kuchennym nie wolno pozostawiać odkrytego płomienia, podczas
zdejmowania naczyń znad palnika, naleŜy ustawić minimalny płomień.
4. Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny b stale nadzorowane, gdyŜ
przegrzany tłuszcz moŜe się łatwo zapalić.
5. Filtr przeciw tłuszczowy do okapu kuchennego naleŜy czyścić, co najmniej, co 2
miesiące, gdyŜ nasycony tłuszczem jest łatwopalny.
6. Przed kaŜdą operacją czyszczenia, wymia filtra lub przed podjęciem prac
naprawczych, naleŜy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
7. JeŜeli w pomieszczeniu, oprócz okapu, eksploatuje się inne urządzenia o zasilaniu
nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe, termy), naleŜy
zadbać o wystarczają wentylację (dopływ powietrza). Bezpieczna eksploatacja jest
moŜliwa, gdy przy jednoczesnej pracy okapu i urządzeń spalających, zaleŜnych od
powietrza w pomieszczeniu, w miejscu ustawienia tych urządzeń panuje podciśnienie
najwyŜej 0,004 milibara (ten punkt nie obowiązuje, gdy okap kuchenny jest
uŜytkowany jako pochłaniacz zapachów).
8. Przy podłączeniu do sieci 230 V wymagane jest podłączenie do sprawnego gniazda
elektrycznego
4
V MontaŜ
W celu zamontowania okapu naleŜy wykonać
następujące czynności:
1. Na odpowiedniej wysokości zamontować wieszak
ścienny D.
2. Zawiesić korpus okapu C na wieszaku D
3. Podłączyć okap do przewodu wentylacyjnego.
4. Podłączyć okap do sieci elektrycznej.
5. Na odpowiedniej wysokości zamontować wieszak
ścienny E.
6. Zamontować teleskopową kolumnę maskownicy.
1. MontaŜ wieszaka ściennego
a) Zaznaczyć na ścianie pionową linię oznaczającą środek płyty kuchennej,
b) Do ściany przyłoŜyć profil zawieszenia okapu D (rys.3), ustawić go
symetrycznie według linii środkowej, przy czym odległość między otworami
profilu D a płytą grzejną powinna wynosić min. 970 mm, wstępnie go
wypoziomować, zaznaczyć na ścianie rozstaw otworów montaŜowych,
c) Wywiercić zaznaczone na ścianie otwory uŜywając wiertła o średnicy
odpowiadającej załączonym kołkom rozporowym, wbić kołki a następnie
przykręcić do ściany profil zawieszenia,
2. MontaŜ okapu
a) Na przymocowany profil D, zawiesić korpus okapu i śrubami J wypoziomować go,
dokręcić wkręt I dla zabezpieczenia okapu przed zsunięciem,
b) JeŜeli jest wymagane, zamontować odpowiedni przewód odprowadzający
powietrze do kanału wentylacyjnego,
c) Na zawieszony okap załoŜyć kolumnę teleskopową maskownicy A i B (rys. 1)
d) Maskownicę górną N (rys.4) rozsunąć do wymaganej wysokości, zaznacz jej
maksymalny rozstaw na linii środkowej, zdjąć kolumnę maskownic,
e) W odległości 63 mm od zaznaczonego punktu maksymalnego, przyłoŜdo linii
środkowej wieszak E maskownicy górnej (rys. 4), zaznaczyć na ścianie rozstaw
otworów montaŜowych i zgodnie z ppkt D zamontować go. Ponownie załoŜyć
kolumnę maskownicy i korzystając z odpowiednich wkrętów przymocować do
korpusu okapu i profilu górnego,
f) Podłączyć okap do sieci elektrycznej.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756